دانلود پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، عوامل محیطی، مکان یابی، ارگونومی

دانلود پایان نامه ارشد

دلخواه تعیین نمود.
فولاد نرم (دارای 5/0 تا25/0) کاملأ با ابفت شهر تناسب دارد، ضمن اینکه در برابر خوردگی هم مقاومت خوبی دارد. ریل ها و حفاظ ها را می توان با یک طرح واحد در تمامی شهر گستراند ولی طراحی منطقه ای هم امکان پذیر است. حفاظ تنه درخت باید بین 3/1 تا 6/1 متر ارتفاع داشته باشد تا از عهده حفاظ لازم برآید، در ضمن به شاخه گسترانی درخت نیز صدمه وارد نیاورد. انتهای عناصر عمودی را باید به سمت خارج درخت برگرداند تا باعث صدمه به تنه ان نشود»(مرتضایی، 1382، 123)

تصویر شماره (18-2) دو روش برای اتصال حفاظ تنه درخت

6-18-2 :باجه تلفن عمومی
1-6-18-2:انواع باجه تلفن عمومی
الف) تلفن های مستقردر محفظه های نیمه باز: این محفظه ها صرفأ به منظور احاطه کردن سرو بالای تنه ی استفاده کننده برای جلوگیری از سرو صدای بیرون طراحی شده اند و نمی توانند ان را از تأثیرات اقلیمی نامطلوب محافظت کنند. همچنین بخاطر اندازه بالنسبه کوچک خود مکان کافی برای گذاشتن وسایل همراه استفاده کننده، بخش زیادی از سرو صدای محیط خارج، باز به داخل نفوذ کند. بهترین نحوه استفاده از این نوع تلفن همگانی، استقرار انها در فضاهای سرپوشیده مانند ایستگاههای قطار و اتوبوس بین شهری و فرودگاهها، امثال آنهاست.
این محفظه ها معمولأ برروی پایه و روی دیوار نصب می شوند. امتیاز این نوع باجه ها، طرفه جویی در فضای اشغال شده است(طاهر یانفرد،1371: 36)
ب) تلفن های مسقتر در اطاقک یا کیوسک: این کیوسک ها دارای سقف و دیواره و در یک در می باشند که امکان ایجاد سکوت نسبی برای مکالمه و همچنین طاقچه های برای گذاشتن وسایل همراه مراجعه کننده و احتمالأ استقرار کتابچه های راهنمای تلفن را فراهم می سازند.همچنین استفاده به نحو مطلوبی در عوامل اقلیمی محافظت می شود(همان منبع: 37)
2-6-18-2 :ارگونومی
در رابطه با استفاده از تلفن عمومی فاکتور های استاتیک و دینامیک مشخصی ایستاده مطرح است. این فاکتور ها به شرح زیر می باشد:
1- قد: با توجه به استفاده ی گروهای مختلف مردم یعنی خردسلان، زنان مردان، استفاده از تلفن برای شخص ایستاده بطور نسبی آسان باشد به همین دلیل ارتفاع شماره گیر از کف باجه بایستی حدود 130 سانتی متر باشد، تا دید مناسب میانگین برای استفاده کنندگان مختلف بوجود آید.
2- پهنای بدن: حداکثر پهنای بدن باید برای کیوسک تصور شود. این اندازه ابعاد به علاوه حداقل فضای لازم جهت حرکت دستی 95 سانتی متر است. باید امکان تکیه فرد را پیشبینی نمود و ارتفاع شیشه را براین اساس تعیین نمود.
3- حرکت پا: استفاده کننده باید به راحتی قدم به درون کیوسک گذاشته، بایستد، بچرخد و به بیرون برود. برای ایجاد چنین حرکاتی، حداقل مساحت 95×95 سانتی متر کف لازم است.
4- میدان دید: استفاده کننده از دو منظر به کیوسک می نگرد: بیرون ودرون، وجود ارتفاع کافی برای مشاهده، رنگ مناسب و متفاوت با سایر عناصر محیطی و علایم راهنمایی مخصوص، به همراه نداشتنزوایای تیز وخطرناک خارجی برای این وسیله ضروری است. هنگام استفاده افراد باید بتوانند از سه طرف (طرفین و درب) نسبت به بیرون کیوسک اشراف داشته باشد. همچنین نسبت به دستگاه تلفن، دستگیره درب و سایر لوازم احتمالی درون کیوسک باید دید کافی وجود داشته باشد (سازه کیش، 1379: 18-17)
7-18-2 :ایستگاه اتوبوس و سر پناه آن
ایستگاه ها در طرح کلی منظر خیابان مد نظر قرار می گیرند. ایستگاههای مذکور، شکل و قالب های گوناگونی دارند:
از جمله یک تابلو نشان دهنده محل ایستگاه و شماره و مسیر یا نام آن گرفته، تا حد نیمکت یا سر پناههایی نیمه باز که از مسافران در برابر عوامل محیطی محافظت می کنند. عناصر دیگر عبارتند از : نقشه مسیرها، زمانبندی مسیرها، و اخیرأ نمایشگرهای الکترونیک که زمان رسیدن اتوبوس بعدی را اعلام می کنند.
ایستگاه (سرپناه) های سامانه حملو نقل ممکن است نیمکت ها یا صندلی های منفرد باشند که می بایست هنگام نشستن به پایین باز شوند. ایستگاهها و سرپناه های ساده دارای سقف ودیواره (پانل) در قسمت پشت به منظور حفاظت در برابر باد هستند. در آب وهوای سردتر سر پناه ها از سه یا هر چهار سمت بسته اند و صرفأ باز شوهایی برای ورود و خروج دارند.
همچنین در آب وهوای سرد، سر پناه ها دارای لامپ های گرما زا که به دست مسافران کنترل می شوند و یا نور رسانی حساس به روشنایی محیط هستند. جنس انها در ساختار اصلی شان غالبأ فولاد یا فلزی دیگر است، همراه با شیشه های مقاوم برای دیواره های جانبی سطح این شیشه ها مات یا طرح دار است، یا با عناصر گرافیکی دیگر، تا علاوه برتمایز بصری، عابران نیز با آنها برخورد نکنند . شیشه ها باید ضد خردشدگی باشند تا در صورت شکسته شدن یا خرابکاری، مصدومیت یا خسارتی به بار نیاورند.(انجمن شهرسازی امریکا، 1387: 380)
برای قرار دادن ایستگاه اتوبوس، باید پیاده رو حداقل شش متر عرض داشته باشد (5/2 متر برای توقف اتوبوس، 5/1 متر برای سر پناه ایستگاه و 6/1 متر برای عبور از پشت ایستگاه). برای انتظار مسافران در ایستگاه باید سرپناهی به عرض 20/1 تا 5/1 متر وطول دو تا پنج متر ایجاد شود. سر پناه در فاصله ای نیم متری لبه ی پیاده رو استقرار می یابد(موره و دیگران،1373: 215 )

تصویر شماره (19-2) استقرار مناسب ایستگاه اتوبوس
ایستگاههای حمل و نقل عبوری به طور معمول در مجاورت تقاطع ها، قبل یا بعد از چراغ راهنما، استقرار می یابند. هنگام مکان یابی ایستگاه های حمل ونقل عبوری باید به موقعیت درختان و سایر مبلمان خیابان توجه داشت تا این اطمینان حاصل شود که مانعی بر سر راه مسافران برای ورود وخروج به از ایستگاه وجود ندارد.

تصویر شماره (20-2) محل ایستگاه های شبکه حمل و نقل عمومی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اصول طراحی، ارگونومی، مکان یابی، مکانیابی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد حسابداری تعهدی، بودجه بندی، اطلاعات مالی، مبنای تعهدی