دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، انزوای اجتماعی، احساس تنهایی، تعاملات اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ازدحام

طبق نمودار(3-3) هر فرد بر اساس عوامل فردی، بین فردی و موقعیتی، سطح خاصی را به عنوان سطح مطلوب در نظر میگیرد، به عنوان مثال یک فرد منزوی، احتمالا به تعامل اجتماعی زیاد علاقه ای ندارد. عوامل بین فردی مانند علاقه مندی به یک فرد که منجر به افزایش تعامل می شود. فرد براساس میزان مطلوب حریم خصوصی از سازوکارهای مختلف استفاده می کند حال اگر به سطح مطلوب نرسد و تعاملات اجتماعی از سطح مورد نظر بالاتر باشد ، فرد دچار احساس ازدحام میشود.و دوباره ناچار مرزها را بازبینی می کند تا بتواند به سطح مطلوب برسد و در صورت عدم موفقیت، به ناچاراین عدم تعادل را می پذیرد و حتی ممکن است در سطح مطلوب نیز تغییر ایجاد کند.

ب)انزوای اجتماعی
هنگامی که تعاملات و میزان برون داد یا درون داد اطلاعات فرد از میزان مطلوب وی کمتر باشد فرد احساس انزوای اجتماعی می کند. انزوای اجتماعی ترکیبی از تعاملات اجتماعی پایین، همراه با احساس تنهایی است. احساس تنهایی تجربه ای ذهنی ونامطلوب است که به دنبال نقص (چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی) در شبکه روابط اجتماعی شخص ایجاد می گردد. احساس تنهایی در تعاملات میان سطح تماسهای اجتماعی که فرد انتظار دارد یا خواستار آن است و میزانی که او بطور واقعی از آن برخوردار است ریشه دارد (حسینی،168:1387،به نقل از گیلانی،15:1392). اگر شخص در تعاملات خود به حد مطلوب نرسد و میزان برون داد و درون داد اطلاعات از حد مورد نظر شخص کمتر باشد شخص دچار انزوای اجتماعی می شود. در تحقیقی که توسط بروان (1992 ) در میان دانش آموران خوابگاه صورت گرفت با آنکه دانش آموزان در یک خوابگاه اشتراکی زندگی می کردند، تنهایی تجربه ای بود که اغلب اوقات احساس می شد.درواقع در این حالت روابط موجود از روابط مورد انتظار فرد کمتر است.تنهایی در حالتی که فرد تمایل به برقراری رابطه با دیگران دارد یک احساس نا خوشایند می باشد. اگر بخواهیم از دیدگاه تونیس به مسئله توجه کنیم افراد امروزه در شهرها ،علیرغم تراکم بالای جمعیت دچار انزوای اجتماعی اند تا احساس ازدحام. از دیدگاه تونیس، تحولات شهرنشینی و صنعت موجب پدید امدن انبوه جمعیتی می گردد که پیوندهای قوی میان آنها وجود ندارد، جمعیت شهرنشین متشکل از انسانهایی از خودبیگانه ومنزوی است (گیلانی،48:1392). زیمل(1950)، ویرث(1983) و میلیگرام (1970) نیز به تحریکات فروانی که زندگی شهری بر افراد وارد می کند اشاره کرده اندو نتیجه آنرا افرادی بی توجه به یکدیگر می دانند.

ج)سطح مطلوب حریم خصوصی
برای هر فرد در هر زمان سطح ایده آلی از حریم خصوصی وجود دارد که فرد در جستجوی دستیابی به آن است در حالیکه حریم خصوصی کسب شده اشاره به سطح تماس تجربه شده بوسیله افراد در نقطه مشخص از زمان است. اگر میزان کسب شده حریم خصوصی با میزان ایده ال فرد یکی باشد شخص به سطح مطلوب حریم خصوصی رسیده است. در غیر اینصورت شخص دچار ازدحام یا انزوای اجتماعی شده است.
3-2-1-5- مکانیزم های تنظیم حریم خصوصی
افراد برای تنظیم میزان تعامل با دیگران از مکانیزم هایی استفاده می کنند که این مکانیزمها از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت هستند این مکانیزم ها شامل رفتارهای زبانی و فرا زبانی ،غیر زبانی ،مکانیزم های محیطی(پوشاک و زیور آلات، فضای شخصی، رفتارهای قلمرو یابی) و سبک هایی از پاسخ که در آن فرهنگ تعریف شده اند می باشد.(Altman,1977: 67) استفاده از مکانیزمهای گوناگون، سطوح متفاوتی از حریم خصوصی را ایجاد می کنند به عنوان مثال کسی که تماس بیشتری را طلب می کند می تواندبه دوست خود زنگ بزند.
در پژوهشی که توسط رابرتس و گریگور (1971) در مورد قبیله مهیناکو انجام گرفت به این نتایج دست یافت که فرهنگ مهیانکو بیانگر ماهیت چند وجهی امر تنظیم حریم خصوصی است که مستلزم مکانیزمهای مختلف از جمله محیط فیزیکی (اطلاع از گذرگاههای دیگران و در عین حال داشتن مخفیگاهی برای خود، داشتن زندگی دسته جمعی و در عین حال جدا بودن خانواده ها از هم و مردان از زنان)، رفتار کلامی(محدودیت پرس و جو از دیگران، تودار بودن و آرام حرف زدن)، و رفتار غیرکلامی(پرهیز از حالات عاطفی) است (آلتمن ،17:1382). این مکانیزمها همچون نظامی یکپارچه عمل می کنند تا به نتیجه برسند واستفاده از آنها بستگی به زمان و موقعیت دارد و اگر شخص نتوانست به سطح مطلوب تعامل دست یابد ممکن است به سازوکارهای دیگری متوسل شود. به عنوان مثال اگر شخص مزاحم به در بسته توجه نکند(مکانیزم قلمرویابی) ممکن است شخص از او بخواهد که اتاق را ترک کند(مکانیزم زبانی).
ترکیبات متفاوتی از مکانیزمهای حریم خصوصی در موقعیتهای متفاوت بکاربرده می شود.وقتی با یک غریبه مواجه می شوید، ممکن است الگوهای رفتاری متفاوتی را به نمایش بگذارید تا تفاوت دسترسی بین او با خانواده را نشان دهید. استفاده از مکانیزمهای متفاوت منجر به روابط اجتماعی متفاوت که منعکس کننده دسترسی یا عدم دسترسی می باشد، می شوند (آلتمن و کمرز،1980 به نقل از مهد رزالی،2013:664).

الف)رفتارهای کلامی و فرا کلامی
رفتارهای کلامی را از دو جنبه می توان بررسی کرد.از نظر محتوا و ساختار.
منظور از محتوای کلام در واقع چیزی است که به زبان می آید و آنچه فرد به دیگران می گوید مانند ” می خواهم تنها باشم”. فرد با استفاده از محتوای کلامی میزان رضایت خود را از از حریم خصوصی کسب شده نشان می دهد ، مانند ” نمی دونی در بسته یعنی چه”. یک مکانیزم زبانی برای حفظ حریم خصوصی در مکانهای عمومی که توسط دیویس و اولسون29(1971) شناخته شده است استفاده از زبانهای ناشناخته برای اطرافیان است که به افراد اجازه می دهد مکالمه خصوصی داشته باشند این روش بیشتر توسط بچه های مدرسه استفاده می شود ( Newell,1995,97). ابعاد ساختاری رفتار کلامی همان چیزی است که ویژگی فرا کلامی یا فرا زبانی نامیده می شود. مال و شوتز (1964) اجزای سازنده ساختار کلام را اینگونه طبقه بندی کرده اند:1)اسلوب زبان، که شامل نسبت های فعل/صفت،اقسام کلمه و زمان فعل است 2)انتخاب و تنوع واژگان، که مربوط است به نوع سخن در ارتباط با میزان برون داد 3)تلفظ و لهجه 4) پویایی صدا شامل کیفیت، ضرباهنگ، تداوم، مکث و وسط حرف کسی دویدن 5) آهنگ کلام 6)ویژگی زمانی ، مثل مدت زمان و پوشیدگی کلام 7)بازده یا برون داد کلامی 8) کیفیت صدا مثل زیر وبمی و آهنگ و میزان بلندی صدا9 ) تولید آوا، مثل خمیازه و جیغ و فریاد(آلتمن ،38:1382). صحبت کردن به زبان بومی در جمعی که با آن آشنایی ندارند و استفاده از ضمایر شخصی مستقیم مانند” من “و “ما “در مقابل “بعضی ها” و “دیگران”، نمونه های از مکانیزم فرا کلامی است.

ب)رفتارهای غیر کلامی
رفتار غیرکلامی یا به اصطلاح معروف “زبان بدن”، همان استفاده از اعضا و حالات بدن برای برقراری ارتباط است.مانند چشم غره، اخم کردن، انقباض بدن هنگامی که ناچاریم در فضای کم در کنار دیگران باشیم، خیره شدن به جلو با بی تفاوتی ، کم کردن تماس چشمی. اکمن و فریزن(1969،1972) پنج نوع رفتار غیر کلامی را توصیف کرده اند.که عبارتند از:1)نشانه ها که غالبا جایگزین کلمات می شوند مانند تکان دادن مشت به معنای خشم ، یا باز کردن آغوش برای کسی2) مصورها،که مکمل جملات و رفتارهای کلامی هستند، مانند اشاره به اشیاء3)جلوه های عاطفی که برای بیان احساسات بکار میروند 4) تنظیم کننده ها،که بر تعامل نظارت دارند، مثل تکان دادن سر به نشانه تایید والگوهای تماس چشمی و ژست و اداها 5)تعدیل کننده ها، تتمه ای از رفتارهای اولیه که در مورد هرکس منحصر بفرد است مانند پوشاندن چشم، صورت دهان یا جویدن ناخن (آلتمن ،41:1382).
پ) مکانیزمهای محیطی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، میزان استفاده، سلامت روان، سلامت روانی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اضافه وزن، کودکان چاق، مبانی نظری، عملکرد خانواده