دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، ناسازگاری، مسئولیت پذیری، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

Pedersen, 1997; Kupritz, 1998; Newell,1998)).
در جدول زیر تعدادی از تعاریف حریم خصوصی از دیدگاه جامعه شناسانه آورده شده است.

جدول شماره(3-1)

نظریه پردازان
تعاریفی از مفهوم حریم خصوصی
زیمل ، 1950
کنترل محرک های دریافتی از دیگران، میزان اطلاعات و فاصله افراد از یکدیگر(آلتمن،22:1382).
چاپین،1951
ارزش تنها ماندن و آسودگی از فشار حضور دیگران.(newell,1995:90)
بیتس، 1964

این احساس فرد که دیگران باید از آنچه برای او مهم است جدا و دور باشند، و در ضمن اذعان به اینکه دیگران نیز حقی از آن چیز دارند (آلتمن،22:1382).
ژورار،1966

نتیجه تمایل فرد به پنهان نگاه داشتن تجربیات گذشته و زمان حال خود و اهدافش برای آینده … تمایل به معما بودن برای دیگران، یا حالتی که بیشتر معمول است، تمایل به کنترل نظر و باور دیگران در مورد خود (newell,1995:96)…
ایلتسون،پرونشانسکی،ریولین،1970

رسیدن و آزادی انتخاب و تعیین اهداف لازم برای نظارت بر اینکه در مورد خود چه اطلاعاتی را انتقال دهیم (آلتمن،22:1382).
راپاپورت،1972

“…توانایی نظارت بر تعامل، در اختیار داشتن حق انتخاب و تمهیدات و سازوکارهای لازم برای جلوگیری از تعامل ناخواسته ودستیابی به رابطة مطلوب.. “(آلتمن،22:1382).
کالوین،1973
حالتی از جدایی که عمدا انتخاب شده و توسط فرد یا گروه حفظ می شود وفرد می تواند هرگاه تصمیم گرفت آنرا رها کند.
لوفرو همکاران،1974
آنچه که مستلزم وجود دیگران است ، امکان تعامل با آنها و تمایل برای به حداقل رساندن این تعامل یا کنترل تعامل. (newell,1995:94)
کلوفر وروبنشتاین،1977

یک فرایند تنظیمی که بطور انتخابی دسترسی تحرکات خارجی به فرد و جریان اطلاعات از فردبه دیگران را کنترل می کند(newell,1995:95).
آلتمن،1975
کنترل انتخابی از دسترسی به خود یا گروه(Pedersen,1997:147).
فاهی ،1995
مرز بین اشخاص ،محیط و محدود کردن غریبه ها Mohd Razali&Talib.2013:405)).
رابرت الیس اسمیت 26

تمایل هر یک از ما برای فضای فیزیکی که در آن ما آزاد از وقفه، نفوذ، خجالت، یا حسابدهی و تلاش برای کنترل زمان و نحوه افشای اطلاعات شخصی خودمان .(Gus,2006:4)
(آلتمن،22:1382)
دوری و نزدیکی فرد به دیگران وآزادی انتخاب در مورد رابطه با دیگران
مرتادا،2003

یک مرز برای تفکیک جنسی و جدایی بین زندگی خصوصی و مقاربت عمومی
Mohd Razali&Talib.2013:405)).
مارگیولیس،2003

نشان دهنده تمام یا بخشی از کنترل روابط بین فرد با دیگران (Mohd Razali&Talib.2013:405)

3-2-1-2- حریم خصوصی و حق خلوت
اصطلاح حریم خصوصی و حق خلوت دو اصطلاح مترادف میباشند. هر دو این اصطلاحات واجد یک معنی مشترك میباشند و به کرات به جاي یکدیگر استفاده میشوند به عنوان مثال هلن نیس بام این دو واژه را بجای هم بکار برده و می گوید:”حق خلوت آدمیان متضمن یک پناهگاه امن یا منطقه ي حفاظت شده براي آدمیان است، که مردم در آن میتوانند از بازرسی وموشکافانه و احتمالاً نکوهش درباره امور شخصی خود رها و آزاد باشند” (رنجبران،1391:17). در این پژوهش نیز این دو مفهوم گاهی بجای هم بکار می روند.
3-2-1-3- انواع حریم خصوصی
انواع مختلفی از حریم خصوصی توسط وستین(1967) بیان شده اند از جمله تنهایی، صمیمیت،گمنامی و توداری. در جدول ذیل انواع حریم خصوصی که توسط وستین بیان شده اندو فاکتورهای موثر بر آن آورده شده اند.

جدول( 3-3)

فاکتور های مقدم
فاکتورهای مزاجی
حالتهای رفتاری
فاکتورهای محیطی
تنهایی
فشاراجرای چندنقش،ناسازگاری نقش، ناسازگاری فردی، شکست
اسودگی از مشاهده شدن، خود ارزیابی ،نقاب خود را برداشتن،اجرای عملکردهای بدنی
کناره گیری فیزیکی از گروههای اولیه و ثانویه، گزارشات شفاهی و پاسخ های تدافعی
حدی از ازدحام ومحدودیت، نظم و ترتیب فضا، موانع محیطی برای کنترل اطلاعات، مکان، فرد مجرد
صمیمیت
سازگاری یا ناسازگاری فردی و روابط نقشی
نیاز به روابط نزدیک ، ارام بخش، صمیمی ، سهم مساوی در اعتماد
انزوای فیزیکی از گروههای ثانویه و عمومی، پاسخهای انحرافی مقدماتی،سطح کاملی از تصرف و پاسخهای دفاعی
حدی از ازدحام ومحدودیت،طراحی و ترتیب فضا، موانع محیطی برای کنترل اطلاعات،مکان،گروههای کوچک
گمنامی
مسئولیت های نقش، تبعیت کامل از رفتارهای مورد انتظار،روابط بی نام
نیاز برای فرار از شناسایی و مسئولیت پذیری وظایف رفتاری و نقشی، سهیم شدن بی نام در اعتماد
آمیخته شدن فیزیکی و روانی با محیط عمومی
کنترل جریان اطلاعات در طی آمیخته شدن با چشم اندازهای موقعیتی، استفاده از فضای باز، توده مردم و اشیاء، پرسشنامه و مصاحبه کردن بطور ناشناس و …
توداری
توداری و بیعلاقگی متقابل، فاصله ذهنی برای حفظ شخصیت
نیاز به ارتباط محدود در مورد خود
مرزهای روانی در برابر تهاجم ناخواسته ، دفاع خود در برابر شناسایی خود و گزارشات شفاهی
کنترل جریان اطلاعات از طریق افشاءافکار و احساسات شخصی و تمایل به نظر دیگران
(pastalan,1974:76)

پدرسن (1979)در پژوهشی در مورد انواع حریم خصوصی، شش نوع حریم خصوصی را مشخص می کندو صمیمیت را به دو فاکتور جداگانه صمیمیت با خانواده (تنها بودن با خانواده)،صمیمیت با دوستان (تنها بودن با دوستان) تقسیم می کند و نوع انزوا (از نظر جغرافیایی جدا از دیگران و آزاد از مشاهده توسط دیگران) را نیز اضافه می کند، سایر انواع عبارتند از: تنهایی (آزاد از مشاهده بوسیله دیگران)،گمنامی (دیده شدن اما ناشناس بودن برای دیگران)، توداری (آشکار نکردن جنبه های شخصی از خود برای دیگران)(پدرسن ،398:1999). مارشال (1972و1974) شش نوع حریم خصوصی را مشخص کرده است. انزوا،صمیمیت،گمنامی، توداری، جدایی، عدم مجاورت. از دیدگاه وستین مردم هر یک از انواع حریم خصوصی را در زمانهایی ترجیح می دهند و در زمانهای دیگر نه. این نگرش افراد را منعکس می کند.
مثالهایی از هر یک از این ابعاد شامل موارد زیر می شود:

الف) تنهایی : قرار دادن خود در موقعیتی که دیگران نتوانند آنچه را فرد انجام میدهد بینند یا بشنوند (آزادی از مشاهده توسط دیگران). مانند رفتن به اتاق خواب و بستن درو این متفاوت است با رفتن به جایی که فردی در آن اطراف نیست. در حالت تنهایی فرد تمایلی به تعامل با دیگران ندارد.تنهایی به معنی جدایی جغرافیایی از دیگران نیست و یکی از عمومی ترین تعریف هاست که توسط افراد برای حریم خصوصی ارائه شده است. در گذشته تنهایی برای افراد دلهره آور بود اما امروزه با وجود وسایل ارتباطی مانند رادیو، تلویزیون، موبایل، …وشلوغی محیط اطراف،گذراندن لحظاتی به تنهایی یک مزیت محسوب می شود.گرچه میزان بیش از حد آن یک نقص در روابط اجتماعی به حساب می آید.امروزه تحقیقات در مورد مزایای تنهایی به نسبت تحقیقات گذشته که در مورد اثرات منفی آن بود در حال افزایش است. هنری دیوید تورو27، اغلب در موردارزش تنهایی سخن می گفت، به این نتیجه رسید که تنهایی بخش مهمی از تعادل میان تنهایی، دوستی و جامعه است (Bochniak,2007:2).

ب) توداری: کنترل افشای کلامی اطلاعات به دیگران، مخصوصا غریبه ها. مانند نگهداشتن عقاید و احساسات برای خود، بجای بیان آزادانه آنها به دیگران. وستین (1967)آن را ایجاد یک مانع روانی در برابر نفوذ ناخواسته دیگران تعریف می کند. این نوع حریم خصوصی کمترین وابستگی به محیط فیزیکی را داردو به تعریف حریم خصوصی از دیدگاه وستین (1967)نزدیک می باشد:” حق فرد برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه زمانی و تحت چه شرایطی اطلاعات در مورد خودش به دیگران منتقل شود.” مهمترین اطلاعاتی که فرد برای حفظ آنها تلاش دارد اطلاعات شخصی است .” اطلاعاتی که اکثر افراد در یک جامعه معین و در یک زمان معین نمی خواهند بطور وسیع در مورد خودشان شناخته شود ، این ممکن است شامل آدرس افراد یا شماره تلفن، وزن یا سن، درجه دانشگاهی و… باشد.
پ) انزوا: استفاده از فاصله فیزیکی برای جدایی از دیگران به منظور حفظ حریم خصوصی را می گویند.انزوا درجه بالاتری از جدایی فیزیکی را نسبت به تنهایی در بر میگیرد.مانند رفتن به کوهنوردی به تنهایی،یا ماشین سواری با یک ماشین به تنهایی. وستین (1967) انزوا را یک نوع از حریم خصوصی در نظر نگرفت ،بلکه آنرا نمونه ای از عدم تعادل محسوب کرد وآلتمن نیز آنرا حالتی که حریم خصوصی بیشتر از سطح مطلوب کسب شود، محسوب کرد (92:Newell,1995).
ت) صمیمیت با خانواده : بودن با اعضای خانواده منحصرا و جدا بودن از افراد دیگر، مانند اشغال کردن تلفن خانه زمانی که درگیر در یک فعالیت خانوادگی هستیم. وستین(1967) صمیمیت را یکی از انواع حریم خصوصی بیان میکند که بوسیله آن فرد همچون جزئی از گروه کوچک می شود که در آن می توان روابط نزدیک، راحت و بی پرده بین دو یا بیشتر افراد بدست آورد.
ث) گمنامی: رفتن به مکانی شلوغ و مملو از افراد غریبه ،بدون جلب توجه کردن. مانند رفتن به خرید به تنهایی در یک فروشگاه بزرگ. در این حالت فرد از انجام نقش و قوانین رفتاری که در صورت شناخته شدن ملزم به اجرای آنهاست آزاد می باشد.گاویسن (1984) گمنامی را به عنوان دومین عنصر مستقل و غیر قابل تقلیل که همراه با پنهان کاری و تنهایی تشکیل پیچیده ای از حریم خصوصی را ایجاد می کند، می داند و اشاره می کند که افراد حریم خصوصی خود را زمانی از دست می دهند که موضوعی برای توجه می شوند و این هم برای توجه آگاهانه و هدفمندوهم توجه غیر عمدی صدق می کند زیرا توجه یک راه اولیه برای جمع کردن اطلاعات است (92:Newell,1995).
ج) صمیمیت با دوستان : همانند صمیمیت با خانواده است اما با گروه دوستان، در هر دو مورد فرد تمایل دارد زمانی که با خانواده یا دوستان است تماس خود را با دیگران کاهش دهد، مانند رفتن به یک مهمانی دوستانه
چ) جدایی: تمایل برای حفاظت از ورود بصری و شنوایی ناخواسته دیگران از طریق استفاده از نرده ، درختچه و انواع دیگر موانع در اطراف خانه
ح)عدم مجاورت:این نوع توسط مارشال شناخته شد و تمایل برای کاهش تماس با همسایگان ودوستان و به حداقل رساندن درگیری با دیگران را بیان می کند.
یک نوع دیگر از حریم خصوصی خیالبافی است که توسط ایتلستون28 و همکارانش بیان شد به عنوان یک مکانیزم فرار که تنها فرم حریم خصوصی در مکانهای با معماری باز می باشد در این حالت رویا و خیالبافی یک شاخص مهم در توسعه هویت بوسیله مارکوس(1992) شناسایی شد. واسیسترم (1984) نیز به این نکته اشاره کرد که خیالبافی به عنوان یک شکل از حریم خصوصی است ودر جایی استفاده می شودکه هنجارهای فرهنگی که پذیرفته شده، متظاهرانه و ناسازگار بوده اند و منجر به روش زندگی شده که خود واقعی را پنهان می کند.این نوع از حریم خصوصی تحت بررسی است تا اثبات شود(92:Newell,1995).
3-2-1-4- سطوح حریم خصوصی
الف)ازدحام
یک موقعیت اجتماعی است که بعد از اختلال در قواعد حریم خصوصی رخ می دهد و یک مفهوم پیچده است که در موقعیتهای متفاوت رخ می دهد، زمانی که سطح ارتباط اجتماعی از آنچه که مورد نظر است تجاوز می کند. مفهوم ازدحام و تراکم گاهی بجای هم می نشینند. تراکم به معنای تعداد افراد در یک واحد از فضا می باشد.اما ازدحام یک مفهوم روانی است که پایه واساس تجربی و انگیزشی دارد.تراکم یک موقعیت لازم برای ازدحام است اما کافی نیست. به عبارت دیگر همه محیط های متراکم برای افراد ایجاد ازدحام نمی کند. وبالعکس محیط های کم تراکم نیز بدون ازدحام نیستند. زیرا ازدحام ممکن است بین دو نفر نیز احساس شود .(Mohammadniaygharaei, et al,2012:73) در وا قع احساس ازدحام زمانی ایجاد می شود که مکانیزمهای تنظیم حریم خصوصی نتوانند سطح مطلوب تعامل را ایجاد کنند و تعامل از سطح مطلوب فراتر رود. احساس ازدحام به عوامل گوناگونی بستگی دارد طبق پژوهش آقای محمد نیای قرایی(2012) سطح حریم خصوصی کسب شده و مطلوب با سطوح درک ازدحام در مکانهای عمومی بهم پیوسته است.
گیفورد(2002) عوامل موثر بر درک ازدحام را اینگونه بیان می کند.
نمودار(3-1) عوامل موثر بر درک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، میزان استفاده، سلامت روان، سلامت روانی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اضافه وزن، کودکان چاق، مبانی نظری، عملکرد خانواده