دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، میزان استفاده، فضای شخصی، منزلت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشی 184
منابع……………………………………………………………………………………………………………………. 185

فهرست جداول
جدول(2-1) بررسی اجمالی چارچوب حریم خصوصی 29
جدول(3-1) ضریب آلفای کرونباخ متغییرها 42
جدول(3-2)تعاریف حریم خصوصی 44
جدول (3-3)انواع حریم خصوصی از دیدگاه وستین 46
جدول (3-4) سوالات مرتبط با سنجش سطح ایده ال حریم خصوصی درهشت نوع (تنهایی، انزوا، صمیمیت با دوستان) 58
جدول (3-5) سوالات مرتبط با سنجش میزان کسب حریم خصوصی درهشت نوع حریم خصوصی 60
جدول(3-6) سوالات مرتبط با سنجش توانایی استفاده از مکانیزمها 64
جدول (3-7) گویه های مرتبط با سنجش نوع مکانیزمهای استفاده شده 65
جدول(4-2- 1) توصيف پاسخگويان برحسب متغيرسن 70
جدول(4-2-2) توصيف وضعیت تاهل پاسخگويان 71
جدول(4-2-3) توصيف جنس پاسخگويان 72
جدول(4-2- 4) توصيف وضعیت درآمد پاسخگويان 73
جدول (4-2-5) توصیف وضعیت تحصیلات پاسخگویان 74
جدول(4-2- 6) توصيف وضعیت فعالیت پاسخگويان 75
جدول(4-2-7) توصیف منزلت شغلی پاسخگویان شاغل 76
جدول(4-2- 8) توصيف وضعیت پوشش پاسخگويان 77
جدول(4-2- 9) توصيف محل تولد پاسخگويان 78
جدول(4-2-10) توصيف متغیرتراکم 79
جدول(4-2-11) توصيف متغیرنوع منزل 80
جدول( 4-2-12) توصیف وضعیت پایگاه اجتماعی 80
جدول(4-2- 13) توصیف مدت زمان سکونت در کرمان 81
جدول (4-2-14) توانایی استفاده از مکانیزم کلامی 82
جدول (4-2- 15) توصیف متغیر توانایی استفاده از مکانیزم غیرکلامی 83
جدول (4-2-16) توصیف توانایی استفاده از مکانیزم فضای شخصی 84
جدول (4-2-17) توصیف توانایی استفاده ازمکانیزم قلمرویابی 85
جدول (4-2-18) توصیف میزان مکانیزم کلامی مورد استفاده 86
جدول (4-2- 19) توصیف میزان مکانیزم فراکلامی مورد استفاده 87
جدول (4- 2-20) توصیف میزان مکانیزم غیرکلامی مورد استفاده 88
جدول (4-2-21) توصیف میزان استفاده از مکانیزم فضای شخصی 89
جدول(4-2-22) توصیف متغیرمیزان استفاده از مکانیزم قلمرویابی 90
جدول(4-3-1) توصیف میزان تنهایی ایده ال 92
جدول(4- 3-2) توصیف تنهایی ایده ال بین زنان و مردان 93
جدول (4-3-3) تنهایی کسب شده 94
جدول 4-3-4) توصیف میزان تنهایی کسب شده به تفکیک جنسیت 95
جدول(4-3-5) توصیف سطوح کسب شده تنهایی 96
جدول (4-3- 6 ) دستیابی به سطوح مختلف تنهایی میان زنان و مردان 97
جدول (4-3- 7) توصیف توداری ایده ال 98
جدول ( 4-3-8 ) توصیف توداری ایده ال به تفکیک جنسیت 99
جدول (4-3-9) توصیف میزان توداری کسب شده 100
جدول (4-3-10) توصیف میزان توداری کسب شده با تفکیک جنسیت 101
جدول (4-3-11) سطوح کسب شده توداری 102
جدول (4-3- 12)توصیف متغیر سطوح کسب شده توداری با تفکیک جنسیتها 103
جدول (4-3-13) میزان ایده ال عدم مجاورت 104
جدول (4-3- 14) توصیف میزان ایده ال عدم مجاورت به تفکیک جنسیت 105
جدول (4-3-15) توصیف میزان کسب شده عدم مجاورت 106
جدول(4-3-16) توصیف میزان کسب شده عدم مجاورت با تفکیک جنسیت 107
جدول (4-3-17) توصیف سطوح دستیابی به عدم مجاورت 108
جدول (4-3-18) توصیف سطوح دستیابی به عدم مجاورت به تفکیک جنسیت 109
جدول (4-3-19)توصیف میزان ایده ال صمیمت با خانواده 110
جدول (4-3-20) توصیف میزان ایده ال صمیمت با خانواده با تفکیک جنسیت 111
جدول (4-3-21) توصیف میزان کسب صمیمیت با خانواده 112
جدول (4-3- 22) توصیف میزان کسب صمیمیت با خانواده با تفکیک جنسیت 113
جدول (4-3-23) توصیف سطوح دستیابی به صمیمیت با خانواده 114
جدول (4-3-24) توصیف سطوح دستیابی به صمیمیت با خانواده به تفکیک جنسیت 115
جدول (4-3-25) توصیف میزان ایده ال انزوا 116
جدول (4-3- 26) میزان ایده ال انزوا با تفکیک جنسیت 117
جدول (4-3- 27) توصیف میزان کسب شده انزوا 118
جدول (4-3-28)میزان کسب انزوا به تفکیک جنسیت 119
جدول (4-3-29) توصیف سطوح دستیابی به انزوا 120
جدول (4-3- 30) توصیف سطوح کسب انزوا بر اساس جنسیت 121
جدول (4-3-31) توصیف میزان ایده ال صمیمیت با دوستان 122
جدول (4-3-32) توصیف میزان ایده ال صمیمیت با دوستان با تفکیک جنسی 123
جدول (4-3-33) توصیف میزان کسب شده صمیمیت با دوستان 124
جدول(4-3-34) توصیف میزان کسب صمیمیت با دوستان با تفکیک جنسیت 125
جدول (4- 3-35) توصیف سطوح دستیابی به صمیمیت با دوستان 126
جدول(4-3-36)سطوح دستیابی به صمیمیت با دوستان به تفکیک جنسیت 127
جدول (4-3-37)توصیف میزان ایده ال گمنامی 128
جدول(4-3-38) توصیف متغیر ایده ال گمنامی با تفکیک جنسیت 129
جدول (4-3-39) توصیف میزان گمنامی کسب شده 130
جدول(4-3-40) توصیف میزان گمنامی کسب شده بر اساس تفکیک جنسیت 131
جدول (4-3- 41) توصیف سطوح کسب شده گمنامی 132
جدول (4-2- 42) توصیف سطوح گمنامی با تفکیک جنسیت 133
جدول (4- 3-43) توصیف میزان ایده ال جدایی 134
جدول(4-3-44) میزان ایده ال جدایی به تفکیک جنسیت 135
جدول (4-3-45) توصیف میزان کسب جدایی 136
جدول (4-3-46) توصیف میزان کسب شده جدایی به تفکیک جنسیت 137
جدول (4-3-47) توصیف میزان سطوح کسب جدایی 138
جدول (4-3-48) توصیف سطوح کسب جدایی با تفکیک جنسیت 139
جدول (4-3-49)توصیف میزان ایده ال انواع حریم خصوصی 140
جدول (4-3-50) توصیف میزان ایده ال انواع حریم خصوصی با تفکیک جنسیت 141
جدول (4-3-51)توصیف میزان کسب حریم خصوصی در تمامی انواع 141
جدول (4-3-52)میزان حریم خصوصی کسب شده در تمامی انواع با تفکیک جنسیت 142
جدول (4-3-53)توصیف میزان سطوح کسب حریم خصوصی 143
جدول (4-3-54) توصیف میزان سطوح کسب حریم خصوصی به تفکیک جنسیت 144
جدول (4-3-55)میزان میانگین ایده ال و کسب شده در انواع حریم خصوصی 144
جدول (4-3-56)توصیف میزان میانگین سطوح کسب شده هریک از انواع حریم 145
جدول(4-4-1-1 )همبستگی پیرسون بین دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی و سن پاسخگویان 146
جدول(4-4-1-2)همبستگی اسپیرمن بین دستیابی به سطح مطلوب انواع حریم خصوصی و سن پاسخگویان 146
جدول(4-4-2) تفاوت میانگین دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی بر حسب جنسیت پاسخگویان 147
جدول شماره (4-4-3-1) تفاوت میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی بر حسب وضعیت تأهل پاسخگویان(آزمون ANOVA) 150
جدول (4-4-3-2)آزمون توکی(بررسی تفاوت میانگین صمیمیت با دوستان بر حسب تاهل) 151
جدول (4-4-3-3) میانگین سطوح کسب شده صمیمیت با دوستان برحسب وضعیت تاهل 152
جدول شماره (4-4-4-1) تفاوت میانگین میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی و درامد 152
جدول (4-4-4-2) آزمون توکی مقایسه گروههای درامدی و سطح مطلوب عدم مجاورت 154
جدول (4-4-4-3) مقایسه گروههای درامدی و سطوح کسب عدم مجاورت 154
جدول(4-4- 5- 1) تفاوت میانگین میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی برحسب وضعیت تحصیلات 155
جدول (4-4-5-2) آزمون توکی مقایسه گروههای درامدی و سطح مطلوب صمیمیت با خانواده 156
جدول (4-4-5-3) مقایسه سطوح کسب صمیمیت با خانواده بر حسب تحصیلات 157
جدول (4-4-5-4) آزمون توکی مقایسه گروههای تحصیلی و سطح مطلوب تنهایی 157
جدول (4-4-5-5) مقایسه سطوح کسب تنهایی بر حسب تحصیلات 158
جدول (4-4-5-6)آزمون توکی مقایسه گروههای تحصیلی و سطح مطلوب گمنامی 158
جدول (4-4-5-7) مقایسه سطوح کسب گمنامی بر حسب تحصیلات 159
جدول (4-4-5-8)آزمون توکی مقایسه گروههای تحصیلی و سطح حریم خصوصی کل 159
جدول (4-4-5-9) مقایسه سطوح کسب حریم خصوصی بر حسب تحصیلات 160
جدول (4-4-6) تفاوت میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی بر حسب بومی بودن پاسخگویان 160
جدول (4-4-7)همبستگی پیرسون بین حریم خصوصی کل و انواع آن با مدت سکونت 161
جدول (4-4-8 ) آزمون پیرسون بین حریم خصوصی کل و انواع آن با تراکم 162
جدول (4-4-9) تفاوت میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی بر حسب نوع پوشش (آزمون کروسکال والس) 162
جدول(4-4-10 )همبستگی اسپیرمن بین دستیابی به سطح مطلوب انواع حریم خصوصی وپایگاه اجتماعی 163
جدول (4-4- 11-1) رابطه منزلت شغلی و سطح مطلوب حریم خصوصی (آزمون Anova).. 163
جدول (4-4-11-2) مقایسه میانگین ها کسب گمنامی برحسب منزلت شغلی (آزمون توکی).164
جدول (4-4-11-3) مقایسه سطوح کسب گمنامی بر حسب منزلت شغلی 164
جدول(4-4-12) تفاوت میانگین دستیابی به سطح مطلوب انواع حریم خصوصی بر حسب نوع منزل (آزمون (T-TEST 165
جدول (4-4-13-1) رابطه بین توانایی استفاده از مکانیزمها وسطح مطلوب حریم خصوصی 166
جدول(4-4-13-2)همبستگی اسپیرمن بین دستیابی به سطح مطلوب جدایی و توانایی استفاده از مکانیزم قلمرو یابی 166
جدول(4-4-14 )همبستگی پیرسون بین دستیابی به سطح مطلوب انواع حریم خصوصی و میزان استفاده از مکانیزمها 167
جدول(4-5-1) نتايج ضريب رگرسيون متغير مستقل در پيش بيني متغير وابسته 168
جدول(4-5-2 )نتايج ضريب رگرسيون متغيرهای مستقل در پيش بيني متغير پایگاه اجتماعی – اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………..169
جدول(4-5-3)نتايج ضريب رگرسيون متغيرهای مستقل در پيش بيني متغير درامد………………………………………………………………………………………………………………….170
جدول(4-5-4) نتايج ضريب رگرسيون متغيرهای مستقل در پيش بيني متغير نوع مکانیزم مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………….171
جدول (4-5-5)محاسبه تاثیر کل متغیر های مستقل بر متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………172
فهرست نمودارها
نمودار(2-1)مروری بر روابط میان خلوت، فضای شخصی ،قلمرو و ازدحام 24
نمودار(2-2)مدل تحلیلی پژوهش 38
نمودار(3-1)عوامل موثر در درک ازدحام 49
نمودار(3-2) الگوی ازدحام 50
نمودار(4-2-1)توصیف سن پاسخگویان 71
نمودار(4-2-2)توصیف وضعیت تاهل 72
نمودار(4-2-3) توصيف جنس پاسخگويان 72
نمودار (4-2-4) توصیف وضعیت درآمد ماهیانه 73
نمودار(4-2-5) توصیف وضعیت تحصیلات پاسخگویان 74
نمودار(4-2-6) توصيف وضعیت فعالیت پاسخگويان 75
نمودار(4-2-7) توصیف منزلت شغلی پاسخگویان شاغل 76
نمودار(4-2-8) توصيف وضعیت پوشش پاسخگويان 77
نمودار(4-2-9) توصيف محل تولد پاسخگويان 78
نمودار(4-2-10) توصیف وضعیت تراکم 79
نمودار (4-2-11) توصيف متغیرنوع منزل 80
نمودار(4-2-12) توصیف وضعیت پایگاه اجتماعی.. 81
نمودار (4-2- 13) توصیف مدت زمان سکونت در کرمان 82
نمودار(4-2-14) توصیف توانایی استفاده از مکانیزم کلامی 83
نمودار(4-2-15) توصیف توانایی استفاده ازمکانیزم غیر کلامی 84
نمودار(4-2-16)توصیف توانایی استفاده از مکانیزم فضای شخصی 85
نمودار (4-2-17)توصیف توانایی از مکانیزم قلمرو یابی 86
نمودار(4-2-18)توصیف میزان استفاده از مکانیزم کلامی 87
نمودار(4-2-19)توصیف میزان استفاده از مکانیزم فرا کلامی 88
نمودار(4-2-20)توصیف میزان استفاده از مکانیزم غیر کلامی 89
نمودار (4-2-21) توصیف میزان استفاده از مکانیزم فضای شخصی 90
نمودار(4-2-22) توصیف متغیرمیزان استفاده از مکانیزم قلمرویابی 91
نمودار (4-3- 1) توصیف تنهایی ایده ال 92
نمودار (4-3-2) توصیف تنهایی ایده ال بین مردان 93
نمودار (4-3-3 ) توصیف تنهایی ایده ال بین زنان. 93
نمودار(4-3- 4) تنهایی کسب شده 94
نمودار (4-3-5) میزان تنهایی کسب شده مردان 95
نمودار(4-3-6) میزان تنهایی کسب شده زنان. 95
نمودار(4-3- 7) توصیف سطوح کسب شده تنهایی 96
نمودار(4-3-8) دستیابی به سطوح مختلف تنهایی میان مردان 97
نمودار(4-3-9) دستیابی به سطوح مختلف تنهایی میان زنا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، پایگاه اجتماعی، میزان استفاده، منزلت شغلی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، منزلت شغلی، تعاملات اجتماعی، پایگاه اجتماعی