دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، میزان استفاده، سلامت روان، سلامت روانی

دانلود پایان نامه ارشد

به اندازه کافی مولد باشند.( Bellingar& Kupritz, 2003)
9-در تحقیقی که توسط پاول هریس و همکاران در سال 1995 با عنوان ” نقل مکان و تنظیم حریم خصوصی، تجزیه و تحلیل میان فرهنگی ” بصورت کمی انجام گرفت.سهولت تنظیم حریم خصوصی در میان ساکنان زن آسیایی و امریکایی ساکن در خوابگاه خانوادگی دانشجویی در امریکا بررسی گردید همچنین روابط بین حریم خصوصی، کیفیت زندگی و تعلق مکانی بررسی شد و به نتایج زیردست یافتند:
– رابطه معنی دار بین سلامت روانی و حریم خصوصی برای آمریکایی ها محدود به تماس با خانواده و برای اسیایی ها محدود به تماس با همسایگان شد.
– آسیایی ها در برقراری رابطه با همسایگان خود به نسبت امریکایی ها مشکل داشتند.
– برای هر دو گروه ،تعلق مکانی همراه با گزارش کیفیت بالای زندگی بود.
– رابطه معنی داری بین تعلق مکانی و حریم خصوصی بدست امد اما کوچک و بی اهمیت بودند.
– برای هردو ساکنان امریکایی و اسیایی ،بین تعلق مکانی و سلامت روانی همبستگی وجود داشت.
– هر دو گروه شرکت کننده دارای نمره پایینی در “اجتناب از تماس با خانواده ” بودند در وافع هر دو گروه اجتناب از خانواده را آسان نمی دانند واین عدم توانایی شاید ناشی از حس مادری باشد که نظارت بر کودکان را حتی در هنگام نیاز به تنهایی ترجیح می دهند و همچنین هنجارهای فرهنگی فراگیر که این حس را حمایت می کنند. (Harris, Werner , Brown& Ingebritsen , 1995)
چارچوب نظری
این پژوهش بر بعد اجتماعی حریم خصوصی و تعاملات افراد تاکید دارد، این بعد با توجه به انواع حریم خصوصی مورد بررسی قرار می دهد. در واقع هر یک ازانواع حریم خصوصی، سایر ابعاد را نیز در بر میگیرد. به عنوان مثال توداری، به مفهوم خودداری از ارائه اطلاعات در تعاملات، بعد اطلاعاتی را در بر می گیرد. چهارچوب نظری این تحقیق بر اساس مطالب مطرح شده در مباحث نظری شامل هشت نوع حریم خصوصی که توسط پدرسن و مارشال بیان شده است می باشد. دسترسی به سطح مطلوب هر یک از این انواع نیزبا توجه به مدل آلتمن سنجیده می شود. برای تحلیل میزان دستیابی به سطح مطلوب، افزایش و کاهش از سطح مطلوب(ازدحام و انزوای اجتماعی) نیز در نظر گرفته می شود. جهت سنجش عوامل تاثیر گذار بر میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی از پیشینه تجربی تحقیق و سایرنظریه پردازان اخذ شده است. عوامل فیزیکی باتوجه به نظریه ی ژورار که بر اهمیت محیط فیزیکی تاکید دارد و مقایسه آن با نظریه ی آلتمن که مکانیزمهای جبرانی را مهمتر از عوامل فیزیکی می داند، بررسی می شود. عامل فیزیکی با تاکید بر تراکم با توجه به نظریه ی بوث و ولش، پایگاه اجتماعی بر اساس نظریه ی برگر، اراگایل، هنلی و نولز، عامل سن بر اساس نظریه ی گواردو، عامل جنس بر اساس نظریه ی نیوئل، توانایی استفاده از مکانیزم را بر اساس نظریه ی جانسون و نوع مکانیزم مورد استفاده بر اساس نظریه ی آلتمن و بومی بودن بر اساس نظریه ی هریس، مورد بررسی قرار میگیرد.بررسی عوامل فرهنگی با توجه به نظریه ی آلتمن بر وجه فرهنگی حریم خصوصی ونظریه ی اوانس مبنی بر تفاوت فرهنگی در درک حریم خصوصی مورد بررسی قرار میگیرد. نوع پوشش یک مکانیزم تنظیم حریم خصوصی به عنوان یک شاخص فرهنگی بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

مدل تحلیلی پژوهش(2-2)

فرضیه ها
1- بین سن ومیزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
2- بین جنس ومیزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
3- بین وضعیت تاهل و میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
4- بین نوع مسکن ومیزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
5- بین مدت سکونت و میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
6- بین میزان درامد و میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
7- بین شغل ومیزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
8- بین تراکم ومیزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی در منازل مسکونی رابطه وجود دارد.
9- بین بومی بودن ومیزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی رابطه وجود دارد
10-بین نوع پوشش و میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
11-بین میزان تحصیلات و میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
12- بین پایگاه اجتماعی و میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
13- بین نوع مکانیزمهای تنظیم حریم خصوصی و میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
14- بین توانایی استفاده از مکانیزمهای مختلف و میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی ارتباط وجود دارد.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3-1- روش پژوهش و ابزارهای جمع آوری داده ها
3-1-1– روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات مقطعی و کمی می باشدوروش مطالعه این پژوهش” روش پیمایشی” است به عنوان شیوه ای که به کشف و شناسایی ویژگی ها وتوزیع این ویژگها و نیز چگونگی روابط متقابل بین متغیرهادر یک جامعه نظر دارد، استفاده می شود(دواس،14:1382). محدوديت روشهاي ديگر در رابطه با سنجش نگرشها در سطح نسبتاً وسيع با تعداد نمونه هاي بالا، استفاده از روش پيمايش را در اين پژوهش ايجاب كرده است.

3-1-2- ابزارهای جمع آوری داده ها
مطلوب ترین و مرسوم ترین تکنیک رایج در پیمایش، پرسشنامه می باشد.چون برای سنجش متغیرهای این تحقیق پرسشنامه استاندارد وجود ندارد، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و سوالات بر اساس اهداف و متغیرهای تحقیق، طرح شده است که تعداد سوالات پرسشنامه ی این پژوهش 110 سوال می باشد. ابزارهای سنجش استاندارد و میزان شده، از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند از این رو محققان می توانند آنها را با اطمینان بکار گیرند، ولی ابزار محقق ساخته (مانند ابزار سنجش این تحقیق) فاقد این اطمینان اند و محقق می بایست از روایی و پایایی آنها مطمئن شود. روایی و پایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزار سنجشی از جمله پرسش نامه باید دارا باشند
3-1-2-1- قابليت اعتماد25 ابزار اندازه گيري
ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه می باشد. منطور از قابلیت اعتماد پرسشنامه این است که پرسشنامه تا چه اندازه در شرایط یکسان، نتایج یکسانی را می دهد. قابليت اعتماد با واژه هايي مانند پايايي، ثبات و اعتبار  نیز به كار برده مي‌شود. روش های گوناگونی برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه بکار می رود. یکی از این روشها که در این پژوهش از آن استفاده شده است استفاده از فرمول کرونباخ است. دامنه ی نتایج حاصل از آزمون کرونباخ از (1-0) می باشد که عدد صفر بیانگر عدم قابليت اعتماد و(1+) نشان دهنده قابليت اعتماد كامل است. در جدول زیر نتایج آزمون کرونباخ آورده شده است. مقادير آلفاي كرونباخ بدست آمده براي متغیرها مورد قبول بوده و لذا پايايي پرسشنامه مورد تاييد قرار مي گيرد.
جدول (3-1) ضرایب آلفای کرونباخ متغیروابسته و متغیر
جدول (3-1) نتایج پایایی پرسشنامه

نام متغیر
مقدار آلفای کرونباخ
نام متغیر
مقدار آلفای کرونباخ
تنهایی ایده ال
0/82
تنهایی کسب شده
0/73
توداری ایده ال
0/82
توداری کسب شده
0/84
عدم مجاورت ایده ال
0/82
عدم مجاورت کسب شده
0/79
صمیمیت با دوستان ایده ال
0/85
صمیمیت با دوستان کسب شده
0/81
انزوای ایده ال
0/85
انزوای کسب شده
0/86
ایده ال صمیمیت با خانواده
0/83
صمیمیت با خانواده کسب شده
0/79
گمنامی ایده ال
0/73
گمنامی کسب شده
0/79
جدایی ایده ال
0/84
جدایی کسب شده
0/73
توانایی استفاده از مکانیزم کلامی
0/87
میزان استفاده از مکانیزم کلامی
0/82
توانایی استفاده از مکانیزم غیرکلامی
0/88
میزان استفاده از مکانیزم غیرکلامی
0/82
توانایی استفاده از مکانیزم فضای شخصی
0/74
میزان استفاده از مکانیزم فضای شخصی
0/78
توانایی استفاده از مکانیزم قلمرو یابی
0/69
میزان استفاده از مکانیزم قلمرو یابی
0/69
پایایی کل پرسشنامه
9/0

3-1-2-2- اعتبار( روایی) ابزار اندازه گیری
در این پژوهش برای سنجش اعتبار و روایی، از آزمون اعتبار درونی و بیرونی استفاده شده است. منطور از اعتبار بیرونی این است که آیا نتایج این پژوهش را می توان به گروههای بزرگ تر یا مشابه تعمیم دادیا خیر؟ برای حصول اعتبار بیرونی، باید ازنمونه گیری تصادفی استفاده کرد. در نمونه گیری تصادفی تمام اعضای جامعه آماری شانس مساوی و برابر برای انتخاب شدن دارند و بنابراین می توان ادعا کرد که ویژگی های جامعه آماری بدرستی سنجیده شده و نتایج را می توان به گروههای دیگر تعمیم داد. در این پژوهش از روشهای نمونه گیری تصادفی استفاده شده است بنابراین نتایج را می توان به کل جامعه تعمیم داد.
مفهوم اعتبار (روايي) محتوایی یا درونی به اين سوال، پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. برای ارزیابی روایی محتوایی از نظر متخصصان در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازه گیری و هدف پژوهش ، استفاده می شود. در این پژوهش از روش اعتبار صوری استفاده شده است. اعتبار صوری زیرمجموعه ایی از اعتبار محتوایی است. این نوع ارزیابی شامل این موضوع می شود که آیا ظاهر پرسشنامه به صورت مناسب برای ارزیابی هدف مورد نظر طراحی شده است یا خیر؟در اینجا نیز از نظر متخصصان برای تعیین روایی صوری استفاده می شود. در تعیین روایی صوری موارد سطح دشواری ، میزان عدم تناسب و ابهام مورد بررسی و اصلاح قرار می گیرد در این پژوهش از اعتبار صوری (استفاده از نظرات و تجربیات اساتید راهنما ، مشاور و سایر اساتید) استفاده شده است و همچنین در این پژوهش از پیش آزمون استفاده شده است. بدین صورت که تعداد 35 پرسشنامه توزیع شده است و ایرادات و ابهامات آن رفع گردیده است.بدلیل پیچیده بودن و جدید بودن موضوع پژوهش پیش آزمون دو بار تکرار شد تا پرسشنامه به حد قابل قبولی برسد. برای سنجش پرسشنامه ها از نظر میزان صحت و دقت پر کردن، بعضی سوالات بصورت معکوس کد گزاری گردید وپرسشنامه های که بدون دقت پاسخ داده شده بودند کنار گذاشته شدند.بنابراین در هر منطقه بیشتر از میزان در نظر گرفته شده، پرسشنامه توزیع گردید. قبل از ارائه پرسشنامه به هر فرد در مورد آن توضیح مختصری ارائه شد پس از آن پرسشنامه به پاسخگویانی که رغبت کامل به تکمیل آن داشتند ارائه گردید.

3-2- تعریف مفاهیم مندرج در فرضیه ها
3-2-1- تعاریف مفهومی
3-2-1-1- حریم خصوصی
از حریم خصوصی تعاریف زیادی شده است ودر مجموع یک تعریف واحد جهانی برای آن وجود ندارد. عواملی چون تراکم جمعیت، درجه ي تعامل افراد، الگوهاي منزل، تقسیم کار، ماهیت خانواده و دیگر روابط اجتماعی میتوانند، بر ارائه ي تعریف تأثیرگذار باشد، براي مثال جوامع شهري در مقایسه با جوامع روستایی وعادي در مقایسه با سیاستمداران قلمرو حریم خصوصی و حق خلوت وسیعتري دارند، بدین ترتیب نسبیت حریم خصوصی مسلم بوده و مرزي که براي ترسیم آن کشیده میشود متغیر میباشد، و مرز ارائه ي تعریف براي حق خلوت اشخاص و حریم خصوصی علاوه بر موارد فوق از موارد ذیل نیز تأثیر می پذیرد:
– این مفهوم ذهنی یا شخصی است. آنچه براي فردي، خصوصی تلقی میشود ممکن است براي دیگري چنین نباشد.
– از فرهنگی به فرهنگ دیگر متغیر است.
– تابع سیاق و اوضاع و احوال است. آنچه در یک کارگاه خصوصی تلقی میشود ممکن است در بیرون آنچنین نباشد.
– داراي تحول تاریخی است. برداشتهایی که از حریم خصوصی وجود دارد، از نسلی به نسل دیگر فرق میکند foord,2002:5) به نقل از رنجبران،1391:21(.
با توجه به گستردگی مفهوم حریم خصوصی، در ادبیات مختلف با توجه به دیدگاه آن علم تعاریف متفاوتی دارد. تعاریف مرتبط باجهان اجتماعی بر مفاهیمی مانند انتخاب،کنترل و مدیریت اطلاعات، مدیریت تعامل و تنظیم مرزها تاکید دارند و حریم خصوصی به عنوان تنظیم تعامل بین خود و دیگران و یا محرکهای محیطی در نظر گرفته می شود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، مطالعه موردی، فضاهای عمومی، فضاهای داخلی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، ناسازگاری، مسئولیت پذیری، روابط اجتماعی