دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، مطالعه موردی، فضاهای عمومی، فضاهای داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

ازدحام در مکانهای عمومی وابسته است.
– تفاوت در تنظیم حریم خصوصی در میان زنان این دو شهر را با پس زمینه ایدئولوژیکی و فرهنگی که در آن رشد یافته اند می توان توضیح داد.در جامعه شمالی ، زنان درتعامل با فضای عمومی و در رابطه با حضور زنان در عرصه عمومی آزادی بیشتری نسبت به جامعه یزد دارند.
مفهوم حریم خصوصی در این دو شهر با هم متفاوت است. سختگیری در جامعه شمال به شدت جامعه یزد نمی باشد و این منجر به ایجاد محدودیتهایی در شهر یزد نسبت به حضور زنان در فضاهای عمومی و حتی تعریف پیچیده تری در ورود به منازل و محدودیتهایی درچشم انداز بیرونی منازل شده است (Mohammad niaygharaei, Rafieian, Jalalkamali,2012).

2- در تحقیقی که توسط محمود ارژمند و خانی با عنوان ” نقش خلوت در معماری خانه ایرانی” به روش کیفی و با بررسی خانه هایی از دوره ی پهلوی اول در اصفهان (1390 )انجام گرفت نشان داد که مفهوم حریم خصوصی در اکثر خانه ها در پستو، صندوق خانه و خلوت خانه تعریف می شود که باعث تفکر حضور و آرامش قلب و برآوردن نیازهای معنوی است. وبا توجه به تغییرات امروزی معماری، هنوز ایرانیان به مساله “نیاز به حریم خصوصی” می اندیشند(ارژمند،1390).

3- در تحقیقی که توسط مهدی فقیهی با عنوان ” حفظ حریم خصوصی بیماران پیش نیاز توسعه ی سلامت الکترونیک ” که در سال 1388با روش مطالعه ی کتابخانه ای انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که فقدان قانون مشخص در موضوع حفظ حریم خصوصی و حمایت از داده های سلامت یکی از موانع توسعه سلامت الکتر ونیک درکشور می باشد(فقیهی،1388).
4- در تحقیقی که توسط فقیهی و همکاران با عنوان “حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده”به روش مطالعه کتابخانه ای در سال 1389انجام گرفت. به نتایج زیر دست یافتند:
قلمرو و محدوده ای از عقاید، احساسات، اعمال رفتارها و ویژگی های هر عضو خانواده،که برای دیگر اعضا آشکار نیست یا علیرغم اشکار بودن رضایت به افشای آن ندارد و در برابر ورود و نظارت دیگر اعضا واکنش نشان می دهد، حریم خصوصی در مناسبات روابط اعضای خانواده به شمار می آیند.
حریم خلوت، حریم جسمانی، حریم اطلاعات، حریم جنسی، حریم ارتباطات، حریم شخصیت از جمله مصادیق حریم خصوصی در روابط اعضای خانواده به شمار می- آیند(فقیهی، معمارزاده طهران ، ورفوگرآستانه،1389).

5- پژوهشی توسط دهقان نيری و آقاجانی در سال 1386 با عنوان “رعايت حريم بيماران توسط تيم درمان وارتباط آن با رضايتمندی بيماران در بخش اورژانس بيمارستان” انجام گرفت. دراين مطالعه توصيفی-تحليلـی،جامعـه مـــورد مطالعـــه،كليـــه بيمـــاران بـــستری دربخش های اورژانس بيمارستان منتخب دانـشگاه علـوم پزشـكي تهران بوده است. نمونه های پژوهش 360 نفر از بیماران واجد شرایط بودند که به شیوه ی در دسترس انتخاب شدند. این مطالعه ارتباط معناداري را بـين رعايت حريم و رضايتمندي بيماران نـشان داد (دهقان نیری و آقاجانی،1386).

ج) چکیده ی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
1- تحقیقی توسط پدرسن با موضوع “روان شناسی کارکرد های حریم خصوصی” در سال 1997 به روش پیمایشی در میان 23 مرد و 51 زن انجام گرفت. در این تحقیق با توجه به انواع حریم خصوصی که توسط پدرسون بیان شده است (گمنامی،توداری،انزوا،تنهایی،صمیمیت با دوستان و صمیمیت با خانواده)،بیست کارکرد حریم خصوصی مورد سنجش قرار گرفتند و چندین شاخص ازجمله تفکر،استقلال، نوآوری،اعتماد، خلاقیت،مصارف خلاف،باز یابی،تزکیه نفس واختفاء با توجه به ارتباط با انواع حریم خصوصی بدست آمد. نتایج این تحقیق عبارتند از:
– افراد از تنهایی جهت رسیدن به خلاقیت و سپس تفکر و اعتماد ،نو سازی و استقلال استفاده می کنند.
– تفکر یک کارکرد انزوا است و بعد از آن به ترتیب استقلال،نوسازی، اعتماد ،مصارف پنهانی کارکردهای بعدی می باشند
– برجسته ترین کارکرد برای نوع گمنامی، بازیابی و سپس استقلال و تزکیه نفس می باشد
– برای نوع توداری ،کارکرد های بازیابی و اختفاء برجسته تر از سایر کارکردها می باشند.
– برای انواع صمیمیت با دوستان و خانواده ،کارکرد اختفاء کمتر از همه شایع بود.
– نحوه استفاده افراد از انواع حریم خصوصی با توجه به مسائل روانی ، از شخصی به شخص دیگر، از زمانی به زمان دیگر، واز موقعیتی به موقعیت دیگر تفاوت وجود دارد.
– در مقایسه با کارکرد های حریم خصوصی که وستین (1967) توصیف کرده (استقلال، آزادی عاطفی،خود ارزیابی، تعاملات محدود و حفاظت شده)،نتایج این تحقیق نشان داد که کارکرد های حریم خصوصی پیچیده تر از این می باشند و یک همبستگی جزئی بین عملکرد حریم خصوصی و آنچه در این مطالعه یافته شدوجود دارد. تنها کارکرد استقلال همچون یک شاخص جداگانه بدست آمد وبقیه در دسته سایر شاخص ها قرار گرفتند بطور مثال آزادی عاطفی به عنوان جزئی از شاخص تفکر بدست آمد (Pedersen,1997).
2- در تحقیق دیگری که توسط پدرسن در سال (1999) با عنوان ” ارائه مدل برای انواع حریم خصوصی با کارکرد های حریم خصوصی”بصورت پیمایشی انجام گرفت. شرکت کنندگان 123 نفر(55 مرد و 68 زن) از محصلان یک دانشگاه خصوصی امریکای غربی در رشته روانشناسی بودند. با توجه به شش بعد حریم خصوصی (تنهایی، انزوا، گمنامی، توداری، صمیمیت با دوستان، صمیمیت با خانواده) و پنج کارکرد آن (استقلال، اعتماد،تفکر،خلاقیت،نوسازی) یک جدول5*6 ارائه شد.که دراین جدول ردیف نمایانگر ابعاد حریم خصوصی و ستونها نشان دهنده عملکرد حریم خصوصی می باشدو میزانی که آن بعد از حریم خصوصی هریک از کارکردها را تامین می کنددر محل تقاطع این دو نوشته شد.در این تحقیق نتایج زیربه دست آمد:
– استقلال یکی از مهمترین نیاز هاست که بوسیله تمامی انواع حریم خصوصی بدست می آیدگرچه صمیمیت با دوستان بطور خاص برای کسب استقلال مناسب است.
– نوسازی یک نیاز به تجدید است که در تعاملات اجتماعی نامطلوب و ناخوشایند ایجاد می شود و می توان در انزوا و صمیمیت با دوستان به آن دست یافت.
– اعتماد در هر دو بعد صمیمیت با دوستان وبا خانواده بدست می اید وبه میزان کمی بوسیله ابعاد گمنامی و توداری می توان به آن دست یافت.
– تفکر و خلاقیت به بهترین نحو بوسیله “تنها بودن”که شاخصی از تنهایی و انزوا است بدست می آید.
– هیچ تفاوت ترجیحی در ابعاد حریم خصوصی در میان دو جنس مشاهده نشد.گرچه تحقیقات قبلی تفاوتهایی را در ترجیح دو جنس در استفاده از انواع حریم خصوصی نشان می دهد( Pedersen,1999).

3- تحقیقی توسط اروین آلتمن در سال (1977) با عنوان “تنظیم حریم خصوصی، یک فرهنگ جهانی یا یک فرهنگ خاص؟” انجام گرفت. این مقاله یک تحلیل اکتشافی است که با بررسی مطالعات قوم نگاری و توصیفات فرهنگی صورت گرفت و به نتایج زیر دست یافت.
– تنظیم حریم خصوصی ، موضوعی فراتر ازصرفا مرتبط با محیط فیزیکی است وشامل تنوعی از مکانیزمهای فرهنگی،محیطی ،کلامی ،فرا کلامی و غیر کلامی می باشد.
– مردم در تمام فرهنگها برای تنظیم حریم خصوصی از مکانیزمهایی استفاده می کنند. این مکانیزمهای رفتاری با توجه به موقعیت های ویژه اجتماعی، روانی و فیزیکی در هر فرهنگ منحصر بفرد هستندواین مکانیزمها برای تنظیم کنش متقابل با غریبه ها،آشنایان، خویشاوندان سببی و اعضای خانواده استفاده می شود.( Altman, 1977 )

4- تحقیقی توسط پاترسون و چیزویک در سال (1981)به روش میدانی در جزیره بورنئو22 ، در میان دایاک های ساراواک23 به مدت سیزده روز با عنوان ” نقش اجتماع و محیط فیزیکی در نگهداشت حریم خصوصی در میان قوم ایبان در برنئو” انجام گرفت. در این پژوهش میدانی تئوری آلتمن مبنی بر وجود مکانیزمهای اجتماعی جبرانی در هنگام عدم کفایت مکانیزمهای محیطی برای حفظ حریم خصوصی ، مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج این نظریه را تایید کرد.در این خانه ها افراد در خانه هایی بزرگ و بصورت دسته جمعی زندگی می کندوآپارتمانها با دیوارهای غیر وا قعی جداهستندکه در برابر صدا بی اثر هستند و بطوریکه صدای آپارتمان کناری شنیده می شود. همچنین دسترسی از یک آپارتمان به دیگری به سادگی صورت می گیردو با خانواده بزرگ غذاخوردن و در همان جا خوابیدن حریم کمی را ارائه میدهد.گرچه این افراد ظاهرا از حریم خصوصی کمی برخوردار هستند اما بوسیله مکانیزمهای فرهنگی و فرایند های جبرانی مانند رعایت شرم و حیا در هنگام تعویض لباس و یا تابوی شدید زنای با محارم ،کمبود محیط فیزیکی مناسب را جبران می کنند و به سطح مناسبی از حریم خصوصی دسترسی می یابند ( Patterson & CHiswick, 1981).
5- تحقیقی توسط نورالهدی مهد رزالی و تلیب با موضوع ” مفهوم حریم خصوصی در طراحی خانه های سنتی مسلمانان مالزیایی”درسال(2013)بصورت مطالعه موردی انجام گرفت. این تحقیق با مشاهده و اندازه گیری طرح خانه ها و و مصاحبه با ساکنان خانه ها انجام گرفت و دو نوع از خانه ها یکی متعلق به کدخدا و دیگری روستائیان عادی را مورد مطالعه قرار گرفت و به نتایج زیر بدست آمد:
مفهوم حریم خصوصی در اسلام برجنبه هایی از حریم خصوصی در فضاهای داخلی خانه ها تاکید دارد وهر دونوع خانه های سنتی در مالزی بر عناصری از معماری و طراحی تاکید دارند که از نفوذ دیداری به حریم خصوصی زنان و زندگی خصوصی خانوادها جلوگیری می کند.
– مفهوم حریم خصوصی اسلامی موجب رفاه جامعه می شودو یک شیوه رفتار مناسب در میان مسلمانان را تضمین می کند. همچنین یک محیط سازنده و روابط اجتماعی کنترل شده را در بر می گیرد.
– مصاحبه نیمه عمیق با شرکت کنندگان نشان می دهد که اعتقادات مذهبی،هنجارهای فرهنگی و فعالیتهای روزانه در مالزی ،جنبه های مهمی از تنظیم حریم خصوصی در خانواده ها را نشان می دهد. تنظیم حریم خصوصی موجب طبقه بندی مناطق مختلف خانه در میان زنان بالغ، اعضای خانواده، مهمانان نسبی نزدیک و مهمانان نامحرم می شود. (Mohd Razali&Talib,2013)
6- در تحقیقی که توسط راجر کلارک) 2014 ( با عنوان ” تاثیر هواپیماهای غیرنظامی بدون سرنشین در حفظ حریم خصوصی رفتاری” در سال بصورت توصیفی انجام گرفت ، حریم خصوصی رفتاری را اینگونه تعریف کردند:”حریم خصوصی رفتار شخص، مربوط به آزادی فرد برای داشتن رفتاری است که می خواهد بدون مشاهده و دخالت دیگران باشد و اصطلاح دفتار در این زمینه شامل فعالیتهای فرد، حرکات و معاشرت ها و ترجیحات است. این تحقیق به این نتیجه رسید که” پدید آمدن جوامع نظارتی24 نگرانی های عمومی را ایجاد کرده است و تاثیرات منفی را در سطح روانی بر روی افراد، در سطح اجتماعی روی گروهها و جوامع ،در سطح اقتصادی بر نوآوری،ودر سطح سیاسی روی دمکراسی ایجاد کرده است و هواپیماهای بدون سرنشین این نگرانی هارا تشدید می کندو این مهم است که بدنبال تعادل جدیدی در زمینه فناوریهای جدید که به سرعت درحال تحول می باشند، باشیم .(Clarke, 2014)
7- در تحقیقی که توسط (عثمان دمیرباس و حلیمه دمیرکان) با عنوان ” ابعاد حریم خصوصی ،یک مطالعه موردی در استودیوطراحی داخلی معماری “در سال 2000در دانشگاه بیلکنت جهت بررسی تفاوت بین شرایط مورد نظر و واقعی و با در نظر گرفتن تفاوتهای جنسیتی انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که تفاوتی بین ترجیحات (تنهایی، توداری،گمنامی و انزوا ) در میان جنسها وجود ندارد گرچه یک تفاوت معنی دار میان دو جنس وجود دارد بطوریکه زنان صمیمیت با خانواده و مردان صمیمیت با دوستان را ترجیح می دهند .(Demirbas & Demirkan, 2000)
8- در تحقیقی که توسط بلینگار و کپرتز با عنوان “اهمیت حریم خصوصی” در سال 2003 بصورت توصیفی انجام گرفت بخشی از حریم خصوصی که با محیط کار ارتباط پیدا می کند مورد بررسی قرار گرفت وبه نتایج زیر دست یافتند:
– ایجاد یک سلسله دستورالعمل و هنجار و طراحی فضای کار به شکل مطلوب جهت تامین نیازهای حریم خصوصی،توانایی انجام کار بدون حواس پرتی را افزایش می دهد.
– درک حریم خصوصی مرتبط با کار مسئله ی پیچیده ای است و شامل تنظیم تعامل بین افراد و محرکهای محیطی است
– درهمه ی انواع کار،انطباق “نیاز به حفظ حریم خصوصی “با “نیازبه همکاری با دیگران” به افراد کمک می کند تا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، تعاملات اجتماعی، فضای شخصی، وضعیت اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، میزان استفاده، سلامت روان، سلامت روانی