دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، تعاملات اجتماعی، فضای شخصی، وضعیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

(Xiaogang,2013:925).

ز) تراکم
بوث و ولش (1973) اشاره کردندکه تعامل بیشتر در خانه های پرتراکم یعنی در جایی رخ می دهد که به دشواری می توان خود را از روابط ناخواسته دور کرد.چنین موقعیتی می تواند باعث تنش ویاس روانی شود. یکی از پیامد های این تنش رفتار پرخاشگرانه در برابر کسانی است که در نظام نظارت بر مرزهای فرد دخالت می کنند. نتایج تحقیقات نشان داده است که با افزایش تعداد افراد در خانه ها،مقدار تماس اجتماعی،کمبود خلوت، میزان تجاوز و تعامل اجتماعی که همگی بیانگر احتمال تجاوز به مرز فرد دیگری است،افزایش می یابد (آلتمن ،231:1382).
ح) توانایی استفاده از مکانیزمهای تنظیم حریم خصوصی
جانسون (1974) یکی از عوامل تاثیر گذار برمیزان تماس کسب شده با دیگران را توانایی استفاده از مکانیزمهای کنترل حریم خصوصی می داند(pedersen,1997:147).
ط) مهاجرت
تحقیقات نشان می دهد که مهاجرت درون یا بین فرهنگ ها یک واقعه استرس زا است (Heller, 1982: Gauvain et al, 1983, Chemers, 1980).گرچه پارامترهای زیادی به افرادکمک می کنند تا بتوانند خود را با محیط جدید تطابق دهند اما یکی از عواملی که برای افراد در فرهنگ های دیگرمشکل زا است، توانایی تنظیم حریم خصوصی است (harris&etal ,1995:311).
ی) مذهب
درهرمذهب دستوراتی در موردحفظ حریم خصوصی وجود دارد. برای مثال (عمر،2011) بیان می کند دراسلام حریم خصوصی بر انزوای زنان، جدایی بین مردان و زنان و تفکیک فضای زندگی خصوصی وفضای عمومی زنان تاکید دارد .(Mohd Razali& Talib,2013:245)
2-2-جمع بندی دیدگاههای گوناگون در مورد حریم خصوصی
برگون (1982) چشم اندازهای متفاوتی که در تحلیل حریم خصوصی بکار می رود را اینگونه توصیف می کند:
واحدهایی که حریم خصوصی را تجربه می کنند.این واحد ها می توانند یک فرد، یک گروه یا هر دو باشند.
حریم خصوصی مطلوب و کسب شده، حریم خصوصی مطلوب حالت ایده آلی است که افراد در تعاملات به دنبال آن هستند و حریم خصوصی کسب شده ،حالت واقعی از حریم خصوصی است که فرد در هرموقعیت کسب می کند.
3- حریم خصوصی فعال – انفعالی، این دیدگاه در واقع به تمایز میان انزوا و کناره گیری از تعامل ومفاهیم کنترل و آزادی در انتخاب اشاره می کند. این دیدگاه بر تعریف حریم خصوصی از دید آلتمن (1975) تاکید دارد که حریم خصوصی را کنترل انتخابی از دسترسی به خود می داند ( Leino-Kilpi, Valima ki, Dassen, Gasull, Lemonidou, Scot, Arndt,2001:664).
حریم خصوصی دارای ابعاد گوناگونی است.برگون(1982) چهار بعد برای آن در نظر میگیرد.1- فیزیکی 2- روانی 3- اجتماعی 4- اطلاعاتی.
1- بعد فیزیکی حدی است که فرد بطور فیزیکی برای دیگران قابل دسترس است.این مفهومی است که با فضای شخصی و قلمرو در ارتباط است.حفظ حریم خصوصی نیز با این مفاهیم در ارتباط است.
2- بعد روانی مربوط به توانایی انسان در کنترل درون دادها و برون دادهای شناختی و عاطفی تا ارزش ها را ایجاد کند و حق تعیین اینکه چه کسی و تحت چه شرایطی در افکار ما سهیم شود یا با اطلاعات ما سروکار داشته باشند.
3- بعد اجتماعی شامل توانایی انسان و تلاش او برای کنترل تماسهای اجتماعی است و بر تعاملات اجتماعی متمرکز می باشد. بدنه قابل توجهی از نوشته ها ی حریم خصوصی مرتبط با جهان اجتماعی وتعامل فرد با دیگران است. مفاهیمی که بطور مکرر در این ادبیات استفاده می شوند عبارتند از کنترل و مدیریت اطلاعات، مدیریت تعامل، تنظیم مرزها. بعد اجتماعی دلالت فرهنگی قوی دارد.فرهنگ تاثیر زیادی در روشهایی دارد که مردم بدان وسیله سعی می کنند حریم خصوصی را حفظ کنند.کلوین(1973 ) و برگون (1982) بیان می کنند که حفظ حریم خصوصی اجتماعی نه تنها مستلزم ازاد بودن از تعامل واقعی با دیگران بلکه ازهر نوع فشار بر مجموع اعمال فرد می باشد. فرد باید بتواند حریم خصوصی خود را تا جایی گسترش دهد که قادر باشد اقدامات خود را بطور غیر مستقیم بوسیله کنترل تعامل با دیگران کنترل کند.
4- بعد اطلاعاتی مرتبط با حق فردی است تاتعیین کنیم چگونه، چه زمان و به چه میزان اطلاعات در مورد خود به دیگر اشخاص یا ارگانها منتقل شود. مهمترین عنصر درحریم خصوصی اطلاعات،کنترل اطلاعات شخصی است.امروزه گسترش فناوری و رشد استفاده از کامپیوتر ، نگرانی در مورد حفاطت اطلاعات را افزایش داده است (همان، 666-664). این ابعاد بطور واضح از یک دیگر مجزا نیستند و باهم تا حدودی همپوشانی دارند(carew and stableton,2005:82).
در جدول زیر تمامی دیدگاههای مرتبط با حریم خصوصی بطور مختصر آمده است.چهار بعد حریم خصوصی توسط برگون (1982) بیان شده است : فیزیکی،اجتماعی،روانی،اطلاعاتی.این دیدگاهها بصورت زیر طبقه بندی شده اند : T)) نوع حریم خصوصی . (F) عملکرد حریم خصوصی (C) عوامل همراهی کننده حریم خصوصی.بعضی عوامل همراهی کننده حریم خصوصی به عنوان یک عامل محلی نسبت به حریم خصوصی شناخته شده اند در حالیکه اهمیت جهانی دارند.
جدول (2-1)بررسی اجمالی چارچوب حریم خصوصی
ابعاد
دیدگاه

شرح
قیزیکی
محیطی
T
محیط فیزیکی افراد مانند محیط کار،فضای شخصی…، ازدحام یک عامل مزاحم است.{مرجع:برگون 1982،مارگولیس2003،هال 1966}

قلمرومدارانه
(مالکیت)
T
دارایی شخصی یا آنچه که بوسیله دیگران به عنوان متعلق به شخص پذیرفته شده است مانند:خانه،وسایل(تجهیزات اداری، اطلاعات سیستم، شبکه ،..). {مرجع :برگون 1982، آلتمن 1976}

قلمرو (بدن)
T
بدن شخص،شامل بیشترین تهاجم به قلمرو،شامل تماسهای ناخواسته،لمس کردن و نگاه نوعی تهاجم محسوب می شود.{مرجع: :برگون 1982}

تنهایی
(فیزیکی)
T
رهایی از مشاهده مستقیم یا غیر مستقیم و نظارت.تحصن ،انزوا {مرجع: برگون1982،پدرسن 1999،1997،وستین ،1970 }

آرامش و سکون
T
آزادی از هرچیز که مزاحم است یا تحریک می کند{مرجع:برگون1982}

دسترسی فیزیکی
C
توانایی کنترل از دسترسی به خود{آلتمن 1976،برگون 1982}

کانالهای ارتباطی و حسی
C
شمار زیادی از کانالهای ارتباطی که از حریم خصوصی کمتر لذت میبرند.تکنولوژیهای ارتباطی مانند ایمیل ،موبایل و..را می توان نام برد.{برگون،1982}

متجاوز(انسانی و خویشاوندی)
C
درجه ی تجاوزات به رابطه نسبت به متجاوز بستگی دارد.غیرانسانی مانند ماشین ها و حیوانات،که مانند تهاجم انسانی نیست.خانواده،دوستان و آنهایی که در درجه عزت کمتری را نگه می دارند متجاوز هستند. بیشترین تهاجم حرمت انسانی را ذر بر میگیرد .{برگون ،1982}
اجتماعی
صمیمیت
(بیرونی)
T
صممیت با خانواده،دوستان و… بیرون از یک سازمان..صمیمیت نیاز به حذف دیگران نسبت به یک گروه دارد.{پدرسن 1997،1999- وستین 1970}

صمیمیت (درونی)
T
صمیمیت با همکاران ،همتایان و… در درون یک سازمان. صمیمیت نیاز به حذف دیگران نسبت به یک گروه دارد..{پدرسن 1997،1999- وستین 1970}

قلمرو مدارا انه(مقام )
T
وضعیت اجتماعی یا پرستیژ که در یک سازمان ایجاد می شود مقام و شان و احترام دیگران{لینو کلپی و همکاران،2001}

تنهایی( اجتماعی)
T
آزادی افراد از تعامل با دیگران ،تحصن {مرجع: برگون1982،پدرسن 1999،1997،وستین ،1970 }

گمنامی
T
ناشناس بودن،مرکز توجه نبودن ،گم شدن در جمعیت، رهایی از منحصربفرد بودن {مرجع: برگون1982،پدرسن 1999،1997،وستین ،1970 }

استقلال
T
آزادی در ایجاد تصمیمات شخصی، محفوظ بودن از دخالت یا اجباربوسیله دیگران (گروه یا فرد) {مرجع: برگون1982،پدرسن 1999،1997،وستین ،1970 ،ارگیولیس 2003}.

ارتباط و کنش متقابل
C
کنترل روی اینکه چه کسی با ما تعامل کند.به چه مزان این تعامل و ارتباط تکرار شود و کنترل روی مدت زمان،مقدار و موضوع تعامل{مرجع: آلتمن 1976 ،پترونیو1991 ،برگون1982}.

تشریفات
C
درجه رسمی بودن در کنش متقابل{مرجع:برگون 1982}.

واحدها
C
نیاز به حریم خصوصی در میان واحدهای اجتماعی گوناگون وجود دارد.افراد، گروهها،فرد-فرد،فرد-گروه،گروه- گروه و.. {مرجع: لینو کلپی و همکاران، 2001 ،برگون1982،آلتمن1976}

مسائل شخصی
C
مقدار و موضوع تعاملات بسیار شخصی،که احتمال بالاتری از نقص حریم خصوصی دارند{مرجع:برگون 1982}
روانی (عملکردها)
هویت
F
توسعه هویت و خود به سوی خود واقعی{مرجع: آلتمن 1976، برگون1982،نیوئل 1998 ،وستین 1970}

رشد شخصی
F
رشد فکری ،عاطفی ،معنوی{مرجع: آلتمن 1976، برگون1982،نیوئل 1998}

استقلال
F
آزادی دز ایجاد تصمیمات شخصی،رهایی از دخالت یا اجبار بوسله دیگران، عدم وابستگی به دیگران{مرجع: مارگیولیس 2003،وستین 1970،پدرسن 1999-1997،برگون 1982}

تفکر
F
خود ارزیابی و بازخورد،یادگیری و تفسیر تجربیات جهت طراحی برای آینده بر اساس تجربیات{مرجع: آلتمن 1976،وستین 1970،پدرسن 1999-1997،برگون 1982}

حفاظت شخصی
F
قادر بودن به پنهان کردن اطلاعات حساس یا بطور بالقوه ضربه پذیر،امنیت،دورشدن از هنجارها یا تجربیات بدون جریمه.{مرجع:شاپیرو و بیکر 2001،برگون 1982}

اعتماد
F
عدم انتقال اطلاعات به دیگران ،(محدود کردن دیگران)،ارتباطات محدود و حفاظت شده{مرجع: آلتمن 1976،وستین 1970،پدرسن 1999-1997}

آزادی عاطفی
F
رهایی از نقشهای اجتماعی و انحراف از هنجارها و رسومات در یک وضعیت حفاظت شده ،مانند رفتارهای پشت پرده که به افراد اجازه می دهد که از انطباق رهایی یابندو تجربه خارج از هنجارها داشته باشند. {مرجع: برگون1982،وستین1970}

نوسازی
F
بهبود یافتن از زندگی بطور کل(خستگی،استرس،…)تحکیم مجدد عزت نفس،تعمیر و نگهداشت سیستم. بصورت فردی و گروهی{مرجع: نیوئل 1998برگون1982،پدرسن1997،1999}

خلاقیت
F
آزادی برای خلاق بودن ،بدعت گذاری{برگون1982،پدرسن1997،1999}
اطلاعاتی
قلمرو مدارانه(دانش)
T
هر عملی که مهارت یا دانش فرد را بی ارزش یا کم ارزش می کند مانند تدوین یا تفسیر زائد و.. که به عنوان تجاوز شناخته می شود {مرجع: لینو کلپی و همکاران، 2001 }

توداری
T
محدود کردن اطلاعات خود به دیگری در این حالت تجاوز شامل هر عملی می شود که اطلاعات حساس شخصی را افشا می کند{مرجع: وستین 1976،پدرسن1997،1999}

آزادی در اطلاعات شخصی
C
تا چه میزان شخص آزادی دارد که محتوا ومقدار اطلاعات شخصی خود را کنترل کند{مرجع:برگون 1982}..

توزیع اطلاعات شخصی
C
اینکه فرد تا چه میزان می تواند افشای اطلاعات خود به افراد و گروهها را کنترل کند {مرجع:برگون 1982}.

استفاده از اطلاعات
C
اینکه فرد تا چه میزان می تواند استفاده از اطلاعات شخصی افشا شده از خود را کنترل کند به عنوان مثال جهت بازار یابی{مرجع:برگون 1982}.
جهانی
کنترل
C
توانایی و آزادی برای تغییر دادن موقعیت و تعاملات اجتماعی{آلتمن 1976،پترونیو 1991}

و یژگیها و شرایط شخصی
C
شخصیت افراد و سایر صفات شخصی ،محدوده خاصی از نیاز به حریم خصوصی را ایجاد می کند و حریم خصوصی بطور ضمنی در طی زمان و موقعیت تغییر می کند{پدرسن 1999،.ویک و وبستر2003،شاپیرو و بیکر 2001}

سازمان
C
فرهنگ سازمانی،عوامل و سبک مدیریت ،سهامداران روی حرم خصوصی تاثیر می گذارد{مرجع:استون و استون – رومرو 1998}

فرهنگی

فرهنک روی حریم خصوصی تاثیر دارد حریم خصوصی یک نیاز جهانی است اما در در جوامع و فرهنگهای متفاوت از روشهای گوناگون بدست می آید. {آلتمن 1976،هال 1966،نیوئل1998،کایا و وبر2003،}.

اجتماعی

جوامع (محلی و جهانی) حریم خصوصی را تحمل می کند{شاپیرو و بیکر2001،هال 1966،نیوئل1998،کایا و وبر2003}.
(CAREW &STAPLETON,2005:83-82)

ب ) چکیده ی تحقیقات انجام شده در ایران
1-در تحقیقی که توسط محمد نیای قرایی و همکاران با عنوان “مقایسه تفاوتهای فرهنگی در تنظیم حریم خصوصی و درک ازدحام در میان زنان یزدی وشمالی در ایران” به روش پیمایشی با نمونه آماری100 زن شمالی و یزدی در سال 2012 انجام شد به این نتایج دست یافتند:
– زنان یزدی حریم خصوصی بیشتری را نسبت به زنان شمالی بدست می آورند وصرفنظر از فرهنگ، سطح مطلوب وسطح کسب شده حریم خصوصی زنان ،با سطوح درک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، فضای شخصی، هویت اجتماعی، روش شناسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، مطالعه موردی، فضاهای عمومی، فضاهای داخلی