دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، انزوای اجتماعی، یژگیهای شخصیتی، پایگاه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ن 97
نمودار(4-3-10)میزان توداری ایده ال 98
نمودار(4-3-11) میزان توداری ایده ال در مردان 99
نمودار(4-3-12)میزان توداری ایده ال در زنان 99
نمودار (4-3-13) توصیف میزان توداری کسب شده 100
نمودار(4-3-14) توصیف میزان توداری کسب شده بین زنان 101
نمودار(4-3-15) توصیف میزان توداری کسب شده بین مردان 101
نمودار(4-3-16) توصیف سطوح کسب شده توداری 102
نمودار(4-3- 17)توصیف متغیر سطوح کسب شده حریم خصوصی بین زنان 103
نمودار(4-3- 18)توصیف متغیر سطوح کسب شده حریم خصوصی بین مردان 103
نمودار(4-3-19) میزان ایده ال عدم مجاورت 104
نمودار(4-3-20)توصیف میزان تمایل به عدم مجاورت بین زنان 105
نمودار(4-3-21) توصیف میزان تمایل به عدم مجاورت بین مردان 105
نمودار(4-3-22 )توصیف میزان کسب شده حریم خصوصی 106
نمودار(4-3-23)میزان کسب شده عدم مجاورت در بین زنان 107 نمودار(4-3-24) میزان کسب شده عدم مجاورت در بین مردان 107
نمودار (4-3-25) توصیف سطوح دستیابی به عدم مجاورت 108
نمودار (4-3-26)توصیف سطوح دستیابی به عدم مجاورت بین زنان 109
نمودار (4-3-27)توصیف سطوح دستیابی به عدم مجاورت بین مردان 109
نمودار (4-3-28) توصیف میزان ایده ال صمیمت با خانواده 110
نمودار (4-3-29)توصیف میزان ایده ال صمیمت با خانواده بین زنان 111
مودار (4-3-30)توصیف میزان ایده ال صمیمت با خانواده بین مردان 111
نمودار(4-3- 31) میزان کسب صمیمیت با خانواده 112
نمودار(4-3- 32)توصیف میزان کسب صمیمیت با خانواده بین زنان 113
نمودار(4-3- 33)توصیف میزان کسب صمیمیت با خانواده بین مردان 113
نمودار(4-3-34) توصیف سطوح دستیابی به صمیمیت با خانواده 114
نمودار(4-3-35)توصیف سطوح دستیابی به صمیمیت با خانواده بین مردان 115
نمودار(4-3-36)توصیف سطوح دستیابی به صمیمیت با خانواده بین زنان 115
نمودار(4-3-37) توصیف میزان ایده ال انزوا 116
نمودار(4-3-38) توصیف میزان ایده ال انزوا بین مردان 117
نمودار(4-3-39) توصیف میزان ایده ال انزوا بین زنان 117
نمودار(4-3-40) توصیف میزان کسب شده انزوا 118
نمودار(4-3-41) توصیف میزان کسب انزوا بین زنان 119
نمودار(4-3-42) توصیف میزان کسب انزوا بین مردان. 119
نمودار(4-3-43) توصیف سطوح دستیابی به انزوا 120
نمودار(4-3-44)توصیف سطوح کسب انزوا بین مردان 121
نمودار(4-3-45)توصیف سطوح کسب انزوا بین زنان 121
نمودار(4-3-46) توصیف میزان ایده ال صمیمیت با دوستان 122
نمودار(4-3-47)توصیف میزان ایده ال صمیمیت با دوستان بین مردان 123
نمودار(4-3-48)توصیف میزان ایده ال صمیمیت با دوستان بین زنان 123
نمودار(4-3-49) توصیف میزان کسب شده صمیمیت با دوستان 124
نمودار(4-3-50)توصیف میزان کسب صمیمیت با دوستان بین مردان 125
نمودار(4-3-51)توصیف میزان کسب صمیمیت با دوستان بین زنان 125
نمودار(4-3-52) توصیف سطوح دستیابی به صمیمیت با دوستان 126
نمودار(4-3-53) سطوح دستیابی به صمیمیت با دوستان ببن زنان 127
نمودار(4-3-54) سطوح دستیابی به صمیمیت با دوستان ببن مردان 127
نمودار(4-3-55) توصیف میزان ایده ال گمنامی 128
نمودار(4-3-56)توصیف متغیر ایده ال گمنامی بین زنان 129
نمودار(4-3-57)توصیف متغیر ایده ال گمنامی بین مردان 129
نمودار(4-3-58) توصیف میزان گمنامی کسب شده 130
نمودار(4-3-59)توصیف میزان گمنامی کسب شده بین زنان 131
نمودار(4-3-60)توصیف میزان گمنامی کسب شده بین مردن 131
نمودار(4-3- 61) توصیف سطوح کسب شده گمنامی 132
نمودار(4-3- 62) توصیف سطوح کسب شده گمنامی بین زنان 133
نمودار(4-3- 63) توصیف سطوح کسب شده گمنامی بین مردان 133
نمودار(4-3-64) توصیف میزان ایده ال جدایی 134
نمودار(4-3-65) توصیف میزان ایده ال جدایی بین زنان 135
نمودار(4-3-66) توصیف میزان ایده ال جدایی بین مردان 135
(نمودار4-3-67) توصیف میزان کسب جدایی 136
(نمودار4-3-68) توصیف میزان کسب جدایی بین زنان 137
(نمودار4-3-69) توصیف میزان کسب جدایی بین مردان 137
نمودار(4-3-70) توصیف میزان سطوح کسب جدایی 138
نمودار(4-3-71) توصیف میزان سطوح کسب جدایی بین زنان 139
نمودار(4-3-72) توصیف میزان سطوح کسب جدایی بین مردان 139
نمودار(4-3-73) توصیف میزان ایده ال انواع حریم خصوصی 140
نمودار(4-3-74) میزان کسب حریم خصوصی کل 142
نمودار(4-3-75)توصیف سطوح کسب حریم خصوصی 143
مدل تحلیلی
مدل(4-5-1) عوامل موثر در دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی 169
مدل(4-5-2) عوامل موثر بر پایگاه اجتماعی 169
مدل (4-5-3) عوامل موثر بر درامد 170
مدل(4-5-4) عوامل موثر برنوع مکانیزمهای مورد استفاده 171
مدل(4-5-5) مدل عوامل موثر بر سطح مطلوب حریم خصوصی 172
فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه
انسان از بدو خلقت همواره با دو گرایش روبرو بوده است گرایش به کناره گیری از دیگران و داشتن حریمی جدا از اجتماع و دیگری گرایش به معاشرت با دیگران و اجتماعی بودن، هر یک از این گرایشات، بخشی از نیازهای افراد را تامین می کند و هریک اهمیتی خاص در زندگی افراد دارند. با توجه به اهمیت حریم خصوصی می توان گفت این مسئله قدمتی به اندازه تاریخ بشریت دارد. از دوران باستان در فرهنگ های غربی و شرقی کلماتی برای مفاهیم خصوصی و عمومی وجود داشته است. سه قرن قبل از میلاد مسیح و احتمالا خیلی قبل تر از آن، متفکران چینی بین مفاهیم عمومی و خصوصی تمایز قائل شده اند. مطابق یک اسطوره، تسه آنگ چی1 یک سیستم نوشتاری ایجاد کرد و مشخصه هایی برای حریم خصوصی ایجاد کرد که بر عقاید “خود- مرکزیت” تاکید داشت و از مشخصه های مخالف آن برای ایجاد خصیصه های عمومی که به مصالح دولت اشاره داشت، استفاده نمود. در زبان یونانی از هومر به بعد، بین مفاهیم عمومی و خصوصی تمایز ایجاد شد وکلمه خصوصی در تضاد با “شرکت در امر اجتماعی” بکار گرفته شد. امایک کلمه ی خاص برای حریم خصوصی نه در یونان و نه در هیچ فرهنگ باستانی یا قرون وسطایی وجود نداشته است. هیکسون2 (1987) بیان می کند که حریم خصوصی به عنوان ” یک حق علیه قدرت “در فرهنگ عبری وجود داشته است. حتی در حال حاضر نیز، درادبیات بعضی فرهنگ ها یک عبارت معادل با حریم خصوصی وجود ندارد. به عنوان مثال درژاپن معادل شفاهی برای کلمه انگلیسی حریم خصوصی (private) وجود ندارد وازابعاد آن استفاده می شود .آواتا3 (1984) چهار مفهوم برای حریم خصوصی در ژاپن بیان کرده است ” زندگی ، آزادی،تنهایی وراز”.که این مفاهیم با مفهوم حریم خصوصی در غرب مرتبط هستند(Newell,1995:88). در ادیان مختلف نیز می توان محترم شمردن حریم خصوصی افراد را یافت.
دین اسلام از۱۴۰۰ سال پیش برای شأن و منزلت انسانی ارزش قائل شده است و حریم خصوصی را به رسمیت شناخته است. این مفهوم در دین اسلام مانند سایر ادیان یهود و مسیحیت به صراحت استفاده نشده است و این مفهوم در قالب مفاهیمی همچون حق مالكيت، حق انتخاب آزادانه دين واعتقاد، حق مصونيت از تفتيش عقايد، ممنوعيت افشاي اسرار، … مدنظر قرار گرفته است. برای مثال در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره ی نور بر لزوم رعايت حرمت مسكن و حرمت زندگی خصوصی تأكيد كرده و افراد را از ورود به منزل غير، بدون اذن صاحب مسكن منع كرده اند:
” ای اهل ایمان! هرگز به خانه هایی غیر از خانه ی خودتان وارد نشوید؛ مگر این که با ایشان انس بگیرید وبر اهل آن سلام کنید. این برای شما بهتر است. باشد که متذکر شوید”4.
” اگر در خانه ای کسی نبود وارد نشوید تا این که به شما اجازه ی ورود داده شود و اگر به شما گفته شد بازگردید، برگردید که این برای شما پاکیزه تر است و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است”.5
همچنین در آیه ی 12 سوره ی حجرات آمده است:
” ای کسانی که ایمان آورده اید! ازظن وگمان درمورد یکدیگر بپرهیزید که بعضی از ظن ها گناه است و در کار یکدیگر تجسس و کنجکاوی نکنید”6
در دو آیه ی اول، به وضوح برای حریم انسان احترام قائل شده است، که روشن ترین مصداق آن حریم، خانه ی افراد می باشد که کسی حق ورود به آن و کشف اسرار را بدون اجازه ی صاحب خانه ندارد. در آیه ی آخر نیز کنجکاوی و تجسس در امور دیگران ممنوع شده است که می توان وارد شدن به حریم خصوصی افراد را از بارزترین مصادیق این تجسس دانست.
مفهوم حریم خصوصی، مفهومی پیچیده و جالب است که در چندین رشته علوم انسانی واز جمله روانشناسی اجتماعی، انسان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه، ارتباطات وحقوق بکار رفته و بررسی شده است، این دیدگاهها متنوع و گاهی متضادند بطوریکه نمی توان آنها را بصورت منسجم ارزیابی کرد. با این حال درهمه ی این رشته ها چنین فرض شده که بوسیله حریم خصوصی افراد تلاش می کنند که نسبت به دیگران باز یا بسته باشند. در تمامی این رشته ها به ارزش حریم خصوصی تاکید شده است. فیلسوفان آنرا به عنوان قسمت ضروری از وجود انسان می دانند و روانشناسان بر اهمیت حریم خصوصی به عنوان عامل توسعه و نگهداشت هویت تاکید دارند، جامعه شناسان بر ارزش آن در نگهداشت و حفظ روابط انسانی بطور کل و ایجاد صمیمیت بطور خاص تاکید دارند و حقوقدانان و سیاستمداران آنرا به عنوان یک حق اساسی بشر می دانند .(Newell,1995: 98) زیمل7 حریم خصوصی را یک فرایند ضروری و دیالکتیک می داند:
“… فرد گاهی نیاز پیدا می کند که دیگران او را به رسمیت بشناسند به همین دلیل هم مجبور می شود مرزهای خود را بطور موقت نادیده بگیرد از سوی دیگر هیچ فرد و فردیتی بدون مرز پیرامونش و بدون تفاوت با دیگران معنا ندارد، از همین رو فرد گاهی از دیگران جدا می شود ومی خواهدتنها باشد”(زیمل،1950، به نقل ازآلتمن،1382 :24).
حریم خصوصی به عنوان رویدادی میان فردی با ارتباط های میان افراد سر و کار دارد و اگر افراد جامعه ای بتوانند به سطح مطلوب تعامل دست یابند می توان گفت آن نظام اجتماع در حالت تعادل و توازن است. در واقع ایجاد تعادل میان حفظ حریم خصوصی وتعامل اجتماعی امری ضروری است که بوسیله عناصرکالبدی ودربستر فردی واجتماعی هرجامعه ای ومبتنی برارزش های فرهنگی آن میسرمی شود (ارژمند،27:1390) ویکی از مهم ترین نیازهای انسان است که افراد را قادر می سازدکه فعالیت های فردی و تعاملات اجتماعی را مدیریت کنند (pedrsen,1997:147). حریم خصوصی به معنای تنظیم روابط با دیگران و باز و بسته بودن با توجه به موقعیت در میان تمام فرهنگها عمومیت دارد اما تکنیک ها و رفتارهای خاصی که برای کنترل روابط متقابل استفاده می شود از فرهنگی به فرهنگ دیگر کاملا متفاوت است (Altman,1977:69). همچنین نیازبه حریم خصوصی در تمام افراد، زمانها و موقعیت ها یکسان نیست، تفاوت در حریم خصوصی ناشی از تفاوت در ویژگیهای شخصیتی(سن، جنس، شخصیت)، موقعیت اجتماعی،محیط فیزیکی و فرهنگ می باشد. موقعیت اجتماعی مشخص یا محیط فیزیکی، صرفنظر ازاینکه چه کسی درآن است نیازهای خصوصی متفاوتی را ایجاد می کند (Mohammadniaygharaei, Rafiian, Jalalkamali,2012:70). آلتمن سه سطح در دستیابی به حریم خصوصی در نظر میگیردو مفهوم حریم خصوصی با دو مفهوم ازدحام و انزوا مرتبط می داند از نظر وی حریم خصوصی یک فرایند غیر یکنواخت است بطوریکه انحراف از سطح مطلوب کنش متقابل در هردو جهت، خیلی کم یا خیلی زیاد، نارضایتی شخصی ایجاد می کند. این رویکرد مفهوم ازدحام و انزوای اجتماعی را ایجاد می کند. ازدحام یک انحراف از سطح مطلوب کنش در جهت افزایش و انزوای اجتماعی انحراف در سمت کاهش است(Altman,1977:67). در واقع زمانی که حریم خصوصی کسب شده با میزان حریم خصوصی مورد نظرفرد برابر باشد شخص به سطح مطلوب حریم خصوصی دست یافته است. اگر شخص در تنظیم حریم خصوصی و دستیابی به سطح مطلوب آن نیاز به صرف انرژی جسمی وروانی زیادی داشته باشد این امر منجربه مشکلات روحی و روانی می شود. امروزه این مسئله قابل بررسی است که آیا با افزایش تراکم جمعیت در شهرها ، وجود افراد با فرهنگها و موقعیت های اجتماعی گوناگون، افراد درتنظیم روابط متقابل و حفظ حریم خصوصی دچار مشکل شده و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، پایگاه اجتماعی، میزان استفاده، منزلت شغلی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، منزلت شغلی، تعاملات اجتماعی، پایگاه اجتماعی