دانلود پایان نامه ارشد درباره حجم مبادلات سهام، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی، اعلان سود

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، این منافع عمدتا به عنوان بازده سهام است که به صورت های مختلف تعریف و به روش های متفاوتی اندازه گیری می شوند. بازده سهام می تواند به عنوان سود ناخاص هر سهم، سود نقدی هر سهم، بازده حفوق صاحبان سهام یا ROA، بازده کل سرمایه گذاری یا مجموع دارایی ها و به تعبیریROE، نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم و … تعریف شود. متداول ترین معیار، مشتمل بر مواردی است که در ارتباط با منافع هر سهم مصداق می بابد. این منافع از جمله عبارت از منافع حاصل از تغییرات قیمت های سهام و سود ناخالص یا توزیع شده نقدی و غیر نقدی است که به سهام داران تعلق می گیرد.
ارتباط بين حجم و بازده در بازارهاي مالي، در طي دو دهه اخير توجه زيادي را به خود جلب كرده است. گرچه مطالعات فراواني سعي نموده اند كه ساختاري تئوريك يا تجربي از اين ارتباط ارائه دهند، هنوز اجماع كلي در اين مورد حاصل نشده است. با توجه به نتايج متفاوت اين تحقيقات، با بررسي بازارهاي نوظهور و كمتر توسعه يافته، مي توان بينش بيشتري در مورد اين ارتباط بدست آورد. به دليل تفاوت در ساختار و جريان اطلاعات در بازارهاي نوظهور، اين بازارها، گزينه خوبي براي چنين بررسي اضافي در مورد ارتباط حجم و بازده هستند.
در واقع مطالعات تجربي در بازارهاي كشورهاي توسعه يافته اغلب مويد وجود همبستگي بين حجم معاملات و بازده (قيمت) سهام هستند. سوالي كه مطرح مي شود، اين است كه تا چه اندازه يافته هاي تجربي در بازارهاي توسعه يافته كشورهاي صنعتي در مورد بازارهاي نوظهور نيز مصداق دارند. فايده اين مطالعه در بازارهاي نوظهور دو چيز است. اول، سبب بهبود درك ما از رابطه حجم و بازده مي شود و دوم، سبب شناخت بهتر عملكرد بازارهاي نوظهور مي شود. از آنجا كه بورس اوراق بهادار تهران در زمرة بازارهاي نوظهور قرار مي گيرد.
تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور در زمینه رابطه بین بازده و حجم مبادلات صورت گرفته است ولی در هیچ یک از این تحقیقات، تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد توجه قرار نگرفته است. طی تحقیق حاضر مبتنی بر تحقيق پارک، لی و سانگ(2014) با هدف تمايز بين بازده مثبت و منفي در تعيين رابطه بين قيمت و بازده غير منتظره با حجم مبادلات سهام در شركت هاي منتخب بورس تهران بر مبنای آخرین داده های عملکردی در دسترس به انجام رسیده است.

2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق:
برخي از جنبه هاي جديد بودن تحقيق حاضر عبارت اند از:
در تحقیق حاضر، بر خلاف تحقیقات داخلی قبلی که بیشتر بر محتوای اطلاعاتی سود تمرکز نموده اند؛ نقش اعلان سود غیر منتظره بر متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، حجم مبادلات و مبادلات نامتقارن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تحقيق حاضر بر مبناي مدل آميدو(2002) و متغيرهاي تعديل شده در تحقيق پارك،يانگ جو و سانگ (2014) به انجام رسيده و براي اولين بار در ايران با نگرش تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا سعی بر این بوده تا به اتكاي داده هاي عملكردي جديد، تحقیق حاضر به تواند به نتايج متفاوت جديدي نسبت به تحقيقات قبلي منجر شود.
سعی شده است تا بر مبناي نتايج تحقيق و رهنمودهاي برگرفته از نتايج تحقيق، زمینه ای فراهم آید تا سرمايه گذاران بالقوه حقيقي و حقوقي به توانند به تصميمات منطقي تري در خريد و فروش سهام به هنگام اعلان سود غيرمنتظره مثبت يا منفي اخذ نمايند.
با عنايت به انتخاب شركت هاي منتخب بورسي قابليت دسترسي به داده هاي تاریخی از طریق نرم افزارها، مراجعه به سازمان بورس و طرق دیگر وجود داشته و لذا امكان پذيری تحقیق از جهت دسترسی به داده های عملکردی مد نظر قرار گرفته است.
3=1) بیان مسأله:
امروزه اطلاعات يك وسيله و ابزار راهبردي مهم درتصميم گيري محسوب مي شود و بدون شك كيفيت تصميمات نيز بستگي به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتي دارد كه در زمان تصميم گيري در اختيار افراد قرار مي گيرد. در بازار هاي مالي، اين اطلاعات ميتواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پيش بيني هاي مختلف از داخل يا خارج شركت انعكاس يابد و در دسترس سهامداران قرار گيرد و باعث ايجاد واكنش ها و در نتيجه تغييراتي در قيمتهاي سهام مي گردد. واكنش هاي بازار سهام به آگهي ها واخبار زماني رخ مي دهد كه افراد با توجه به اطلاعات جديد، قيمتها را تعيين مي كنند(همتي،1382). مي توان با محاسبه ميزان تغيير قيمت سهم و يا اينكه با محاسبه بازده غير عادي1 بازار مربوط به زماني كه بازار از خبر سود خالص دوره جاري آگاه مي شود محتواي اطلاعاتي سود خالص گزارش شده را محاسبه كرد. اين بدان سبب است كه سرمايه گذار آگاه و خردگرا (تصميمات بخردانه اتخاذ مي نمايد) بر مبناي اطلاعات سود خالص دوره جاري در انتظاراتي كه در باره سود خالص و بازده آينده دارد تجديد نظر مي نمايد. تجديد نظر در انتظارات يا باورها موجب مي شود كه شتاب تصميم گيري براي خريد يا فروش افزايش يابد، زيرا سرمايه گذار در ديدگاهي كه در مورد بده و بستان (مصالحه)بين ريسك و بازده دارايي هاي تشكيل دهنده پرتفوي خود دارد تجديد نظر مينمايد(پارک و همکاران، 2014).
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالي مهمي است که در هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته ميشود، تحليل گران مالي عموما سود گزارش شده را به عنوان يك عامل برجسته در بررسي ها و قضاوتهاي خود مدنظر قرار ميدهند. همچنين سرمايه گذاران براي تصميمات سرمايه گذاري خود بر اطلاعات مالي مندرج درصورت هاي مالي واحدهاي اقتصادي خصوصًا سود گزارش شده اتکا ميکنند(افلاطوني،1386). این در حالی است که انتظارات افراد تابع پيش بيني هاي آنها مي باشد كه گاهي از ناكارآمدي هايي برخوردار است. فهم منبع اين ناكارامدي ها، مي تواند كاربردهاي مهمي براي مطالعه در زمينه كارايي بازار داشته باشد.در تحقيقات مالي اين مسئله كه بازارها به صورت كارا عمل مي كنند، به طور وسيعي موردتوجه قرار گرفته است.
فاما(1997)معتقد بود كه بازاركارا بازاري است كه در آن قيمتهاي اوراق بهادار به طور كامل، منعكس كنندة تمامي اطلاعات موجود مي باشند و بازار به گونه اي به موقع و بدور از اثرات رواني، تاثير اطلاعات جديد را در قيمت سهام، اعمال ميكند(گریفین و همکاران، 2011).
چنان چه وقوع يك رويداد مثل اعلان سود، در همان زمان به تواند بر قيمت سهام تاثير بگذارد؛ مي توان ادعا نمود كه اين رويداد داراي محتواي اطلاعاتي است. به عبارت ديگر اين اطلاعات جديد است كه مي تواند باعث واكنش بازار شود و نحوه برخورد فعالان بازار با اين اطلاعات جديد نوسانات قيمتها را شكل مي دهد. در بورس اوراق بهادار معمولا قيمت سهام تابعي از ارزش فعلي سودهاي آتي است. حال اگر اين سودهاي آتي از يك دقت قابل قبول برخوردار نباشند؛ يعني بين سود واقعي و سود پيش بيني شده تفاوت غير منتظره اي وجود داشته باشد، معاملات انجام شده تا زمان اعلام سود واقعي بهينه نخواهد بود. هرچه ميزان سود غير منتظره بيشتر باشد، نوسان قيمت شديدتر خواهد بود و هرچه نوسان قيمت بيشتر باشد؛ نگراني سهامداران بيشتر شده و امنيت سرمايه گذاري كاهش مي يابد و در مواردي باعث خروج سرمايه گذاران از بورس مي شود. تبعات چنين وضعيتي، عدم تخصيص بهينه منابع و هدايت نقدينگي2 به سمت بخشهاي غير توليدي اقتصاد خواهد بود(کوتاری و همکاران، 2009).
مباحث نظری و تجربی فوق حاکی از این می باشند که بازار سرمایه تاکید بیش از حدی بر رقم سود گزارش شده شرکتها دارد که این واکنش ها را می توان هم در اطلاعات پیش بینی شده و هم در اطلاعات واقعی، مشاهده نمود. زیراکه انتظارات سرمایه گذاران بر اساس این ارقام شکل می گیرد و تغییرات آنها به طور بالقوه، موجب ایجاد واکنش و تغییرات در بازار سهام می شود. در عین حال، چنانچه این تغییرات غیرمنتظره باشند؛ ممکن است عواقبی را برای سهامداران داشته باشد و منافع آنها را در شرکت به خطر بیاندازد. بنابراین، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در پیامدهایی است که ممکن است در اثر اعلان سود غیرمنتظره به بازار سرمایه، به وجود آید. همچنین، تاثیرات سود غیرمنتظره منفی و سود غیرمنتظره مثبت، متفاوت است که ممکن است، ساختار و روند مبادلات سهام را دچار تغییراتی کند که برای بازار سرمایه مطلوب نباشد. بخشی از این پیامدها ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است که موجب تهدید منافع سهامداران می شود. روشن شدن این موارد مبهم، سرمایه گذاران و سهام داران را نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب در مواجه با سودهای غیرمنتظره شرکتها آگاه می نماید و به آنها کمک می کند که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، نسبت به اطلاعات منتشر شده شرکت ها، چه واکنشی نشان دهند. بنابراين تحقيق حاضر در پاسخ به پرسش اساسي زير به انجام خواهد رسيد:
“چه تفاوتي بين بازده غير منتظره مثبت و منفي در رابطه بين ريسك و بازده سهام با بازده مورد انتظار سهام در شركت هاي منتخب بورس تهران وجود دارد؟”
4-1) اهداف تحقیق:
تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و با تجزیه آن به سه هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:
هدف اصلی
تمايز بين بازده مثبت و منفي در تعيين رابطه بين قيمت و بازده غير منتظره با حجم مبادلات سهام در شركت هاي منتخب بورس تهران
اهداف فرعی
تعيين رابطه بين بازده غير منتظره و حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقيق
تعيين رابطه بين قيمت و حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقيق
تعیین رابطه بین نوع بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقيق
5-1) سؤالات تحقیق:
تحقیق حاضر در راستای پاسخ به یک پرسش اصلی که قبلا در بیان مسئله تحقیق بدان پرداخته شده به انجام رسیده است. البته پرسش یاد شده به سه پرسش فرعی شده که پرسش اصلی و پرسش های فرعی به شرح ذیل بیان شده اند:
سوال اصلی
بين قیمت، میزان و نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقيق چه رابطه ای وجود دارد؟

سوالات فرعی
بين بازده غير منتظره و حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقيق چه رابطه اي وجود دارد؟
بين قيمت و حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقيق چه رابطه اي وجود دارد؟
بین نوع بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقيق چه رابطه ای وجود دارد؟
6-1) فرضیات تحقیق:
تحقیق حاضر در راستای پاسخ به پرسش های صدر الذکر به جهت استفاده از نمونه تصادفی و لذا تکیه بر روش استقرایی در استنتاج آماری، فرضیات اصلی و فرعی به شرح ذیل عنوان شده است:
فرضیه اصلی
بين قيمت، میزان و نوع بازده غير منتظره با حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعی

بين بازده غير منتظره و حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقيق رابطه مستقيم وجود دارد.
بين قيمت و حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقيق رابطه اي مستقيم وجود دارد.
نوع بازده غیر منتظره بر رابطه بین بازده غیر منتطره با حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقیق رابطه متفاوتی وجود دارد.
6-1) تعریف عملیاتی واژه ها:
در این بخش از گزارش تحقیق به تعریف مفهومی و عملیاتی واژه های اساسی و غیر بدیهی که پیش از این در عنوان یا فرضیات تحقیق، مورد استفاده قرار گرفنه اند، پرداخته شده است:

سود غیرمنتظره:
بخشی از سود گزارش شده شرکت که در پیش بینی سود، لحاظ نشده باشد به عنوان سود غیرمنتظره محسوب شده و از اختلاف بین سود گزارش شده و سود پیش بینی بدست می آید.
عدم تقارن اطلاعاتی:
عبارت است از تفاوت در حجم و کیفیت اطلاعات در دسترس دو طرف مبادله که از طریق مدل آمیهود(2000) محاسبه می شود.
حجم مبادلات غیرعادی سهام:
شرکتها با توجه به تعداد سهام منتشره دارای حجم مبادلات متعارفی هستند که در تحقیق حاضر از طریق میانگین مبادلات عادی در طول دوره تحقیق محاسبه می شود. اختلاف بین حجم متعارف مبادلات با حجم واقعی آن، بعنوان مبادلات غیرعادی تلقی می شود.
مبادلات نامتقارن سهام:
عبارت است از اختلاف حجم سهام خریده شده و فروش رفته شرکت که منعکس کننده ناهنجاری در تقاضاهای خرید و فروش است

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حجم مبادلات سهام، تصمیم سازی، رگرسیون خطی، یافته های پژوهش Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بازده مورد انتظار، بازده غیر عادی، قیمت بازار، دارایی ها