دانلود پایان نامه ارشد درباره توليد، واحدهاي، هواي

دانلود پایان نامه ارشد

می‌گردد. با عبور از بسترهاي غربال مولكولي رطوبتش گرفته شده و خشك می‌گردد. يك قسمت از گاز جهت صادرات منتقل شده و بخشي از آن (حدود % 7 دبي جريان) جهت احيا بسترها مورد استفاده قرار می‌گيرد كه در ابتدا در كوره گرم شده سپس جهت بخار كردن آب‌های جذب شده در سطح غربال مولكولي وارد خشك كن (dryer)‌ها می‌شود. در نهايت گاز پس از احيا و خشك شدن توسط كولر هوايي (Air cooler)، بوسيله دو كمپرسور دوباره به مسير اصلي گاز برگشت داده می‌شود.
مجموعه فيلتراسيون آمين سبك:
اين مجموعه شامل چند فيلتر از انواع مختلف می‌باشد كه براي تصفيه آمين از ناخالصي‌های جامد و مايع به كار گرفته می‌شود و كاملاً شبيه به مجموعه واحد 101 می‌باشد.

3-2 -17- واحد 121: تولید بخار آب
هدف از اين واحد توليد بخار فشار بالا، بخار فشار پايين و آب مقطر براي واحدهاي مختلف می‌باشد.
خوراك ورودي، ميعانات از واحدهاي 103، 108، 110 (حدود t/h 5/64)، از واحدهاي 102، 109، 144( حدود t/h 141)، از واحدهاي 100، 104، 105، 106 (حدود t/h 229) و آب عاري از مواد معدني (Demineralized Water) از واحد 126 می‌باشد.
محصولات واحد شامل: بخار HP اشباع شده با فشار bara 45 و دماي C 274 (حدود t/h83)، بخار LP اشباع شده با فشار bara5/5 و دماي C163 (حدودt/h 491)، آب جهت خوراك بويلر LP با فشار bara3/14و دماي C115 (حدودt/h 75) و ميعانات سرد با فشار bara5/14و دماي C60 (حدود t/h 807) می‌باشد.
بخارات توليد شده در اين واحد پس از آزاد كردن انرژي در واحدهاي مختلف به صورت مايع در آمده و دوباره به اين واحد انتقال می‌يابند. بخارات مايع شده برگشتي از واحدهاي مختلف پروسسي كه steam condensate نام دارد بعد از خنك شدن در سيستم‌هاي سردكننده و تبديل شدن به شكل تك فازي وارد تانك‌هاي ذخيره بخارات مايع شده می‌شود كه مقدار تلف شده آب در واحدهاي مختلف پالايشگاهي از طريق واحد 127 تأمین می‌شود.
بخار فشار بالا (HP) توسط پنج بويلر و يك بويلر يدكي كه هر كدام قابليت توليد 160 تن در ساعت بخار را دارند، تأمین می‌گردد.

شکل 3-3- نمایی از واحد تولید بخار آب

3-2-18- واحد122: گاز سوخت
هدف كلي اين واحد تأمین سوخت گازي (حاوي %33 مولي متان) جهت استفاده در واحدهاي مختلف پالايشگاه براي دستگاه‌های مختلف از جمله توربين‌های برق (GTG)، كمپرسورهاي صادرات (GTC)، بويلرها و كوره‌ها می‌باشد.
خوراك ورودي، گاز سوخت با فشار بالا (HP fuel gas) از واحد 106 و گاز سوخت با فشار پايين (LP fuel gas) از واحدهاي زير می‌باشد:
1- اتان تصفيه شده و خنك شده از واحد 116
2- گاز سوخت با فشار بالا
3- هيدروكربن‌هاي فلش شده از MDEA سنگين در واحد 101
خوراك ورودي اين واحد در حالت عادي از واحد 106 می‌باشد كه در حدود bar 33 فشار دارد. اما در حالت راه‌اندازي بدليل عدم وجود گاز در داخل پالايشگاه خوراك اين واحد از شبكه سراسري (IGAT) كه از فازهاي 2 و 3 تأمین می‌شود، بدست می‌آيد.
اين واحد داراي دو train براي فازهاي چهار و پنج می‌باشد كه هر train به طور مجزا داراي يك قسمت فشار بالا و يك قسمت فشار پايين می‌باشد.
مصارف عمده گاز سوخت با فشار بالا در موارد زير می‌باشد:
1- توربين‌های گازي توليد برق (GTG) در واحد 120
2- توربين‌های گازي كمپرسورهاي گازي در واحد 106
3- به عنوان گاز جاروب‌كننده (sweeping gas) در شبكه مشعل (flare)ها
4- گاز سوختي در قسمت زباله‌سوز و پيش گرم و شمعك واحد 108
5- گاز اتمايزر در واحد 142 (Burn Pit)
و مصارف عمده گاز سوخت با فشار پايين در موارد زير می‌باشد:
1- در واحد توليد بخار جهت تأمین سوخت بويلر در واحد 121
2- به عنوان گاز جاروب‌كننده (sweeping gas) در شبكه مشعل (flare)ها
3- گاز گرم‌كننده كوره‌ها در واحدهاي پروسسي
4- به عنوان گاز شمعك در واحد 142

3-2-19- واحد 123: توليد هواي ابزاردقيق
هدف از اين واحد توليد هواي ابزار دقيق (Instrument Air) و هواي سرويس (Utility Air) براي فازهاي 4و5 می‌باشد. خوراك ورودي، هواي محيط و محصولات، هواي ابزار دقيق، هواي سرويس، هوا جهت خشك كردن هواي نيتروژن، هوا براي مجموعه توليد نيتروژن (واحد 124) و هواي مورد نياز در واحدهاي احيا كاستيك (در واحد113) می‌باشد.
اين واحد از دو قسمت اصلي به شرح زير تشكيل شده است:
توليد هواي ابزار دقيق كه اين هوا توسط كمپرسورهايي كه هر كدام داراي ظرفيت m3/h 6900 (حدود % 50 از كل ظرفيت مورد نياز) می‌باشند تهيه می‌شود.
خشك‌كننده‌ها كه هر كدام به ظرفيت m3/h 3550 در حدود % 50 ظرفيت كل می‌باشند. يك قسمت از هواي مرطوب فشرده شده به واحد توليد نيتروژن (واحد 124) فرستاده می‌شود.
در اين واحد يك قسمت ذخيره‌سازی شامل دو مخزن وجود دارد كه تا مدت 15 دقيقه، در زمان از كار افتادن كمپرسورها، هواي مورد نياز سيستم را تأمین می‌كنند.
3-2-20- واحد124: توليد نيتروژن
هدف اين واحد توليد نيتروژن مورد نياز پالايشگاه و توزيع آن در واحدهاي مختلف فازهاي 4 و5 می‌باشد. خوراك ورودي، هواي مرطوب از واحد 123و محصولات، گاز نيتروژن و مايع نيتروژن می‌باشد.
نيتروژن مايع توليد شده ذخيره می‌شود و در شرايط غيرعادي و زمان ازكارافتادن واحد (shut down) به عنوان يك سيستم پشتيبان به واحد سرويس می‌دهد تازماني كه نيتروژن در تجهيزات خروجي توليد گردد و واحد را تغذيه نمايد.
اين واحد شامل دو قسمت به شرح زير می‌باشد:
يك واحد نيتروژن گازي كه قادر به توليد Nm3/h 1600 نيتروژن گازي به اضافه Nm3/h 300 نيتروژن مايع می‌باشد.
منبع نيتروژن مايع و واحد تبخير (Vaporizer) با Nm3/h 3300

شکل 3-4- نمایی از واحد تولید نیتروژن
3-2-21- واحد 125: تأمین آب
اين واحد به منظور تأمین آب مورد نياز قسمت‌هاي مختلف فازهاي4 و 5 طراحي و ساخته شده است. خوراك ورودي، آب دريا و محصول، آب درياي فيلترشده براي واحدهاي يوتيليتي و آب آتش نشاني می‌باشد.
لوله‌های آب ورودي شامل چهار لوله 56 اينچي بوده كه آب را از فاصله 800 متري از ساحل و از عمق 9 متري از سطح دريا دريافت و به حوضچه‌ها هدايت می‌كنند.
بعد از انجام عملياتي از قبيل فيلتر كردن آب، تزريق كلر جهت جلوگيري از رشد ميكروب‌ها و جلبك‌ها در لوله‌ها و غيره، آب وارد پالايشگاه فازهاي4 و 5 می‌شود كه به دو قسمت تقسيم می‌گردد:
يك قسمت به مخزن آب دريا فرستاده می‌شود كه از مخزن توسط پمپ به واحدهايي كه بالاتر از ارتفاع 56 متر از سطح دريا هستند( واحدهاي 146، 116، 107 و101 كه اغلب آب براي خنك‌كاري استفاده می‌شود) ارسال می‌گردد.
قسمت دوم به واحدهايي كه پايين‌تر از ارتفاع 56 متر از سطح دريا می‌باشند و فشار آب ارسالي كافي می‌باشد و نياز به تقويت ندارد ارسال می‌گردد كه در اين قسمت بخش عمده آب صرف توليد آب شيرين در واحد 126 می‌شود. واحدهاي ديگري كه از اين شاخه تغذيه می‌شوند عبارتند از 129، 121، 115، 114 و واحد 113.

شکل 3-5- نمايي از واحد دريافت آب از دريا
3-2-22- واحد 126: شيرين‌سازی آب
هدف از اين واحد گرفتن نمك از آب دريا و تأمین آب نمك زدايي شده براي واحدهاي مختلف پالايشگاه می‌باشد. خوراك ورودي، آب دريا از واحد 125، بخار LP از واحد 121 و محصول، آب تازه (fresh) به واحد132، 130، 103، 127، 128، و آب نمك براي حوض جهت ذخيره و عمليات بعدي می‌باشد.
اين واحد از سه مجموعه (Package) تشكيل شده كه در حالت نرمال دو مجموعه در حال كار و يكي در حالت آماده باش (stand by) می‌باشد. هر كدام از اين مجموعه‌ها قابليت توليد 1300 متر مكعب بروز كه معادل %50 ظرفيت كل است را دارد. آب اين واحد از واحد 125 تغذيه می‌شود و فرآیند آن بر اساس جداكردن آب از نمك به صورت تقطير می‌باشد و آب نمك‌هاي جداشده دوباره به واحد 125 و سپس به دريا ريخته می‌شود و آب‌های مقطر ذخيره و سپس توزيع می‌شوند.
براي حذف كلر از آب از سولفيت سديم، براي جلوگيري از كف كردن آب از ضد كف (Anti Foam) و جهت جلوگيري از رسوب از Anti استفاده می‌گردد.

شکل 3-6- نمایی از واحد شیرین‌سازی آب

3-2-23- واحد 127: توليد آب بدون املاح
هدف از اين واحد توليد آب شفاف و عاري از هرگونه يون كه در اصطلاح
آب(DM Demineralized water) می‌گويند می‌باشد. خوراك ورودي، آب نمك‌زدايي شده (Desalinated Water) از واحد 126 و محصول، خوراك آب جبراني براي بويلرها(m3/h2280) و آب با كيفيت بالا براي شستشوي پره توربين‌های واحدهاي 106 و 120(m3/h24) می‌باشد.
آب ورودي از واحد 126 كه داراي كلر می‌باشد ابتدا توسط بي‌سولفيت، كلر‌زدايي شده كه باعث تخريب بسترها نشود و سپس وارد بسترهاي رزيني شده و يون‌هاي مثبت و منفي آب گرفته می‌شود. در حالت نرمال اين بسترها به صورت سري كار می‌كنند كه آب داراي خلوص بالا و كيفيت بهتري می‌باشد ولي از نظر كميت ميزان آب توليدي كم است. در صورت نياز به مقدار آب بيشتر از حد معمول به صورت موازي با دو برابر ظرفيت معمول اما با كيفيت كمتري كار می‌كنند. اين بسترها بعد از زمان مشخص كار نياز به احيا كردن رزين‌ها دارند كه توسط اسيد سولفوريك و كاستيك كه هر دو با آب محصول خود واحد رقيق می‌شوند احيا می‌گردند.

3-2-24- واحد 128: توليد آب آشاميدني
به طور كلي هدف اين واحد توليد آب آشاميدني و همچنين آب با كيفيت مناسب براي استفاده در پالايشگاه جهت شستشو و ديگر موارد می‌باشد. خوراك ورودي، آب شيرين از واحد 126 با دبي m3/h 110 و محصول، آب آشاميدني (با دبي m3/h 50، فشار barg 7 و دماي C30) جهت مصارف نوشيدني و آب آشاميدني براي يوتيليتي (با دبي m3/h 60، فشار barg 7 و دماي C 30) می‌باشد.
در حالت كلي در اين واحد دو نوع آب توليد می‌شود كه عبارتند از:
آب آشاميدني جهت مصارف عمومي كه براي توليد آن به آب شيرين كه حدودا بدون املاح می‌باشد مقدار معيني كلريد سديم و بيكربنات سديم اضافه كنيم و براي ضدعفوني كردن آن مقداري هيپوكلريد می‌افزايند.
آب سرويس (Utility water) كه داراي كلريد كلسيم و بيكربنات سديم است كه به آب واحد 126 اضافه شده اما هيپوكلريد به آن افزوده نمي‌شود. آب توليدي در اين واحد داراي دماي C33 می‌باشد

3-2-25-واحد 129: تصفيه پسابهاي صنعتي
اين واحد جهت تصفيه و جداسازي بهتر پساب‌هاي پالايشگاه به سه قسمت تقسيم شده است:

3-2-25-1- تصفيه آب روغني و هيدرو كربن ها
تمام آب‌هاي روغني و هيدروكربن‌ها به مخزن ذخيره اين واحد فرستاده می‌شوند. سپس بوسيله پمپ اين آب‌ها به استخرهاي روباز به نام APISEP ارسال می‌شوند. قبل از ورود آب به داخل استخر به آن Demulsifier تزريق و بوسيله mixer مخلوط می‌شود و سپس به داخل استخرهاي APISEP هدايت می‌شوند. سپس بوسيله پاروهاي مخصوص روغن را از سطح آب جدا می‌كند. همچنين از ته استخر رسوبات نيز جمع‌آوري و به تانك‌هاي مخصوص فرستاده می‌شود. در مرحله بعد آب به Flitater فرستاده می‌شود كه كار دستگاه سانتريفيوژ را انجام می‌دهد و با چرخش، مواد روغني را از آب جدا می‌كند و روغن‌های جمع شده به تانك مخصوص فرستاده و بعد از آزمايش آن و تأييد كيفيت آن به تانك offspec و در غير اين صورت به واحد 142 جهت سوزاندن ارسال می‌شود.

3-2-25-2- تصفيه آب‌هاي شيميايي
اين واحد از يك مخزن بتني زيرزميني درست شده است. كليه مواد شيميايي دور ريخته شده، بوسيله كانال‌هاي زيرزميني به اين مخزن فرستاده می‌شود. مواد شيميايي مورد نظر حالت اسيدي يا بازي دارند. اين آب‌ها بوسيله پمپ‌هاي مخصوص خود به تانك خنثي‌ساز فرستاده می‌شود تا عمل خنثي‌سازی انجام شود. اگر PH آب‌هاي شيميايي اسيدي باشد به آن سود سوزآور و در صورت قليايي بودن اسيد سولفوريك 98% اضافه می‌شود تا ميزان PH آب در حدود 6 تا 9 تثبيت شود.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره كاستيك، اتان، جداسازي Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مايع، ذخيره‌سازی، تانك