دانلود پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، تحلیل واریانس، دانش آموزان دختر، فرزند پروری والدین

دانلود پایان نامه ارشد

در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده ها نسبت به نوع متغيرهاي تحقيق از روشهاي آمار توصيفي(معیارهای تمرکز ، معیارهای پراکندگی و جداول فراوانی همراه با نمودارهای مربوطه) و براي تبيين فرضيات تحقيق از روشهاي استنباطي پارامتريك( آزمون همبستگي و آزمون T وتحلیل واریانس ) بر اساس نرم افزار آماري13 280SPSS استفاده شده است.
آمار توصيفي281 : در سطح آمار توصيفي از روشهايي چون معیارهای طبقه بندی(محاسبه جداول فراواني ، نمودارهای مربوطه) و معیارهای تمرکز(محاسبه ميانگين ) و معیارهای پراکندگی(واریانس و انحراف معیار) استفاده شده است . همچنین برای تبیین فرضیه های تحقیق از آمار استنباطي282 شامل(ضریب همبستگی ، آزمون T و تحلیل واریانس) استفاده شده است .

فصل چهارم:(يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها )
– مقدمه
– يافته هاي توصيفي تحقيق
– يافته هاي استنباطي تحقيق

مقدمه
در این بخش به تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پرداخته می شود ابتدا توصیف داده ها مورد پردازش قرار گرفته و سپس نتايج اجراي آزمونها ، مورد تجزيه و تحليل آماري قرار مي گيرد و اطلاعات مربوط به آزمون فرضيه ها ، بر اساس روشهای آماری استنباطي مانند ضريب همبستگي ، آزمون Tو تحلیل واریانس مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش اول : يافته هاي توصيفي تحقيق
– توزيع پايه تحصيلي
جدول 1-4: توزيع فراواني، فراواني نسبي پايه تحصيلي فرزندان

فراواني
درصد
درصد تجمعي
كلاس اول
124
34.2
34.2
كلاس دوم
116
32.0
66.1
كلاس سوم
123
33.9
100.0
مجموع
363
100.0

با توجه به اطلاعات فوق ملاحظه مي گردد كه نمونه آماري 2/34% در پايه تحصيلي اول ، 32% در پايه تحصيلي دوم و 9/33% در پايه تحصيلي سوم قرار دارند.
نمودار 1-4: توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان

– توزيع جنسي پاسخگويان

جدول 2-4: توزيع فراواني، فراواني نسبي جنسيت فرزندان

فراواني
درصد
درصد تجمعي
دختر
189
52.1
52.1
پسر
174
47.9
100.0
مجموع
363
100.0

همچنانكه مشاهده مي شود 1/52% نمونه را دانش آموزان دختر و 9/47% دانش آموزان را پسران تشکیل مي دهد.

نمودار 2-4 : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی جنسیت فرزندان

– توزيع وضعيت رفاهي خانواده پاسخگويان
جدول 3-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي وضعيت رفاهي خانواده پاسخگويان

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
رفاه پايين
38
10.5
11.0
11.0
رفاه متوسط به پايين
91
25.1
26.2
37.2
رفاه متوسط
158
43.5
45.5
82.7
رفاه متوسط به بالا
47
12.9
13.5
96.3
رفاه بالا
13
3.6
3.7
100.0
جمع
347
95.6
100.0

اظهار نشده
16
4.4

مجموع
363
100.0

اطلاعات بدست آمده از وضعيت رفاهي خانواده ها حكايت از آن دارد كه 2/37% آزمودنيها از رفاه كمتر متوسط به پائین برخوردارند و 5/45% نیز داراي وضعيت رفاهي متوسط بوده و 2/17% نيز در وضعيت رفاهي بالايي به سر مي برند.
نمودار3-4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان

– توزيع وضعيت مسكن خانواده پاسخگويان
جدول 4-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي وضعيت منزل مسكوني خانواده هاي پاسخگويان

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
شخصي
293
80.7
81.6
81.6
استيجاري
58
16.0
16.2
97.8
ارثي
8
2.2
2.2
100.0
جمع
359
98.9
100.0

اظهار نشده
4
1.1

مجموع
363
100.0

در بررسي وضعيت منزل مسكوني خانوادهها ملاحظه مي گردد كه 6/81% خانواده ها از منزل شخصي برخوردارند و 2/16% استیجاری و2/2% نیز در منازل ارثی سكونت دارند.
نمودار4-4 : جدول توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده های پاسخگویان

– توزيع تحصيلي والدين پاسخگويان
اطلاعات حاصله بيان مي دارد كه 3/4% از پدر فرزندان بيسواد يا تحصيلاتي در حد ابتدائي داشته، 4/5% تحصيلات در حدود راهنمائي و متوسطه داشته اند. در حاليكه 1/18% تحصيلات ديپلم، 8/10% فوق ديپلم و 4/39% تحصيلات در حد ليسانس داشته اند. همچنين 1/22% تحصيلات در حد فوق ليسانس و بالاتر دارا مي باشند.

جدول 5-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري
براساس توزيع تحصيلي پدر دانش آموزان

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
بيسواد
1
.3
.3
.3
ابتدايي
14
3.9
4.0
4.2
راهنمايي
14
3.9
4.0
8.2
متوسطه
5
1.4
1.4
9.6
ديپلم
64
17.6
18.1
27.8
فوق ديپلم
38
10.5
10.8
38.5
ليسانس
139
38.3
39.4
77.9
فوق ليسانس و دكترا
78
21.5
22.1
100.0
جمع
353
97.2
100.0

اظهار نشده
10
2.8

مجموع
363
100.0

نمودار 5-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري
براساس توزيع تحصيلي پدر دانش آموزان

جدول 6-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري
براساس توزيع تحصيلي مادران دانش آموزان

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
بيسواد
4
1.1
1.1
1.1
ابتدايي
16
4.4
4.6
5.7
راهنمايي
10
2.8
2.9
8.6
متوسطه
14
3.9
4.0
12.6
ديپلم
104
28.7
29.8
42.4
فوق ديپلم
27
7.4
7.7
50.1
ليسانس
141
38.8
40.4
90.5
فوق ليسانس و دكترا
33
9.1
9.5
100.0
جمع
349
96.1
100.0

اظهار نشده
14
3.9

مجموع
363
100.0

در بررسي توزيع تحصيلي مادران ملاحظه مي گردد كه 6/12% از فرزندان اذعان نموده اند كه مادرانشان از تحصيلات كمتر از ديپلم برخوردارند در حاليكه 8/29% اعلام نموده اند كه تحصيلاتي در حدود ديپلم داشته و 7/7% تحصيلات فوق ديپلم دارند. از طرفي 4/40% مادران از تحصيلات ليسانس برخوردارند و 5/9% نيز تحصيلاتي در حد فوق ليسانس و بالاتر دارند.

نمودار 6-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري
براساس توزيع تحصيلي مادران دانش آموزان

– توزيع شغلي والدين :

جدول 7-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري براساس شغل پدران

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
كشاورز
12
3.3
3.4
3.4
كارمند
139
38.3
39.4
42.8
فرهنگي
41
11.3
11.6
54.4
آزاد
98
27.0
27.8
82.2
پزشك
29
8.0
8.2
90.7
ساير
34
9.2
9.6
100.0
جمع
353
97.2
100.0

اظهار نشده
10
2.8

مجموع
363
100.0

نمودار 7-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري براساس شغل پدران

جدول 8-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري براساس شغل مادران

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خانه دار
167
46.0
47.6
47.6
كارگر
16
4.4
4.6
52.1
كارمند
61
16.8
17.4
69.5
فرهنگي
92
25.3
26.2
95.7
پزشك
11
3.0
3.1
98.3
بازنشسته
4
1.1
1.1
100.0
جمع
351
96.7
100.0

اظهار نشده
12
3.3

مجموع
363
100.0

بررسي وضعيت شغلي مادران نشان مي دهد كه 6/47% مادران دانش آموزان خانه دار بوده، 6/4% شغل كارگری داشته و 4/17% نیز كارمند مي باشند در حاليكه 2/26% به شغل معلمی اشتغال دارند.

نمودار 8-4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري براساس شغل مادران

– توزيع نگرش رفتاري والدين
جدول 9-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي ميزان نگرش رفتار والدين نسبت به فرزندان

ميزان نگرش
فراواني
درصد
متوسط
248
5/92%
بالا
20
5/7%
مجموع
268
100%

در بررسي ميزان توزيع نگرش رفتار والدين نسبت به تربيت فرزندان ملاحظه مي گردد كه از كل والدين پاسخگو 5/92% نگرش رفتاري متوسط نسبت به فرزندان دارند در حاليكه تنها 5/7% نگرش رفتاري بالايي نسبت به فرزندان دارند.

نمودار 9-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي ميزان نگرش رفتار والدين نسبت به فرزندان

– توزيع ميزان خلاقيت تورنس:

جدول 10-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي ميزان خلاقيت کلی تورنس دانش آموزان

ميزان خلاقيت کلی تورنس
فراواني
درصد
بسيار كم
47
5/17
كم
77
7/28
زياد
113
2/42
بسيار زياد
31
6/11

در بررسي وضعيت خلاقيت کلی دانش آموزان ملاحظه گرديد كه 5/17% از كل دانش آموزان داراي خلاقيت کلی تورنس در حد “بسيار كم”، 7/28% در حد “كم” ، 2/42% خلاقيتي در حد “زياد” مي باشند. در حالي كه 6/11% از خلاقيت “بسيار زياد” برخوردارند. با فرض تقسیم میزان خلاقیت به دامنه بزرگتر بالاتر از متوسط و پائین تر از متوسط ، 8/53% دانش آموزان دارای خلاقیت بالاتر از متوسط خواهند بود.

نمودار 10-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي ميزان خلاقيت کلی تورنس دانش آموزان

بخش دوم : يافته هاي استنباطي تحقيق
فرضيات تحقيق :
فرضيه اصلي : بين نگرشهای فرزند پروری والدین و رشد خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد .

جدول 11-4: رابطه خلاقيت با ميزان نگرش والدين

خلاقيت
مقیاس سيالي
مقیاس بسط
مقیاس ابتكار
مقیاس انعطاف پذيري
خلاقيت کلی تورنس
نگرش والدين نسبت به تربيت فرزندان
ميزان همبستگي
174/0
161/0
143/0
111/0
20/0

P-value
003/0
005/0
013/0
052/0
001/0

براي بررسي رابطه خلاقيت کلی تورنس و نگرش والدين از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد با توجه به اطلاعات فوق ملاحظه مي گردد كه ميزان رابطه خطي بين مقیاس سيالي و ميزان نگرش والدين برابر 174/0=r (05/0<003/0=P)، بوده كه ميزان اين رابطه بين مقیاس بسط با نگرش برابر 161/0=r (005/0P<) و با مقیاس ابتكار برابر 143/0=r مي باشد. اما بين مقیاس انعطاف پذيری و نگرش والدين رابطه آماري معنی دار وجود ندارد (05/0P>) اما در حالت كلي ملاحظه مي گردد كه ميزان خلاقيت کلی تورنس با نگرش والدين دارای رابطه آماری به ميزان (20/0=r) مي باشد كه اين ميزان حاكي از رابطه نسبتاً ضعيفي است. يعني مي توان گفت نگرش والدين نسبت به خلاقيت فرزندان تأثيري نسبتاً ضعيفي دارد.

– بررسي ميزان خلاقيت فرزندان در بين جنسيت آنان :
فرضيه فرعي شماره 1 : نگرشهاي فرزند پروري منجر به رشد خلاقيت والدين در مورد دانش آموزان پسر و دختر متفاوت است .

جدول 12-4: مقايسه ميانگين ميزان مقیاسهای خلاقيت بين دختران و پسران
متغير
جنسيت
ميانگين
انحراف معيار
آماره t
P-value
مقیاس سيالي
دختر
61/33
06/5
43/2
015/0

پسر
18/32
80/5

مقیاس بسط
دختر
54/15
17/3
35/3
001/0

پسر
88/13
27/3

مقیاس ابتكار
دختر
20/23
32/4
56/2
011/0

پسر
87/21
12/5

مقیاس انعطاف پذيری
دختر
25/17
47/2
88/3

00/0

پسر
11/16
01/3

خلاقيت کلی تورنس
دختر
69/88
16/12
09/3
002/0

پسر
07/87
99/13

براي مقایسه تفاوت ميزان خلاقيت فرزندان بين جنسيت از آزمون t گروههاي مستقل استفاده گرديد يافتههاي بدست آمده بيان ميدارد كه ميانگين خلاقيت در دختران و پسران بترتيب برابر (06/5±61/33)، (80/5±18/32) است با ملاحظه نتيجه آزمون t فرضيه H0 در سطح خطاي 05/0 معنيدار است بعبارت ديگر ميزان نمرات مقیاس سیالی خلاقيت در دختران بيشتراز پسران مي باشد. (5%P)، اما در بررسي ميزان خلاقيت بسط بين دختران و پسران دانشآموز، ملاحظه گرديد كه اين ميزان براي دختران برابر (17/3±54/15) و براي پسران برابر (27/3±88/13) مي باشد بطوريكه برابري ميانگين گروهها در سطح خطاي 5% معني دار است (5%P) به بيان ديگر مقیاس بسط در دختران بيشتر از پسران مي باشد. همچنين ميزان مقیاس ابتكار در دختران (32/4±20/23) و در پسران برابر (12/5±87/21) مي باشد كه اين ميزان در سطح خطاي 5% معني دار است (5%<011/0=P) بعبارت ديگر مقیاس ابتكار نیز در دختران بيشتر از پسران مي باشد. در بررسي ميزان مقیاس انعطاف پذيري دختران و پسران ملاحظه گرديد كه اين ميزان در دختران و پسران بترتيب برابر (471/2±25/17)، (01/3±11/16) مي باشند كه با مراجعه به نتيجه آزمون t فرضيه برابري ميانگين ها در سطح 5% بشدت معني دار است يعني مي توان گفت خلاقيت انعطاف پذيري در دختران بيشتر از پسران مي باشد. همچنين در برآورد كلي خلاقيت تورنس بين دختران و پسران نتيجه حاصله دلالت بر برتری میزان خلاقيت دختران نسبت به پسران مي باشد. (5%<002/0=P).
– بررسي ميزان خلاقيت در بين پايه هاي تحصيلي:
فرضيه فرعي شماره 2 : ميزان خلاقيت دانش آموزان در بين پايه هاي مختلف تحصيلي متفاوت است .
جدول 13-4: مقايسه ميزان خلاقيت بين پايه هاي تحصيلي

ميانگين
انحراف معيار
خطاي انحراف معيار
آماره F
P-value
مقیاس سيالي
كلاس اول
32.4359
5.19513
.48029
.679
.50

كلاس دوم
33.1681
4.77139
.44885

كلاس سوم
33.1579
6.35885
.59556

مجموع
32.9157
5.47737
.29532

مقیاس بسط
كلاس اول
14.5517
3.31359
.30766
.228
.79

كلاس دوم
14.5929
3.41644
.32139

كلاس سوم
14.3250
3.10641
.28358

مجموع
14.4871
3.27091
.17509

مقیاس ابتکار
كلاس اول
22.3694
5.14680
.48851
1.175
.31

كلاس دوم
23.1171
4.25278
.40366

كلاس سوم
22.2000
4.85437
.45267

مجموع
22.5579
4.76942
.25981

مقیاس انعطاف پذيري
كلاس اول
16.6417
2.92711
.26721
.64
.434

كلاس دوم
16.9115
2.37004
.22295

كلاس سوم
16.5917
3.04448
.27792

مجموع
16.7110
2.79941
.14900

سنجش ميزان خلاقيت کلی تورنس
كلاس اول
85.7549
13.43664
1.33043
.309
.73

كلاس دوم
87.1923
12.18154
1.19450

كلاس سوم
86.2621
14.24709
1.40381

مجموع
86.4078
13.28174
.75557

براي بررسي ميزان خلاقيت در بين پايه هاي تحصيلي (اول، دوم و سوم) از آزمون تحليل واريانس يكطرفه استفاده گرديد با رجوع به اطلاعات بدست آمده فوق، مشاهده مي گردد كه ميزان مقیاس سيالي در بين پايه هاي اول، دوم و سوم بترتيب برابر (19/5±43/32)، (77/4±16/33) و (35/6±15/33 ) مي باشد ولي ميزان مقیاس بسط در پايه اول برابر (31/3±55/14)، در پايه دوم برابر (41/3±59/14) و در پايه سوم برابر (10/3±32/14) مي باشد اما ميزان مقیاس ابتكار در پايه هاي اول، دوم و سوم بترتيب برابر (14/5±36/22)، (25/4±11/23) و (85/4±20/22) محاسبه گرديده است. همچنين ميزان مقیاس انعطاف پذيري در پايه اول برابر (92/2±64/16)، در پايه دوم (37/2±91/16) و در پايه سوم برابر (04/3±59/16) مي باشد. با ملاحظه نتيجه آزمون تحليل واريانس استنباط مي گردد كه فرضيه H0 مبني بر برابري ميانگين خلاقيت بين پايه هاي تحصيلي مورد تائيد است بعبارت ديگر خلاقيت در بين پايه هاي تحصيلي متفاوت نيست. (5%P>)

– بررسي تأثير وضعيت رفاهي خانوادگي در ميزان خلاقيت
فرضيه فرعي شماره 3 : ميزان خلاقيت دانش آموزان با برخي متغييرهاي دموگرافيك پاسخگويان مثل سطح تحصيلات ، وضعيت رفاهي و شغل والدين ارتباط معني داري دارد .
جدول 14-4: مقايسه وضعیت رفاهی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره انعطاف پذیری، فرزند پروری والدین، فرزند پروری، آزمون تورنس Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ميزان، خلاقيت، والدين، سيالي