دانلود پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، انحراف معیار، ویژگی های جمعیت شناختی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

هر يك از افراد جامعه احتمال مساوي داده مي‌شود تا در نمونه انتخاب شود. به عبارت ديگر اگر حجم افراد جامعه  و حجم نمونه را n   فرض كنيم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوي  است.  انتخاب نمونه تصادفي ساده را به دو شيوه مي‌توان انجام داد: شيوه اول به صورت قرعه كشي و شيوه دوم با استفاده از جدول اعداد تصادفي.براي انتخاب يك نمونه تصادفي ساده به شيوه قرعه كشي بايد با توجه به چارچوب نمونه گيري از ميان افراد جامعه يك نمونه به حجم نمونه مورد نظر از ميان افراد فهرست شده به حكم قرعه انتخاب كرد.
3-4- روش جمع آوری داده ها
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی می باشد. در این روش محقق مدتی در میان جامعه به تحقیق درباره موضوع خاصی می‌پردازد.محقق هیچگونه دستکاری در محیط انجام نمی‌دهد، بلکه بدون هیچ دخالتی در جریان طبیعی رویدادها تا آنجایی که می‌تواند اطلاعات جمع آوری می‌کند منظور از مطالعات میدانی تحقیقاتی است که موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار داشته باشد و یا به عبارت دیگر محقق را بدان دسترسی باشد .
3-5- ابزارگرد آوری اطلاعات
جهت بررسی این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که ضریب پایایی در این پژوهش 72/0 حساب شده و در حدی قابل قبول است . این پرسشنامه شامل 32 سوال چهار گزینه ای بوده و در طیف لیکرت طراحی شده است .
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای بررسی داده ها ابتدا از آمار توصیفی متشکل از میانگین ، انحراف معیار ، همچنین جداول فراوانی و درصد فراوانی، برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه و تحلیل کای اسکور استفاده شده است .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
این فصل از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
الف-ویژگی های جمعیت شناختی
ب-یافته های توصیفی
ج-یافته های استنباطی
بخش اول مربوط به توزیع فراوانی سن، جنس، تحصیلات بوده و بخش دوم مربوط به آمار توصیفی پایه همچون میانگین، انحراف معیار و … بخش سوم اختصاص به یافته های استنباطی همچون نتایج تحلیل کا اسکور دارد.
4-2- ویژگی های جمعیت شناختی
جدول4-1: توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه
جنسیت
نمونه

فراوانی
درصد
مرد
127
5/58
زن
90
5/41
جمع
217
100

همانطوری که در جدول 4-1 مشاهده می شود فراوانی مردان 5/58 درصد و زنان 5/41 درصد گزارش شده است

جدول4-2: توزیع فراوانی وضعیت تاهل در نمونه مورد مطالعه

تاهل
نمونه

فراوانی
درصد
مجرد
68
3/31
متاهل
148
2/68
بی پاسخ
1
5/0
جمع
217
100

همانطوری که در جدول 4-2 مشاهده می شود بیشترین فراوانی در کل،مربوط به افراد متاهل و کمترین فراوانی مربوط به افراد مجرد و تعداد 1 نفر به این گزینه پاسخ نداده اند .
جدول4-3: توزیع فراوانی بازه سنی در نمونه مورد مطالعه
سن
نمونه

فراوانی
درصد
زیر 20 سال
8
7/3
20 تا 30 سال
68
3/31
30 تا 40 سال
70
3/32
40 تا50 سال
52
24
50 تا 60 سال
18
3/8
بالاتر از 60 سال
1
5/0
جمع
217
100

همانطوری که در جدول 4-3 مشاهده می شود بیشترین فراوانی مربوط به افراد 20 تا 30 سال و کمترین فراوانی مربوط به افراد در سنین بالاتر از 60 سال است .

جدول4-4: توزیع فراوانی تحصیلات در نمونه مورد مطالعه
تحصیلات
نمونه

فراوانی
درصد
زیر دیپلم
7
2/3
دیپلم
32
4/17
فوق دیپلم
35
1/16
لیسانس
102
47
فوق لیسانس
35
1/16
دکترا
6
8/2
جمع
217
100

همانطوری که در جدول 4-4 مشاهده می شود بیشترین فراوانی مربوط به افراد در تحصیلات لیسانس و کمترین فراوانی مربوط به افراد دارای تحصیلات دکترا است .
جدول4-5: توزیع فراوانی سابقه در نمونه مورد مطالعه
سابقه
نمونه

فراوانی
درصد
زیر 5 سال
15
9/6
5 تا 10 سال
48
1/22
10 تا 15 سال
40
4/18
15 تا 20 سال
60
6/27
بالاتر از 20 سال
51
5/23
بی پاسخ
3
4/1
جمع
217
100

همانطوری که در جدول 4-5 مشاهده می شود بیشترین فراوانی مربوط به افراد در سابقه 15 تا 20 سال و کمترین فراوانی افراد در افراد زیر 5 سال قرار دارد .

جدول4-6: توزیع فراوانی زمینه فعالیت در نمونه مورد مطالعه
زمینه
نمونه

فراوانی
درصد
نویسندگی
40
4/18
کارگردانی
104
9/47
هردو
65
30
بی پاسخ
8
7/3
جمع
217
100

همانطوری که در جدول 4-5 مشاهده می شود بیشترین فراوانی مربوط به افراد در زمینه فعالیت کارگردانی و کمترین فراوانی در زمینه فعالیت نویسندگی است .
جدول 4-7 فراوانی مربوط به سوال اول
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
10
6/4
تاحدوی
41
9/18
زیاد
112
6/51
خیلی زیاد
54
9/24
جمع
217
100
جدول 4-8 فراوانی مربوط به سوال دوم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
31
3/14
تاحدوی
96
2/44
زیاد
65
30
خیلی زیاد
25
5/11
جمع
217
100
جدول 4-9 فراوانی مربوط به سوال سوم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
28
9/12
تاحدوی
85
2/39
زیاد
83
2/39
خیلی زیاد
21
7/9
جمع
217
100
جدول 4-10 فراوانی مربوط به سوال چهارم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
34
7/15
تاحدوی
71
7/32
زیاد
88
6/40
خیلی زیاد
24
1/11
جمع
217
100
جدول 4-10 فراوانی مربوط به سوال پنجم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
47
7/21
تاحدوی
60
6/27
زیاد
70
3/32
خیلی زیاد
39
18
جمع
217
100

جدول 4-11 فراوانی مربوط به سوال ششم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
98
2/45
تاحدوی
97
7/44
زیاد
17
8/7
خیلی زیاد
5
3/2
جمع
217
100
جدول 4-12 فراوانی مربوط به سوال هفتم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
22
1/10
تاحدوی
89
41
زیاد
94
3/43
خیلی زیاد
12
5/5
جمع
217
100
جدول 4-13 فراوانی مربوط به سوال هشتم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
67
9/30
تاحدوی
92
4/42
زیاد
52
24
خیلی زیاد
8
8/2
جمع
217
100

جدول 4-14 فراوانی مربوط به سوال نهم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
106
8/48
تاحدوی
79
4/36
زیاد
23
6/10
خیلی زیاد
8
7/3
جمع
217
100
جدول 4-15 فراوانی مربوط به سوال دهم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
112
6/51
تاحدوی
84
7/38
زیاد
17
8/7
خیلی زیاد
2
4/1
جمع
217
100
جدول 4-16 فراوانی مربوط به سوال یازدهم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
41
9/18
تاحدوی
124
1/57
زیاد
36
6/16
خیلی زیاد
15
9/6
جمع
217
100

جدول 4-17 فراوانی مربوط به سوال دوازدهم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
94
3/43
تاحدوی
74
1/34
زیاد
46
2/21
خیلی زیاد
1
9/0
جمع
217
100
جدول 4-18 فراوانی مربوط به سوال سیزدهم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
25
5/11
تاحدوی
69
8/31
زیاد
88
6/40
خیلی زیاد
34
7/15
جمع
217
100
جدول 4-19 فراوانی مربوط به سوال چهاردم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
32
7/14
تاحدوی
66
4/30
زیاد
91
9/41
خیلی زیاد
26
12
جمع
217
100

جدول 4-20 فراوانی مربوط به سوال پانزدهم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
106
8/48
تاحدوی
94
3/43
زیاد
13
6
خیلی زیاد
3
4/1
جمع
217
100
جدول 4-20 فراوانی مربوط به سوال شانزدهم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
94
3/43
تاحدوی
95
8/43
زیاد
22
1/10
خیلی زیاد
5
3/2
جمع
217
100
جدول 4-20 فراوانی مربوط به سوال هفدهم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
132
8/60
تاحدوی
71
7/32
زیاد
12
5/5
خیلی زیاد
1
5/0
جمع
217
100

جدول 4-20 فراوانی مربوط به سوال هجدهم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
12
5/5
تاحدوی
42
4/19
زیاد
71
7/32
خیلی زیاد
91
9/41
جمع
217
100
جدول 4-20 فراوانی مربوط به سوال نوزدهم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
44
3/20
تاحدوی
67
9/30
زیاد
81
337
خیلی زیاد
23
6/10
جمع
217
100
جدول 4-20 فراوانی مربوط به سوال بیستم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
35
1/16
تاحدوی
85
2/39
زیاد
55
3/25
خیلی زیاد
41
9/18
جمع
217
100

جدول 4-20 فراوانی مربوط به سوال بیست و یکم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
125
6/57
تاحدوی
69
8/31
زیاد
17
8/7
خیلی زیاد
5
3/2
جمع
217
100
جدول 4-21 فراوانی مربوط به سوال بیست و دوم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
65
30
تاحدوی
93
9/42
زیاد
44
3/20
خیلی زیاد
15
9/6
جمع
217
100
جدول 4-22 فراوانی مربوط به سوال بیست و سوم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
10
6/4
تاحدوی
64
5/29
زیاد
67
9/30
خیلی زیاد
76
35
جمع
217
100

جدول 4-23 فراوانی مربوط به سوال بیست و چهارم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
19
8/8
تاحدوی
48
1/22
زیاد
96
2/44
خیلی زیاد
54
9/24
جمع
217
100
جدول 4-24 فراوانی مربوط به سوال بیست و پنجم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
6
8/2
تاحدوی
55
3/25
زیاد
63
29
خیلی زیاد
93
9/42
جمع
217
100
جدول 4-25 فراوانی مربوط به سوال بیست و ششم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
59
59
تاحدوی
72
72
زیاد
39
39
خیلی زیاد
47
47
جمع
217
100

جدول 4-26 فراوانی مربوط به سوال بیست و هفتم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
7
2/3
تاحدوی
43
8/19
زیاد
100
1/46
خیلی زیاد
67
9/30
جمع
217
100
جدول 4-27 فراوانی مربوط به سوال بیست و هشتم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
37
1/17
تاحدوی
110
7/50
زیاد
50
23
خیلی زیاد
20
2/9
جمع
217
100
جدول 4-28 فراوانی مربوط به سوال بیست و نهم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
19
8/8
تاحدوی
62
6/28
زیاد
96
2/44
خیلی زیاد
40
4/18
جمع
217
100

جدول 4-29 فراوانی مربوط به سوال سی ام
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
19
8/8
تاحدوی
62
6/28
زیاد
96
2/44
خیلی زیاد
40
4/18
جمع
217
100
جدول 4-30 فراوانی مربوط به سوال سی و یکم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
155
4/71
تاحدوی
49
6/22
زیاد
10
6/4
خیلی زیاد
3
4/1
جمع
217
100
جدول 4-31 فراوانی مربوط به سوال سی و دوم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
76
35
تاحدوی
101
5/46
زیاد
25
5/11
خیلی زیاد
15
9/6
جمع
217
100

جدول 4-32 فراوانی مربوط به سوال سی و سوم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
104
9/47
تاحدوی
73
6/33
زیاد
28
9/1
خیلی زیاد
12
5/5
جمع
217
100
جدول 4-33 فراوانی مربوط به سوال سی و چهارم
سوال
نمونه

فراوانی
درصد
کم
14
5/6
تاحدوی
30
8/13
زیاد
95
8/43
خیلی زیاد
78
9/35
جمع
217
100

4-3-یافته های توصیفی
در این بخش میانگین و انحراف معیار نمرات خود کارآمدی ،هوش معنوی، انگیزه تحصیلی و انگیزه پیشرفت نشان داده شده است .
جدول 4-34 میانگین و انحراف متغیر های پژوهش
متغیر
میانگین
انحراف معیار
سن
02/3
04/1
تحصیلات
6/3
05/1
سابقه
3/3
5/1
زمینه
1/2
5/0

جدول فوق4-7 میانگین و انحراف معیار سن 02/3 و 04/1 ، تحصیلات 6/3 و 05/1 ، و سابقه و زمینه فعالیت 3/3 و 5/1 بدست آمده است

4-4- یافته های استنباطی
بررسی تأثیر تعدد جشنواره های موضوعی در طول سال بر کاهش تعداد مخاطبین تئاتر
جدول 4-35 میزان و ارزش آزمون کا اسکور
آزمون
مقدار
ارزش
غیر پارامتریک
کا اسکور
میزان خی
درجه آزادی
خطا
08/142
3
000/0

با توجه به اینکه آزمون در سطح کیفی مطرح شده است از آزمون کا اسکور غیر پارامتریک برای بررسی این فرضیه استفاده شده است .
سطح

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، روش تحقیق، جامعه آماری، جمع آوری اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سطح معنادار، انحراف معیار، پست مدرنیسم، تاریخ ادبیات