دانلود پایان نامه ارشد درباره توانمندسازی، توانمند سازی، پیش آزمون، کارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

کارآفرینی………………………………………………………. 87 روش تجزيه و تحليل آماري داده ………………………………………………………………………………………………………..88 ملاحظات اخلاقي…………………………………………………………………………………………………………………………..88

فصل چهارم: تحلیل داده ها
بخش اول:یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………90
بخش دوم:یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………91
سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..91 سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
سوال اول: آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد اثر گذاری توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟………………93 سوال 2)آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد معناداری توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟………………94
دارد؟سوال سوم)آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد انتخاب توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟……..96
سوال چهارم)آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد شایستگی توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟………..97
فصل پنجم :بحث و نتيجه گيري
خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………100
بحث وتبيين يافته هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..102
محدوديت هاي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………105 پيشنهاد هاي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….106
الف) پيشنهادات پژوهشي ………………………………………………………………………………………………………………106
ب) پيشنهادات کاربردي ………………………………………………………………………………………………………………..106
‌منابع و ماخذفارسی……………………………………………………………………………………………………………………….107
منابع و ماخذ انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….109
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………..112
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….114

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول شماره3-1)توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………….80
جدول شماره3-2)توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات……………………………………………………………………………80
جدول شماره3-3)توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن…………………………………………………………………………….81
جدول شماره3-4)توزیع پاسخگویان بر حسب میزان درآمد……………………………………………………………………………….81
جدول شماره3-5)توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال………………………………………………………………………………82
جدول شماره3-6)توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت فرزند………………………………………………………………………………82
جدول شماره3-7)توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد سال تحت حمایتی…………………………………………………………………….82
جدول شماره3-8)توزیع پاسخگویان بر حسب علت تحت حمایتی………………………………………………………………………….83
جدول شماره3-9)توزیع پاسخگویان بر حسب دارا بودن مهارت فنی و حرفه ای…………………………………………………………..83 جدول شماره3-10)ابعاد و گویه های توانمندسازي زنان……………………………………………………………………………………..86
جدول شماره3-11) پايايي ابزار گردآوري پژوهش………………………………………………………………………………………..86
جدول شماره4-1)نمرات پیش آزمون توانمندسازی به تفکیک ابعاد آن در دو گروه کنترل و آزمایش…………………………………….90
جدول شماره4-2)نمرات پس آزمون توانمندسازی به تفکیک ابعاد آن در دو گروه کنترل و آزمایش……………………………………..90
جدول شماره4-3)پیش فرض طبیعی بودن توزیع نمرات…………………………………………………………………………………91
جدول شماره 4-4)پیش فرض دوم، همگونی واریانس……………………………………………………………………………………….92
جدول شماره4-5) نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه میانگین نمرات توانمندسازی گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون بعد از کنترل نمره های پیش آزمون………………………………………………………………………………………………………………92
جدول شماره4-6)آزمون کالموگروف و اسمیرانف تک نمونه ای جهت چگونگی توزیع نمرات شرکت کنندگان قبل از آموزش در بعد اثر گذاری توانمند سازی………………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول شماره4-7) آزمون لوين براي آزمون برابري واريانس نمرات مقياس اثرگذاری توانمندسازی……………………………………….93
جدول شماره4-8) نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه میانگین نمرات بعد اثرگذاری توانمندسازی گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون بعد از کنترل نمره های پیش آزمون……………………………………………………………………………………………..94
جدول شماره4-9)آزمون کالموگروف و اسمیرانف تک نمونه ای جهت چگونگی توزیع نمرات شرکت کنندگان قبل از آموزش در بعد معنی داری توانمند سازی………………………………………………………………………………………………………………………….94
جدول شماره4-10) آزمون لوين براي آزمون برابري واريانس نمرات بعد معناداری توانمندسازی………………………………………….95
جدول شماره4-11) نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه میانگین نمرات بعد معنی داری توانمندسازی گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون بعد از کنترل نمره های پیش آزمون………………………………………………………………………………………95
جدول شماره4-12)آزمون کالموگروف و اسمیرانف تک نمونه ای جهت چگونگی توزیع نمرات شرکت کنندگان قبل از آموزش در بعد انتخاب توانمند سازی……………………………………………………………………………………………………………………….96
جدول شماره4-13) آزمون لوين براي آزمون برابري واريانس نمرات بعد معناداری توانمندسازی………………………………………..96
جدول شماره4-14)نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه میانگین نمرات بعد انتخاب توانمندسازی گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون بعد از کنترل نمره های پیش آزمون……………………………………………………………………………………………97
جدول شماره4-15)آزمون کالموگروف و اسمیرانف تک نمونه ای جهت چگونگی توزیع نمرات شرکت کنندگان قبل از آموزش در بعد شایستگی توانمند سازی…………………………………………………………………………………………………………………….97
جدول شماره4-16) آزمون لوين براي آزمون برابري واريانس نمرات بعد شایستگی توانمندسازی……………………………………….98
جدول شماره4-17) نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه میانگین نمرات بعد شایستگی توانمندسازی گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون بعد از کنترل نمره های پیش آزمون……………………………………………………………………………………………98

فصل اول
کليات تحقيق

مقدمه
توانمندسازي1 بي گمان يكي از مهم ترين وظايف دولت ها محسوب مي شود. در كشورهاي مختلف جهان بخش عظيمي از تحقيقات و منابع مصروف اين حقيقت مي شود كه شهروند مطلوب براي جامعه بايد داراي چه خصوصياتي باشد و چگونه مي توان اين صفات و ويژگي ها را در اقشار مختلف جامعه توسعه داد.
يكي از چالشهاي اصلي سازمانهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) اين است كه فعاليت بخش هاي گوناگون سيستم را به گونه اي طراحي كنند كه بتوانند در دنياي پرتحول امروز، توانمندسازي زنان را افزايش داده، با هماهنگي يكديگر و با بهره مندي از ابزار آموزش و پژوهش، گامهاي مؤثري را در اين راستا بردارند. در حال حاضر، بسياري از تلا شهايي كه در زمينه توانمندسازي زنان جوياي كار صورت ميگيرد، با عدم موفقيت روبه رو است؛ زيرا توليد فكر و خلاقيت، هماهنگي با اين تغييرات و ايجاد تغييرات نو، نياز به توانمندي ويژه اي در حيطه هاي گوناگون، با استفاده از آموزش هاي خاص دارد و بهره مندي از آ نها منجر به بهبود مستمر عملكرد، ارتقاي صلاحيت، تغيير در رفتار و در نهايت توانمندسازي اين زنان مي شود.
شرايط اقتصادي ايران و گذر از مرحله ي اقتصاد تك محصولي، ضرورت بستر ديگري را ايجاد نموده است كه در درون خود شرايط بهر ه مندي از منابع طبيعي، انساني، توليدي و خدماتي در بخش هاي مختلف اقتصادي را فراهم مي سازد. تجارب كشورها حاكي از آن است كه اكثر آن ها به منظور توسعه اقتصادي و نيز برون رفت از بحران هاي اقتصادي، تلاش نموده اند آمادگي هاي شغلي را در زنان براي ورود به بازار كار از طريق ارايه آموز شهاي روان شناختي و ايجاد مهارت هاي كسب و كار در اولويت برنامه هاي خود قرار داده، فضاي مناسبي را براي توسعه آن ايجاد كنند و در كنار آن به تقويت نقش زنا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، توانمندسازی، آموزش کارآفرینی، كارآفرینی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره زنان سرپرست، توانمندسازی، زنان سرپرست خانوار، کارآفرینی