دانلود پایان نامه ارشد درباره توانمندسازی، جو سازمانی، توانمند سازی، یادگیری سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

و کشف و اصلاح اشتباهات خود یاد بگیرد سازمان ها نیز از چنین توانایی هایی برخوردارند. از این رو پیشرفت سریع و وسیع فناوری اطلاعات در عصر حاضر و رقابت های آشکار و پنهان روز افزون در دنیا اهمیت و ضرورت یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی را دو چندان نموده است. همچنین از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها نیروی انسانی کیفی و توانمند است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری جدید منابع مالی و مادی بیشتر است. تفاوت اصلی سازمان ها را باید در دانایی و نادانی دانست. نقش نیروی انسانی کارآمد توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می باشد(تیمورنژاد، صریی اسفستانیی، ۱۳۸۹ ص38).
از طرفی دیگر با توجه به اینکه عصر امروز، عصر تغییرات شتابزا و عدم اطمینان نسبت به آینده و كمبود اطلاعات كافی جهت تصمیم گیری مدیران است. تغییراتی كه اگر سازمان خود را با آن ها وفق ندهند، چه بسا سازمان به ورطه نابودی كشانده شود. امروز عمده ترین خطر این است كه رقبا، در صدد دگرگون ساختن قواعد بازی صنعت برآیند، در این صورت اگر سازمانی بر اساس قواعد خوگرفته خود عمل نمایند، به احتمال زیاد رقبا، منابع چنین سازمانی را از بین خواهند برد. در مواجهه با چنین خطری مهم ترین واكنشی كه برای یک سازمان متصوراست، تغییر و تطبیق مداوم می باشد(تسلیمی و همکاران،1385) و همچنین جوسازمانی4 مناسب می تواند در ایجاد انگیزش برای کارکنان، بهبود روحیه کارکنان، مشارکت افراد در تصمیم گیری هاو در ازدیاد خلاقیت و نوآوری موثر باشد و به عنوان بک منبع مهم در تأمین سلامت روانی کارکنان به حساب آید و بالعکس. بنابراین جو سازمانی منجر به تغییر فوری و عمیق در نحوه انجام کار و عملکرد کارکنان می گردد.(ثابتی،1380)
بیان مسأله
در عصر حاضر سازمان ها به صورت مداوم در حال تغییرند و این تغییرات تدریجی را می توان به عوامل محیطی و درونی حاکم بر سازمان ها نسبت داد. افزایش رقابت، اثرات فناوری بر کار، افزایش کیفیت خدمات از جمله عواملی هستند که سازمان ها را مجبور به افزایش کیفیت محصولات و خدمات به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان می کنند. در این میان، نیروی انسانی به عنوان باارزشترین و مهم ترین سرمایۀ سازمان برای دست یابی به این اهداف سازمانی کمک شایانی به مدیران می کنند و در واقع، کارمندان توانا، سازمان هایی توانا خلق می کنند. سازمان ها باید بر مدیریت تولید شامل کارآیی و مؤثر بودن بنا شوند. همچنین با توجه به تغییرات خارجی، کارمندان باید توانایی های خود را در سازمان آشکار نمایند و در سازمان باید بر نوآوری و یادگیری تأکید شود (وانگ5 و همکاران، 2011). بدینمنظور مدیران سازمان ها باید به دنبال راهکارهایی برای افزایش خلاقیت و بهرهوری کارمندان خود باشند و در کارمندان احساس توانمندی ایجاد کنند. به نظر می رسد یادگیری و جو سازمانی دو عامل مهم برای توانمندسازی کارمندان می باشند (گریسلی6 و همکاران، 2008)
همچنین توانمند سازی به عنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش به یکی از مطرح ترین مباحث روز مدیریت تبدیل شده است. در عصر برتری رقابتی سازمان های یاد گیرنده، پژوهشگران و مدیران نسبت به توانمند سازی و اقدامات مدیریتی مبتنی بر آن علاقه روز افزونی از خود نشان داده اند (ارجنلی7 وهمکاران،2007) در دو دهه گذشته نگرش سازمان ها به انسان به شدت تغییر یافته است. به طوری که کارکنان سازمان های حرفه ای به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبدیل شده اند، بنابراین نه تنها مدیران باید از مهارت های رهبری برخوردار باشند، بلکه کارکنان نیز باید روش هایی را بیاموزند که به سمت خود راهبری پیش روند (روی و شینا8،2005) زیرا توانمندسازی کارمندان اشاره به تفویض قدرت و وظایف سازمانی از رده های بالاتر سلسله مراتب سازمانی به رده های پایین تر آن دارد (دینتی9 و همکاران،2002) از همین روی است که کانگر10 (1989) آن را جزء اصلی اثربخشی سازمانی و مدیریتی می دانند. بنابراین تکنیک های توانمندسازی نقشی حیاتی در نگهداری و توسعه منابع انسانی ایفا می کند. در ابتدا توانمند سازی معادل” تفویض احتیار” و ” توسعه مشاغل” و” مشارکت در تصمیم گیری” و… تصور می شد و سازمان ها چنین فکر می کردند که در زمانی که کاهش هزینه و رقابت پذیری استراتژی رقابتی پایدار است می بایست این کاهش هزینه از طریق افزایش مسئولیت ها کارکنان انجام بپذیرد. در واقع “مکانیسم توانمند سازی” به عنوان” ابزار مدیریتی” درک می شود که بر اساس برخی فرآیندهای مدیریتی انجام می پذیرد؛ اما به زودی چنین موقعیت هایی با مقاومت افراد و کارکنان مواجه شد: آنها به اندازه خود و رئیسشان کار می کردند ولی شرایط بهتری را تجربه نمی کردند”. (آمیچیا 11و همکاران،2008).
همچنین تحقیقات نشان می‌دهند که عوامل چون تعهد سازمانی (بوردین 12و همکاران،2007)، رهبری تحول آفرین (نیستانی،1391)، سبکهای رهبری (شیربگی و حاجی زاده1391) و… با توانمندسازی رابطه دارند. علاوه براین شفي (1385) رابطة توانمندسازي كاركنان و يادگيري سازماني در شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي را بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد بين عوامل توانمندسازي كاركنان با يادگيري سازماني آنان ارتباط معني داري وجود دارد. همچنين اشاره كرد مديريتهايي كه در آنها احساس شايستگي، حق انتخاب، مؤثر بودن، معنيداري و احساس اعتماد به همكاران در ميان كارمندان بيشتر است، يادگيري سازماني بيشتري نيز دارند. بر اين اساس افزايش شايستگيهاي كاركنان، اعتقاد به توانايي و ظرفيت خود، توانايي نفوذ در پيامدهاي راهبردي، احساس فردي در مورد حق انتخاب و احساس اعتماد، يادگيري و سازماني را افزايش مي داد.
آل سلام و همکاران(2008)، در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین جو سازمانی و توانمند سازی روانشناختی پرستاران بیمارستان منوپیای مصر پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت و معنی داری بین آن ها وجود دارد .حال با توجه به آنچه بیان گردید و بررسی تحقیقات انجام شده و اهمیت موضوع توانمند سازی هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمندسازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی است و ما در این پژوهش قصد داریم به خلا موجود در این زمینه پاسخ دهیم. با توجه به آنچه گفته شد در پی دستیابی به ارتباط یادگیری سارمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طبابایی و ارتباط جو سازمانی با توانمد سازی کارکنان دانشگاه هستیم پاسخ به فرضیه های مطرح شده، دستیابی به هدف های نهایی پژوهش را امکان پذیر می سازد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
تغییرات سریع محیطی، حیات بسیاري از سازمانها را تهدید می کند و اقتصاد جهانی با فشارهاي اقتصاد منطقه اي به جلو رانده می شود. رسانه هاي جدید فناوري اطلاعات، فرهنگهاي جهانی مصرف کننده، ظهور استانداردهاي جهانی و امکان سهیم شدن در هزینه ها، تغییرات تاثیر گذار در سازمانهاي امروزي محسوب می شوند. بقاي بسیاري از سازمانها را سازگاري یا عدم سازش با تغییرات محیطی تهدید می کند. نظریه هاي تکامل زیست محیطی حاکی از آن است که محیطهاي متغیر و نامطمئن، سازمانهاي مختلف و متنوعی را می طلبد که همزمان با تغییرات محیطی از انعطاف پذیري بالایی برخوردار باشند توانمندسازي موجبات انعطاف پذیري در تغییرات داخلی سازمان را فراهم می کند و عنصر مهمی در سازمانهاي ارگانیک یا نظام یافته است (ابطحی و عابسی، 1386) هرگاه سازمانها بخواهند در دنیاي پیچیده و پویاي امروزي ادامه حیات دهند به این نیروي بالقوه نیازمندند و باید آن را مورد استفاده قرار دهند از این رو وجود تغیرات سریع، پیشرفت تکنولوژي و رقابتهاي آشکار و پنهان در دنیا اهمیت و ضرورت توانمندسازي را بیش از بیش آشکار می سازد (گومز13، 2005؛ هونستین14، 2006)
بعلاوه امروزه توانمندسازی به‌عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقاء کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی‌ می‌گردد.به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب‌وکار امروزی،سازمانها به دانش،نظرات،انرژی‌ و خلاقیت کلیه کارکنان، اعم‌از کارکنان خط مقدم تا مدیران سطح بالا،نیازمندند.جهت تحقیق این‌ امر،سازمانها از طریق توانمندسازی کارکنان مربوط به منظور تشویق آنان به ابتکار عمل بدون اعمال فشار،ارج‌ نهادن به منافع جمعی سازمان با کمترین نظارت و انجام وظیفه به‌عنوان مالکان سازمان،اقدام می‌نمایند.توانمند سازی مخصوصا در محیطهای کاری مجازی که اعضای سازمان از تعاملات چهره‌به‌چهره محروم‌ می‌باشند و مجبورند که به‌طور مستقل عمل نمایند،بسیار مهم می‌باشد.همچنین،توانمندسازی جهت حفظ امید و وابستگی کارکنان باقیمانده در طی زمان‌های کوچک‌سازی سازمان حائز اهمیت می‌باشد.توانمندسازی،کارکنان‌ را قادر می‌سازد تا در مواجهه با مشکلات و تهدیدها،از مقاومت و انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار باشند.لذا می‌تواند به‌عنوان منبعی که از آسیب‌پذیری کارکنان جلوگیری نماید و بذر امید را در شرایط بحرانی از جمله انهدام‌ سرمایه‌های مالی و از بین رفتن زندگی انسانی،در دل آنان بکارد،مفید واقع گردد. (پاک تینت و فتحی زاده،1387) براي توانمند كردن كاركنان، مديران علاوه بر ايجاد محيط كاري جذاب و بانشاط و روشن بودن اهداف مي توانند با برگزاري گردهمايي هاي دوره اي، احساس توانمندي را در ميان كاركنان افزايش دهند. مديران مي توانند با سخنرانيهاي پرجاذبه و شاد نگهداشتن جو سازماني و سرمايه گذاري روي بعضي از اصول از قبيل اهداف و مقاصد روشن، خودمديريتي، دادن امتياز و بازخورد، كه باعث هيجان مي شوند، به توانمند شدن كاركنان كمك كنند. با توجه به اینکه جو سازمانی و یادگیری سازمانی به عنوان یک ضرورت، در سازمانها محسوب می شود، توانمند سازي عاملی است که می تواند این موضوع را تسهیل نماید. لذا با توجه به نتایج پژوهش هاي انجام شده و اهمیت کاربرد برنامه هاي یادگیری سازمانی و جو سازمانی در سازمان ها و تاثیر آن بر توانمند سازی این تحقیق صورت گرفته است.

هدف های پژوهش:
هدف اصلی:
1- تعیین رابطه بین جو سازمانی و یادگیری سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی
اهداف فرعی:
1- تعیین رابطه بین مولفه های یادگیری سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی .
2-تعییین رابطه ی بین مولفه های جو سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی .
فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی:
1- یادگیری سازمانی و جو سازمانی توانمند سازی کارکنان رابطه معنی دار دارد.
فرضیات فرعی:
1- مولفه های یادگیری سازمانی: (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی، شایستگی، یادگیری تیمی) توانمندسازی کارکنان را تبیین و پیش بیتی می کند.
2- مولفه های جو سازمانی: (اهداف سازمانی، نقش، پاداش ها، رویه ها، ارتباطات)توانمندسازی کارکنان را تبیین وپیش بینی می کند.
1-6.تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم
توانمندسازی:
تعریف نظری: مفهوم توانمندسازي به معنی آماده سازي نیروي کار با درجه بالایی از انعطاف پذیري و آزادي در تصمیم گیري هاي سازمانی است، چرا که معنی اصلی توانمندسازي به تفویض قدرت برمی گردد.(گرسلی و همکاران،2008).
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به پرسش نامه توامندسازی روانشناخنی دریافت می کند.
معنی داری:
تعریف نظری: به تناسب بین الزامات شغل، باورها، ارزش ها و رفتارهاي فرد بر می گردد. یعنی کارمند اهمیت شغلش را براي سازمان و خودش درك خواهد کرد و توجه بیشتري را به کارش معطوف خواهد داشت.(همان منبع)
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به سوالات،18،16،6 پرسش نامه توامندسازی روانشناخنی دریافت می کند.
شایستگی:
تعریف نظری: احساس شایستگی در شغل یعنی الف) باور به این که کارکنان توانایی انجام کار را دارند ب) باور به این که کارکنان ظرفیت به کاربستن تلاش لازم را دارند.ج) باور به این که هیچ مانع خارجی کارکنان را از انجام دادن کار مورد نظر باز نخواهند داشت(بنیس و نانوس،1995)

تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره یادگیری سازمانی، جو سازمانی، توانمند سازی، علامه طباطبایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره یادگیری سازمانی، پرسش نامه، جو سازمانی، اشتراک دانش