دانلود پایان نامه ارشد درباره تربیت بدنی، ارتباطات سازمانی، رهبری تحول آفرین، سبک رهبری

دانلود پایان نامه ارشد

ا به عنوان افرادی کامل از جمله کاربردهای این نوع رهبری است (نروس10، 2001)رهبران تحول آفرین بینشی را به پیروان القاء می‌کنند که پیروان را الهام می‌بخشد و آنها را بر می‌انگیزد تا به چیزهایی فوق العاده یا فراتر از انتظار دست پیدا کنند و مهمتر اینکه آن را به عنوان دیدگاه و آرمان خودشان پذیرفته و درک کنند (آویلیو11 ،2002) .رهبری تحول آفرین برای عملی شدن به چهار مؤلفه یا عامل که به عنوان عناصر تشکیل دهنده این نظریه نیز شناخته شده‌اند، نیاز دارد (گلمن، 1998) این عوامل عبارتند از:
1 ـ ملاحظات فردی12: رهبر به عنوان یک مربی و تعلیم دهنده با پیروان و زیر مجموعه خود رفتار می‌کند، آنها را توسعه می‌بخشد.
2 ـ ترغیب ذهنی13: رهبر فضای فکر کردن را تشویق می‌کند و افراد را قبل از هر اقدام به تفکر و استدلال
وا می‌دارد.
3 ـ انگیزش الهام بخش14: رهبر در زیر مجموعه ایجاد امید می‌کند، چشم انداز آتی را روشن و دست یافتنی معرفی کرده و افراد را ترغیب می‌کند که انتظارات خود را بالا ببرند.
4 ـ نفوذ آرمانی1: رهبر از خود فداکاری نشان می‌دهد، پذیرا و مسئول اقدامات خویش است، افراد را در خوشی‌ها و عزت‌مند‌ی‌ها سهیم می‌سازد و در عمل نشان می‌دهد که نقش تعیین کننده دارد.
از جمله ویژگی‌های رهبران تحول آفرین اعتماد به نفس، مثبت اندیشی، اعتقاد راسخ، داشتن انتظارات بالا و ایجاد اعتماد در زیر دستان به توانایی خود در رسیدن به اهدافی است که دستیابی به رسالت سازمان‌ها به آنها کمک می‌کند و محرک ارتقای آگاهی پیروان نسبت به مسائل و حل مجدد آنهاست (باس،1994) شکل شماره یک مؤلفه‌های اصلی تشکیل دهنده رهبری تحول آفرین را نشان می‌دهد.
ارتباطات سازماني:ارتباطات در سازمان موجد قدرت و وسيله اي براي به كارگرفتن بهينه اختيارات قانوني و اداري و اعمال آن در طول سلسله مراتب سازماني مي باشد. ارتباطات اغلب به صورت موازي ودر كنار مجاري اختيارات رسمي قرار داد و عامل تسهيل جريان كار در سازمان مي باشد و ادامه فعاليتها به گونه اي مثبت و مفيد،بدون وجود شبكه‌هاي ارتباطي كارآمد، امكان چنداني ندارد. (فخيمي،1379).
اثر بخشي ارتباطات : دراينجا منظور از اثر بخشي ميزان يا درجه اي است كه يك سازمان هدفهايش را تحقق بخشد .اثر بخشي ارتباطات ميان فردي شامل دو بعد اساسي است اول،بعد عمل گرايانه5 كه در اينجا اثر بخشي ارتباطات متوجه دستاورد و موفقيت رسيدن به اهداف و خواسته هاي گيرنده يا فرستنده پيام است. دوم،بعد خشنودي شخص است كه دراين مورد،اثر بخشي كنش ارتباطي، به لذت و شعفي كه از آن براي دست اندر كاران ارتباط حاصل مي شود، مرتبط مي شود. (فرهنگي،1373).
1-6-2- تعاریف عملیاتی متغییرهای پژوهش
سبک رهبری تحول آفرین: با توجه به سؤالات در پرسشنامه سبک رهبری که در پیوست آمده امتیاز سبک رهبری تحول آفرین مدیران سنجیده می‌شود که این امتیاز می‌تواند بین عدد صفر تا 50 باشد.داده هایی که از طریق جواب به سوالات به ترتیب شماره های ذیل به دست می آید.
جدول 1-1- سوالات پرسشنامه مدیرت تحول آفرین
رهبری تحول گرا
تعداد پرسش
نفوذ مطلوب
4
تحریک هوشی
4
انگیزش الهام بخش
4
ملاحظات شخصی
4
ارتباطات واطلاعات
4

جدول:2-1 تعریف عملیاتی اثر یخشی ارتباطات سازمانی
متغیر
ابعاد
سوالات
اثر بخش ارتباطات سازمانی
ارتباطات اثربخش
9،8،7،6،5،4،3،2،1

بازخور
15،14،13،12،11،10

تعداد کانالهای ارتباطی
25،24،23،22،21،20،19،18،17،16
1-7- قلمرو زمانی و مکانی:

قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت تحولگرا و اثر بخش ارتباطات سازمانی در ادارات ورزش و جوانان میباشد.
قلمرو زمانی :این تحقیق ازبهمن ماه 1393 آغاز و تا اوایل تیرماه 1394 ادامه داشت.
قلمرو مکانی: اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد.
1-8-خلاصه فصل
با توجه به آنچه بیان شد در یک سازمان، عوامل مدیریتی بیش از سایر عوامل در بهبود اثربخشی ارتباطات سازمانی و تحقق مأموریت هاي سازمان نقش دارد و ارتقاي کیفیت و بهره وري، رشد و تحول سازمانی به نحوه مدیریت عوامل انسانی آن بستگی دارد، لذا سرمایه گذاري در جهت شناخت استعدادها، انتخاب و بکارگیري نیروهاي انسانی شایسته سطوح مختلف مشاغل سازمانی، پایش عملکرد، افزایش مهارت و هدایت صحیح نیروي انسانی ضروري است. در این فصل ابتدا مقدمه ای برای تحقیق مدیریت تحولگرا که منجر به اثر بخشی ارتباطات سازمانی کارکنان می گردد بیان گردید و نیز بیان مسئله مطرح شده است سپس به اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته ایم مدل مفهومی تحقیق، اهداف کلی و جزئی، فرضیه های اصلی و جزئی تحقیق آورده شده است. در ادامه این فصل قلمرو زمانی که مربوط به زمستان 1393 تا تابستان سال 1394 می باشد و قلمرو مکانی که اداره ی کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد آمده است. ودر انتها تعریف مختصری از واژگان کلیدی جامعه آماری و روش تحقیق بیان گردیده است.
1-9- چارچوب فصول آتی
در فصل دوم به بررسی ادبیات موضوعی و ادبیات نظری پژوهش پرداخته می شود. بدین ترتیب که در بخش اول به تعریف مفهوم مدیریت تحولگرا، تاریخچه ی ؛ و نظریه ها ی آن پرداخته می شود و سپس مؤلفه های آن ارائه می گردد.در بخش دوم به تعریف اثر بخشی ارتباطات سازمانی پرداخته می شود .
و در بخش سوم، نتایج برخی از تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج کشور ارائه می گردد.
در فصل سوم به روش شناسی و تعیین روش تحقیق و تعیین حجم نمونه پرداخته شده و اهداف و فرضیه های تحقیق ارائه می گردد. و سپس روشهای جمع آوری اطلاعات و نحوه ی تجزیه و تحلیل آنها مورد بحث قرار می گیرد .درفصل چهارم اطلاعات حاصله در وهله ی اول با استفاده از آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی با با استفاده از نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
در فصل پنجم به چگونگی نحوه ی شکل گیری سؤال ها و فرضیه های پژوهش پرداخته می شود و سپس نتایج حاصله در فصل چهارم مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرد و در نهایت پیشنهاداتی ارائه می گردد
تعیین موضوع کلی

تهیه چهارچوب تئوریکی نخستین

جمع آوری اطلاعات و منابع

نخستین برنامه ریزی کار

طرح فرضیه ها و سوالات

تحقیقات مقدماتی نخستین

تحدید موضوع و مسئله

دومین برنامه ریزی کار

طرح چهارچوب تحقیق

تعیین معرفهای مناسب

تهیه وساختن روش سنجش

تهیه پرسشنامه

دومین تحقیقات مقدماتی

تغییر سوالات و پرسشنامه

تحقیقات اصلی
آماده نمودن نتایج پرسشنامه
(برای استخراج کامپیوتری با Spss)

تحلیل داده ها

تکمیل گزارش شکل 1-2 -مراحل انجام تحقیقات

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 – مقدمه
‏محیط پیرامون سازمان ها پویاتر از قبل شده و سازمان ها برای رسیدن به موفقیت ضروری است به سمت تحول‏حرکت نمایند. رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری جهت ارتقای عملکرد سازمان در محیط متلاطم امروزی با قابلیت برانگیختن کارکنان و توسعه یک فرهنگ سازمانی که رویه های اخلاقی در آن یک هنجار رفتاری تلقی شده سعی در پیش بینی تغییرات محیطی دارد. رهبران تحول آفرین تصویری از یک چشم ‏انداز آینده ‏روشن و مورد نیاز راشکل می دهند، قابلیت های رهبران تحول آفرین برای اجرای فرایندمناسب تحول آفرینی به سازمان ها جهت پاسخ سریع به شرایط رقابتی در حال تغییر اطمینان می بخشد. سازمان های موفق به رهبرانی نیازمندند, که با ژرف نگری جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند و انگیزه‏ایجاد تحول رادر کارکنان بوجودآورند. سبک رهبری تحول آفرین به ویژگی ها و فرایندهایی توجه می نماید که برای موفقیت و ‏اجرای تغییر ضروری هستند (گودرزوندوهمکاران،1389) .
در این راستا هدایت ورهبری موثر در سیستم اداری و وجود سیستمهای دقیق برنامه ریزی و نظارت جهت دستیابی به سیستم اثر بخشی ارتباطات سازمانی یکی از ضرورت ها و نیازهای اجتناب ناپذیر در یک نظام کارآمد وخدمتگزار بوده و ابزارموثر جهت نظارت و کنترل بر قدرت وپیشگیری از سوء استفاده از اختیارات عمومی و در نهایت ابزاری جهت بهبود خدمات وخدمت رسانی مطلوبتر محسوب می گردد.این ضرورتها وفقدان یک مدل وچارچوب ادراکی متناسب با مدیران اداری کشور که برمبنای نظری مبتنی باشد،پژوهشگر را به کنکاش و پژوهش در خصوص رهبری و مقایسه ی بین رهبران سنتی و‏رهبران تحول گرا و همچنین بیان ویژگی های رهبران تحول آفرین در اثر بخشی ارتباطات سازمانی وموفقیت سازمانی ترغیب نموده است.
2-1-1- تاریخچه تشکیل وزارت ورزش و جوانان  
اولین دستگاه عهده دار در امور تربیت بدنی و ورزش کشور فروردین 1313 با عنوان انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران بوجود آمد که سال ثبت رسمی این انجمن به سال 1315 برمی گردد..پس از آن اساسنامه جدیدی برای این انجمن نوشته و 19 فدراسیون در رشته های مختلف ورزشی فعالیت خود را آغاز نمودند تا اینکه در فروردین 1336 پسوند پیشاهنگی از انجمن حذف و با نام انجمن ملی تربیت بدنی ایران تغیر نام داد و سپس در سال 1343به عنوان سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم خوانده شد اما در مرداد ماه 1350قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید ولی باز هم در مرداد ماه 1355 با اعلام انحلال ، سازمان تربیت بدنی ایران به حالت تعلیق در آمد تا اینکه در سال بعد مجلس وظایف آن را به سازمانی تحت عنوان دبیرخانه سازمان ورزشی ایران سپرد اما در نهایت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1358شورای انقلاب اسلامی انحلال سازمان را لغو و تا اینکه سازمان تربیت بدنی بصورت مستقل و ریاست آن بعنوان یکی از معاونین ریاست جمهوری ایفای نقش نماید تا اینکه با تصمیم مجلس شورای اسلامی در سال 1389 دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان با هم ادغام و وزارت ورزش و جوانان ایران را به وجود آوردند که از آن زمان به این وزارتخانه متولی اور ورزش و امور جوانان در کشور است.
2-1-2- اهداف وزارت ورزش و جوانان:
پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد .
توسعه و تعمیم ورزش و هـماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم .
ایجاد و اداره امور مراکز ورزش وتوسعه و ترویج ورزش قهرمانی به منظور تحقق اهداف نظام.
حل مسائل جوانان
اعتلا و رشد نسل جوان کشور
استفاده بهینه از استعداد و توانایی‌های نسل جوان
2-1-3- وظایف کلی
1-   حوزه ورزش
برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت به منظور:
توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور.
تعلیم و تربیت داوران و مربیان ورزش در سراسر کشور.
همگانی کردن ورزش در سطح کشور
تعمیم ورزش در روستاها و مناطق عشایری.
ارتقاء سطح ورزش قهرمانی برای دستیابی به رتبه های برتر در میادین بین المللی.
ارتقاء سطح ورزش حرفه ای با رویکرد اقتصادی.
تأسیس، تجهیز و اداره ورزشگاهها (استادیوم ها) و سایر مراکز ورزشی جهت توسعه آنها.
تدوین شاخصهای مربوط به صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین صلاحیت اخلاقی مدیران مراکز ورزشی و تفریحات سالم کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها طبق آئین نامه مصوب.
هدایت و حمایت فدراسیون ها و هیئت های ورزشی برای دستیابی به اهداف ورزشی تعیین شده .
بازرسی امور فنی مربوط به ورزش و تربیت بدنی در مدارس، دانشگاهها، آموزشگاههای عالی و سایر دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف تعیین شده.
ایجاد بستری مناسب جهت برقراری ارتباط واحدهای تحت پوشش سازمان با مراکز بین المللی تخصصی علمی ـ ورزشی به منظور دستیابی به آخرین اطلاعات و دستاوردها در زمینه های مربوطه.
فراهم نمودن تمهیدات لازم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تحول گرا، ارتباطات سازمانی، رهبری تحول گرا، منابع انسانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سبک رهبری، هوش عاطفی، توانایی ها، شایستگی ها