دانلود پایان نامه ارشد درباره تخت جمشید، توسعه پایدار، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

دوره ی سوم بهره برداری پس از قاجار شروع شد اولین بهره برداری صنعتی با شیوه های اصولی از جنگلها حوزه دریای خزر پس از تاسیس شرکت چوب ایران در سال 1308 شمسی آغاز گردید هدف از این بهره برداری تهیه و تامین تراورس برای شبکه راه آهن سراسری ایران بود.
در آغاز این دوره بعضی از تکنیکها و روشهای علمی ساده مبتنی بر مشاهدات کلی و برآوردهای کارشناسی که سالها قبل از آن در اروپا به ویژه در فرانسه و بلژیک مورد استفاده بوده در جنگلهای شمال ایران از جمله گیلان پیاده و اجرا شد ولی با تقویت کادر فنی متخصص در داخل و خارج از کشور به تدریج ضوابط و روشها تجدید گردید.
بهره برداری در قالب طرح جنگلداری به سال 1339 در جنگلهای امامزاده ابراهیم «بخش شفت» با برداشت سالانه 17.411 متر مکعب چوب به وسیله بخش خصوصی و با نظارت سازمان جنگلها انجام گرفت و از آن پس بهره برداری در این چهارچوب ادامه یافت پس از ملی شدن جنگلها بهره برداری مالکان خصوصی به شیوه ی گذشته از میان رفت اما بر طبق قانون به هر خانواده روستائی مجاور جنگل نشین امتیاز استفاده از درختان جنگلی در حدی معین و مشخصی داده شد بدین ترتیب که خانواده های مزبور می توانند هر سال از درختان جنگل به میزان 10 متر مکعب در صورت نیاز به صورت رایگان استفاده نمایند. در اجرای قانون مامورین حفاظت سرجنگلبانی از خانه و محوطه هر خانواده متقاضی بازدید به عمل می آورند. در صورت تایید نیاز خانواده به چوب بر اساس نوبت از درختان افتاده در جنگل مجاور یا از درختان سرپا معادل 10 متر مکعب با چکش ویژه مصارف روستائی نشانه گذاری می شود و پروانه قطع و تبدیل درخت از طرف سرجنگلبانی محل صادر می گردد. پس از تهیه لوازم چوبی مورد نظر از درخت ،مجددا مامور حفاظت از آن ها «که از تنه درخت تهیه شده» و در پای کنده بایستی موجود باشد بازدید می نماید. پس از صورت برداری «از نظر ابعاد و تعداد آن ها» مجوز حمل به محل خانه و یا محل مصرف صادر می گردد زیرا چنان چه مجوز حمل در دست نباشد و یا چوبهای تهیه شده موقع حمل فاقد علامت چکش باشد بر طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور بازداشت می شود و عامل آن به مراجع قضائی معرفی می گردد. این اقدامات که شامل بازدید محل نشانه گذاری درخت صدور پروانه قطع و تبدیل مشخص ساختن چوبهای تهیه شده «علامت گذاری با چکش در دو طرف آن ها» و صدور پروانه حمل صرفا برای جلوگیری از تخلف و سود استفاده های احتمالی متقاضی با افراد دیگر می باشد. کارشناسان در برنامه ریزیهای خود برای جنگلهای تجاری و صنعتی دقت می کنند که بهره برداری از اضافه رویش درختان انجام گیرد و به حفظ اصل سرمایه که همان جنگل باشد لطمه وارد نشود میزان رویش سالانه جنگل ها بر حسب نوع درختان از 3 تا 6 متر مکعب در هکتار برای جنگلهای پهن برگ گیلان بر آورد شده است اگر متوسط درختان موجود جنگل 260 مترمکعب در هکتار باشد. رویش سالانه معادل 1 درصد تا 2 درصد کل موجودی خواهد بود اگر در محاسبه رویش سالانه را 1 درصد در نظر بگیریم کل رویش در سال بالغ بر 1430000 متر مکعب می شود بنابراین حداقل می توان معادل این رقم از جنگلهای استان بهره برداری نمود. حال آن که در شرایط فعلی به دلیل مشکلات عدیده حفاظتی، مالی و کمبود کارشناسان فنی و ماشینهای بهره برداری و جاده سازی حدود 480000 متر مکعب از 22 واحد طرح در گیلان برداشت می شود که مقداری از آن در استان و بقیه به سایر استانها ی کشور حمل می گردد و به مصرف تهیه وسایل چوبی در کارخانه ها و کارگاهها و نیز تراورس جهت راه آهن و تیرهای تونلی برای معادن سراسر کشور می رسد .
بهره برداری از جنگلها ی گیلان در حال حاضر به وسیله اداره کل منابع طبیعی استان، شرکت سهامی جنگل شفا رود و یا شرکتهای تعاونی بهره برداری و احیا جنگلهای استان انجام می شود.

3-8-نتیجه گیری:
سطح وسیعی از درخت، درختچه و سایر گیاهان که همراه با جانوران اشتراک زیستی پیشرفته ای بین عناصر تشکیل دهنده آن (گیاهان و جانوران) به وجود می آورد و تحت تاثیر عوامل محیطی قادر به ادامه حیات به طور مستقل است.
جنگل ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از:
1. جنگل های بکر
2. جنگل های طبیعی
3. جنگل های مصنوعی
به طور کلی می دانیم که زیباترین و ارزنده ترین و پر برکتترین جنگل های کشور ما در روی دامنه
های خاوری کوه های طوالش (آستارا تا انزلی) و دامنه های شمالی رشته کوه های البرز (انزلی تا گلستان)
دامن سبز خود را گسترده اند.
جنگلها به عنوان یکی از مهمترین عناصر حیات بخش انسان و ابزار انکار ناپذیر تامین رفاه و آسایش و سعادتمندی جوامع بشری دانسته و یک عامل کلیدی در توسعه پایدار است و میزان تراکم پوشش آن ها به مثابه شاخص توسعه یافتگی آن کشور به شمار می رود.
در جنگلهای گیلان گونه ها و جوامع مختلف درختان وجود دارد که عبارتند از:
جامعه اوری، کچفوتوس، جامعه راش، جامعه بلوط، ممرز، جامعه آزاد، جامعه انجیلی، جامعه لرگ،،توسکا، سفیدپلت، جامعه شمشاد، جامعه زربین

فصل چهارم
بخش اول:
4-1-1آثار چوبی در دوران تاریخی
ﻣﻮرﺧﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮودوت6،ﮔﺰﻧﻔﻮن 7و ﻛﻨﺖ ﻛﻮرث8 اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻴﺸﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ازﭼﻮب در دوره ي ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن330 ﺗﺎ 550 ق.م ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﺳﻮم و ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده است.ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن در ﻣﻮرد ﺳﻼح ﺟﻨﮕﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﻴﺰه هایی ﻛﻪ از ﭼﻮب ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻨﺠﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،اشاره ﻛﺮده و ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه است اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺮاي ﻓﺘﺢ ﺳﺎرد از اراﺑﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮره ي ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ در وﺳﻂ آن ﺑﺮﺟﻲ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻴﺮاﻧﺪازان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ در ﻫﻤﻴﻦ دوره،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ادوات ﺟﻨﮕﻲ، ﺑﺮاي اﻣﻮر ﻛﺸﺎورزي، ﻛﺸﺘﻲ ﺳﺎزي و ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ از ﭼﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷ ﺪ و ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﮔﺎو آﻫﻦ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 400ق م اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺤﻮه ي اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب در ﻛﺸﺎورزي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهد ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﻴﺰاﻇﻬﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺛﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزي از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮوﻫﻲ دﻳﮕﺮاﻇﻬﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺪي ﻛﺎخ ﻫﺎي ﺷﻮش و ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ از ﭼﻮب ﺳﺪر ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷده است. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻴﻦ درﺧﺘﻜﺎري و ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ و ﻣﺮدم آن روزﮔﺎر را ﺑﺪان ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎيﻓﺮاوان ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و ﺑﺨﺸﻬﺎي وﺳﻴﻌﻲ از اﻳﺮان ﺳﺮﺳﺒﺰ ﮔﺮدﻳﺪ از ا ﻳﻦ رو ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آﻳﻴﻦ ﭘﺮورش و درﺧﺘﻜﺎري در آﺛﺎر ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ در ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎره ﻫﺎ درﺧﺖ ﺳﺮو ﺣﺠﺎري ﺷﺪه است.
ﻫﺮودوت داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ در ﻛﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻮد از ﻓﺎرس و ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭘﺎرﺳﻴﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﺳﺒﺰ و داراي ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي اﻧﺒﻮه ﻣﻲ باشد.
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه این ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺪودا ﺧﺸﻚ و ﺑﻲ آب و ﻋﻠﻒ و درﺧﺖ ﻣﻲ باشد. دارﻳﻮش در زﻣﺎن ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﺮ ﺷﻮش ﻣﻲ گوید : ﺗﺨﺘﻪ و ﭼﻮب ﻳﻜﺎ از ﮔﺎﻧﺪرا و ﻛﺮﻣﺎﻧﻴﺎ آورده ﺷﺪ …. ﮔﺮﺷﻮﻳﭻ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ واژه ﻳﻜﺎ در زﺑﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎن درﺧﺖ ﺟﮓ ﻳﺎ ﺟﻎ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺳﻴﺮ، و ﺳﺨﺖ و ﺑﺎ دوام اﺳت اﻣﺎ از آن دوره ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻗﻄﻊ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻮار و زﻏﺎل ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻛﺸﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﺮوزه ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل اﻳﺎن، ﺷﻤﺎل ﻛﻮﻫﻬﺎ ي اﻟﺒﺮز و دره ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎي زاﮔﺮس ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط وﺟﻮد دارد، و درﺧﺘﺎن ﮔﺮدو، ﻛﺎج، ﺳﺮو، ﺳﻔﻴﺪار درﺑﺎﻏﻬﺎي ﻣﻌﺮوف اﻳﺮان ﻛﻪ آب ﻓﺮاوان دارد ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

4-1-2-تاریخچه چوب در ایران
انسان اولیه طرز شکل دادن به چوب را برای تهیه­ی ابزار گوناگون فرا گرفت. ابزار و وسایل چوبی ادوار ماقبل تاریخ، نمایانگر اهمیت چنان ماده ای است که قبل از فلز و همزمان با مصرف سنگ به اختیار آدمی در آمده و از آن در راه­های مختلفی چون ابزار و­­وسایل زندگی، سلاح، ودر ساختمان استفاده کرده است.
بدیهی است که در نواحی حاصل خیز جنگلی، چوب به عنوان رایج ترین مصالح ساختمانی می­باشد. در آغاز با تنه‌های قطور درختان دیوارهای کلبه را بنا کرده و سقف آن را با شاخ و برگ درختان پوشانده، گاهی بر روی همه اینها گل ‌مالیده‌ و یا از پوست درختان و یا ورقه‌های نازک سنگ به­عنوان بام پوش استفاده میشود.
قبل از انقلاب صنعتی و استفاده از مصالح صنعتی چون آهن، بتن، آجر، در سازه های معماری یا عمرانی، چوب یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین مصالح در دسترس آدمی بوده است.
واضح است که در ایران نیز از گذشته های بسیار دور کاربرد چوب در قسمت های مختلف ساختمان وجود داشته است. اما از دوره های باستانی ایران آثار چوبی بسیار اندکی باقی مانده است. یکی از مهم ترین اسناد به دست آمده در این زمینه لوح کشف شده در شوش است. در این لوح نردبان چوبی، ساختمانهای چوبی استوانه ای و حتی خرپای چوبی نیز به چشم می خورد.(نیلوفری،1368)
چوب برخلاف سایر مصالح ساختمانی پس از گل به خاطر خاصیت شکل پذیری فراوان و طبیعی بودنش با روحیه انسان سازگار و از مطلوبیت ویژه­ای برخوردار است.
در دوران هخامنشی به علت توجهی که به امر درختکاری و ساختن باغ های باشکوه بوده جنگل های وسیعی به وجود آمد و پهنه وسیعی از کشور ایران سرسبز شد. اهمیت درخت و درختکاری تا آنجاست که باعث ظهور آنها در نقوش تخت جمشید شده است. در تخت جمشید از سقف تیر پوش چوبی استفاده شده است.
در دوره اشکانی و ساسانی نحوه کاربرد چوب در ساختمان سازی فرق کرد. با توجه به رواج پوشش های طاقی در این دوران سقف بناها به وسیله طاق ها پوشانده و دیگر احتیاجی به چوب نبود. در این دوران از چوب برای قالب بندی های مقاوم جهت قوس سازی ها، مهار کردن قوس ها و جلوگیری از رانش آنها، همچنین ساخت در و پنجره استفاده شد. از بناهای شاخص این دوران که به صورت طاقی ساخته شده است می توان به ایوان خسرو «ایوان مدائن»، و کاخ فیروزآباد اشاره کرد.
در دوره های بعد دوباره از چوب به عنوان سازه در ساختمان استفاده کردند. در مساجد از چوب به عنوان ستون و از تیرهای بلند برای داربست سازی استفاده شده است. لازم به ذکر است در مراغه، میاندوآب، مهاباد و بناب مساجد بسیار زیبایی از دوران گذشته بجا مانده که دارای ستون هایی از چوب آراسته هستند. مسجد بسطام و طرزجان نیز دارای معماری چوبی اند.
اکثرا مصالح سنگین قدیمی دارای سختی ومقاومت بالا وانعطاف پذیری پایین میباشند.اما اکثر مصالح سبک حالت ارتجاعی داشته ونسبتا از مقاومت کششی بالایی بر خودار بودند. در معماری اسلامی در ایران وبه طور اخص در سازه های طاقی اکثر از مصالح سنگین استفاده شده است با این تفاوت که در این میان از چوب به عنوان عنصری کمکی تقویت مقاومت سازه در برابر کشش وعاملی برای حل مشکلات ایستایی بنا استفاده شده است. به عنوان مثال در مسجد جامع اصفهان برای مهار قوسهای مختلف از این روش استفاده شده است وهم چنین در گنبد های دو پوسته از قرن هفتم به بعد استفاده از چوب در فواصل مختلف در لای جرزهای دیوار برای جلوگیری از خرد شدن آجرها بر اثر فشار زیاد به کار گرفته شده است.
در ادوار مختلف اسلامی علاوه بر اینکه چوب نقش سازه ای داشته در امور تزئینی، نماسازی ها استفاده شده است. بیشتر در دوران صفویان میتوان مشاهده کرد نقش چوب در درها و پنجره های بسیار باشکوهی ساخته شده مثل در کاخ عالی قاپو در اصفهان که همچنان باقی است. در دوران صفویان چوب بیشتر جنبه تزئینی داشت و برای ساختن درها و پنجره های باشکوه استفاده می شود، از شاهکارهای چوبی این دوره میتوان به در مدرسه چهار باغ اصفهان، پنجره های مشبک کاخ چهلستون اصفهان و در باشکوه مسجد جامع یزد اشاره کرد.
در دوران قاجار استفاده از چوب به عنوان یک مصالح با ارزش و مهم همچنان رونق داشت. عمده استفاده چوب در دوره قاجار در مواردی چون پوشش سقف ها، ساخت ستون های مزین چوبی، پنجره­های پرنقش ونگار و بسیار ظریف، درهای ارسی بود. در ساختمان های زیادی که در این دوره ساخته شده مثل مدارس، مساجد، کوشک ها، بازارها، کاروانسراها، خانه های مسکونی می توان کاربرد چوب را با تبحر و استادی خاص مشاهده کرد.
در تمام ادوار گذشته

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره شمال ایران، آب زیر زمینی، فرسایش خاک Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ، ‌پذیری، فرم‌