دانلود پایان نامه ارشد درباره تحول گرا، رهبری تحول گرا، توزیع فراوانی، ارتباطات سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
30-26
13
81/9
81/9
25-21
31
48/28
29/33
20-16
28
21/21
50/54
15-11
22
66/16
16/70
10-6
20
15/15
31/85
کمتر از 5 سال
19
69/14
100
کل
132
100

نمودار4-4-توزیع فراوانی سابقه خدمت نمونه آماری

4-2-5- پست سازمانی
در زمینه سمت افراد نمونه آماری نتایج جدول 4-5 ، نشان می دهد که 115 نفر کارمند (82/81 درصد) و 17نفر مدیر (18/18درصد) جامعه آماری را تشکیل می دهند.

جدول 4-5- توصیف ترکیب آزمودنی ها بر اساس پست سازمانی
شاخصهای آماری
پست سازمانی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
مدیر
17
18/18
18/18
کارمند
115
82/81
100
کل
132
100.0

نمودار4-5- توزیع فراوانی پست سازمانی نمونه آماری

4-3- توصیف مولفه‌های رهبری تحول گرا بر حسب مولفه‌های غالب مديران:
در اين تحقيق بر اين اساس که مديران تحول گرا به طور نسبی ازکدام مولفه ها در مديريت شان استفاده می کنند، آزمونها و روشها بکار گرفته شده است. اگر زاويه ديد خود را تغيير دهيم, بدين ترتيب که برای هر يک از مديران مولفه های غالب را بر اساس بالاترين نمره تعيين کنيم نتيجه زير را خواهيم داشت:
جدول 4-6- جدول توزیع فراوانی مولفه های رهبری تحول گرا
مولفه رهبری تحول گرا
فراوانی
درصد فراوانی
نفوذ مطلوب
تحریک هوشی
انگیزش الهام بخش
ملاحظات شخصی
مجموع
2
8
6
5
17
1/8
4/21
1/36
4/34
100
همانطور که ملاحظه می‌شود ، تعداد 2 نفر معادل 1/8% مديران از مولفه نفوذ مطلوب, تعداد 4 نفر معادل 4/21% مديران از مولفه تحریک هوشی, تعداد 6 نفر معادل 1/36% مديران از مولفه های انگیزش الهام بخش و تعداد 5 نفر معادل 4/34% مديران از مولفه ملاحظاتشخصی استفاده می کنند. اطلاعات مربوط درنمودار 4-6 نشان داده شده است.

نمودار 4-6- نمودار فراوانی مولفه های رهبری تحول گرا

برای مطالعه دقيقتر مولفه‌های رهبری تحول گرا بوسيله جداول فراوانی (که دارای مقياس اندازه گيری فاصله‌ای می‌باشند), با تبديلهای انجام شده دامنه تغييرات مقاديرشان بين صفر تا صد شده است، بنابراين مقادير صفر تا 25 را به عنوان گروه يک (خيلی کم), مقادير 25 تا 50 را به عنوان گروه دو (کم), مقادير 50 تا 75 را به عنوان گروه سه (زياد) و مقادير 75 تا 100 را به عنوان گروه چهار (خيلی زياد) در نظر می گيريم. بر اين اساس جداول فراوانی و نمودارهای ميله ای بر اساس فراوانی نسبی رسم و ارائه شده اند. جدول 4-7- جدول توزیع فراوانی مولفه نفوذ مطلوب
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
یک
دو
سه
چهار
مجموع
9
5
2
1
17
9/52
4/29
8/11
9/5
100
همانطور که ملاحظه می‌شود ،‌ تعداد 1نفر معادل 9/5% مديران از مولفه نفوذ مطلوب در حد خيلی زياد ، تعداد 2 نفر معادل 8/11% مديران از مولفه نفوذ مطلوب در حد زياد ، تعداد 5 نفر معادل 4/29% مديران از مولفه نفوذ مطلوب در حد کم و تعداد 9 نفر معادل 9/52% مديران از مولفه نفوذ مطلوب در حد خيلی کم استفاده می کنند. اطلاعات مربوط در نمودار 4-7 نشان داده شده است.

نمودار 4-7- نمودار فراوانی مولفه نفوذ مطلوب

جدول 4-8- جدول توزیع فراوانی مولفه تحریک هوشی
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
دو
سه
چهار
مجموع
1
2
14
17
9/5
8/11
3/82
100

همانطور که ملاحظه می‌شود، تعداد 17 نفر معادل 3/82٪ مدیران از مولفه تحریک هوشی در حدخیلی زیاد و تعداد 2 نفر معادل 8/11٪ مدیران از مولفه تحریک هوشی در حد زیاد و1 نفر معادل9/5٪ درحد کم استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که هیچکدام از مدیران از مولفه تحریک هوشی در حد خیلی کم استفاده نمی‌کنند. اطلاعات مربوط به نمودار 4-8 نشان داده است.

نمودار 4-8- نمودار فراوانی مولفه تحریک هوشی

جدول 4-9- جدول توزیع فراوانی مولفه انگیزش الهام بخش
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
سه
چهار
مجموع
2
15
17
8/11
2/88
100

همانطور که ملاحظه می‌شود، تعداد 2نفر معادل 8/11٪ مدیران از مولفه انگیزش الهام بخش در حد زیاد و تعداد 15 نفر معادل 2/88٪ مدیران از مولفه انگیزش الهام بخش در حد خیلی زیاد استفاده می‌کنند.لازم به ذکر است که هیچکدام از مدیران از مولفه انگیزش الهام بخش در حد کم و خیلی کم استفاده نمی‌کنند. اطلاعات مربوط در نمودار میله‌ای 4-10 نشان داده شده است.

نمودار 4-9- نمودار فراوانی مولفه انگیزش الهام بخش

جدول 4-10- جدول توزیع فراوانی ملاحظات شخصی
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
دو
سه
چهار
مجموع
1
2
14
17
9/5
8/11
3/82
100

همانطور که ملاحظه می‌شود،تعداد 1نفرمعادل9/5٪ از منبع قدرت در حد کم، تعداد 2 نفر معادل 8/11٪ مدیران از ملاحظات شخصی در حد زیاد و تعداد 14 نفر معادل 3/82٪ مدیران از ملاحظات شخصی در حد خیلی زیاد استفاده می‌کنند . لازم به ذکر است که هیچکدام از مدیران از ملاحظات شخصی در خیلی کم استفاده نمی‌کنند. اطلاعات مربوط در نمودار میله‌ای 4-10 نشان داده شده است.

نمودار 4-10- نمودار فراوانی مولفه ملاحظات شخصی

توصیف مولفه های اثربخشی ارتباطات سازمانی
جدول 4-11- توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی نسبی تجمعی
ارتباطات اثر بخشی
بازخور
تعدد کانالهای ارتباطی
مجموع
90
19
6
115
2/78
7/16
1/5
100
2/78
9/94
100
به نظر تعداد 90 نفر معادل 2/78% کارکنان ، ارتباطات اثر بخش از بالاترين امتياز برخوردار بوده است، به نظر تعداد 19 نفر معادل 7/16% کارکنان ، بازخورد از بالاترين امتياز برخوردار بوده است و به نظر تعداد 6 نفر معادل 1/5% کارکنان، تعدد کانالهای ارتباطی از بالاترين امتياز برخوردار بوده است . اطلاعات مربوط در نمودار 4-11 نشان داده شده است.

نمودار 4-11- توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب

برای مطالعه دقیقتر اثربخشی ارتباطات سازمانی و مولفه‌هایش بوسیله جداول فراوانی و (که دارای مقیاس اندازه‌گیری فاصله‌ای می‌باشند)، از آنجا که با تبدیلهای انجام شده دامنه تغییرات مقادیرشان بین صفر تا صد شده است، بنابراین مقادیر صفر تا 25 را به عنوان خیلی ضعیف،‌ مقادیر 25 تا 50 را به عنوان ضعیف ، مقادیر 50 تا 75 را به عنوان قوی و مقادیر 75 تا 100 را به عنوان خیلی قوی در نظر می‌گیریم.بر این اساس جداول فراوانی و نمودار میله‌ای بر اساس فراوانی نسبی رسم و ارائه شده‌اند.

جدول 4-12- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی نسبی تجمعی
یک
دو
سه
چهار
مجموع
2
7
62
42
115
3/1
4/6
8/53
5/38
100
3/1
7/7
5/61
0/100
همانطور که ملاحظه می‌شود، ارتباطات اثربخش به نظر، تعداد 2 نفر معادل 3/1% کارکنان در حد خيلی ضعيف, تعداد 7 نفر معادل 4/6% کارکنان در حد ضعيف, تعداد 62 نفر معادل 8/53% کارکنان در حد قوی و تعداد 42 نفر معادل 5/38% مديران در حد بسيار قوی می‌باشد.اطلاعات مربوط در نمودار میله‌ای 4-12 نشان داده شده است.

نمودار 4-12- نمودار فراوانی‌ارتباطات اثربخش
جدول 4-13- جدول توزیع فراوانی بازخور
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی نسبی تجمعی
دو
سه
چهار
مجموع
23
81
11
115
5/20
5/70
0/9
100
5/20
0/91
100
همانطور که ملاحظه می‌شود، بازخور به نظر تعداد 23 نفر معادل 5/20% کارکنان در حد ضعيف, تعداد 81 نفر معادل 5/70% کارکنان در حد قوی و تعداد 11 نفر معادل 9% مديران در حد خيلی قوی می‌باشد . اطلاعات مربوط در نمودار میله‌ای 4-13 نشان داده شده است.

نمودار4-13- فراوانی بازخور
جدول 4-14 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی نسبی تجمعی
یک
دو
سه
مجموع
3
58
54
115
6/2
5/50
4/47
0/100
6/2
6/52
100

همانطور که ملاحظه می‌‌شود، تعدد کانالهای ارتباطی به نظر تعداد 2 نفر معادل 2/2٪ کارکنان در حد خیلی ضعیف ، تعداد 39 نفر معادل 50٪ کارکنان در حد ضعیف ، تعداد 37 نفر معادل 4/47٪ کارکنان در حد قوی می‌باشد. لازم به ذکر است که به نظر هیچکدام از کارکنان، تعدد کانالهای ارتباطی در حد بسیار قوی نبوده است.اطلاعات مربوط در نمودار میله‌ای 4-14 نشان داده شده است.

نمودار 4-14- نمودار فراوانی ‌تعدد کانالهای ارتباطی

ب_آمار استنباطی
آزمون نرمال بودن توزیع داده ها :
پس از جمع آوری داده ها برای سنجش نرمال بودن داده های بدست آمده از پرسشنامه ها، از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد، در آزمون نرمال بودن داده ها فرض صفر چنین پاسخ به سوال تحقيق منفي است:
پاسخ به سوال تحقيق مثبت است:
ان چنان که از نتایج ارائه شده در جدول (4-15) ملاحظه می شود سطح معنی داری محاسبه شده برای مولفه های مدیریت تحول گرا از 5% بزرگتر بوده؛ در نتیجه نرمال بودند داده ها تایید می شود و فرض صفر رد می شود. و می توان برای آزمون فرضیه ها تحقیق از آمار پارامتریک استفاده نمود.
جدول 4-15- نتایج آزمون گولموگروف – اسمیرنوف
نتایج
نفوذ مطلوب
تحریک هوشی
انگیزش الهام بخش
ملاحظات شخصی
ارتباطات واطلاعات
کالموگروف
066/1
898/0
901/0
42/1
866/0
سطح معنی داری
206/0
396/0
761/0
34/0
767/0
فرضیه‌ اصلی: رهبری تحول گرا باعث افزایش اثربخشی ارتباطات سازمانی (در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی) می شود.
براي بررسي اين سوال از آنجا كه مولفه رهبری تحول گرا دارای پنج بعد مي باشد بنابراين مي بايست ارتباط بين اثربخشی ارتباطات سازمانی و هر يك از مولفه رهبری تحول گرا مورد بررسي قرار گيرد. در صورتيكه در هر 5 مورد ارتباط معني دار وجود داشته باشد مي توانيم سوال اصلي را بپذيريم.
براي بررسي فرضيه‌ها با استفاده از روش‌های آماري سوال فرضيه‌های زير را بررسي مي‌كنيم .
پاسخ به سوال تحقيق منفي است:
پاسخ به سوال تحقيق مثبت است:
بررسی فرضیه‌ها:
بررسی فرضیه اول:
فرضیه اول تحقیق حاضر به صورت ذیل است:
بعد نفوذ مطلوب یا کاریزما در رهبری تحول گرا باعث اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌شود.
پاسخ به سوال تحقيق منفي است:
پاسخ به سوال تحقيق مثبت است:
به بيان ديگر
بعد نفوذ مطلوب یا کاریزما در رهبری تحول گرا باعث افزایش اثربخشی ارتباطات سازمانی نمی‌شود. H0
بعد نفوذ مطلوب یا کاریزما در رهبری تحول گرا باعث افزایش اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌شود.
جدول4-16- بررسی ارتباط بين بعد نفوذ مطلوب و اثربخشی ارتباطات سازمانی
شاخص آماری
متغییر
فراوانی
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی بحرانی
سطح معناداری
نفوذ مطلوب
132
463/.
428/0
01/0

نتیجه

معنی دار

با توجه به اطلاعات جدول 4-16 در بررسی ارتباط بین بعد نفوذ مطلوب و اثربخشی ارتباطات سازمانی انسانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که مقدار ضريب همبستگي برابر 463/0 محاسبه گردید، مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر 01/0 مي باشد كه از 05/0 كوچكتر است ، بنابراين با اطمينان 95/0 فرض صفر آماري (H_0:ρ=0) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود و با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي پیرسون مي توان گفت ارتباط مستقيم و معني داري بين دو متغير وجود دارد.
بررسی فرضیه دوم:
فرضیه دوم تحقیق حاضر به صورت ذیل است:
بعد انگیزش الهامی در رهبری تحول گرا باعث افزایش اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌شود.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تحول گرا، ارتباطات سازمانی، رهبری تحولگرا، ادارات ورزش Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ارتباطات سازمانی، رهبری تحول گرا، تحول گرا، ضریب همبستگی