دانلود پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

از پیادهسازی بهرهمند میشوند.

public class DesiredSituationDesigner extends IntelligentAgent
{

public DesiredSituationDesigner()
{
//To-DO
}

private void CreateScenario()
{
//To-DO
}

private void CompareScenarios()
{
//To-DO
}

private double EstimateScenarioSuitabilityDegree()
{
//To-DO
return 0;
}

public void GenerateDesiredSituation(Date toDate)
{
//To-DO
}

}
شکل ‏339 کد کلاس DesiredSituationDesigner به زبان جاوا

3.4. نتیجه گیری
در این فصل چارچوبی جهت طراحی وضعیت موردانتظار سازمان توسط یک سیستم چندعاملی ارائه گردید، اجزای چارچوب پیشنهادی به تفصیل مورد بحث و کنکاش قرار گرفتند و وظایف، نحوه عملکرد و ارتباطات آنها با سایر عاملها تشریح شد. در آخر پیشنهادی نیز در مورد روند شبیهسازی سیستمهای واقعی توسط ابزار مدلسازی سیستمهای چندعاملی ارائه گردید. در فصل بعد صحت چارچوب پیشنهادی از طریق پرسشنامه توسط خبرگان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجهگیری و پیشنهادات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عاملهای هوشمند، مدل پیشنهادی، دانش سازمانی Next Entries منابع تحقیق با موضوع دوره قاجار، ایران باستان، طرح و نقش