دانلود پایان نامه ارشد درباره تحقیق و توسعه، مدل پیشنهادی، دانش عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان میباشد.
همانگونه که در شکل ‏36 مشخص است، این عامل نیز دارای یک پایگاه دانش درونی بوده و با پایگاه دانش عمومی سازمان نیز در ارتباط است. ساختار درونی این عامل از نوعی منطق استنتاجی پیروی میکند که در برگیرندهی وجه هوشمندی آن نیز میباشد، بدین ترتیب که عامل با دریافت ادراکات محیطی و با استفاده از دانش سازمانی و نیز دانش و تجارب قبلی خود، به کمک استنتاج سعی در یافتن قواعدی کلی و گزارههایی محتمل برای بهبود عملکرد سازمان داشته و حاصل این تجزیه و تحلیل را پس از انطباق با چشمانداز کلی سازمان، به عاملهایی که ممکن است این استنتاج در نحوهی فعالیتشان تأثیرگذار باشد، ارسال خواهد نمود.

شکل ‏36 عامل تحقیق و توسعه

خروجی این عامل در قالب یک رویداد با نام رویداد تحقیق و توسعه برای سایر عاملها ارسال خواهد شد و تصمیمگیری در مورد نتایج آن برعهدهی عامل دریافت کننده است. در واقع حتی عامل دریافت کننده رویداد الزامی بر توجه و انجام واکنش نسبت به آن نداشته و میتواند صرفا جهت تکمیل دانش خود از آن استفاده نموده و یا حتی بسته به شرایط ممکن است به سادگی آن را نادیده بگیرد.

3.3.2.4. عامل تنظیم کننده منابع انسانی
یکی از حوزههای مهم و کلیدی در هر سازمان منابع انسانی آن سازمان محسوب میشود. در سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک منابع انسانی یکی از ارکان سیستم محسوب میشود که میتواند موفقیت یا عدم موفقیت سازمان را در حال و آینده تضمین نماید. به دلیل اهمیت زیادی که این بخش از سازمان دارا میباشد، نمیتوان آیندهی سازمان را بدون درنظر گرفتن نقش منابع انسانی آن سازمان متصور شد. وضعیت موردانتظار سازمان وضعیتی است که در آن منابع انسانی سازمان نیز از جنبههای مختلف در وضع نسبتا مطلوب و قابل قبولی قرار داشته باشند. به همین دلیل یک عامل هوشمند در چارچوب پیشنهادی به بررسی نقش عوامل انسانی در سناریوهای آینده در مسیر نیل به وضعیت موردانتظار سازمان اختصاص داده شده است که وظیفه تنظیم پارامترها و ویژگیهای مرتبط در این حوزه را بر عهده دارد.
عامل تنظیمکننده منابع انسانی در مدل پیشنهادی، با درنظر گرفتن شرایط خارجی حاکم بر محیط سازمان، چشمانداز و رسالت سازمان، محصولات و خدمات حال و آینده سازمان و مهمتر از همه توان مالی سازمان، سیاستهای حاکم بر مدیریت منابع انسانی را در چشمانداز موردانتظار سازمان مشخصمیسازد. به طور مثال مشخص میکند با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی جامعه، نرخ تورم، میزان دستمزد و مواردی از این دست (که عامل مراقب PESTEL در اختیارش قرار میدهد)، با درنظر گرفتن محصولات و خدمات فعلی و آتی شرکت به علاوهی توان مالی شرکت، برای نیل به وضعیت موردانتظار در یک افق چشمانداز، میزان جذب نیروی جدید، آموزش و سرمایهگذاری بر روی نیروهای فعلی و جدید، نحوه تعدیل نیروی انسانی و مواردی از این دست به چه نحو باید صورت پذیرد تا سازمان بتواند از این حیث به حداکثر بهرهوری رسیده و اهداف موردنظر مدیران سازمان محقق گردد.
بدین منظور استفاده از برنامهريزي، ایجاد يک رويکرد پيوسته براي طراحي و مديريت سيستمهاي پرسنلي براساس يک خط مشي استخدامي مبتني بر استراتژي نيروي انساني، که توسط اغلب صاحبنظران موردتأييد قرار گرفته باشد، ترکيب فعاليتهاي مديريت منابع انساني و خط مشيهاي آن در برخي از استراتژيهاي تجاري، درنظر گرفتن کارکنان سازمان به عنوان يک منبع استراتژيک براي دستيابي به مزيت رقابتي جنبههاي استراتژيک و سازماندهي پيچيدگي و تغييرات سريع و آشفته کار ضروری به نظر میرسد.
از لحاظ پیادهسازی این عامل بایست به صورت یک کامپوننت نرمافزاری دارای قابلیت و توان پردازشی بالا که با عاملهای مراقب PESTEL، انطباقدهنده رسالت و چشمانداز، ناظر مالی و ناظر محصولات و خدمات در ارتباط است، پیادهسازی گردد. مراقب PESTEL همانطور که پیشتر در شرح وظایف آن به تفصیل ذکر گردید، سایر عاملها را از تغییرات محیطی آگاه میگرداند. عامل انطباقدهنده رسالت و چشمانداز نیز بر انطباق و همخوانی تصمیمات اتخاذ شده توسط عامل تنظیمکننده منابع انسانی با چشمانداز سازمان نظارت خواهد داشت. عامل ناظر مالی این مهم را برعهده دارد که هرگونه تغییر در حیطه منابع انسانی سازمان بر اساس توان مالی آن سازمان صورت پذیرد. عامل ناظر محصولات و خدمات نیز بر تناسب فعالیتهای حیطه منابع انسانی با سیاستهای حاکم بر تولید محصولات و خدمات سازمان نظارت میکند. در نهایت این عامل بایست بتواند در ایجاد بخشی از سناریوهای وضعیت موردانتظار سازمان مشارکت مؤثر و فعال داشته باشد.
همانگونه که در شکل ‏37 مشخص است، عامل تنظیمکننده منابع انسانی به لحاظ پیادهسازی از دو پایگاه دانش عمومی سازمان و پایگاه دانش اختصاصی خود استفاده میکند. این عامل با درنظر داشتن رویدادها و تغییرات محیطی، همچنین با مدنظر قرار دادن تغییرات احتمالی در محصولات و خدمات سازمان و نیز رویدادهای تحقیق و توسعهای که ممکن است بر منابع انسانی سازمان تأثیرگذار باشند، همچنین با توجه به وضعیت مالی سازمان و محدودیتهای احتمالی که سازمان از این حیث با آن مواجه است، میزان در دسترس بودن عوامل انسانی موردنیاز برای انجام فعالیتهایی که سایر عاملها در آن مشارکت میکنند را در یک افق زمانی مشخص تعیین میکند و بدین ترتیب به سایر عاملهای مرتبط امکان انجام پیشبینیهای موردنیاز به منظور برنامهریزی های آتی را میدهد.

شکل ‏37 عامل تنظیم کننده منابع انسانی

3.3.2.5. عامل تحلیلگر بازار
مسلما بازار هدف هر سازمان تجاری (یا مخاطبین سازمانهای غیرتجاری) یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل در تعیین سیاستهای آن سازمان میباشد. شرایط حاکم بر بازار میتواند هر لحظه توسط یکی از رقبا یا عوامل خارجی به کلی تغییر کند و این تغییرات چیزی نیست که سازمان از وقوع آن مصون و بی تأثیر باشد. لذا نیازمند آنیم که در هر لحظه تحلیل درست و دقیقی از وضعیت حال و آینده بازار هدف سازمان در دست داشته باشیم. به همین خاطر از یک عامل تحلیلگر بازار در مدل پیشنهادی کمک گرفتهایم که در هر لحظه با بررسی وضعیت بازار و تحلیل رقبا، به ترسیم آینده سازمان با درنظر گرفتن این حوزه بسیار مهم کمک میکند.
روشها مختلفی جهت تحلیل بازار وجود دارد. یک روش پیشنهادی تحلیل بازار حول سه محور رقبا، مشتریان و هماهنگی وظیفهایست[69]:
• رقیب محوری: شامل تجزیه و تحلیل رقبا و واکنش در برابر آنها
• مشتری محوری: تجزیه و تحلیل مشتریان و پاسخگویی به آنها
• هماهنگی بین وظیفهای: جمعآوری، انتشار و استفاده از اطلاعات

شکل ‏38 عوامل مؤثر بر بازار محوری [69]

پس عامل هوشمند موردبحث بایست رقبا، مشتریان و هماهنگی وظایف بخشهای مختلف سازمان را مورد توجه و بررسی قرار داده و در کل تأثیر بازار بر آینده سازمان را در ایجاد سناریوهای پیشنهادی به گونهای مناسب دخیل نماید، به طوریکه سناریوهای ایجاد شده (که در نهایت وضعیت موردانتظار از میان آنها انتخاب خواهد شد) سناریوهایی باشند که سهم بازار، رقابت در بازار و وضعیت و رویکرد آینده سازمان در آنها کاملا لحاظ شده باشد.
این عامل با درنظر گرفتن چشمانداز و رسالت سازمان، عوامل محیطی و نیز محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان، به انجام وظایف خود و اتخاذ تصمیمات لازم در حوزهی عملکرد خود میپردازد. توجه به این نکته ضروری است که ارتباط این عامل با عامل مدیر محصولات و خدمات یک ارتباط دوسویه میباشد، بدین معنا که این دو عامل ممکن است از تصمیمات و عملکرد یکدیگر به صورت متقابل متأثر گردند که این رابطه بسیار بدیهی و معقول به نظر میرسد: وضعیت بازار بر میزان، نحوه ارائه و کیفیت و کمیت محصولات و خدمات سازمان اثر مستقیم دارد و متقابلا ممکن است شرکت بتواند بر بازار هدف (کم یا زیاد) تأثیرگذار باشد.

شکل ‏39 عامل تحلیلگر بازار

همانگونه که در شکل ‏39 مشخص است، عامل تحلیلگر بازار برای انجام وظایف خود پیامهایی را از سایر عاملها دریافت میکند که شامل رویدادهای محیطی و تحقیق و توسعهای و رویداد حاوی اطلاعات امکان تأمین و تدارک کالا یا خدمت خاص میباشد که از عاملهای متناظر دریافت میشوند. همچنین مانند تمامی عاملهای دیگر مدل پیشنهادی، این عامل نیز از انطباق دهنده رسالت و چشمانداز به منظور تطابق تصمیمات خود با چشمانداز سازمان بهره میبرد. پایگاه دانش عمومی و اختصاصی این عامل نیز به آن در جهت استفاده از دانش سازمانی و ذخیره دانش اکتسابی درونی عامل کمک خواهند نمود. در نهایت خروجی حاصل از فعالیت این عامل پیامیست که بیانگر وقوع یک رویداد بازار تأثیرگذار (گذشته یا آتی) در وضعیت سایر عاملهاست. مانند پیشبینی اینکه در بازهی زمانی چند ماه آینده احتمالا گرایش بازار به کدام سمت و سو حرکت خواهد نمود و به چه کالا یا خدمتی نیاز خواهد داشت و از لحاظ مالی چشمانداز فعالیت در کدام حوزه مناسبتر خواهد بود. اطلاعات ارائه شده توسط این عامل میتواند به سایر عاملها در دستیابی بهتر به اهدافشان از طریق ارتقای دانش و بینش آن عاملها کمک نماید.
هوشمندی موردانتظار برای این عامل همانطور که از نامش پیداست از نوع تحلیلی است. به بیان دقیقتر این عامل بایست بتواند با دریافت اطلاعات گذشته یا همان سوابق کسب و کار، و نیز سایر اطلاعات موردنیاز از وضعیت تکنولوژیکی، اطلاعات آماری و سایر دادههای لازم، تخمینی از وضعیت آینده بازار و سمت و سوی حرکت آن ارائه کند. بدین منظور ممکن است از روشهایی مانند رگراسیون یا الگوریتمهای هوش مصنوعی یا شبکههای عصبی، الگوریتمهای ژنتیک یا مواردی از این دست استفاده شود. توجه داشته باشید گرچه پیادهسازی این عامل به لحاظ فنی کار پیچیدهای بوده و نیازمند تلاش بسیاریست، با اینحال تکنیکهای تحلیل بازار بسیار مرسوم بوده و تاکنون در نرمافزارهای زیادی از قبیل نرمافزارهای هوشمند تحلیل وضعیت سهام در بورس به کار رفته است.

3.3.2.6. عامل مسئول تدارکات
انجام هر فعالیتی (مثلا یک پروژه و یا حتی فعالیتهای معمول و روزمره) در سازمان نیاز به انجام یک سری پیشنیازها و تدارکات از پیش تعیین شده و یا تهیهی کالا، خدمت یا تجهیزات خاصی دارد که هرگونه کاستی یا تأخیر در تهیهی آن میتواند منجر به شکست یا کندشدن روند فرایندهای سازمان گردد. به منظور برنامهریزی و تأمین این پیشنیازها و تعیین این موضوع که آیا امکان فراهمآوردن خدمات یا تجهیزات موردنیاز وجود دارد یا خیر، در مدل پیشنهادی عاملی با نام عامل مسئول تدارکات درنظر میگیریم که این وظیفه را برعهده خواهد داشت. این عامل با عاملهای مراقب PESTEL، انطباقدهنده رسالت و چشمانداز و نیز عامل تحقیق و توسعه در ارتباط است (خروجی عاملهای مذکور را دریافت میکند) و نیز ارتباطی دوطرفه میان آن و عامل تحلیلگر بازار وجود دارد (بدین دلیل که یکی از منابع اصلی تهیهی تدارکات و خدمات موردنیاز همان بازار است). ارتباط این عامل با عامل تحقیق و توسعه نیز از آن لحاظ است که عامل بتواند به بهترین وخلاقانهترین شکل ممکن تدارکات موردنیاز را فراهم نماید و مسلما این فرایند از شرایط محیطی نیز تأثیر میپذیرد و نبایست به هیچ روی با چشمانداز و رسالت سازمان ناسازگاری داشته باشد.

شکل ‏310 عامل مسئول تدارکات

همانگونه که در شکل ‏310 مشاهده میشود، عامل مسئول تدارکات با دریافت رویدادهای محیطی مرتبط، همچنین رویدادهای تحقیق و توسعه و نیز رویدادهای بازار و با استفاده از دانش درونی خود و نیز دانش سازمانی، با درنظرگرفتن انطباق تصمیماتش با رسالت و چشمانداز سازمان، معضلات و مشکلات احتمالی در روند ارائه یا تأمین یک خدمت یا کالای موردنیاز برای انجام بخشی از فعالیتهای سازمان در راستای نیل به وضعیت موردانتظار را پیشبینی نموده و سایر عاملها را از احتمال در دسترس بودن منبع موردنیاز در زمان مشخص آگاه میسازد. توجه داشته باشید که این عامل با عامل تحلیلگر بازار ارتباطی تنگاتنگ داشته و از نتایج حاصله از فرایندهای درونی یکدیگر بهره میگیرند. هوشمندی درونی این عامل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مدل پیشنهادی، تحقیق و توسعه، دانش عمومی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مدل پیشنهادی، وضعیت مالی، تحقیق و توسعه