دانلود پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اعلان سود، اخبار خوب

دانلود پایان نامه ارشد

با نسبت بازده صفر پایین، حجم معاملات سهام دارای قدرت پیشبینی جهت تغییرات بازده سهام است. نتایج این پژوهش برای سهام انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران قابل تعمیم به کل بازار نیست زیرا فقط شواهدی از قدرت پیش بینی کنندگی حجم معاملات سهام برای گروه های مشخصی از سهام یافت شد. تفکیك بازار به گروههای مختلف از نظر حجم معاملات سهام و نسبت بازده صفر در نتایج اولیه تفاوت ایجاد کرد و نشان داد که معیارهای حجم بکار رفته در این پژوهش در شرکتهای با حجم بالای معاملات سهام و نیز نسبت بازده صفر پایین دارای قدرت پیشبینی جهت تغییرات بازده سهام است.
علوی(1390) ،در تحقیقی به بررسی تاثیر عملکرد اقتصاد کلان بر رابطه سود با بازده غیر عادی به صورت تجربی پرداخته در شرايط مختلف اقتصاد کلان (عملكرد قوي و ضعيف اقتصاد كلان) مي پردازد. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش رگرسيون چند متغيره، با بكارگيري اطلاعات مالي 108 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي 1379 تا 1388 استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان ميدهد كه سود و بازده غيرعادي شركت با يكديگر داراي رابطة مثبت و معني داري هستند ولي با اضافه كردن عامل عملكرد اقتصاد كلان به عنوان متغير كنترلي معني داري خود را از دست ميدهد.
قائمي و همكاران(1390) به بررسي عوامل مؤثر بر واكنش بازار به اعلان سودهاي فصلي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1383 تا سه ماه ه اول سال 1386 مي پردازد. عامل زمان اعلان، اندازه شركت، نوع صنعت، تعداد اعلان هاي سود و تعداد ساير اطلاعيه هاي شركت با داده هاي مرتبط با 523 مورد اعلان سود فصلي توسط 94 شركت مورد بررسي قرار گرفته است. براساس روش شناسي رويداد پژوهي، واكنش بازار در قالب تغييرات قيمت و حجم معاملات سهام از 20 روز قبل تا 20 روز پس از روز اعلان سود فصلي(دوره رويداد) ارزيابي شده است. نتايج نشان ميدهد، هرچه سودهاي فصلي زودتراعلان شود محتواي اطلاعاتي بيشتري خواهد داشت. نوع صنعت و تعداد ساير اطلاعيه ها در دوره رويداد بر محتواي اطلاعاتي اعلان سودهاي فصلي مؤثر است. همچنين هرچه تعداد اعلان هاي سود توسط شركتها كمتر باشد، بار اطلاعاتي اعلان سودهاي فصلي كمترخواهد بود.
فدوي، صيادنيا و نادي 1391، مطالعه اي را با هدف بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام (تغییر قیمت هر روز نسبت به روز قبل) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند. در واقع مسئله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به حجم معاملات و قیمت سهام، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای تحقیق بر روی داده های مربوط به نمونه آماری تحقیق شامل 70 شرکت حاضر در 3 صنعت بر معامله ی بورس تهران انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابطی وجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده با تغییر قیمت سهام روزانه رابطه ی مثبت معنادار دارند.
دانش پايه 1391، تحقيقي را با هدف بررسی محتوای اطلاعاتی نوع اخبار مرتبط با سود ( اخبار بد و اخبار خوب ) و مقایسه محتوای اطلاعاتی این اخبار با یکدیگر انجام دادند تا بتوانند کمکی در جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران در مواجهه با این اخبار مرتبط با سود و همچنین بورس اوراق بهادار و سایر استفاده کنندگان باشد. اگر مدیران افشاء اخبار بد را تا هنگام رسیدن به آستانه ای خاص انباشته کنند اما افشاء اخبار خوب را بلادرنگ انجام دهند انتظار می رود میزان نوسان (کاهش) قیمت سهام در مواجهه با افشاء خبر بد (تعدیل منفیEPS) نسبت به میزان نوسان (افزایش) قیمت سهام در مواجهه با افشاء خبر خوب (تعدیل مثبت EPS)بیشتر باشد. فرضیات تحقیق بدین صورت مطرح می شود که، میزان واکنش قیمت سهام و حجم مبادلات سهام، به افشای اخبار بد (تعدیل منفی سود پیش بینی شده سه ماهه) در مقایسه با افشای اخبار خوب (تعدیل مثبت سود پیش بینی شده سه ماهه) بیشتر است. تمایل مدیران به نگهداری اخبار بد می تواند از تئوری نمایندگی، نگرانی های شغلی (شهرت و اعتبار) مدیران ناشی شود و در مقابل تمایل مدیران به سرعت بخشیدن در افشاء زودتر اخبار خوب می تواند از، خطر دعاوی حقوقی علیه مدیران، افزایش ارزش حق تقدم اهدایی یا قیمت فروش سهام آنها ناشی شود. تحقیقات پیشین نیز فرضیات تحقیق را تایید می کنند. در بررسی فرضیه اول مشخص گردید، قسمت بزرگتری از اخبار خوب مر بوط به سود در قیمتهای سهام قبل از افشاء اخبار خوب، نسبت به اخبار بد، قبل از افشاء اخبار بد، تاثیرگذار می گذارد، لذا واکنش بازار به خبر بد بزرگتر از واکنش بازار به خبر خوب است و فرضیه اول مبنی بر اینکه میزان واکنش قیمت سهام به افشای اخبار بد (تعدیل منفی سود پیش بینی شده سه ماهه) در مقایسه با افشای اخبار خوب (تعدیل مثبت سود پیش بینی شده سه ماهه) بیشتر است، در سطح خطای 5 درصد، رد نمی شود. در بررسی فرضیه دوم، مشخص شد، میزان واکنش حجم مبادلات سهام به افشای اخبار بد (تعدیل منفی سود پیش بینی شده سه ماهه) در مقایسه با افشای اخبار خوب (تعدیل مثبت سود پیش بینی شده سه ماهه) بیشتر است، در سطح اطیمنان 95 درصد، رد می شود.
وحدتی(1391) ، در تحقيقی به بررسي ارتباط دستكاري فعاليت هاي واقعي (مديريت سود واقعي) با بازده غير عادي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385تا 1390 می باشد. پس از اعمال محدوديت ها بر جامعه آماري، 145 شركت براي نمونه انتخاب شد. در اين تحقيق، جريان وجوه نقد عملياتي، هزينه هاي توليد و هزينه هاي اختياري به عنوان فعاليت هاي واقعي مستعد دستكاري در نظر گرفته شده اند. يكي از انگيزه هاي مديريت سود كسب بازده بيشتر است كه با دستكاري در فعاليت هاي واقعي شركت به دنبال نشان دادن بازده بيشتر و در نتيجه افزايش قيمت سهام در بازار مي باشند. اين بازده بدست آمده از طريق مديريت سود مي تواند در كوتاه مدت افزايش يابد. به همين منظور در اين پژوهش ارتباط مديرت سود واقعي با بازده غير عادي سنجيده شده است كه نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد، كه جريان وجوه نقد عملياتي غيرعادي با بازده غير عادي ارتباط معناداري ندارد، همچنين هزينه هاي اختياري غيرعادي و هزينه هاي توليد غير عادي با بازده غيرعادي داراي ارتباطي مثبت و معنادار مي باشند.
ودیعی و حسینی(1391) ، دراين پژوهش رابطه بازده غيرعادي سهام و معيارهاي ارزيابي عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است. از اين رومعيارهاي ارزيابي عملكرد به عنوان متغيرمستقل و نرخ بازده غير عادي سهام شركت ها به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد.ايده اصلي تدوين فرضییه های آن است كه بين معيارهاي ارزيابي عملكرد مطرح شده ونرخ بازده غيرعادي سهام رابطه معني داروجود دارد.اطلاعات مورد نياز براي دوره زماني 1384 تا 1389 جمع آوري و براي آزمون فرضيه ها، ازروش رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. نتايج نشان ميدهد كه از ميان كليه معيارهاي ارزيابي عملكرد تنها بين نسبت جاري، نسبت آني، درصد بدهي به مجموع داراييها، ،درصد بازده مجوع داراييها، درصد سود به سود ناويژه، درصد سود عملياتي به درآمد، درصد سود ناويژه به درآمد و نسبتp/E ,p/B با بازده غير عادي سهام رابطه معني داروجود دارد.
معصومی و آزادی(1390) ، به بررسی سنجش بازده غیرعادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی پرداختند كانون اين روش در سنجش عملكرد غيرعادي دارايي مالي در حول و حوش رويدادي خاص است. گرچه روش شناسي رويدادي براي آزمون تئوري هاي مالي و در پژوهش هاي تجربي در حسابداري استفاده می شود، اما كاربرد آن در بازا رهاي كوچك سرمايه كه ويژگي شان وجود سهام با قابليت معاملاتي پايين است، با محدودي تهايي همراه است. در بورس هاي كوچک از جمله بورس اوراق بهادار تهران داده هاي روزانه قيمت به طور پيوسته براي بسياري از سهام وجود ندارد. اين امر موجب شده تا به كارگيري روش استاندارد پژوهش رويدادي با محدوديت همراه باشد ؛ به طوري كه نتايج به طور گسترده اي تحت تاثير اين محدوديت قرار می گیرد ، جامعه آماري، شرکت هاي پذیرفته شده در بورس تهران از ابتداي سال 1380 تا 1389 در انتها ، نتايج اعمال اين روش در برآورد الگوي بازار، با نتايج كاربرد روش بازده تجميعي براي دادهاي واقعي در دوره مذكور مقايسه می گردد. نتايج نشان مي دهد قدرت تشريح الگوي بازار تحت روش دادوستد براي سهام كم گردش و متوسط که مجموعاً يشتر سهام را تشكيل مي دهد بالاتر است.
باغومیانو شعبانی(1392) ، در اين تحقیق، ارتباط ارزشی سود حسابداری و تغییرات آن با بازده عادی و غیر عادی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوعی، برای تجریه و تحلیل داده ها، مدل رگرسیونی مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل داده ها بیانگر اين است که سود حسابداری برای استفاده کنندگان دارای ارتباط ارزشی است. به عبارتی ديگر، هر دو متغیر بازده عادی سالانه و بازده غیرعادی سالانه دارای رابطه معنادار با سود حسابداری می باشند. به اين صورت که اعلان سود حسابداری با بازده عادی دارای رابطه مستقیم و معنی دار ولی با بازده غیرعادی دارای رابطه معکوس و معنی دار می باشد. در واقع اعلان سود حسابداری بر قیمت سهام تاثیرگذار می باشد .
رضازاده (1392) ، در این پژوهش به بررسی عوامل تداوم بازده غیر عادی سهام پس از اعلان سود است. بدین منظور قابلیت انتصاب دست کم بخشی از تداوم بازده غیر عادی سهام پس از اعلان سود به واکنش سرمایه گذ اران کوچک و بزرگ به ترتیب به سودهای غیر منتظره مبتنی بر الگوی تصادفی و الگوی پیش بینی سود مورد بررسی قرار گرفت .برای ازمون فرضیه ها اطلاعات نمونه ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385تا1390 تجزیه و تحلیل شد و یافته های تحقیق نشان داد که سرمایه گذاران کوچک در جهت سودهای غیر منتظره مبتنی بر الگوی گام تصادفی و سرمایه گذاران بزرگ در جهت سودهای غیر منتظره مبتنی بر الگوی پیش بینی معامله می کند.
بیات (1392) ، به بررسی مبانی نظری رابطه بازده غیرعادی سهام و محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی پرداختند. آنها بیان کردند که صورت جریان وجوه نقد می تواند اطلاعات مهمی درخصوص مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم آورد. همچنین، سرمایه گذاران از اطلاعات مربوط به جریان های نقدی برای پیش بینی بازده سالانه سهام و به ویژه بازده غیرعادی سهام که در تصمیم گیری اهمیت بسزایی دارد، استفاده می کنند.
حسن زاده(1392) ، به بررسی عوامل موثر بر بازده غیر عادی کوتاه مدت شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس تهران نبود اطلاعات کافی در خصوص عملکرد گذشته و حال شرکتهای تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، ابهام در خصوص چشم انداز آتی آنها و نبود سابقه معاملاتی برای سهام اين شرکتها و نيز عدم تقارن اطلاعات بين عرضه کنندگان سهام جديد و سرمايه گذاران بيرونی باعث پيچيدگی فرآيند قيمت گذاری عرضه اوليه سهام در بورس می گردد و در نتيجه در چنين شرايطی شناسايی عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت شرکتهای تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اهميت می يابد در اين پژوهش، بازده کوتاه مدت سهام جديد و نيز عوامل موثر بر بازده غير عادی کوتاه مدت شرکتهای تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقيق تعيين اين موضوع است که آيا عرضه اوليه سهام جديد در بورس اوراق بهادار تهران ، دارای بازده غير عادی در صورت وجود بازده غير عادی عوامل موثر بر آن کدامند. اين تحقيق پنج فرضيه را بررسی می کند. در اين فرضيه ها اندازه شرکت ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم ، عرضه عمده سهام جديد ، بازده بازار در ماه قبل از ورود شرکتهای جديد به بورس و نوع صنعت به عنوان متغير مستقل و بازده غير عادی کوتاه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بازده سهام، بازده مورد انتظار، حجم معاملات سهام، سود پیش بینی شده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بازده سهام، قیمت سهام، رگرسیون، بازده غیر عادی