دانلود پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اقلام تعهدی، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان های نقدی تعریف می شود؛ پایین تر باشد ، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.
جلينگ(2007) استدلال نمود که شرکت ها به منظور کاهش ریسک اقدام به گزارشگری جهت دار می نمایند. شرکت هایی که از نسبت بدهی به کل دارایی های بالایی برخوردار می باشند به منظور اطمینان بخشی به اعتبار دهندگان مبنی بر توانایی پرداخت اصل و بهره وامها و اعتبارات دریافتی اقدام به بیش نمایی سود می نمایند.عدم وجود نوسانات قابل توجه در سود این اطمینان را برا ی اعتبار دهندگان پدید می آورد که واحد تجاری درآینده قادر به پرداخت مطالبات آنان خواهد بود. ریسک با هموارسازی سود وکاهش نسبت بدهی به کل دارایی ها کاهش می یابد.
ديميترپولس و استريو82(2009) در پژوهشی با بررسي 101 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن و براي يك دوره زماني 10 ساله به طور همزمان اثر اقلام تعهدي، سود هر سهم و شش نسبت خاص به عنوان شاخصي از دستكاري در صورت هاي مالي را بر قيمت سهام بررسي نمودند. نتايج پژوهش آن ها نشان داد كه چهار نسبت از شش نسبت مورد بررسي و هر دو بخش از اقلام تعهدي(اختياري و غيراختياري) اهميت فزاينده اي در توصيف تغيير قيمت سهام خواهند داشت، اما اهميت اقلام تعهدي غيراختياري در مقايسه با اقلام تعهدي اختياري بيشتر است. همچنين يافته هاي پژوهش آن ها حاكي از اين مطلب است كه متغير حسابداري سودآوري مربوط ترين متغير است و هرچه مديران در دارايي هاي جاري كمتر سرمايه گذاري كنند، اثري بهتر بر روي قيمت سهام آ نها خواهد داشت.
باون و همكاران83(2009) دریافتند كه سرمايه گذاران براي جريانهاي نقدي نسبت به اقلام تعهدي اهميت بيشتري قائل مي شوند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه اطلاعات مربوط به جريانهاي نقدي، محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به سود دارد. همچنين اطلاعات مربوط به جريانهاي نقدي داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به اطلاعات سود و سرمايه در گردش حاصل از عمليات به صورت توأم است و اطلاعات مربوط به جريانهاي تعهدي سود و سرمايه در گردش حاصل از عمليات به صورت جداگانه و همچنين به صورت توأمان، محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به جريانهاي نقدي دارد.
نتايج تحقيق مايكل84(2010)، حاكي است كه ارزشيابي بازار سرمايه از اقلام تعهدي از جريانهاي نقدي بيشتر نيست. همچنين در شركتهايي كه سطح بالاتري از محافظه كاري را به نمايش ميگذارند، واكنش بازده تفاضلي به اقلام تعهدي بيشتر است.آنها دريافتند ويژگيهاي هر شركت همانند قدرمطلق ميزان اقلام تعهدي، طول چرخه عملياتي، انحراف معيار فروش، جريانهاي نقدي اقلام تعهدي و سود و اندازه شركت را مي توان به عنوان ابزاري براي ارزيابي كيفيت سود به كار گرفت.
كومار و گوپال85 (2010) دريافتند جريانهاي نقدي عملياتي و اقلام تعهدي بر پايداري سود تأثير متفاوتي دارد. آنها به بررسي اين مطلب پرداختند كه در سطوح پايين فرصتهاي سرمايه گذاري، ضريب واكنش جريانهاي نقدي عملياتي با فرصتهاي سرمايه گذاري افزايش مي يابد. از سوي ديگر در سطوح بالاي فرصتهاي سرمايه گذاري، ضريب واكنش اقلام تعهدي با فرصتهاي سرمايه گذاري رابطه معكوسي دارد. آنها دريافتند كه جريانهاي نقدي عملياتي در تشخيص فرصتهاي سرمايه گذاري شاخص با اهميتي است. به علاوه در اغلب سطوح فرصتهاي سرمايه گذاري، ضريب واكنش جريانهاي نقدي عملياتي از ضرايب واكنش اقلام تعهدي بزرگتر است و به ميزان سريعتري تغيير مي يابد.
بادرچر و همکاران86(2011) در تحقیقی با عنوان رویه های اختیاری حسابداری و توان پیش بینی اقلام تعهدی با توجه به جریانهای نقدی آتی، از یک نمونه از صورتهای مالی تجدید ارائه شده شرکتها برای طبقه بندی شرکتها مبتنی بر انگیزه های فرصت طلبانه مدیران در تغییر اقلام تعهدی اختیاری استفاده کردند. آنها نشان دادند که در خصوص نمونه مدیریت سود مبتنی بر انگیزه های فرصت طلبانه مدیران، سود گزارش شده اولیه و اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی در مقایسه با ارقام تجدید ارائه شده، توانایی پیش بینی کمتری جهت برآورد جریانات نقدی آتی دارند. در حالیکه در خصوص سایر شرکتها، عکس این نتیجه بدست آمد. آنها در بررسی بیشتر بر روی انگیزه های مدیران دریافتند که آنها در انتخاب رویه های اختیاری حسابداری انگیزه های اطلاعاتی مدیران از انگیزه های قراردادی قوی تر بوده اند.

2-24-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
بدري(١٣٨١)وجود مديريت سود و عوامل موثر بر آن را در جامعه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار داد. نتايج تحقيق او نشان ميدهد اندازه، صنعت، مالکيت و نوع قيمتگذاري(از نظر شمول يا عدم شمول مقررات) عوامل موثري در هموارسازي سود نيستند اما نسبت سودآوري يک عامل موثر بر هموارسازي سود ميباشد و رابطه منفي بين سودآوري و مديريت سود وجود دارد يعني با کاهش ميزان سودآوري نسبي شرکت، احتمال مديريت سود افزايش مي يابد.( بدري،1381)
مشايخي و ديگران(١٣٨٤)نقش اقلام اختياري در مديريت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه دست يافتند كه در شركتهاي مورد مطالعه اين تحقيق مديريت سود اعمال شده است و مديران اين شركتها به هنگام كاهش وجه نقد حاصل از عمليات كه بيانگر عملكرد ضعيف واحد تحاري بوده است به منظورجبران اين موضوع اقدام به افزايش سود از طريق افزايش اقلام تعهدي اختياري كرده است.
نوروش و همكاران(1385) كيفيت اقلام تعهدي و سود با تاكيد بر نقش خطاي برآورد اقلام تعهدي را مورد بررسي قرار داده اند .نتايج تحقيق نشان مي دهد كه ميان تغييرات سرمايه در گردش غيرنقدي و جريانهاي نقدي رابطه اي معني دار وجود دارد، از ميان ويژگي هاي منتخب هر شركت نظير اندازه شركت، ميزان فروش، چرخه عملياتي و نوسان در اجزاي اقلام تعهدي تغييرات سرمايه در گردش را ميتوان به عنوان ابزاري براي ارزيابي كيفيت سود به كار برد و معيار مورد استفاده در ارزيابي كيفيت اقلام تعهدي كه باقيمانده هاي حاصل از رگرسيون ميان تغييرات در سرمايه در گردش و جريان هاي نقدي هستند ؛ رابطه مثبت معني داري با پايداري سود دارد.
پورحیدری و یزدی(1390) در تحقیقی با عنوان بررسی مقایسه ای توان پیش بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت سود وزیان، به بررسی توانایی اجزای صورت سود و زیان در پیش بینی سود و بازده سهام پرداختند. نتایج نشان داد که در پیش بینی سود آینده و توضیح بازده سهام، تغییر در فروش، سود ناویژه و سایر هزینه ها، توانایی پیش بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد و همچنین، تغییر در سود عملیاتی، توانایی پیش بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، چنین استنباط می شود که جدا کردن سود به اجزای آن سبب افزایش توانایی پیش بینی و محتوای اطلاعاتی سود می شود.
مجتهدزاده و ولیزاده(1390) در تحقیقی با عنوان رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی ها و جریانهاي نقد عملیاتی آتی، تأثیر مدیریت سود بر بازده آتی داراییها و جریان هاي نقد عملیاتی را بررسی کردند. مدیریت سود با استفاده از معیارهاي کاهش هزینه هاي اداري، عمومی و فروش، افزایش سود غیرعملیاتی حاصل از فروش دارایی هاي بلندمدت و تولید بیش از حد اندازه گیري شد. براي آزمون فرضیه ها از مدل گانی(2005) استفاده گردید. جامعه آماري، شرکتهاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سا لهاي 1380 تا 1385 است. نتایج نشان داد، بین بازده آتی دارایی ها و جریان هاي نقدي عملیاتی آتی و مدیریت سود رابطه معنی داري وجود ندارد.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1) مقدمه
در فصل دوم به بررسي مباني نظري و ادبيات موضوع پرداخته شد. يك محقق پس از انتخاب و تعيين موضوع تحقيق بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. پايه هر علمي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است كه در آن علم به كار مي رود. انتخاب روش تحقيق بستگي به هدف ها و ماهيت موضوع تحقيق و امكانات اجرايي آن دارد. بنابراين هنگامي مي توان در مورد بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت، موضوع تحقيق، هدف ها و نيز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه روش و شيوه اي او را دقيق تر، سريع تر و آسان تر در دستيابي به پاسخ پرسش هاي تحقيق مورد نظر ياري مي نمايد. در اين فصل در ارتباط با روش تحقيق، فرضيه‌هاي تحقيق، متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها ، جامعه و نمونه آماري، روش جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها، و روش‌هاي آزمون فرضيه‌ها و معرفي مدل تحقيق بحث مي شود.
تحقيق حاضر بدنبال بررسي رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری در شركتهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعامل بین متغیرهای اساسی تحقیق، مبناي تصمیم گیری در خصوص فرضیات می باشد. بنابراين آزمونهاي همبستگي و بطور خاص رگرسيون چندگانه بيشترين نقش را در تجزيه و تحليل اطلاعات اين تحقيق ايفا مي كنند. در رگرسيون چندگانه، دو يا چند متغير مستقل وجود دارد و لازم است كه براي مشخص شدن معنادار بودن آنها دو آزمون انجام گيرد. ابتدا آزمون معني‌دار بودن معادله رگرسيون و در مرحله بعد آزمون معنادار بودن هر كدام از ضرايب متغيرهاي مستقل صورت مي‌گيرد. آزمون های آماری موردنظر در تحقیق حاضر از طریق نرم افزار Eviews انجام شده است و در هر یک از مدل های رگرسیونی برقراری فرض های اساسی رگرسیون، موردنظر قرار گرفته است.
3-2) روش تحقيق
در هر تحقيق ابتدا بايد ماهيت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه هاي معتبر به واقعيت ها دست يافت. فرآيند تحقيق، فرآيندي است كه طي آن محقق مي كوشد با پردازش علمي و منظم درون دادها، فرضيه هاي خود را به بوته آزمايش بگذارد.
روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است. آزمون همبستگی موردنظر این تحقیق معادلات رگرسيوني مي باشد. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی است.
3-3)جامعه آماري
جامعه آماري تحقيق را كليه شركتهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي دهد. در اين تحقيق از داده هاي مالي طبقه بندي شده و حسابرسي شده شركتهاي فعال پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلايل انتخاب جامعه آماري مذكور اين است كه سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعي درخصوص وضعيت شركتها و روند عملكردهاي مالي و اقتصادي آنها دارد و مي توان گفت تنها منبع اطلاعاتي است كه با استفاده از آن مي توان به منابع اطلاعاتي مالي شركتها دسترسي يافته و مدلهاي تحقيق را مورد آزمون قرار داد.
3-4)روش نمونه گيري
در علم آمار جهت تعميم نتايج حاصل از تحقيق به كل جامعه بگونه اي كه هم هزينه و زمان انجام مراحل مختلف تحقيق معقول باشد و هم تعميم نتايج قابل اتكا باشد، روش هاي مختلفي براي نمونه گيري پيشنهاد شده است. آنچه كه مهم بنظر ميرسد اين است كه محققين در رشته هاي مختلف و در تحقيقات با موضوعات مختلف سعي نمايند بهترين روش نمونه گيري كه بيشترين كارآيي را در نيل به اهداف مذكور دارد؛ انتخاب نمايند. اغلب در تحقيقاتي كه بر پايه اطلاعات حسابداري و بازار سرمايه است؛ نمونه گيري به روش سيستماتيك انجام شود. در اين روش ابتدا شرايطي جهت انتخاب نمونه تعريف مي شود و نمودهاي فاقد شرايط مذكور از نمونه حذف مي گردند. اين شرايط با توجه به مدل آزمون فرضيات و متغيرهاي تحقيق تعيين مي شود.دليل استفاده از اين روش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بازار سرمایه، ارزش بازار سهام، بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره صندوق های سرمایه گذاری، مدیریت سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات