دانلود پایان نامه ارشد درباره بررسی تطبیقی، مبلمان شهری، فضاهای شهری، مکانیابی

دانلود پایان نامه ارشد

شهر در ملکان………………………………………………………………………….
2-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج نیمکت و صندلی با وضع موجود در شهر ملکان……….
3-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج سطل زباله با وضع موجود در شهر ملکان………………….
4-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج گلدان و گلجای با وضع موجود در شهر ملکان……….
5-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج سر پناه ایستگاه اتوبوس با وضع موجود در شهر ملکان…
6-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج روشنایی معابر با وضع موجود در شهر ملکان…………..
7-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج باجه تلفن با وضع موجود در شهر ملکان………………
8-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج آبخوری با وضع موجود در شهر ملکان………………..
9-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج کیوسک مطبوعاتی با وضع موجود در ملکان…
10-4- تطبیقی استانداردهای رایج تابلوها وعلایم با وضع موجود در شهر ملکان….
11-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج کفپوش معابر با وضع موجود در شهر ملکان..
فصل پنجم
نتیجه گیری،آزمون فرضیات و ارایه پیشنهادات
1-5-جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………….
2-5-فرضیه ها………………………………………………………………………………………………
3-5-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………..
فهرست جداول
جدول 1-2- انواع تجهیزات شهری، منبع(موره و دیگران ؛ 1373 :208) ……………………………
جدول 2-2- منبع(سازه کیش ، 25:1379)………………………………………………………………………
جدول 3-2- حداقل فاصله لازم برای نصب تابلوهای هشدار دهنده تا تقاطع …………………….
جدول 1-4-لیست برخی عناصر مبلمان شهری ……………………………………………………………..
جدول 2-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج نیمکت و صندلی ……………………………………
جدول 3-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج سطل زباله ……………………………………………..
جدول 4-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج گلدان و گلجای …………………………………….
جدول 5-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج سرپناه ایستگاه اتوبوس ………………………….
جدول 6-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج روشنایی معابر ………………………………………..
جدول 7-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج باجه تلفن ……………………………………………….
جدول 8-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج آبخوری …………………………………………………
جدول 9-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج کیوسک مطبوعاتی …………………………………..
جدول 10-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج تابلو و علایم ………………………………………
جدول 11-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج کفپوش معابر ……………………………………..

فهرست نمودارها
نمودار 1-2 تاثیر فرهنگ بر فضا(بحرینی ، 1375 ؛ 4-1)………………………………………………………….
فهرست تصاویر
تصویر 1-2- احیای مناطق تاریخی با مبلمان سنتی …………………………………………………………………
تصویر 2-2- پخش شدن فشار باد ……………………………………………………………………………………….
تصویر 3-2- فشار باد به سمت پایین …………………………………………………………………………………..
تصویر 4-2-الگوی کف سازی، منبع smwm…………………………………………………………………………
تصویر 5-2-خطوط عابر، منبع smwm……………………………………………………………………………
تصویر 6-2- نمونه ای از مدل های متنوع کفپوشی ……………………………………………………………..
تصویر 7-2-ابعاد گوناگون ارگونومیک نیمکت و صندلی ……………………………………………………
تصویر 8-2-مکانیابی نیمکت ها ……………………………………………………………………………………
تصویر 9-2- انواع سطل های زباله با ورقه ای فلزی ………………………………………………………
تصویر 10-2- انواع زباله دانهای مستقل،متصل به دیوار و متحرک…………………………………….
تصویر 11-2- محل استقرار ظروف زباله ………………………………………………………………………
تصویر 12-2-یکپارچه کردن گلدان خیابانی با نشستگاه ………………………………………………….
تصویر 13-2-سبد آویز متصل به عناصر نوررسان …………………………………………………………
تصویر 14-2- ویژگی های تکنیکی گلدان و گلجای …………………………………………………….
تصویر 15-2-پوشش پایه درخت ………………………………………………………………………………
تصویر 16-2- ایجاد شیب برای جذب اب …………………………………………………………………
تصویر 17-2-حفاظت تنه درخت …………………………………………………………………………….
تصویر 18-2- دو روش برای اتصال حفاظ تنه درخت ………………………………………………
تصویر 19-2- استقرار مناسب ایستگاه اتوبوس ……………………………………………………………
تصویر 20-2- محل ایستگاههای شبکه حمل و نقل عمومی ………………………………………….
تصویر 21-2- جایگاه دوچرخه …………………………………………………………………………………
تصویر 22-2- جایگاه دوچرخه ؛بتنی ، زمینی ……………………………………………………………..
تصویر 23-2- محل پارک دوچرخه ………………………………………………………………………….
تصویر 24-2- آبخوری های عمومی با ابعاد پیشنهادی ………………………………………………
تصویر 25-2- نمونه ای از کیوسک های متفاوت در شهر ………………………………………….
تصویر 26-2-مکانیابی برای علایم ………………………………………………………………………..
تصویر 27-2- حروف علایم برای سواره و پیاده …………………………………………………….
تصویر 28-2- هماهنگی علایم با توجه به محیط استفاده …………………………………………..
تصویر 29-2- سه مدل از شیرهای آتش نشانی ……………………………………………………….
تصویر 30-2-فاصله نصب و مکانیابی …………………………………………………………………..

چکیده
مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت،زیبایی،راحتی،دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم دارد.
این مبلمان شهری در واقع به اجزای غیر ثابت فضاهای شهری که بعنوان عناصر مکمل در میان فضاهای مابین ساختمانها و بناها قرار می گیرند گفته می شوند و این تجهیزات شهری جزء لاینفک محیط زیست یک شهر بوده و شناخت کامل یک شهر را امکان پذیر می سازد.
در حال حاضر اکثر سازمانها و مراکز دست اندرکار کشور ؛برنامه ریزی و مکان یابی صحیح مبلمان شهری را بعنوان یک راهبرد قطعی برای ایجاد محیطی پایدار؛مناسب و منطبق بر شرایط بومی تلقی نمی کنند و با عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی ناقص و غیر استاندارد در این زمینه ؛به هرج و مرج بصری و عدم کارآیی این عناصر در محیط های شهری دامن می زند و از طرف دیگر مبلمان موجود نیز بدلیل مشکلات فرهنگی (تخریب گرایی) و عدم رسیدگی دایمی و مدیریت نامناسب ؛کاربران را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته اند.شهر ملکان نیز فارغ از دیگر شهرهای ایران نمی باشد و از دیدگاه مبلمان دارای نقاط ضعف و قوت فراوان می باشد.بعضی خیابانهای اصلی فاقد مبلمان لازم و گاه ناکارآمد بوده و منظر شهر را بصورت نا مناسب شکل داده است در این تحقیق سعی شده است مبلمان شهری در ابعاد مختلف با استانداردها و ملاحظات مختلف بیان شده سپس با وضعیت موجود شهر تطبیق داده و نتیجه گیری مناسبی از آن برداشت نمود در کل در شهر ملکان کمبودهایی در زمینه مبلمان مناسب شهر به چشم می خورد که می توان برخی از این کمبود و تنگناها را با برنامه ریزی مناسب و مدیریت خوب شهری سامان داد.
واژگان کلیدی: مبلمان شهری ،هماهنگی ،فرهنگ ، هویت ، استانداردهای رایج

مقدمه
رشد بی رویه شهرها و افزایش جمعیت آنها از یک سو معلول مهاجرت روستاییان و نیروهای انسانی آزاد شده بخش کشاورزی در روستاها و روی آوردن آنها به شهرها و از سوی دیگر معلول رشد طبیعی جمعیت ساکن در شهرها می باشد که گسترش شهرها را به وجود آورده است . که این گسترش باعث مشکلات شهرنشینی حاضر شده است که نیاز به برنامه ریزی و طراحی شهری و مبلمان شهری دارد.(بیک بابایی،بشیر،1393:9)
مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت،زیبایی،راحتی،دوام و محل استقرار ان نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم دارد.
این مبلمان شهری در واقع به اجزای غیر ثابت فضاهای شهری که بعنوان عناصر مکمل در میان فضاهای مابین ساختمانها و بناها قرار می گیرند گفته می شوند و این تجهیزات شهری جزء لاینفک محیط زیست یک شهر بوده و شناخت کامل یک شهر را امکان پذیر می سازد.
در حال حاضر اکثر سازمانها و مراکز دست اندرکار کشور ؛برنامه ریزی و مکان یابی صحیح مبلمان شهری را بعنوان یک راهبرد قطعی برای ایجاد محیطی پایدار؛مناسب و منطبق بر شرایط بومی تلقی نمی کنند و با عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی ناقص و غیر استاندارد در این زمینه ؛به هرج و مرج بصری و عدم کارآیی این عناصر در محیط های شهری دامن می زند و از طرف دیگر مبلمان موجود نیز بدلیل مشکلات فرهنگی (تخریب گرایی) و عدم رسیدگی دایمی و مدیریت نامناسب ؛کاربران را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته اند.شهر ملکان نیز فارغ از دیگر شهرهای ایران نمی باشد و از دیدگاه مبلمان دارای نقاط ضعف و قوت فراوان می باشد.بعضی خیابانهای اصلی فاقد مبلمان لازم و گاه ناکارامد بوده و منظر شهر را بصورت نا مناسب شکل داده است در این تحقیق سعی شده است مبلمان شهری در ابعاد مختلف با استانداردها و ملاحظات مختلف بیان شده سپس با وضعیت موجود شهر تطبیق داده و نتیجه گیری مناسبی از آن برداشت نمود.

بیان مسئله
در ایران رشد شتابان شهرنشینی در سه دهۀ گذشته با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترش زیر ساختها متناسب نبوده و در چارچوب یک برنامه جامع که مبتنی به هماهنگ های بخشی و و ناحیه ای باشد صورت نگرفته است، و با افزایش جمعیت با رشد شتابان شهر نشین بخصوص در شهرهای میزبان، شهرها با گوناگونی قومی، زبانی و مذهبی و یا کلأ تفاوتها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مکان یابی، مبلمان شهری، عوامل فرهنگی، وضعیت اقتصادی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مبلمان شهری، فضاهای شهری، محیط زیست، سازمانهای دولتی