دانلود پایان نامه ارشد درباره بازده مورد انتظار، بازده غیر عادی، قیمت بازار، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

ماخذ )
اصولاً بازده مورد نیاز از سه جزء به شرح زیر تشکیل می شود:
1- نرخ بازده حقیقی
2- عامل تورم پیش بینی شده
3- صرف ریسک
نرخ بازده حقیقی، بازدهی است که سرمایه گذاران صرف نظر از تورم و ریسک متقبله مایل به دریافت آن می باشند تا پول خود را برای مدتی معین به دیگران واگذار نمایند. با افزودن نرخ تورم پیش بینی شده به نرخ بازده حقیقی، نرخ بازده مورد نیاز قبل از در نظر گرفتن ریسک یا نرخ بازده بدون ریسک به دست می آید. نرخ بازده بدون ریسک از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:
1-(نرخ تورم مورد انتظار+1) (نرخ بازده حقیقی+1)= نرخ بازده بدون ریسک
نرخ حقیقی و نرخ تورم در طول زمان ممکن است دچار تغییر شوند لذا نرخ بازده بدون ریسک نیز تغییر خواهد نمود. صرف ریسک نیز بسته به نوع سرمایه گذاری و دیدگاه سرمایه گذاری قابل تغییر است. صرف ریسک عبارت است از بازده ای که سرمایه گذار انتظار دارد علاوه بر نرخ بازده بدون ریسک بدست آورد ( انواري رستمي و همكاران، 1383 ).
2-5- بازده سرمایه گذاری
با توجه به اینکه نمی دانیم چه چیزی در آینده واقع خواهد شد، سرمایه گذاران قادر نخواهند بود که الگوی مصرف خود را با اطمینان مشخص کنند. زیرا که بازده های یک سرمایه گذاری و زمان بندی چنین بازده هایی نامعلوم است، بنابراین فقدان شرایط مطمئن و مشخص، باید با بازده منتظره بالاتر به نحوی جبران شود. اما چه چیزی بازدۀ سهام عادی را شکل می دهد؟ در نگهداری سهام به مدت یکسال، منافع شامل سود سهام نقدی است که در طول سال پرداخت شده به اضافۀ هر تغییر در قیمت بازار و یا منافع سرمایه ای در پایان سال، خواهد بود. به بیان دیگر بازده یک سالۀ سهام عبارت است از:

عبارت داخل پرانتز شامل هرگونه سود (زیان) سرمایه ای است که در طول یک سال حاصل می شود.
( دستگیر، 1392، صص43-5 ).
بازده سرمایه گذاری به دو نوع بازده به شرح زیر قابل تقسیم است و با استفاده از جریانات نقدی مثبت یا منفی اندازه گیری می شود.
-1بازده واقعی3
-2بازده مورد انتظار4
2-6- بازده واقعی
بازده واقعی مربوط به گذشته است و بدست آوردن آن نسبت به بازده مورد انتظار آسان تر است. در محاسبه بازده واقعی داده ها، داده ها تاریخی هستند و ما نسبت به وقوع آنها مطمئن هستیم در حالی که تعیین بازده مورد انتظار روی هم رفته یک فعالیت مشکل است زیرا ما با آینده سر و کار داریم و آینده نامطمئن است. بازده واقعی از طریق رابطه بالا و یا رابطه زیر که گویای همان رابطه است بدست می آید:

در رابطه بالا:
rt : بیانگر نرخ بازده واقعی در دوره t ؛
Vt: بیانگر ارزش دارایی (قیمت سهام) در زمان t ؛
Vt-1: بیانگر ارزش دارایی (قیمت سهام) در زمان t-1 ؛
CFt: بیانگر جریان نقدی سرمایه گذاری در طول دوره t-1 تا t می باشد.
در مباحث مالی ما اغلب بازده را در طول یک سال محاسبه می کنیم و اگر دوره کمتر یا بیشتر از یک سال باشد ما معمولاً این دوره را تبدیل به سال می کنیم.
2-7- بازده مورد انتظار
بازده مورد انتظار بازده ای است که بیشترین احتمال وقوع آن می رود و بوسیله جریانات نقدی مورد انتظار آینده اندازه گیری می شود. بازده مورد انتظار عبارت است از بهترین تخمین سرمایه گذاران از بازده آینده سرمایه گذاری.
علاوه بر تعریف بالا، بازده مورد انتظار به صورت زیر نیز تعریف می شود:
متوسط موزون بازده های موجود به طوریکه وزن هر بازده همان احتمال وقوع آن بازده باشد و جمع احتمالات برابر یک شود. رابطه ریاضی آن نیز به صورت زیر است:
E( r ) = r1P ( r1 ) + r2P ( r2 ) + … + riP ( ri ) + … + rnP ( rn )
در رابطه بالا:
r i : بیانگر نرخ بازده امکان پذیر؛
Pri : بیانگر احتمال وقوع بازده I و
n : بیانگر تعداد بازده های ممکن می باشد. ( همان ماخذ )
برای محاسبه بازده مورد انتظار از مدل های متفاوتی استفاده می شود. محققان مالی و سرمایه گذاری با توجه به شرایط خاص، مدل های خاصی را توصیه کرده اند. از عمده ترین و مهم ترین مدل های محاسبه بازده مورد انتظار می توان به مدل های زیر اشاره نمود:
– مدل بازده تعدیل شده بازار5
– مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای6
– مدل بازار7
طبق مدل بازده تعدیل شده بازار فرض می شود که بازده مورد انتظار برای تمام اوراق بهادار مشابه است
بازده هر ورقه بهادار مشابه بازده بازار است. به بیان دیگر:
E ( Rj ) = E ( Rm )
که در این رابطه:
E ( Rj ) : بازده مورد انتظار و E ( Rm ) : بازده بازار می باشد.
بازده بازار نیز در این مدل به صورت زیر محاسبه میشود:

که I0 شاخص کل قیمت بازار در ابتدای سال و I1 شاخص کل قیمت بازار در پایان سال می باشد. در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) بازده مورد انتظار با استفاده از رابطه زیر محاسبه می گردد:
E ( Rj ) = i + ( Rm – i ) –
که در آن:
i : نرخ بازده بدون ریسک؛
Rm : نرخ بازده مورد انتظار مجموعه بازار دارایی های دارای ریسک؛
: ریسک سیستماتیک شرکت.
در مدل بازار نیز بازده مورد انتظار سهام به شرح زیر محاسبه می شود:
Rit = ai + bi RMt + eit
بطوریکه:
Rit : بازده سهام i در دوره t ؛
Rmt : بازده سهام شاخص بازار در دوره t ؛
ai : بازده بدون ریسک سهم i (بازده ثابت) ؛
bi : ریسک سیستماتیک (اندازه حساسیت بازده سهم i به بازده بازار) ؛
eit : اشتباه تصادفی باقی مانده در دوره t (تفاوت بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار برای یک دوره
مشخص یا بازده غیر عادی).
مهم ترین فرض مدل بازار این است که تغییرات در یک سهام منفرد ناشی از عواملی است که بر کل بازار تأثیر می گذارد. حال با توجه به توضيحات بالا مفهوم و چگونگي محاسبه بازده غير عادي در اين پژوهش به شرح زير از نظر مي گذرد.

2-8- نحوه محاسبه بازده غیر عادی
منظور از بازده غیر عادی هر سهم تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار آن سهم مي باشد.
رابطه ریاضی زیر بيانگر اين تعريف مي باشد:
ARi,t = Ri,t – Rj,t
که در این رابطه:
ARi,t : بیانگر بازده غیر عادی؛
Ri,t: بیانگر بازده واقعی؛
Rj,t : بیانگر بازده مورد انتظار می باشد.
بازده مورد انتظار هر سهم در اين پژوهش نيز با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) تعیین می گردد. شایان ذکر است که به بازده غیر عادی، بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک8 نیز گفته می شود. بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک عبارت است از تفاوت بین بازده واقعی یک دارایی و بازده ناشی از نوسانات بازار آن دارایی. بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک را آلفا نیز می گویند. (سالمينن9،2008) .
2-9- سهام رشدی و سهام ارزشی
نسبـت قیـمـت بــه درآمـــد (price-to-earnings ratio)‏ یا نسبت P/E ، یکی از ابزارهای مهم برای ارزش‌گذاری سهام شرکت‌هاست. این نسبت به‌صورت نسبت قیمت بازار برحسب سهمی که بر درآمد سالیانه هر سهم تقسیم‌شده، به دست می‌آید. نسبت قیمت به درآمد سهم بیانگر آن است که به ازای یک‌ریال از سهم چند ریال سود به آن تعلق می‌گیرد. برای مثال اگر این نسبت برابر با ۲ باشد یعنی سرمایه‌گذار به ازای ۲ریال سرمایه‌گذاری روی سهام یک شرکت، یک ریال سود مشارکت می‌تواند دریافت کند.سرمایه‌گذاران بازار سرمایه معمولا از P/E به‌عنوان ابزار نمایش ارزش شرکت یاد می‌کنند( فروغی و همکاران، 1389).
این نسبت، رایج‌ترین نسبتی است که در بازار سرمایه، توسط سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت محبوبیت این نسبت، توانایی آن در بیان ارزش بازار و سود هر سهم به زبان یک عدد ریاضی است. هدف این نسبت بیان رابطه قیمتی است که یک سرمایه‌گذار براساس چشم‌انداز آینده شرکت، برای سود پیش‌بینی‌شده هر سهم می‌پردازد و انتظار دارد تا به بازدهی مناسبی دست یابد. مقدار بالای این نسبت نشان‌دهنده خوش‌بینی و مقدار پایین آن نشان‌دهنده بدبینی عموم سرمایه‌گذاران درباره آینده شرکت است و تا زمانی بالا خواهد بود که عموم سرمایه‌گذاران باور به توانایی رشد سود یا افزایش قیمت سهام یک شرکت داشته باشند، اما اگر این اطمینان در قابلیت سودآوری شرکت از بین برود، نسبت هم افت خواهد کرد. نسبت P/E همچنین نشان‌دهنده سطح ریسک یک سهم است و هرچه بالاتر باشد، ریسک سهم هم بالاتر خواهد بود و در صورت منفی‌شدن بازار تمایل به فروش سهام با P/E بالا نسبت به سایر سهام افزایش می‌یابد. هنگامی‌که شرکت‌ها دوره رشد خود را پشت سر می‌گذارند سود آنها تثبیت و نسبت P/E آنها تعدیل می‌شود. برای مثال شرکت تاپیکو (نفت و گاز پتروشیمی تامین) دارای نسبت قیمت به درآمد حدود ۶ است. یعنی به ازای هر ۶ریال سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود یک‌ریال سود به سرمایه‌گذار بدهد. درحالی‌که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با نماد فارس نسبتی بیش از ۱۹ دارد(حیدری و همکاران، 1392). در حالت کلی و بدون در نظر گرفتن شرایط شرکت و بدون اتکا به اطلاعات نهانی شرکت، فروش فارس و خرید تاپیکو توصیه می‌شود. زیرا شرکت تاپیکو در مرحله رشد قرار دارد، ولی شرکت فارس سهامی ارزنده تلقی می‌شود که ریسک بالایی به سرمایه‌گذار تحمیل نمی‌کند، زیرا شرکت دارای ثبات فعالیت‌های عملیاتی است. از سوی دیگر، پایین‌بودن نسبت قیمت به درآمد تاپیکو به معنای عدم ثبات فعالیت‌هایش نیست، ولی به‌طور ضمنی این شرکت پتانسیل رشد بیشتری را داراست و به نظر می‌رسد بازار می‌تواند با توجه به وضعیت شرکت‌های مشابه آن در صنعت، ارزش‌گذاری بهتری روی سهام این شرکت پیش‌بینی کند و سودآوری بهتری برای آن ترسیم کند. با توجه به این مطالب روش سرمایه‌گذاری طبق نسبت قیمت به درآمد به دو روش سرمایه‌گذاری در سهام ارزشی و رشدی طبقه‌بندی می‌شود. سرمایه‌گذاری در سهام «رشدی» به‌طور کلی می‌توان گفت سهام شرکت‌هایی که دارای نسبت P/E بالا هستند، نرخ بازده بالاتری ایجاد می‌کنند.
سهام این شرکت‌ها به‌دلیل این‌که ریسک بالاتری دارند و انتظار می‌رود بازده بالاتری نیز ایجاد کنند، رشدی نامیده می‌شوند. برخی از ویژگی‌های کلی برای شناسایی سهام رشدی به شرح زیر است( فروغی و همکاران، 1389):
۱ – میزان رشد قوی: هم تاریخی و هم پیش‌بینی‌شده.
2 – میزان بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) قوی: آیا بازده حقوق صاحبان شرکت با صنعت و متوسط ۵ساله‌اش تطبیق می‌کند.
۳ – وضعیت سودآوری سود هر سهم (EPS): به‌ویژه سود قبل از مالیات. آیا شرکت، فروش را به سود تبدیل می‌کند؟ آیا مدیریت نظارت و مهار هزینه‌ها وجود دارد؟ حاشیه سود قبل از مالیات باید متجاوز از میانگین ۵ساله و متوسط صنعت آن باشد.
۴ – قیمت پیش‌بینی‌شده سهم چیست؟ قیمت این سهم می‌تواند در ۵سال دوبرابر شود؛ تحلیلگران این پیش‌بینی‌ها را طبق مدل تجاری و وضعیت بازار شرکت انجام می‌دهند.

2-10- پیشینه تحقیق:
تحقیقات انجام شده مشابه و مرتبط با تحقیق حاضر را می توان بسته به قلمرو مکانی اجرا در دو دسته خارجی و داخلی به شرح ذیل تقسیم نمود:
الف) تحقیقات خارجی:
بال و براون10 (1968) اولين كساني بودند كه به اين نوع تحقيقات روي آوردند. آنان با بررسي ارتباط بين سود سالانه و نرخ بازده غير عادي سالانه دريافتند؛ سود داراي محتواي اطلاعاتي است يعني تغييرات قيمت سهام براي دوره خاص به ميزان سود غير منتظره آن دوره بستگي دارد. البته تغيير قيمت سهام در روز اعلان سود سه ماه از تغييرات قيمت سهام مربوط به سود سه ماهه مورد انتظار كمتر است. اين قضيه بيانگر وجود منابع مختلف اطلاعاتي است كه به بازار براي پيش بيني كردن سود كمك مي كند. بيور11 (1968) نيز در تحقيق جداگانه محتواي اطلاعاتي سود را تاييد كرد. نتايج تحقيق بيور نشان داد كه اعلان سود، تغييرات غيرعادي در بازده ايجاد مي كند.
روگالسكي( 1978)، اسمیرلاک و همکاران( 1988)، جین و همکاران( 1988) و گالانت و همکاران(

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ارزش بازار، بازده سهام، مبانی نظری، جریان نقدی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار