دانلود پایان نامه ارشد درباره بازده سهام، بازده مورد انتظار، حجم معاملات سهام، سود پیش بینی شده

دانلود پایان نامه ارشد

مالي پرداختند. فرضیاتی که محققین در این تحقیق به دنبال بررسی آن بودند به شرح زیر بوده است: بازده تاريخي با تمايل به ريسك سرمايه گذاري در محصولات مالي داراي همبستگي مثبت است. تمايل به ريسك داراي همبستگي منفي با ادراك ريسك است، به طوري كه ادراك ريسك بالاتر در مورد محصولات مالي يك شركت، تمايل به ريسك را در سرمايه گذاران جهت سرمايه گذاري در محصولات مالي آن شركت كاهش مي دهد. از ديد سرمايه گذاران متخصص، بين ادراك ريسك و نرخ بازده مورد انتظار همبستگي مثبتي وجود دارد. از ديد سرمايه گذاران مبتدي (نوآموز)، بين ادراك ريسك و نرخ بازده مورد انتظار همبستگي منفي وجود دارد. انتظارات بازده كه از اطلاعات عملكرد گذشته مشتق خو اهد بود، مبنايي براي نرخ بازده آتي خواهد بود. ميان نرخ بازده مورد انتظار و تخصيص سرمايه گذاري همبستگي مثبتي وجود دارد. نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه حاكي از آن است كه همبستگي بالايي ميان نمرات ريسك فعلي و گذشته وجود دارد ( 78 % )، و بنابراين فرضية 1 تأ ييد مي شود .به عبارت ديگر نرخ ريسك گذشته شاخصي براي رفتار ريسك آينده است . در اين تحقيق از آزمون t زوجي، براي رد اين فرضيه كه تفاوتي ميان نمرات ريسك گذشته و فعلي وجود ندارد، استفاده شد . نتايج اين آزمون نشان داد كه تفاوت معناداري از لحاظ آماري ميان نمرات ريسك گذشته و فعلي وجود دارد، بدين معني كه ميانگين نمرات ريسك گذشته پاي ين تر از نمرات ريسك فعلي است و سطح ريسك پرتفوليوي سرمايه گذاري در طي زمان در حال افزايش است. در اين تحقيق همبستگي منفي ميان ادراك ريسك و تمايل به ريسك تخصيص سرمايه گذاري درمورد سرمايه گذاري در همه محصولات مالي ب جز سپرده ها معني دار بود .بنابراين فرضية 2 براي همة انواع محصولات مالي مورد بررسي بجز سپرده اثبات شد . به عبارت ديگر سرمايه گذاران كمترين مقدار را به داراي ي هايي كه بيشترين ميزان ريسك را از آنها دريافت مي كنند، تخصيص مي دهند. سرمايه گذاري در حساب سپرده تفاوت معني داري ميان سرمايه گذاران مبتدي و متخصص نشان نمي دهد و بنابراين بيشتر سرمايه گذاران مقداري از پول خود را به حساب هاي سپرده بدون در نظر گرفتن و ارزيابي ريسك آنها تخصيص مي دهند. نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه ها حاكي از آن است كه از ديد سرمايه گذاران متخصص همبستگي مثبت و معني داري ميان ادراك ريسك و انتظارات بازده آتي وجود دارد، در حاليكه از ديد سرمايه گذاران مبتدي هيچ نوع همبستگي ميان ادراك ريسك و بازده مورد انتظار آتي وجود ندارد، بن ابراين فرضيه سوم تاييد و فرضيه چهارم رد مي شود. نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه حاكي از آن است كه گروهي از سرمايه گذاران كه داراي اطلاعات عملكرد گذشته مي باشند، داراي ميانگين نرخ بازده مورد انتظار بالاتر از گروهي كه اين اطلاعات را ندارد مي باشند . اين بدان معني است كه در سرمايه گذاري هاي مشابه، فراهم آوردن اطلاعات عملكرد گذشته، بازده هاي مورد انتظار بالاتر از هنگامي كه اطلاعات عملكرد گذشته فراهم نشده است ايجاد مي كند . بنابراين فرضية 5 در مورد همه محصولات آزمايش شده تأييد مي شود. نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه حاكي از آن است كه همبستگي ميان نرخ بازده مورد انتظار آتي و تخصيص سرما يه گذاري در همة انواع محصولات بجز حساب سپرده معني دار مي باشد. به عبارت ديگر نرخ بازده مورد انتظار بالاتر، تخصيص سرمايه گذاري بالاتري را به همراه دارد . در اين تحقيق تفاوت معني داري ميان سرمايه گذاران متخصص و مبتدي براي حسا ب هاي سپرده يافت نشد، به عبارت ديگر، تصميم به سرمايه گذاري در حساب هاي سپرده، نرخ بازده مورد انتظار و ادراك ريسك را در نظر نمي گيرد.
کوشا(1389)، بررسی های انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته و روابط بین آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بازده غیرعادی می تواند تحت تاثیر اطلاعات مالی شرکت ها باشد. عده ای از سرمایه گذاران توانسته اند با استفاده از تعدادی از نسبت های مالی، نرخ بازده مورد انتظاری را محاسبه کنند که به علت عدم اطلاع سایر سرمایه گذاران از این رابطه، این اطلاعات در قیمت واقعی سهام منعکس نشده و سبب ایجاد بازده اضافی برای آن گروه از سرمایه گذارانی شده که از این رابطه آگاهی داشته اند. بر این اساس، در صورتی که اکثر سرمایه گذاران از وجود این رابطه اگاه شوند، بازده غیرعادی در بازار سرمایه تا حدی کاهش پیدا می کند و بنابراین کارایی بازار افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه شناسایی اطلاعات مالی انتشار یافته و بررسی رابطه آن با بازدهی غیرعادی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
عسکری و جبارزاده(1389) ، در پژوهشي به شناسايي عوامل موثربر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند .نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مستقل مورد استفاده ،خطای پیش بینی سود هر سهم ،شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام ،تنها متغیرهای خطای پیش بینی سود هر سهم به صورت مثبت و شرایط عمومی بازار قبل از عرضه و نسبت حاشیه سود خالص به صورت معکوس با بازده غیر عادی در مدت 12 ماه رابطه دارند .به علاوه ،هیچ یک از متغیرهای مستقل با بازده غیر عادی در مدت 24ماه رابطه نداشت.
ایزدی نیا و دری سده (1389) در تحقیقی به بررسی محتواي اطلاعاتی جزء غیرعملیاتی سود حسابداري در رابطه با پیش بینی سود و ارزشگذاري حقوق صاحبان سهام پرداختند. یافته هاي پژوهش نشان می دهد که جزء غیرعملیاتی سود حسابداري در رابطه با پیش بینی سود غیرعادي آتی و همچنین در رابطه با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت، داراي محتواي فزاینده اطلاعاتی است. علاوه بر این، جزء غیرعملیاتی سود حسابداري از ویژگی هاي “ارتباط با پیش بینی”، “ارتباط با ارزش” و “پیش بینی پذیري”برخوردار است. بالاخره، یافته هاي پژوهش حاکی از آن است که مطابق با پیش بینی اولسن، بین دو ویژگی اجزاي سود؛ یعنی ارتباط با پیش بینی و ارتباط با ارزش، پیوند و رابطه وجود دارد.
جلالي 1390، در پژوهش خود رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم مبادلات مورد بررسی قرار داد. داده های مورد بررسی شامل294مورد اعلان تعدیل سود پیش بینی شده در طول سال های 1384 تا 1388 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در 3 بخش مجزا انجام شده است.نتایج آزمون های بخش اول نشان می دهد که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده برای کل موارد اعلان تعدیل(مثبت و منفی)، و موارد اعلان تعدیل مثبت بر حجم دادوستد سهام تاثیر گذار بوده است اما موارد اعلان تعدیل منفی بر حجم دادوستد سهام تاثیر ندارد. همچنین دریافتیم که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده در هر سه حالت (کل موارد اعلان، موارد اعلان تعدیل مثبت و موارد اعلان تعدیل منفی) تاثیری بر قیمت سهام ندارد. نتایج آزمون ها در بخش دوم و سوم نشان می دهند که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده در هر سه حالت (کل موارد، موارد تعدیل مثبت و موارد تعدیل منفی) بر قیمت سهام تاثیر دارد.
برادران حسن زاده و همكاران(1390)پژوهشي براي فراهم آوردن شواهدي در ارتباط با نقش نظارتي سرمايه گذاران نهادي از اين منظر كه آيا مالكيت نهادي برمحتواي اطلاعاتي سود حسابداري گزار ش شده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثيردارد، انجام دادند. براي اندازه گيري محتواي اطلاعاتي سود سه مدل كه چند جنبة مختلف محتواي اطلاعاتي سود را مي سنجد، برازش شده است، به طوري كه تأثيرپذيري بازده سهام ازتغييرات سود حسابداري، سود هرسهم برقيمت سهام وسود هرسهم برارزش دفتري آن به عنوان محتواي اطلاعاتي سود حسابداري فرض شده است. نتايج آزمون كلي مدل هاي تحقيق عموماً بيانگر عدم نقش مالكيت سرمايه گذاران نهادي بر محتواي اطلاعاتي سودحسابداري است و بيشترين تأثير بر بازده سهام را متغيرهاي نسبت وتغييرات سود حسابداري و نسبت سود هرسهم به ارزش دفتري هر سهم سود هرسهم به قيمت داشتند. همچنين نتايج پژوهش بيانگر تأثي ر مثبت و معنادار درصد مالكيت و تمركزسهامداران نهادي به صورت جداگانه بربازده سهام است.
آلودری و همکاران( 1390) در پژوهشی به بررسي ارتباط همزمان و پوياي حجم معاملات و بازده سهام با استفاده از مدل هاي خودرگرسيون برداري پرداختند. آنها در تحقیق خود به بررسی مسایل زیر پرداختند:
بين حجم معاملات و بازده سهام ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد.
بين حجم معاملات وقدر مطلق بازده سهام ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد.
بازده سهام علت گرنجر حجم معاملات است.
حجم معاملات علت گرنجر بازده سهام است.
دوره زماني تحقيق مربوط به داده هاي ماهانه حجم معاملات و بازده سهام به مدت 10 سال از ابتداي سال 1379 تا مهرماه سال 1390 مي باشد. از اين رو با معادلات زیر به دنبال چنين همبستگي مثبتي بين حجم معاملات و بازده سهام و يا قدرمطلق بازده سهام مي باشند.

در اين تحقيق به منظور بررسي رابطه پوياي بازده سهام و حجم معاملات و انجام آزمون عليت گرنجر از مدل هاي خود رگرسيون برداري استفاده مي شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضريب بازده سهام تخمين زده شده، منفي و از لحاظ آماري در سطح خطاي 10 درصد معني دار است. همچنين آماره F نیز معنی دار است. اين شواهد نشان مي دهند كه افزايش بازده بازار با كاهش حجم معاملات و كاهش بازده بازار با افزايش حجم معاملات دنبال مي شود كه در نتيجه فرضيه اول تحقيق پذيرفته نمي شود. اين يافته برخلاف تئور يهاي موجود در زمينه ارتباط مثبت همزمان بين حجم معاملات و بازده سهام (همانند فرضيه تركيب توزي عها) و يافته هاي اغلب پژوه شهاي تجربي در بازارهاي توسعه يافته مي باشد.
ضريب تخمين زده شده بابت قدر مطلق بازده سهام از لحاظ آماري در هيچ يك از سطوح متعارف معني دار نيست كه در نتيجه فرضيه دوم تحقيق نيز پذيرفته نمي شود. اين يافته مغاير با اغلب يافته هاي تجربي در بازارهاي توسعه يافته مي باشد.
آنها در نهایت چنین نتیجه گیری کردند بر خلاف تئوري ها و همچنين اغلب يافته هاي تجربي موجود در مورد رابطه مثبت همزمان حجم معاملات و بازده سهام و يا قدر مطلق بازده سهام، ارتباطي مثبت بين اين دو متغير يافت نشد. اين يافته ها منجر به رد فرضيه MDH و پذيرش فرضيه جايگزين SIAH در بورس اوراق بهادار تهران مي شود. برخي از محققان نيز به دليل ساختار عملياتي ضعيف بازارهاي نوظهور، انتشار اطلاعات در اين بازارها را به صورت متوالي تلقی نموده اند. نتايج اين تحقيق نشان م يدهند كه تفاوت در نحوه جريان اطلاعات در بازارهاي نوظهور به اندازه اي با اهميت است كه مي تواند فرآيند ارزشيابي اوراق بهادار را تحت تاثير قرار دهد كه دلالت بر
نياز به انجام تحقيقات و كسب بينش بيشتر در مورد جريان اطلاعات در اين بازارها دارد.
رامشه و همکاران( 1390) به پیش بینی جهت تغییرات بازده سهام بر اساس حجم معاملات با استفاده از مدل پرابیت برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش سعی بر آن است تا تحلیلی بر رابطه میان حجم معاملات سهام و جهت تغییرات بازده سهام )مثبت یا منفی بودن( ارائه گردد.
در این پژوهش از مدل پروبیت برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. حجم معاملات سهام و تغییرات حجم معاملات سهام متغیرهای مستقل این پژوهش هستند. متغیر وابسته یك شاخص دو مقداری است که بر اساس مثبت یا منفی بودن بازده سهام بترتیب مقادیر 0 یا 1 می گیرد. در این پژوهش، داده های مربوط به بازده سهام به روزهای با بازده صفر، بازده مثبت و بازده منفی تقسیم می شوند که روزهای با بازده صفر از میان داده ها حذف میشوند. در این پژوهش تاثیر حجم معاملات سهام و تغییر حجم معاملات سهام بصورت جداگانه بر جهت تغییرات بازده سهام بترتیب بر اساس مدلهای پروبیت مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور برای هر یك از 92 شرکت نمونه مدل ها بصورت جداگانه بر اساس اطلاعات روزانه طی دوره 6 ساله 86-89 تخمین زده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که برای شرکتهای با حجم بالای معاملات سهام و نیز شرکتهای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بازده سهام، عدم اطمینان، هموارسازی سود، بازار سهام Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اعلان سود، اخبار خوب