دانلود پایان نامه ارشد درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

كوچكتر، همواره واكنش قيمت افزايشي به اعلان سودها داشته اند. همچنين، آنها دريافتند كه تعداد كمي از شركت ها افزايش مشاهده شده در واكنش قيمت را ايجاد كرده اند. همچنين يافته ها نشان ميدهد، افزايش در محتواي اطلاعاتي سودها فقط مرتبط با تغييرات در ساختار شركتها طي زمان نيست.
اوزگار ارسلان و همکاران19 (2012) ، به بررسي محتواي تأثير اندازه، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و اطلاعات گذشته بر بازده غيرعادي پرداخت. نتايج اين پژوهش نشان داد،صورت هاي مالي منتشر شده توسط شركت ها، محتواي اطلاعاتي دارند. يكي از نتايج غيرعادي، اين بود كه بازده هاي غيرعادي قابل توجه تحت روش هاي پژوهش مورداستفاده در بازه هاي زماني ادامه مي يابد. وجود دوره هاي زماني بلندمدت از بازده هاي غيرعادي، با مفاد چندين تئوري غيرمتعارف كه سعي در توضيح بازده هاي غيرعادي دارند مطابقت داشته، سبب ايجاد پاره اي از سؤال ها درباره ي مدل بازار و كارايي بازار می شود. تحليل ديگر از بازده شركت هاي موردمطالعه نشان داد، بازده غيرعادي مشاهده شده تنها در اثر ريسك بالا يا قيمت گذاري اشتباه سهام در بازار ايجاد نمي شود، بلكه اندازه شركت نيز مي تواند عامل تعيين كننده اي در اين رابطه باشد.
اتوكايت و مولاي20 (2012) در تحقیقی به بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده، سرمایه در گردش و ارزش شرکت با بازده غیرعادی در بورس فرانسه پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بین وجه نقد نگهداری شده، سود حسابداری و سود تقسیمی با بازده غیرعادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین اهرم مالی، اهرم بازار، هزینه بهره و خالص دارایی های نقدی با بازده غیرعادی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
بوشيت و كولبك(2012) نشان دادند كه محتواي اطلاعاتي اعلان سودهاي فصلي طي زمان افزايش يافته است. آنها دريافتند، شركتهاي بزرگتر، برخلاف شركتهاي كوچكتر، همواره واكنش قيمت افزايشي به اعلان سودها داشته اند. همچنين، آنها دريافتند كه تعداد كمي از شركت ها افزايش مشاهده شده در واكنش قيمت را ايجاد كرده اند. همچنين يافته ها نشان ميدهد، افزايش در محتواي اطلاعاتي سودها فقط مرتبط با تغييرات در ساختار شركتها طي زمان نيست.
آبودي و همكاران(2013) تاثير كارايي بازار را بر روي براي نخستين بار محتواي اطلاعاتي متغيرهاي حسابداري مورد بررسي قرار داده اند. آنها سطح كارايي بازار را در دامنه اي تعريف مي كنند كه قيمت سهام ارزش ذاتي آن را منعكس مي سازد. بدين معني كه اگر قيمت سهام منعكس كننده ارزش ذاتي آن نباشد بازار ناكارا است. آنها براي محاسبه ارزش ذاتي سهام از روش تنزيل جريان هاي نقدي مرتبط با سودهاي تقسيمي آتي استفاده كرده اند. آنها چنين استنباط مي كنند كه اگر نارسايي ها و عدم كارايي هاي بازار در طي زمان برطرف شود، تاثير آن قيمت جاري سهام را با توجه به ريسك تعديل شده آتي و تغييرات قيمت تعديل مي كند. آنها اين رويه تعديلي را براي سه نوع آزمون محتواي اطلاعاتي به كار بردند كه شامل 1) سود و ارزش دفتري،2) سود باقيمانده، و 3) سودهاي نقدي و تعهدي بود. به طور كلي، يافته هاي تجربي آنها نشان داد كه رويه تعديلي تورش ضريب برآوردي را در رگرسيون محتواي اطلاعاتي كاهش مي دهد مشروط بر آن كه عدم كارايي بازار بر روي محتواي اطلاعاتي اطلاعات حسابداري تاثيرگذار باشد.
ماگینا21 (2013) ، در تحقیقی به بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده، سرمایه در گردش و ارزش شرکت با بازده غیرعادی در بورس فرانسه پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بین وجه نقد نگهداری شده، سود حسابداری و سود تقسیمی با بازده غیرعادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین اهرم مالی، اهرم بازار، هزینه بهره و خالص دارایی ها با بازده غیرعادی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
ونکاتا22 (2013) ، در پژوهشی با عنوان« کیفیت گزارشگری مالی و نوسان بازده غیرعادی سهام »به بررسی تأثیر کاهش کیفیت سود بر روی نوسان بازده غیرعادی سهام در آمریکا پرداخته اند. دوره زمانی پژوهش از سال 1968 تا 2011 بوده است. آنها از دو شاخص برای اندازه گیری نوسان بازده سهام استفاده کرده اند: متوسط واریانس بازده های خام ماهانه و متوسط مازاد بازده ماهانه که براساس ریسک تعدیل شده است. آنها هم چنین، برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت سود) از دو مدل جایگزین استفاده کرده اند: 1-اندازه گیری کیفیت سود بر اساس مدل دیچو و دیچو23 (2010) 2-مجذور اقلام تعهدی غیرعادی24 که براساس مدل تعدیل شده است.
رسول (2013) ارتباط بین بازده و ریسک سهام‌های رشدی و ارزشی را در بورس داکا مورد ارزیابی قرار داد. او ارزشی بودن و رشدی بودن سهام را بر اساس دو فاکتور ارزش بازار به سود و ارزش بازار به ارزش دفتری از بزرگ به کوچک ردیف نمود و دهک پایین آن را به عنوان سهام‌های رشدی و دهک بالای آن‌را به عنوان سهام‌‌‌‌‌‌های ارزشی در نظر گرفت و بدین نتیجه رسید که رابطه مثبت و موثری بین ریسک و بازده سهام‌هایی که بر اساس شاخص P/E مرتب شده اند، در بورس داکا موجود است. این در حالی است که پورتفولیو مرتب شده بر اساس شاخص P/B رابطه مثبتی بین ریسک و بازده بروز نمی‌دهد. تحقیق وی نشان داد که پورتفلیو سهام ارزشی ریسک کمتر و بازده بیشتری نسبت به سهام رشدی دارد. به علاوه ارزیابی عملکرد سهام ارزشی و رشدی معین شده توسط هر کدام از دو شاخص (P/E) و (P/B) نیز حاکی از آن بود که پورتفولیو سهام ارزشی کاراتر از سهام رشدی عمل کرده است. در انتها او به این نتیجه دست یافت که فرایند بررسی به کمک شاخص نسبت ارزش بازار به سود یافته‌های بهتری نسبت به شاخص (P/B) به دست می‌دهند.
لین و سام25 (۲۰۱۴) یک بررسی مقایسه ای بین حجم مبادلات و بازده سهام در ETF و بازار بورس انجام داده و رابطه مثبت حجم و بازده را در هر دو مورد تایید کردند.
عده ای از محققان به مواردی همچون ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت ها به عنوان متغیرهای مهم در توضیح بازدهی سهام جلب و تحقیقات بسیار دیگری هم انجام شد که از مهمترین آنها می توان به مقاله چان، هامایو و لاکونیشوک( 1991)، چان، جیگادیش و لاکونیشوک( 1995)، فاما و فرنچ( 1998) و چان، کارچسکی و لاکونیشوک( 200) و همچنین تحقیقات هاگن( 2004 و 2010) اشاره کرد. در این تحقیقات سعی شده است که سهام رشدی و سهام ارزشی با استفاده از شاخص هایی از هم تمیز داده شود و سپس در یک دوره زمانی به بررسی بازده، ریسک و عملکرد این سهام پرداخته شده و تفاوت موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است.
ب) تحقیقات داخلی:
قائمی( 1379) با مطالعه 24 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1374 تا 1378 رابطه بین حجم معامله ها با قیمت سهام را مورد بررسی قرار داد و به نتایج زیر رسید که: تعداد دفعات معامله ی هر سهم با تعداد سهام معامله شده، همبستگی مثبت دارد. تعداد دفعات معامله، هر روز و تعداد سهام معامله شده ی هر روز با تغییر قیمت آن روز، رابطه معنی دار و هم جهتی دارد. تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده ی امروز رابطه معنی داری با تغییر قیمت سهام فردا دارد.
مهرانی(1382) رابطه بین نسبت های سودآوری و بازده سهام را مورد مطالعه قرار داد و در نهایت تأیید گردید که در دوره مورد مطالعه، بازده دارایی ها ئر مقایسه با متغیرهای مورد مطالعه دیگر، از جمله بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود، در تبیین بازدهی سهام تواناتر عمل کرده است.
زیوداری( 1384) با مطالعه 15 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران در سال 1383 رابطه بین حجم معامله ها، بازده سهام و نوسانات بازده به صورت روزانه به این نتیجه رسید که بین حجم معامله ها و تغییر قیمت رابطه همزمان وجود دارد. یک رابطه بازخوردی بین حجم معامله ها و بازده سهام وجود دارد.
خانی (1385) ، در پژوهشی با عنوان رابطه بین رقم سود حسابداری و بازده غیر عادی سهام در بورس تهران ،بار اطلاعاتی سودئ حسابداری و تاثیر آن در هنگام اعلامش را بر رفتار سهامداران مورد آزمون قرار داده است.پژوهش مذکور همانند پژوهش بال و براون (1968)بوده با این تفاوت که در بورس اوراق بهادار تهران وبا شرح وتعدیل نظریه و روش تحقیق اثباتی مالی مرتبط صورت گرفته است.در این پژوهش مواردی به شرح زیر در نظر گرفته شده که از نظر پژوهشگر بنظر می رسد در تحقیقات دیگر مد نظر قرار نگرفته است:1-مدل بازار به علت عملی و کاربردی بودن آن مورد استفاده قرار گرفته است.2-جهت کاهش تاثیر سایر عوامل تاثیر گذار برروی بازده سهام،رابطه بین سود غیر منتظره و بازده غیرعادی و در زمان اعلام سود مورد بررسی قرار گرفته است.3-اثبات ریاضی وجود رابطه بین سود حسابداری و گردش وجوه نقد در یک بازار غیر کارا انجام شده است. بر اساس يافته هاي تحقيق ،در هنگام اعلام سود ودر دوره زماني تحقيق ،بطور متوسط،براي مجموع شركتهاي نمونه انتخابي،شاخص عملكرد بازده غير عادي ()،به شدت افزايش مي يابد.اين نتيجه با خصوصيات بازارهاي نو ظهور و در حال رشدي همچون بورس اوراق بهادار تهران كه قيمت سهام و سود حسابداري وبه دنبال آن ،سود تقسيمي ،در اين دوره گذار در حال افزايش مي باشد ،هماهنگي دارد.به علاوه، در هنگام اعلام سود حسابداري ،شاخص مذكور براي نمونه آماري شامل شركتهاي با تغيير مثبت سود حسابداري ،بشدت افزايش يافته و بيشتر از 1 بوده و برعكس، براي نمونه آماري كه شامل شركتهاي با تغيير منفي سود حسابداري است،بشدت كاهش يافته وكمتر از 1 مي با شد.اين امر نه تنها نشاندهنده امكان نبود كارايي بازار سرمايه نسبت به اطلاعات مالي است ،بلكه تاييد كننده فرضيه رقيب تحت عنوان فرضيه بكارگيري ابزاري سود حسابداري در اين بازار خواهد بود.(خاني ،1386،ص ص 32-1).
نجارزاده و زيودار(1385) به بررسي رابطه تجربي بين حجم معاملات و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.در اين تحقيق به منظور بررسي ارتباط همزمان حجم معاملات و تغيير قيمت از مطالعه چن، میکاییل فیرث و اولیور روی( 2001) الهام گرفته شده است و مدل زیر مورد آزمون قرار گرفت.

که در آن حجم معاملات( تعداد سهام معامله شده) و بازدهی می باشد. این مدل که بر اساس رگرسیون ساده ols بنا شده است شکل جامع الگوی تیموثی برایلفورد( 1994) و جین و جو( 1988) می باشد. تیموثی برایلسفورد جهت بررسی آزمون روابط همزمان حجم معاملات و تغییرات قیمت از مدل زیر استفاده نموده است.
در این تحقیق نیز جهت بررسی روابط علی حجم معاملات و بازدهی سهام از مدل خود توضیح برداری دو متغیره زیر استفاده شده است:

در اين مطالعه صحت اين مطلب که در بازار بورس اوراق بهادار تهران ارتباط همزمان بين حجم معاملات و قدر مطلق تغيير قيمت وجود دارد و ارتباط همزمان بين حجم معاملات و تغيير قيمتها مورد تأييد قرار گرفت.
پس از آزمون اين مطالب روابط علّي بين دو متغير بازدهي و حجم معاملات بررسي شد. نتيجه اينکه يک رابطه بازخوردي بين حجم معاملات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. به عبارت ديگر هم از مقادير باوقفه حجم معاملات مقادير جاري بازدهي قابل پيش بيني است و هم از مقادير با وقفه بازدهي مي توان مقادير جاري حجم معاملات را پيش بيني نمود. اگر به نحوه تصميم گيري سرمايه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران توجه شود مي توان اين موضوع را مشاهده نمود. به عبارت ديگر مبناي تصميم گيري برخي از سهامداران نحوه حرکات بازده سهام و برخی ديگر حجم معاملات مي باشد.
دستگير و خدادادي ( ١٣٨٦ ) به آزمون ساختار خطي اطلاعات در مدل اولسون (١٩٩٥) پرداختند. آنها بر اساس کار اوتا (٢٠٠١) هفت مدل خطي را براي پيش بيني عايدات غيرعادي مورد استفاده قرار دادند نتايج تحقيق آنها بيانگر اين موضوع بود که سود غير عادي يک دوره قبل به صورت جداگانه و همچنين همراه با ارزش دفتري دوره قبل ميتواند در پيش بيني سود غير عادي دوره جاري به کار رود و در نهايت ميتوان از آ نها براي پيش بيني قيمت و ارزشيابي شرکت استفاده نمود.
ابزری و همکاران( 1386) به بررسي عوامل موثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بازده سهام، عدم اطمینان، هموارسازی سود، بازار سهام Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اعلان سود، اخبار خوب