دانلود پایان نامه ارشد درباره بازده سهام، عدم اطمینان، هموارسازی سود، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

1992) ارتباط با وقفه حجم و بازده را آزمون نموده و همگی شواهدی از علیت گرنجر یک سویه از بازده سهام به حجم معاملات در بازار سهام ایالت متحده گزارش کرده اند.
وانگ ( ١٩٩۴ ) در يك مدل تعادلي، مبادلات سهام را به گونه ای توسعه داد که طبق آن سرمايه گذاران به دلايل اطلاعاتي و غير اطلاعاتي مبادلات عاقلانه اي انجام مي دهند. در مدل او چون سرمايه گذاران ريسك گريزند مبادله هميشه با تغييرات قيمت توام است. براي مثال وقتي گروهي از سرمايه گذاران براي ايجاد تعادل در سبد سهامشان اقدام به فروش سهام مي کنند، به منظور وادار کردن سايرين جهت خريد، قيمت سهام بايستي پايين بيايد. هنگاميکه تقارن اطلاعات افزايش مي يابد، مبادله گران غير مطلع که اقدام به خريد سهام از افراد مطلع مي کنند خواستار تخفيف بيشتري در قيمت سهام مي شوند. بنابراين اين گونه نتيجه گرفته مي شود که سرمايه گذاران غير مطلع جهت حفظ خود از اطلاعات نهاني بدين شكل ريسك خود را مي پوشانند و در نتيجه حجم معاملات هميشه با قدر مطلق تغييرات قيمت رابطه اي مثبت دارد و اين همبستگي با افزايش عدم تقارن اطلاعات افزايش مي يابد.
پژوهشگرانی مانند کارپوف( 1987)، همیسترا و جونز( 1994)، مستل و دیگران( 2003) به بررسی روابط تجربی بین حجم معامله و بازده سهام پرداخته اند. لامورکس و لاستراپس( 1990)، اندرسن( 1996)ريا، بریلفورد ( 1996) گالو و پاچینی( 2000)، امران و مک کنزی( 2000) از مدل های سری زمانی تصادفی واریانس ناهمسان شرطی استفاده کردند.
موسي و همكاران( 1995) چهار بازار آسيايي مالزي، فيليپين، سنگاپور و تايلند را با استفاده از داده هاي ماهانه 1985 تا 1993 بررسي نمودند. آنان شواهد قوي از وجود عليت از حجم به قدر مطلق نوسانات قيمت و از نوسانات قيمت به حجم در تمام بازارها به جز فيليپين ارايه مي دهند.
ساتسي اُقلو و همكاران( 1998) ارتباط بين حجم-بازده را در 6 كشور آمريكاي لاتين (شامل آرژانتين، برزيل، شيلي، كلمبيا، مكزيك و ونزوئلا) بررسي نمودند. با استفاده از داده هاي ماهانه طي دوره 1986 تا 1995 آنان به شواهدي از رابطه علّي از حجم معاملات به بازده سهام در 4 كشور دست يافتند، اما در جهت معكوس يعني از بازده به حجم هيچ رابطه علّي يافت نشد.
سيلواپائول و همكاران( 1999) عليت بين بازده روزانه و حجم، معاملات را در بازار كره تحليل نمودند. آنها شواهد قوي از عليت دوسويه، هم به صورت خطي و هم غيرخطي بين اين دو متغير گزارش كردند.
روگر و كينگ12 (٢٠٠٠ ) در تحقيقي باعنوان تجربيات حسابداري و ارزيابي بازار ارقام حسابداري به بررسي ارتباط ميان قيمت سهام و ارقام حسابداري در شش کشور آسيايي اندونزي، کره جنوبي ، مالزي، فيليپين، تايوان و تايلند پرداختند. آنها پي بردند که قدرت تبيين قيمت سهام به وسيله ارقام حسابداري درکشورهاي تايوان و مالزي نسبتًا پايين است در حالي که در مورد کشورهاي فيليپين و کره جنوبي نسبتًا بالا است، هم چنين طبق تحقيقات آن ها قدرت تبيين ارزش دفتري در کره جنوبي و فيليپين بالا ، اما در تايوان پايين است و عايدات باقيمانده داراي قدرت تبيين کمتري نسبت به ارزش دفتري و هم چنين نسبت به سود هر سهم در هر شش کشور است لازم به ذکر است که استانداردهاي حسابداري فيليپين و تايوان بر مبناي استانداردهاي آمريکا و استانداردهاي اندونزي، مالزي و تايلند بر مبناي استانداردهاي بين المللي و استانداردهاي کره بر مبنا ي قوانين مالياتي تدو ين شده است.
لوپز13 (2001) مربوط بودن اعداد حسابداري در بازار اوراق بهادار برزيل را بررسي نمود . او با تحليل داده هاي بورس اوراق بهادار برزيل نتيجه گرفت که عايدات در بورس اوراق بهادار فاقد ويژگي مربوط بودن هستند و سود حسابداري به صورت قابل ملاحظه اي با سود اقتصادي متفاوت است . نتايج تحقيق او اين فرض را که کيفيت پائين سود حسابداري نميتواند عدم تقارن اطلاعاتي را کاهش دهد تأييد نمود . هم چنين نتا يج تحقيق او نشان داد که ويژگي مربوط بودن در مورد شرکت هايي که در صنايع جديد مثل صنايع مخابرات و ارتباطات راه دور فعاليت ميکنند به مراتب بيشتر از ويژگي مربوط بودن در مورد شرکت هاي با قدمت بيشتر صنا يع شيميائي، غذائي و … است. با توجه به ا ين مسأله که شرکت هاي فعال در صنا يع جديد دارايي هاي نامشهود بيشتري دارند، شا يد يکي از عوامل مؤثر، قوانين و اصول حسابداري برزيل باشد که سرمايه اي کردن به حساب دارايي منظور کردن دارائي هاي نامشهود را مجاز مي داند.
چن و همكاران( 2001) به بررسي ارتباط علّي بين بازده سهام و حجم معاملات با استفاده از داده هاي روزانه 9 بازار عمده جهان (بازارهاي سهام نيويورك، توكيو، لندن، پاريس، تورنتو، ميلان، زوريخ، آمستردام و هنگ كنگ) مي پردازند. آنان شواهد قوي ارايه مي دهند كه در 8 بازار از 9 بازار، بازده علت گرنجر حجم معاملات است. هرچند آنان به شواهد محدودي مبني بر اينكه حجم معاملات علت گرنجر بازده سهام است دست يافتند؛ تنها 4 بازار چنين عليتي را نشان مي داد.
لي و همكاران( 2002) ارتباط پويا بين حجم و بازده را در سه بازار سهام بزرگ نيويورك، توكيو و لندن بررسي و به شواهدي دست يافتند كه در بازار ايالات متحده و ژاپن، بازده علت گرنجر حجم معاملات است. در ضمن عليت گرنجر از حجم به بازده نيز در هيچ يك از كشورها مشاهده نشد.
مستل و دیگران( 2003) در پژوهشی در بازار سهام اتریش رابطه تجربی بین بازده سهام، تغییر بازده و حجم معامله را بررسی کرده اند. نتیجه پژوهش آنها بیانگر ضعیف بودن همزمانی و وابستگی دو متغیر بازده سهام و حجم معامله است، ضمن اینکه با آگاهی از یکی از این متغیرها، نمی توان پیش بینی خوبی از متغیر دیگر انجام داد. همچنین آنها شواهدی مبنی بر وجود رابطه ی همزمان قوی بین تغییر بازده و حجم معامله و همچنین این مطلب که تغییر بازده شامل اطلاعاتی در مورد حجم معاملات آتی است، دست یافتند.
جانسن و ورسچور14 (2004) رابطه بین بازده مورد انتظار سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) را با استفاده از روش فاما و مکبث برای اوراق بهادار انفرادی، در چهار بازار نوظهور در حال گذار جمهوری چک، مجارستان، لهستان و روسیه مورد ارزیابی قرار دادند. نتیجه تحقیق آن‌ها حاکی از این بود که تفاوت‌های مقطعی در بازده سهام این کشورها از لحاظ کیفیتی با آن چه در بازارهای توسعه یافته و نوظهور دیده می‌شود، تفاوت دارد. همچنین در بازارهای توسعه یافته بازده سهام ارزشی میانگین بالاتری از بازده سهام رشدی دارد، اما این امر درباره بازارهای در حال گذار قابل تایید نیست.
آن و رانگو( 2006)، با استفاده از مدل آمیخته و داده های روزانه ی 50 شرکت بورس سهام لندن به بررسی تأثیر حجم معامله بر تغییر بازده پرداختند. نتیجه پژوهش آنها نشان داد که بین بازده و حجم معامله، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین بین تغییرهای بازده و تغییرهای حجم معامله رابطه همزمانی وجود دارد.
باچتا، مرتنز و وينكوپ15( 2008 ) ، در مورد پيش بيني پذيري دربازارهاي مالي صورت گرفته است، كه هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بين قابليت پيش بيني بازدهي غيرعادي و خطاهاي قابل انتظار در بازارهاي مالي متعدد و بااستفاده از داده هاي تحقيق درمورد شركت كنندگان در بازارهاي سهام، بازار مبادله ارز، بازار اوراق قرضه و بازارهاي پول در كشورهاي مختلف مي باشد.شواهد بسياري مبتني بر قابليت پيش بيني بازده غيرعادي در بازارهاي مالي وجود دارد. در بازار مبادله ارزهاي خارجي، چندين مطالعه به اين قضيه منتج شده اند كه قابليت پيش بيني بازده غيرعادي داراي رابطه مستقيم و قوي باقابليت پيش بيني خطاهاي قابل انتظار بازده غيرعادي است. ورابطه بين اين دونوع قابليت پيش بيني را در بازارهاي مالي متعدد و بااستفاده از داده هاي تحقيق درمورد شركت كنندگان دربازارهاي سهام، بازار مبادله ارز، بازار اوراق قرضه و بازارهاي پول در كشورهاي مختلف بررسي مي كنيم.نتايج حاصله بسيار جالب توجه هستند. اولاً، در بازارهايي كه قابليت پيش بيني بالايي در مورد بازده غيرعادي وجود دارد، قابليت پيشبيني خطاهاي بازده نيز با درجه مشابهي بالا هستند. درمورد ساير بازارها نيز موضوع مشابهي صادق است. ثانياً، در تنها بازاري كه بازده غيرعادي چندان قابل پيش بيني نيست، بازار پول، پيش بيني خطاها نيز تقريباً غيرممكن است. اين يافته ها بر اين نكته تاكيد مي ورزند كه توضيح درمورد قابليت پيش بيني بازده غيرعادي مي بايست مرتبط با قابليت پيش بيني خطاهاي موردانتظار باشد.
باگينسكي و راكو16 (2009) نسبت به ايجاد متغير خط مشي افشاي پيش بيني سود مديريت با بهره گيري از پيش بيني هاي مديريت در خلال سال هاي 2001 تا 2004 ميلادي اقدام نمودند. ساختار ياد شده ارائه و يا عدم ارائه پيش بيني توسط شركت، تعداد پيش بيني هاي مد نظر در طي مدت نمونه و ميانگين دقت پيش بيني ها در طي دوره ياد شده را مد نظر قرار مي دهد. محققين مزبور متوجه شدند كه ساختار ارائه شده توسط ايشان حتي پس از كنترل كيفيت سود، اندازه، و نسبت ارزش دفتري به بازار ارتباطي منفي با هزينه سرمايه دارد.
آتول و ژانگ17 (2010) ،در تحقیقی به بررسی سود سهام تقسیمی و بازده غیرعادی سهام در بازار
مسکن و رستوران های کشور آمریکا طی سالهای 2004 الی 2009 پرداختند. نتایج نشان داد که در طی
دوره تحقیق حداقل یک بار سود سهام تقسیم شده و همچنین تأثیر سود تقسیمی بر بازده غیرعادی سهام در دو بازار متفاوت است. نتایج کلی تحقیق حاکی از آن بود که بین سود تقسیمی و بازده غیرعادی سهام رابطه مستقیم وجود دارد.
چویی(2010) نشان داد که نوسان عدم اطمینان بازار، باعث تغییر در واکنش قیمت سهام به سود غیرمنتظره شرکت می شود. نتایج این تحقیق حاکی از این است که زمانی که سرمایه گذاران در خصوص وقوع رونق یا رکود اقتصادی با عدم اطمینان روبرو هستند؛ اخبار بد پیش بینی سود تاثیرات شدیدتری در کاهش قیمت سهام دارد. این امر از آنجا ناشی می شود که اخبار بد، عدم اطمینان سرمایه گذاران در خصوص تغییر وضعیت اقتصادی آتی را افزایش می دهد. همچنین، زمانی که سرمایه گذاران در طول دوره های رکود تجاری با عدم اطمینان مواجه هستند؛ اخبار خوب، باعث افزایش شدیدتر قیمت سهام می شود.
حبیب و همکاران(2011) در تحقیقی واکنش بازار سهام به هموارسازی سود برای شرکتهای فعال در محیط های با عدم اطمینان بالا را بررسی کردند. آنها سطح هموارسازی سود را با استفاده از بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام تعهدی با جزء نقدی سود، اندازه گیری نمودند. همچنین برای محاسبه ضریب پاسخ سود از دو معیار مبتنی بر محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود استفاده کردند. نتایج نشان داد که واکنش بازار سرمایه به اطلاعات مبتنی بر هموارسازی سود برای شرکتهای فعال در محیط های با عدم اطمینان بالا، شدیدتر از سایر شرکتهاست. در این راستا، یافته های تحقیق، تئوری واکنش بازار سرمایه به هموارسازی سود را تایید می کند.
كامرون ترونگ18 (2011)،در پژوهشي، به بررسي رابطه بين بازده غير عادي و درآمد هر سهم با استفاده از معيارهاي اندازه شركت،هزينه معاملات ونسبت E P پرداخت.نتایج حاكي از آن بود كه اين معيا رها برعملكرد شركت ها تاثيرگذار هستند.
هیسو (2011) ارزيابي محتواي اطلاعاتي پيش بيني سود را با تاثير اعلام سود پيش بيني شده بر قيمت سهام مورد آزمون قرار داد. نمونه تحقیق شامل 258 شركت از بين 336 شركت براي فاصله زماني 2003 تا 2010 بود. عدم اعلام سود سهام نقدي در طي هفته اعلام پيش بيني سود و نيز عدم تجزيه سهام در 17 هفته قبل و بعد از هفته اعلام پيش بيني سود از شرايط قابل توجهي براي انتخاب نمونه بودند. نتايج بدست آمده از تحقيق مذكور، بيانگر اين واقعيت بود كه اعلام پيش بيني ها، تعديل قيمت سهام را به دنبال دارد، لذا سودهاي پيش بيني شده داراي بار اطلاعاتي مي باشند.
بوشيت و كولبك(2012) نشان دادند كه محتواي اطلاعاتي اعلان سودهاي فصلي طي زمان افزايش يافته است. آنها دريافتند، شركتهاي بزرگتر، برخلاف شركتهاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ارزش بازار، بازده سهام، مبانی نظری، جریان نقدی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار