دانلود پایان نامه ارشد درباره بازار سرمایه، ارزش بازار سهام، بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

هزینههای معامله رابطه مستقیم خواهد داشت. بر اساس تحلیلهای تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معاملهگران، هزینههای زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله میشود. در ادامه استدلال میشود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد(واسان و بون، 2010).
بخش چهارم: مفاهیم مرتبط با مدیریت سود
2-19)روش هاي مدیریت سود
تنظيم زمان معامله: در مورد رويدادهاي مالي كه با درامد و هزينه ي شركت ارتباط دارند و تاثير بر وجه نقد ندارند مديريت مي تواند با تاخير در ثبت انها در پايان سال مالي به هدف خود كه همانا مدیریت سود است برسد.خيلي از شركت ها علاقه مند هستند در پايان هر دوره گزارشگري(سالانه و ميان دوره اي)با اعطاي تخفيفات ويژه فروش و حساب هاي دريافتي را بالا ببرند.
روش هاي تسهيم هزينه: مديريت با اعمال نظر در مورد بعضي از هزينه ها مثل هزينه هاي تحقيق و توسعه و استهلاك سرقفلي مي تواند سود شركت را تغيير دهد. براي مثال مديريت در زماني كه سود شركت به صورت ثابت رشد مي كند با تسهيم هزينه ي تحقيق و توسعه براي سال هاي اتي دست به مدیریت مي زند اما زماني كه افزايش فوق العاده اي در فروش خود دارد مدیریت را با هزينه كردن تمام مخارج تحقيق و توسعه عملي مي كند. ابهام در تعاريف عناصر حسابداري مبهم بودن تعاريف موجود در مورد عناصر حسابداري مثل دارايي و بدهي امكان مي دهد بعضي از اقلام را به دلخواه خود طبقه بندي كند. براي مثال FASB دارايي را منبعي اقتصادي مي داند كه تحت كنترل يك شخصيت حسابداري و نتيجه ي معاملات و رويدادهاي گذشته است. والتر شويتس رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و عضو سابق FASB معتقد است اين تعريف كلي و بسيار مهم است خيلي از اقلام را مي توان در ان گنجاند. اين تعريف باعث مي شود كه اصل تطابق براي تمايز بين دارايي و مخارج به طور كامل مورد استفاده قرار نگيرد. بر اساس اين تعريف مخارج انتقالي فقط به اين دليل كه منافع اتي ايجاد مي كند دارايي به شمار مي ايد.گروهي از محققان معتقدند كه ما بايد با تمام دارايي ها مانند دارايي هاي نامشهود برخورد كنيم و بيش از هر چيز به معاملاتي توجه كنيم كه حقي ايجاد مي كند يا باعث افزايش حقوق قبلي مي شود. ويژگي هاي كيفي اطلاعات براي فراهم كردن صورت هاي مالي شفاف و معتبر كه در تصميم گيري قابل استفاده باشد اطلاعات مالي كه مبناي استفاده از اين صورت هاي مالي است بايد ويژگي هايي داشته باشد كه موسسه با رعايت ان ها اين اطمينان را ايجاد كند كه صورت هاي مالي به صورت صحيح و منصفانه تهيه شده است.(قائمی و همکاران،1382)

2-20)فرضيه مدیریت سود و فرضيه بازار كاراي سرمايه67
تحقيقات دامنه داري حول محور دو فرضيه اصلي كه در رقابت با هم هستند انجام شده است. يكسري از فرضيات68 بيان مي دارد بازار به طور منظم با روشهاي حسابداري گمراه مي شود. بسياري از تحيقات حسابداري بر اساس اين فكر بود كه اطلاعات حسابداري تنها اطلاعاتي است كه سرمايه گذاران دارند و بر اساس آن تصميم مي گيرند. پس تغيير در رويه هاي حسابداري بدون توجه به تأثير آن در ماليات بر جريانهاي نقدي اثر مي گذارد. بسياري از حسابداران اظهار داشته اند كه مديريت هموار با استفاده از روشهاي حسابداري اقدام به يكنواختي سود مي كند. يعني مديران سعي دارند بر بازار اوراق بهادار اثر بگذارند و نظر سهامداران را نسبت به قيمت سهام تغيير دهند. بدين ترتيب فرض مي شود كه بين سود حسابداري و قيمت سهام ارتباط برقرار است. پس تغيير در رويه حسابداري كه سود را افزايش مي دهد همواره با افزايش قيمت سهام است و تغيير در رويه هاي حسابداري كه سود را كاهش مي دهد همراه با كاهش قيمت سهام است. يعني سود حسابداري و قيمت سهام هم جهت حركت مي كنند(همتی،1382).
سري ديگر از فرضيات، توضيحات مذكور را به علت اتكا به مفروضات غير واقعي اقتصادي و رفتاري مورد انتقاد قرار داده است. براي مثال وات69 (1982) بحث مي كند كه دستگاري سود بيهوده است، زيرا شركت كنندگان در بازار خبره و آگاهند و قادرند كه چنين اقداماتي را خنثي كنند. اين سري از فرضيات همچنين بيان مي دارند كه بعد از اعلام تغيير در رويه حسابداري غير ممكن است كه نرخ بازده غير عادي به علت آگاهي از تغيير در رويه حسابداري ايجاد شود. يعني پيش بيني جهت حركت اوراق بهادار يا آگاهي از تغيير در رويه حسابداري ممكن نيست اين فرضيات را فرضيات بي اثر نام گذاري كرده اند (تغيير در رويه حسابداري تأثيري در قيمت اوراق بهادار ندارند)(همان منبع).
2-21)جنبه هاي مورد بررسي مدیریت سود
مدیریت سود مي تواند از دو جنبه، قراردادي و يا يك گزارش مالي مورد بررسي قرار گيرد. از بعد قراردادي مدیریت سود مي تواند به عنوان روشي كم هزينه براي محافظت شركت در برابر نتايج غير مترقبه بيان شده در متن قراردادهاي انعطاف ناپذير و ناقص باشد.
از بعد يك گزارش مالي، مديريت ممكن است بتواند از طريق مدیریت سود، روي ارزش بازار سهام شركت اثر بگذارد، بعنوان مثال ممكن است بخواهند يك تصوير رو به افزايش از سود بوسيله تكنيك هموار سازي سود در طي زمان ارائه دهنده. در هر صورت ممكن است تعدادي از مديران از مدیریت سود، سوء استفاده كنند. از جنبه قراردادي آنها ممكن است بصورت فرصت طلبانه از مدیریت سود به نفع خود و به ضرر طرفهاي قرارداد استفاده كنند. از جنبه گزارشهاي مالي ممكن است مديريت مطالبات سوخت شده و استهلاك را بيش از حد نشان دهد(اسكات70 ، 2003).

2-22)آثار مدیریت سود براي اهداف پاداشي
تحقيقي تحت عنوان ” اثر طرحهاي پاداشي بر روي تصميمات حسابداري” توسط هیلي71 (1985) انجام گرفت كه يك تحقيق موثر از انگيزش قراردادي براي مدیریت سود مي باشد. هلي مشاهده كرد كه مديران قبل از مدیریت سود اطلاعات درون سازماني در مورد سود خالص دارند چون افراد برون سازماني به اين اطلاعات دسترسي ندارند و به اين نتيجه رسيد كه مديران بطور فرصت طلبانه سود خالص را مديريت مي كنند تا اينكه پاداش هاي خود را در طرحهاي پاداشي شركت به حداكثر برسانند. (هیلي، 1993)
مدير چگونه مدیریت سود مي كند؟ هلي دو رويكرد را مورد توجه قرار داد. ابتدا اين كار (مدیریت سود) بوسيله كنترل اقلام تعهدي گوناگون انجام مي شود. اين اقلام تعهدي بطور گسترده شامل درآمدها و هزينه هاي ارائه شده در صورت سود و زيان مي باشد كه در صورت جريان وجوه نقد نشان داده نمي شود. دومين رويكرد تغيير در رويه هاي حسابداري مي باشد. براي شرح اينكه اقلام تعهدي چگونه ممكن ايت در مدیریت سود مورد استفاده قرار گيرند، با فرمولي كه ارائه شده است شروع مي كنيم:
خالص اقلام تعهدي جريان وجه نقد ناشي از عمليات = سود خالص
فرمول فوق مي تواند به اين صورت نيز ارائه شود:
خالص اقلام تعهدي اختياري خالص اقلام تعهدي غير اختياري جريان وجه نقد ناشي از عمليات = سود خالص
مفهوم اقلام تعهدي اختياري عبارت است از اقلام تعهدي كه مديريت مي تواند كنترلهايي را روي آنها اعمال كند.
فرض كنيد كه شرح 4 قلم تعهدي به شرح ذيل باشد:
هزينه هاي استهلاك: هزينه استهلاك سالانه از روش استهلاك شركت و برآورد آن از عمر مفيد منتج شده است. طبق اين روش، هزينه استهلاك يك قلم تعهدي غير اختياري است.
افزايش در خالص حسابهاي دريافتي: فرض كنيد كه اين افزايش ناشي از كاهش در ذخيره مطالبات مشكوك الوصول است كه در اثر كسري برآورد ذخيره نسبت به سالهاي قبل است. اين قلم تعهدي اختياري مي باشد چون مديريت قدرت مانور زيادي بر روي مقدار اين قلم دارد. دلايل ديگر براي افزايش مي تواند خط مشي هاي اعتباري فراوان شركت يا باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالي و يا اين افزايش مي تواند ناشي از افزايش در حجم دادوستد باشد. دو مورد اول اقلام تعهدي اختياري و مورد سودم، غير اختياري مي باشد(هیلي، 1993).رويكرد دوم براي تحقيق در مورد آثار و شواهد مدیریت سود آزمون تغييرات در رويه هاي حسابداري مي باشد. هلي در مجموعه شركتهاي نمونه خود 242 تغيير در رويه هاي حسابداري كه تاثير بر سود خالص داشت و بايد شناسايي مي شد در طي 12 سال (1980-1968) جمع آوري نمود.
همانگونه كه هلي اشاره نمود، تغييرات در روشهاي حسابداري در مقايسه با اقلام تعهدي ابزار مفيدي براي مدیریت سود فرصت طلبانه نيستند. دلايل عبارتند از:
اين چنين تغييراتي در مقايسه با اقلام تعهدي بسيار آشكار و قابل مقايسه هستند (اين تغييرات بايد در گزارش مالي ساليانه گزارش شوند.)
استاندارد ثبات رويه اغلب يك روش ويژه اي براي جلوگيري از اين تغيير مي باشد، بنابر اين تغييرات رويه هاي حسابداري يك ابزار آشكار و غير قابل انعطاف در مدیریت سود فراهم مي كنند.
در 9 سال از 12 سال كه هیلي شركتها را مقايسه مي كرد، متوجه شد كه آن طبقه از شركتها كه تغييرات در طرح پاداش داشته اند، در حقيقت بيشترين تغيير در رويه حسابداري را انجام داده اند. اين موضوع شواهد مهمي را ارائه مي كند كه مديران از اين گونه تغييرات (تغيير در رويه هاي حسابداري) به عنوان ابزاري براي مدیریت سود استفاده مي كنند.بايد اذعان كرد كه مطالعات در مورد مدیریت سود با مسائل روش شناسي سختي روبرو است. بخاطر اينكه اقلام تعهدي اختياري بطور مستقيم قابل مشاهده نيستند.
بخش چهارم: پيشينه تحقيق
2-23) تاثير ساختار مالكيتي متمركز بر شركتهاي سهامي
2-23-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
آرين چاپل72 (2004) نشان داد كه حـدود دو سـوم شركتهاي فعال دربورس بلژيك عمدتاً داراي سـاختار مالكيت متمركز هستند زيرا يكي از راههاي افزايش اعمال كنترل بر شركتها ، تمركـز مالكيت اسـت . ضمن اينكه اكثـر شركتهاي بورسـي در بلژيك به تركيب مالكيت عمدهاي گرايش دارند كه سـهامداران عمده آنها داراي حق راي نسبت به حداقل 50 يا درصد سـهام شركت باشند . چاپل ، علت اصلي اين يافته را در اين نكته خاطرنشان كرده اسـت كه سـهامداران عمده در كشور بلژيك داراي قدرت كنترل بالايي هستند زيرا در اين كشور اعضاي هيات مديره ، عمدتاً به نفع منافع مديران وسـهامداران عمل ميكننـد. حتي اگر نحوه كنترل و مديريت آنها خلاف قانون باشـد ، زيرا منافع سـهامداران عمده را به عنوان بهترين گزينـه براي پيش دسـتي برقوانين ميداننـد .
فرث و همكاران73 (2002) در بررسي خـود روي 549 شركت در كشور چين طي سـالهاي 1998 تا 2000 نشـان داد كه بين مكانيسمهاي كنترلي در راهبري شركتها و عملكرد شركت رابطـه معناداري وجـود دارد ، ضمناً بين مكانيسمهاي حكمراني مختلف همبستگي وجـود دارد يعني انتخاب يك روش كنترلي مستقل از سـاير شيوه ها نيست (مثلاً بين سـاختار مالكيت و نظام پرداخت همبستگي وجـود دارد و اين شـيوههاي حكمراني برحسب شـرايط ميتوانند جايگزين يكديگر شـوند. سـاير يافتههاي اين تحقیـق نشـان ميدهـد كه در كشـور چين ، عوامل كنترلگر بيروني كه در بازار وجـود دارنـد نظير قوانين و مقررات دولتي ، بيشترين نقش را در اعمال حكمراني بر شركت ها برعهده دارند و برخلاف مالكيت خصوصي ، مالكيت دولتي مهم ترين ابزار حكمراني دركشور چين اسـت.
ديتمن74 (2004) در تحقیـقي كه در كشور آلمان انجام داد ، تاثير ميزان حقوق كنترلي سـهامداران را بر سـاختار مالكيت شركتها بررسي ميكنـد . بخش عمده خريدهاي كلان در سـرمایه گذاري سـهام در كشور آلمان بر روي سـهام با حق راي انجام ميشـود زيرا مهمترين مزيت اين سهم افزايش توان نظارت و كنترل سـهامدار بر شركت اسـت . ديتمن در تحقیـق خـود دريافت كه ميزان حقراي و كنترل سـهامدار درسـاختار مالكيت شركت به حجم فعاليت معاملاتي عمده وي بستگي دارد به نحوي كه اگر مزاياي ناشي از حق راي سـهام كم باشـد ، سهم مديران در سـرمایهگذاريهاي عمده كاهش مييابـد ، برعكس اگـر مزاياي ويژه كنترل سـهام با حق راي ، بالا باشـد ، سـاختار مالكيت به سمت سـاختار مديريتي سوق پيدا ميكنـد به عبارتي سهم مديران درسـاختار مالكيت شركت افزايش مييابـد
بوش و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، بازار سرمایه، مقررات قانونی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران