دانلود پایان نامه ارشد درباره اوراق قرضه، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

گذاري ( عمدتاً با سرمايه متغير) قابليت باز خريد سهام صندوق، توسط خود صندوق است كه باعث افزايش درجه نقد شوندگي شده و واحد هاي سرمايه گذاري اين صندوق ها را در دريف اوراق بهادار شبه نقد قرار داده و جانشين پول مي نمايد. اين نقد شوندگي يكي از مهم ترين ويژگي هاي است كه صندوق ها به سيستم مالي ارائه نموده اند.
مزيت ديگر صندوق هاي سرمايه گذاري ، اعمال مديريت حرفه اي و تخصصي يكسان بر وجوه كليه سرمايه گذاران – جزء يا عمده، حقيقي يا حقوقي – است. بدين مفهوم كه ميزان سرمايه، تاثيري بر نحوه اعمال مديريت مديران صندوق بر وجوه سرمايه گذاران ندارد، زيرا اين وجوه به صورت مجتمع در اوراق بهادار سرمايه گذاري مي شود.
مزيت سوم، خريد و فروش آسان واحد هاي سرمايه گذاري صندوق، براي سرمايه گذاران است. زيرا خود صندوق هم فروشنده و هم خريدار سهام است و تمامي صندوق ها با اعلام يك شماره تلفن رايگان ، بدون حضور سرمايه گذار و با افتتاح يك شماره حساب مخصوص به نام سرمايه گذار، عمليات خريد و فروش آنها را انجام مي دهند. از آنجايي كه واحد هاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري با سرمايه متغير در بازار بورس معامله نمي شود، مشمول مراحل وقت گير قانوني و اداري به منظور دريافت و پرداخت وجوه، اخذ سهام و …. نيست.
تنوع بخشي: طبق نظريه نوين پرتفوي، سرمايه گذاري در تعداد معيني از سهام مختلف به كاهش چشمگير ريسك غير سيستماتيك سرمايه گذاري منجر مي گردد. اين صندوق ها با سرمايه گذاري در دامنه وسيعي از سهام، به هدف فوق دست مي يابند

هزينه هاي كمتر عملياتي: از آنجا كه وجوه در اختيار صندوق به شيوه اي حرفه اي و در مقياسي وسيع اداره مي شوند، لذا هزينه هاي مبادلاتي نسبتاً كمي را در مقايسه با سرمايه گذاري انفرادي متقبل مي شوند، كه اين امر خود به افزايش بازدهي سرمايه گذاري منجر مي شود.
ارايه خدمات به سهامداران: صندوق ها خدمات بسيار مناسبي به سرمايه گذاران ارائه مي نمايند؛ كه از مهمترين آنها مي توان به سرمايه گذاري مجدد وجوه ، پرداخت وجوه حاصل از سرمايه گذاري به سهام داران در اسرع وقت، خريد و فروش تلفني و انتقال سريع و بدون هزينه وجوه سرمايه گذاران در بين صندوق هاي هم خانواده48 اشاره نمود.
اطمينان از اقدامات غير اخلاقي مديران: تنها منبع ريسك در صندوق كاهش ارزش سرمايه گذاري است و احتمال ضرر ناشي از تقلب، رسوايي مالي يا ورشكستگي در چنين شركت هايي تقريبا برابر صفر است(راعي و سعيدي، 1389).
2-13)انواع صندوق هاي سرمايه گذاري از نظر ابزار هاي مورد استفاده
مهم ترين موضوعي كه سرمايه گذار در هنگام خريد واحد هاي سرمايه گذاري يك صندوق بايستي بدان توجه نمايد، هدف سرمايه گذاري صندوق است.هدف سرمايه گذاري صندوق بيانگر حيطه فعاليت ، چگونگي رسيدن به هدف و نوع اوراق بهادار قابل سرمايه گذاري خواهد بود. اين هدف دركتابچه پذيره نويسي49 بيان مي شود و هر سرمايه گذار طبق مقررات، بايستي قبل از سرمايه گذاري، يك نسخه از كتابچه پذيره نويسي را به منظور آگاهي از هدف سرمايه گذاري و داشتن اطلاعات لازم در انتخاب صحيح سرمايه گذاري در اختيار داشته باشد. صندوق هاي سرمايه گذاري به انواع متفاوتي تقسيم مي شوند كه به طور خلاصه به صورت ذيل است:
2-13-1)صندوق هاي سرمايه گذاري سهام
با هدف كسب درآمد ثابت.
با هدف رشد.
با هدف رشد متهوارنه
تركيب رشدي و درآمدي
با هدف سرمايه گذاري در شركت هاي كوچك و …
2-13-2)صندوق هاي سرمايه گذاري اوراق قرضه
اوراق قرضه دولتي.
اوراق قرضه شركتي
اوراق قرضه قابل تبديل
اوراق قرضه با پشتوانه وامهاي رهني
اوراق قرضه شهرداري ها
2-13-3)صندوق هاي سرمايه گذاري بازار پول:
ابزار هاي بازار پول( اسناد و خزانه، اوراق قرضه كوتاه مدت سازمان هاي دولتي، گواهي سپرده قابل معامله ).
اوراق قرضه كوتاه مدت دولتي.
اوراق قرضه كوتاه مدت شهرداري ها

2-3-6-4)صندوق هاي سرمايه گذاري متوازن
2-3-6-5)صندوق هاي سرمايه گذاري با صنعت خاص
2-3-6-6)صندوق هاي سرمايه گذاري با هدف دوگانه
2-3-6-7)صندوق هاي سرمايه گذاري بين المللي
2-3-6-8)صندوق هاي سرمايه گذاري شاخصي(گالاگردرا و سيلواپول50، 2009).
2-14)اهداف صندوق هاي سرمايه گذاري
هدف اصلي صندوق هاي سرمايه گذاري يكي از موارد زير است:
درآمدي: تمركز اصلي بر فراهم نمودن يك جريان نقدي مداوم از طريق سود نقدي.
رشدي: تاكيد بر افزايش ارزش سرمايه گذاري اوليه سهامدار.
درآمدي و رشدي: تركيبي از دو رويكرد فوق است.
يكي ديگر از روش هاي طبقه بندي صندوق ها، بر درجه تنوع بخشي سرمايه گذاري صندوق تمركز مي نمايد. صندوق هايي كه به مثابه صندوق هاي متنوع شده شناخته مي شوند، كه از قواعد زير پيروي مي نمايند.
بيش از 5 درصد دارايي هاي خود را در يك شركت ( دارايي ) سرمايه گذاري نكنند. چنانچه ارزش يك سهم خاص، منجر به افزايش وزن آن در پرتفوي صندوق گردد، ضرورتي به فروش آن براي دسترسي به حد تعيين شده وجود نخواهد داشت.
مالكيت بيش از 10 درصد يك شركت را در اختيار ندارند.
صندوق هايي كه دو قاعده قانون فوق را رعايت ننمايند غير متنوع ناميده مي شده و ريسك آنها بيشتر است.در كتابچه پذيره نويسي صندوق به موارد بالا دقيقاً اشاره مي شود(سينكلس و رزنيزاك51، 2009).
2-15)سازمان ( ساختار) صندوق سرمايه گذاري:
صندوق هاي سرمايه گذاري براي انجام عمليات خود به عواملي نياز دارند كه در ذيل به آنها شاره مي گردد:
مالكيت سهام داران52: صندوق سرمايه گذاري شركت يا تراستي است كه مالك آن صدها يا هزاران سهام جزء مي باشند.
هيأت مديره53: هيأت مديره توسط سهامداران تعيين مي شود و مسئوليت مديريت شركت را بر عهده دارند و بايد نظارتي كامل بر شيوه مديريت شركت و مشاور سرمايه گذاري داشته باشند. هيأت مديره مي تواند قرارداد ساليانه مشاور را رد يا مجددا تاييد نمايد. طبق مقررات SEC ، هيأت مديره بايستي حداقل تعدادي عضو مستقل يا خارج از سازمان داشته باشد.
شركت مديريت54: فعاليتهاي روزانه صندوق توسط شركت شركت مديريت انجام مي شود. كه معمولا‍ً همان شركتي است كه صندوق را تشكيل داده است. شركت مديريت همچنين به مشاوره سرمايه گذاري در زمينه خريد و فروش سهام براي پرتفوي خدمات ارائه مي دهد.
مشاور55: مبالغي كه در يك شركت سرمايه گذاري مشترك اندوخته مي شود، توسط افرادي حرفه اي اداره مي گردد، كه بر اساس استراتژي سرمايه گذاري شركت، براي سهامداران تصميماتي اتخاذ مي كنند. اين افراد سرمايه گذاري هاي را انتخاب مي كنند كه به بهترين شكل همانگونه كه در كتابچه پذيره نويسي شركت بيان شده است، اهداف شركت را با هم مربوط و پيوسته مي سازد. تصميمات سرمايه گذاري آنها ، به دانسته هاي وسيع و تحقيقات آنها در زمينه شرايط بازار و عملكرد مالي يكايك شركت ها و اوراق بهادار خاص، بستگي دارد.وقتي كه شرايط اقتصادي دستخوش تغيير مي شوند صندوق هاي سرمايه گذاري مسلما تركيب سرمايه گذاري خود را گونه اي تغيير مي دهند تا بتوانند اهداف سرمايه گذاري خود را تامين نمايند. مشاور وظيفه اداره پرتفوي صندوق را بر مبناي اهداف بيان شده در كتابچه پذيره نويسي يا قرارداد سهام دار، بر عهده دارد. مشاور جهت انجام وظيفه خود، مبالغي را به طور مستقيم از پرتفوي و معمولا‍ً به طور ساليانه دريافت مي نمايد. اين حق مديريت56 كارمزد فروش نيست. اندازه آن معمولا‍ً در حدود 0.4 درصد تا 1 درصد در سال است. بايستي توجه نمود كه كارمزد فروش به كارگزر پرداخت مي شود(گالاگردرا و سيلواپول، 2009).
امين مستقل57: دارايي هاي صندوق ( شامل: سهام، اوراق قرضه يا وجوه نقد) توسط يك شخص ثالث كه معمولا‍ً‍ً يك بانك يا يك شركت امين سرمايه گذاري است نگهداري مي شود كه وظيفه حفاظت فيزيكي از دارايي هاي مالي صندوق را بر عهده دارد. امين همچنين وظيفه انجام پرداخت ها و دريافت هاي مبادلات اوراق بهادار را بر عهده دارد.
عامل انتقال58: عامل انتقال وظيفه فروش و باز خريد واحد هاي سرمايه گذاري صندوق، نگهداري دفاتر، محاسبه روزانه NAV ، پيگيري امور مربوط به سود نقدي و منفعت سرمايه را بر عهده دارد. عامل انتقال، معمولا‍ً يك بانك يا يك شركت امين است. معمولا‍ً صندوق هاي هم خانواده به مثابه عامل انتقال خود، عمل مي كنند.
توزيع كننده59: معمولا‍ً شركت مديريت، يك توزيع كننده را براي توزيع واحد هاي سرمايه گذاري به سرمايه گذاران انتخاب مي كند. توزيع كننده مي تواند به صورت عمده فروش ، فروش به كارگزاران براي ارائه به سرمايه گذاران و يا بصورت خورده فروش اقدام نمايند.
كتابچه پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري: كتابچه پذيره نويسي يك سند قانوني است كه اطلاعات كليدي را ارائه مي نمايد. كتابچه پذيره نويسي به اكثر سوالات سرمايه گذاراني كه خواستار سرمايه گذاري در صندوق اند، جواب مي دهد. طبق قانون، تمامي صندوق هاملزم به ارائه كتابچه پذيره نويسي و بازنگري ساليانه آن مي باشند. موارد مهمي كه در كتابچه پذيره نويسي بايستي درج گردد عبارتند از:
بيان دقيق اهداف سرمايه گذاري صندوق
توصيف خط مشي هاي سرمايه گذاري. براي مثال، انواع اوراق بهاداري كه مي تواند خريداري شود، چگونگي تركيب دارايي هاي صندوق و حدودي كه مدير صندوق مي تواند از حق اختيار معامله و قرار داد تحويل آتي استفاده نمايند.
محدوديت هاي سرمايه گذاري و يا اقداماتي كه صندوق نمي تواند انجام دهد.
هزينه هاي مبادلاتي: SEC براي بيان هزينه ها از فرضي به نام جدول استاندارد هزينه ها استفاده مي نمايند.
عملكرد صندوق، بر اساس اطلاعات مربوط به EPS ، تغييرات سرمايه و جدول نسبت هاي مالي.
توضيح دقيق ريسك پرتفوي سرمايه گذاري.
چگونگي خريد و باز خريد واحد هاي سرمايه گذاري.
خدمات ارائه شده ، همانند تلفن رايگان، طرح هاي خودكار خريد واحد هاي سرمايه گذاري، طرح هاي برداشت و برنامه هاي مالياتي.
اطلاعات مربوط به مشاوره صندوق و هزينه هاي آن.
نام و آدرس هيأت امنا صندوق، عامل انتقال و عامل توزيع سود نقدي.
فهرستي از سود نقدي و منفعت سرمايه توزيع شده و هزينه هاي مالياتي سرمايه گذار.
اطلاعات مربوط به ديگر پرتفوي هاي موجود در صندوق هاي خانواده(گالاگردرا و سيلواپول، 2009).

بخش سوم: مفاهیم عدم تقارن اطلاعاتی و پیامدهای آن
 2-16)عدم تقارن اطلاعات و كارايي بازار
عدم تقارن اطلاعات زماني ايجاد مي شود كه سهامداران به اطلاعات محرمانه اي كه مديران شركت در اختيار دارند، دسترسي نداشته باشند. وجود اطلاعات كافي در بازار و انعكاس بموقع و سريع اطلاعات بر روي قيمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتتگي با كارايي بازار دارد. در بازار كارا، اطلاعاتي كه در بازار پخش مي شود به سرعت بر قيمت تاثير مي گذارد. در چنين بازاري، قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي آن نزديك است. به عبارت ديگر ويژگي مهم بازار كارا اين است كه قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي از ارزش واقعي اوراق بهادار است. بازار كارا بايد نسبت به اطلاعات حديد حساس باشد. اگر اطلاعات تازه اي به اطلاعات عموم مي رسد، قيمت سهام عادي شركت متناسب با جهت اطلاعات ياد شده تغيير خواهد كرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جديد بي تفاوت باشد و عكس العمل لازم را نشان ندهد، يعني تحليل كننده اي در بازار براي ارزيابي و بررسي اثر اطلاعات جديد برقيمت نباشد، طبعا” آن بازار كارايي نخواهد داشت(رضازاده و آزاد، 1387).
جيانگ و كيم(2000) بيان داشتند كه در شركت هايي كه سهامداران آنها را نهادها و شركت هاي ديگر تشكيل مي دهند، اطلاعات داخلي با ارزش درباره چشم اندازهاي تجاري آتي شركت و همچنين استراتژي هاي تجاري آن، از طريق ارتباط مستقيم بين مديران و شركت هاي مالك عمده سهام به طور انحصاري در اختيار قرار مي گيرد. اين انتقال اطلاعات اغلب از طريق كانال هايي همانند اعضاي مشترك هيات مديره در اختيار شركت هاي سهامدار قرار مي گيرد و از اين طريق اكثر شركت هاي سرمايه گذار به اين اطلاعات دسترسي پيدا مي كنند. لذا رواج مالكيت شركت ها توسط شركت هاي ديگرمي تواند نقش اساسي در كاهش ميزان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره صاحب نظران، انتقال اطلاعات، ثروت سهامداران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، بازار سرمایه، مقررات قانونی