دانلود پایان نامه ارشد درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، حسابداری تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

اندازهگیری(برآورد) در اقلام تعهدی وجود دارد که میتواند از اشتباهات غیر عمدی در برآوردها و یا دستکاری عمدی اقلام تعهدی توسط مدیریت25 ناشی شود. به همین دلیل شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا با احتمال بیشتری دارای خطای برآورد در اقلام تعهدی خود هستند و در نتیجه، سود آنها در دوره آتی کمتر پایدار میماند.
با این حال، پایداری اقلام تعهدی در تمام شرکت ها یکسان نیست. محافظه کاری از جمله عواملی است که می‌توان انتظار داشت بر پایداری اقلام تعهدی موثر باشد. بنا به تعریف، محافظهکاری26 به عنوان الزامات تاییدپذیری بیشتر برای اخبار خوب (سود) در مقابل اخبار بد (زیان) در صورتهای مالی و یا عدمتقارن الزامات تاییدپذیری برای سودها و زیانها است (واتس27، 2003، باسو28، 1997).
به دلیل این ناقرینگی در الزامات تاییدپذیری، محافظه کاری موجب می‌شود تا تغییرات مثبت سود نسبت به تغییرات منفی سود پایداری‌ترگردد . به این ترتیب، چنین استنباط می شود که تاثیر محافظه‌کاری بر شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین یکسان نیست، زیرا شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا احتمالا درصد بیشتری از سودهای تحقق نیافته را در اقلام تعهدی خود در مقایسه با شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین دارند و در نتیجه، به دلیل الزامات تاییدپذیری بیشتر برای سودهای تحقق نیافته ، محافظه‌کاری اقلام تعهدی را در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، پایدارتر و به تبع نابهنجاری اقلام تعهدی را کمتر می‌نماید (وکیل، 2012).
علاوه بر تاثیر محافظهکاری بر تاییدپذیری اقلام تعهدی مثبت، محافظهکاری قابلیت اتکای اقلام تعهدی را نیز افزایش میدهد. واتس (1993،2003) بیان می‌کند که محافظه‌کاری منجر به اتکاءپذیری بیشتر اقلام تعهدی می‌گردد. بالچاندران و موهانرام29 (2006) بیان میکنند که محافظهکاری تاییدپذیری را الزامی و خطا در اندازهگیری را به حداقل میرساند و متقابلا قابلیت اتکای نتایج اطلاعات را افزایش میدهد. از سوی دیگر، ریچاردسون وهمکاران30(2005)به طور تجربی نشان دادند که اتکاپذیری بیشتر اقلام تعهدی نیز پایداری اقلام تعهدی را در پیش بینی سودها افزایش می‌دهد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، اسلون (1996) بیان نمود نابهنجاری اقلام تعهدی و بازده غیرعادی ناشی از معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی به این دلیل است که اقلام تعهدی پایداری کمتری دارند. بر همین اساس خط ممتد در نمودار شماره 1 تاثیر اندازه اقلام تعهدی را بر بازده غیرعادی نشان میدهد. ولی با حضور محافظهکاری و از طریق الزامات تاییدپذیری و قابلیت اتکای بیشتر برای اقلام تعهدی مثبت، پایداری اقلام تعهدی در شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین افزایش بیشتری را نشان میدهد. بنابراین، با افزایش پایداری اقلام تعهدی در دهکهای بالاتر، عاملی که باعث کسب بازده غیرعادی میگردد از شدتش کاسته میشود و بنابراین نابهنجاری اقلام تعهدی کاهش مییابد. پس میتوان نتیجه گرفت که محافظهکاری بازده غیرعادی ناشی از معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی را در شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین بیشتر کاهش میدهد. این نتیجهگیری به خوبی در شکل شماره 1 نشان داده شده است.

شکل (1-1):اثرات محافظهکاری بر بازده غیر عادی

*بازده غیرعادی ناشی از معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی
LAD31: شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین
HAD32: شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا
1-2-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
حسابداری تعهدی در بیانیه مفاهیم شماره 6 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی بدین صورت تعریف شدهاست:
“حسابداری تعهدی اقلام معوق، تعهدی و رویههای مختلف تخصیص را با هدف ارتباط دادن درآمدها، هزینهها، سودها وزیانها به دورههای مالی مربوط بهکار میگیرد. از این طریق به جای اینکه صرفا ورود و خروج نقد برای یک شرکت گزارش شود، میتوان عملکرد واحد اقتصادی را در طول یک دوره به خوبی نشان داد.”
از دیدگاه دیچو (1994)، هدف حسابداری تعهدی سنجش بهتر عملکرد شرکت است. از آنجایی که حسابداری تعهدی مشکلات زمان بندی و عدم تطابق موجود در حسابداری نقدی را تا حدودی مرتفع مینماید، سود بدست آمده در حسابداری تعهدی در مقایسه با جریان نقدی عملیاتی رقم مربوطتری است. اما وجود خطاهای برآورد که ناشی از دستکاری مدیریت و بکارگیری مفروضات و تخمینهای که لازمه حسابداری تعهدی هستند. بنابراین با مقایسه جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی، اقلام تعهدی بیشتر در معرض خطای برآورد هستند و این موضوع باعث میشود تا اهداف مورد نظر حسابداری تعهدی تامین نگردد. محافظهکاری از طریق الزامات تاییدپذیری، خطای برآورد را به حداقل میرساند و نتایج اطلاعات را قابل اتکا میسازد. از این رو، پژوهش حاضر با بررسی تاثیر محافظه‌کاری بر پایداری اقلام تعهدی بیان خواهد کرد که محافظهکاری توانایی کمک به هدف حسابداری تعهدی دارد یا خیر.
طبق فرضيه بازار كارا كه در مطالعات بازار سرمايه توسط فاما (1972)معرفي شد، زماني كه قيمتها منعكسكننده تمام اطلاعات در دسترس باشد، سرمايهگذاران قادر به كسب بازدههاي غيرعادي نخواهند بود. یکی از عواملی که میتواند منجر به ایجاد بازدههای غیرعادی شود، اقلام تعهدی است. اقلام تعهدی بدلیل خطاهای برآورد، پایداری کمتری دارند ولی سرمایهگذاران بی تجربه متوجه این موضوع نمیشوند و منجر به نابهنجاری در بازار سرمایه میگردند. با بررسی فرضیه دوم پژوهش، می توان بیان نمود که محافظهکاری به طور غیر مستقیم این نابهنجاری را کاهش و بازار سرمایه را به سمت کاراتر شدن هدایت مینماید.
با توجه به تامل و بررسی مطالعات صورت گرفته در حوزه پیامدها و اثرات محافظه‌کاری دو دیدگاه کاملا متفاوت در این خصوص وجود دارد. اول، انتخاب رویه‌های محافظه‌کارانه سودمند است و کیفیت اطلاعات حسابدار تعهدی را افزایش داده و از این رو، باعث کاهش مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد. و دیدگاه دوم، برای محافظه‌کاری نقش اطلاعاتی قایل نیست.
امروزه با توجه به رونق گرفتن بورس اوراق بهادار تهران انجام پژوهشی که پیامد محافظه‌کاری را در دو حوزه کیفیت اطلاعات حسابداری تعهدی و بازار سرمایه بررسی نماید، بیش از پیش احساس می‌شود تا بتواند سودمند بودن و نبودن محافظه‌کاری را برای قانون‌گذاران، تدوین‌کنندگان استانداردها، شرکت‌ها و استفاده‌کنندگان مشخص نماید.

1-3- اهداف اساسی پژوهش
انتظار میرود با افزایش محافظهکاری به دلیل کاهش خطای برآورد اقلام تعهدی، پایداری اقلام تعهدی افزایش یابد لیکن انتظار نمیرود تا محافظهکاری پایداری اقلام تعهدی در شرکت با اقلام تعهدی بالا بهمان اندازه شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین افزایش دهد. زیرا محافظهکاری از طریق الزامات تاییدپذیری و قابلیت اتکای بیشتر برای اقلام تعهدی مثبت که در شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا عمومیت دارد، احتمال دستکاری در اقلام تعهدی را در این شرکتها بیشتر کاهش میدهد و منجر به پایداری بیشتر اقلام تعهدی در شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا در مقایسه با شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین میگردد.
تبیین رابطه فوق به عنوان یک گام میانی جهت بررسی تاثیر محافظهکاری بر نابهنجاری اقلام تعهدی در این پایاننامه مورد آزمون قرار گرفتهاست. باتوجه به رابطه فوق، درصورتی که پایداری اقلام تعهدی، که تفسیر اشتباه بیشتر از واقع آن عامل قیمتگذاری اشتباه و ایجاد بازده غیرعادی است، افزایش یابد انتظار میرود تا نابهنجاری اقلام تعهدی کاهش یابد.
هدف اساسی پژوهش ابتدا تبیین ارتباط بین محافظهکاری و پایداری اقلام تعهدی و سپس تعیین ارتباط بین محافظهکاری و نابهنجاری اقلام تعهدی است تا با توجه به موارد پیش گفته در ضرورت پژوهش، بدانیم چگونه کیفیت اطلاعات حسابداری تعهدی و بازار سرمایه تحت تاثیر اثرات محافظه‌کاری قرار می‌گیرد.

1-4-فرضیههای پژوهش
واتس (1993،2003) بیان می‌کند که محافظه‌کاری منجر به اتکاءپذیری بیشتر اقلام تعهدی می‌گردد. از طرفی، ریچاردسون وهمکاران(2005)به طور تجربی نشان دادند که اتکاپذیری بیشتر اقلام تعهدی نیز پایداری اقلام تعهدی را در پیش بینی سود ها و بازده‌های سال بعد افزایش می‌دهد. وکیل (2011) بین این دو ارتباط برقرار می‌کند. یعنی، محافظه‌کاری، اتکاءپذیری اقلام تعهدی را تحت تاثیر و اتکاءپذیری اقلام تعهدی، پایداری اقلام تعهدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا همراه با محافظه‌کاری بیشتر با احتمال بیشتری اقلام دائمی را ارائه می‌کنند، زیرا اقلام تعهدی مثبت به اطمینان تحقق بیشتری نیاز دارندکه باعث می‌شود تا این اقلام تعهدی در پیش بینی سود سال بعد پایدارتر باشند. این موضوع باعث می‌شود تا الزامات نامتقارن قابلیت اتکاء و تاییدپذیریی که محافظه‌کاری ایجاد می‌کند، قابلیت اتکا و تاییدپذیری بیشتری برای سودها نسبت به زیان‌ها قائل شود. انتظار نمی‌رود تا محافظه‌کاری شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین را بهمان اندازه شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا تحت تاثیر قرار دهد زیرا،الزامات قابلیت اتکاء و تاییدپذیری بیشتر، برای اقلام تعهدی کاهنده سود که در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین عمومیت دارد، به مراتب کمتر ‌می‌باشند.
فرضیه 1: اعمال محافظه‌کاری، در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، پایداری اقلام تعهدی را بیشتر افزایش خواهد داد.
اسلون (1996) بين اقلام تعهدي و بازده آتي سهام رابطه منفي مشاهده نمود، اين رابطه منفي را نابهنجاری اقلام تعهدي ناميد و علت ايجاد چنين رابطه‌اي را وجود سرمايه‌گذاران بي تجربه در بازار عنوان كرد و اینگونه بيان نمود كه سرمايه‌گذاران زماني كه انتظاراتشان را از سود شركتها شكل مي‌دهند، تمايل دارند تا پايداري اقلام تعهدي را بيش از واقع و پايداري جريانات نقدي را كمتر از واقع ارزيابي كنند و در واقع پايداري اقلام تعهدي را نسبت به جريان نقدي بيشتر پيش بيني مي‌كنند و در اين صورت، رابطة منفي بين اقلام تعهدي و بازده آتي سهام ايجاد مي‌شود و سبب مي‌شود سهام به اشتباه قيمت گذاري شود. همان گونه که در فرضیه 1 فرض شد، پیش بینی می‌شود که با افزایش محافظه‌کاری در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا پایداری اقلام تعهدی افزایش یابد. اگر اقلام تعهدی بالا، پایدارتر شوند، آنگاه نابهنجاری اقلام تعهدی باید کاهش یابد، زیرا فرضیه ثبات رفتاری سرمایه‌گذار اسلون (1996) زمانی که اقلام تعهدی بالا پایدارترند قیمت گذاری اشتباه کمتری را، پیش بینی می‌کند.
فرضیه 2: اعمال محافظه‌کاری، در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، بازده سال بعد ناشی از اقلام تعهدی33 را بیشتر افزایش خواهد داد.
1-5- روش پژوهش
پژوهش حاضر از آنجایی که از یک‌سو هدف پژوهش حاضر تبيين رابطه بين محافظه كاري، پايداري اقلام تعهدي و نابهنجاري اقلام تعهدي است و همچنین از سوی دیگر به دنبال افزودن به دانش کاربردی در این زمینه است، از نظر هدف کاربردی، و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی، از نوع همبستگي تحليل رگرسيون چندگانه است.

1-5-1- روش گردآوری دادهها
اطلاعات و دادههای مورد نیاز برای انجام این پژوهش بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات پژوهش و مباحث نظری از منابع کتابخانهای و پایگاههای علمی و مقالات خارجی و داخلی جمعآوری شد. داده‌های مورد نیاز برای انجام این پژوهش عموماً با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و صورتهای مالی شرکتها بدست آمد.

1-5-2-روش‌هاي آماري مورد استفاده
در اين پژوهش ، ابتدا نمونهي آماري از بين جامعه ي آماري شركت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس شرايط ويژهاي كه در بخش جامعه و نمونه آماري ذكر شد، انتخاب گرديده و سپس به منظور محاسبا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره قلام تعهدی، اقلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی، بازده سهام Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، ارزش بازار، ارزش دفتری