دانلود پایان نامه ارشد درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، ارزش بازار، ارزش دفتری

دانلود پایان نامه ارشد

ت مربوط به فرضيات و آزمون آن‌ها از نرم افزارهاي SPSS و Excel استفاده مي شود. روش‌هاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش، آمار توصيفي، رگرسيون، همبستگي، آزمون اف،(F.test) آزمون تي (T.test)و آزمون دوربين-واتسون خواهد بود.

1-5-3- جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد که از سال 1376 لغايت 1389 در بورس فعال بودهاند.

1-5-4- نمونه آماري
در اين پژوهش نيز جهت تبیین رابطه محافظهکاری با پایداری اقلام تعهدی و نابهنجاری اقلام تعهدی از اطلاعات شرکت- سال استفاده شده است. دادههاي مورد استفاده در اين پژوهش از نوع تلفیقی ميباشد. نمونه مورد استفاده در اين پژوهش با استفاده از روش حذفي انتخاب شده است. بنابراين شرکتها بايد ويژگيهاي زير را داشته باشند تا عضو نمونه منظور شوند.
1- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
2- شرکتهای عضو نمونه تا قبل از اسفند سال 1380 در بورس تهران پذيرفته شده باشند؛ برای محاسبه اندازه محافظهکاری به اطلاعات 10 ساله (1390- 1375) نیاز است.
3- به علت نیاز به بازدهي و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري، معاملات بازار سهام، شرکتها نبايد بيشتر از 4 ماه وقفه زماني داشته باشند.
4- شرکتها نبايد جزء گروههاي صنعت واسطهگري مالي مانند بيمه و بانک باشند. زيرا ماهيت فعاليت اين گونه از شرکتها متفاوت از سايرين است.
5- اطلاعات موردنياز براي هر يک از شرکتهاي انتخابي در دسترس باشد.
پس از حذف شرکتهاي فاقد شرايط مذکور، تعداد 81 شرکت به عنوان نمونه باقي مانده است و با توجه به ماهيت تلفیقی دادهها، تعداد مشاهدات اين پژوهش 405 سال- شرکت ميباشد. البته برای آزمون رگرسیون 1-1 و 1-2 تعداد مشاهدات به علت نياز به اطلاعات شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا و پایین، کاهش يافته است.

1-6- مدلهای پژوهش
1-6-1- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول پژوهش: بررسی ارتباط بین محافظهکاری و پایداری اقلام تعهدی
(1-1)
INCi,t+1 = α + π1CFOit + π2OACit + π3 CONSQit+ π4 (OACit*CONSQit)+ π5 HADit + π6(OACit*HADit)+π7 (CONSQit*HADit) + π8(OACit * CONSQit* HADit) + εi,t+1

INC: سود عملیاتی سال بعد
CFO: جریان نقد عملیاتی
OAC: اقلام تعهدی عملیاتی
CONSQ: اندازه محافظهکاری
HAD: متغیر دامی (ظاهری) برای اقلام تعهدی بالا ‌است که اگر شرکت به بالاترین چارک اقلام تعهدی تعلق داشته باشد برابر 1 و در غیر این صورت برابرصفر است.

1-6-2- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم پژوهش: بررسی ارتباط بین محافظهکاری و نابهنجاری اقلام تعهدی
(1-2)
SARi,t+1 = α + β1 DIVYit + β2 DIVY2it + β3 BETAit + β4 LnBTMit + β5 LnMVit + β6 LEVit+ β7 EYLD it + β8 NEYLDit + β9 CFOit + β10 OACit + β11 CONSQit + β12 (OACit*CONSQit) + β13 HADit + β14 (OACit*HADit) + β 15 (CONSQit*HADit) + β16 (OACit*CONSQit*HADit) + εi,t+1

SAR: بازده تعدیل شده بر مبنای اندازه سال بعد
DIVY: بازده سود سهام از تقسیم سود هر سهم بر قیمت بازار سهم بدست ‌می‌آید.
2DIVY: بازده سود سهام به توان 2
BETA: بتای مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
LnBTM: لگاریتم طبیعی ارزش دفتری به ارزش بازار
LNMV: لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام
LEV: اهرم که در این پژوهش یک بعلاوه اهرم مالی است و از تقسیم ارزش دفتری کل دارایی‌ها بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام برای شرکت i بدست می‌آید.
EYLD: نسبت سود به قیمت
NEYLD: شاخص سود منفی برای شرکتi واگر سود منفی باشد برابر یک و درغیر این صورت برابر صفر است.
CFO: جریان نقد عملیاتی
OAC: اقلام تعهدی عملیاتی
CONSQ: اندازه محافظه‌کاری

1-7- تعریف واژهگان کلیدی
محافظهکاری: الزامات تاییدپذیری بیشتر برای اخبار خوب (سود) در مقابل اخبار بد (زیان) در صورتهای مالی و یا عدمتقارن الزامات تاییدپذیری برای سودها و زیانها است (واتس، 2003، باسو، 1997).
نابهنجاری اقلام تعهدی: رابطه منفي بين اقلام تعهدي و بازده آينده سهام است. (اسلون، 1996)
سود عملیاتی سال بعد: سود ناویژه منهای هزینه های اداری، عمومی و فروش.
جریان نقد عملیاتی: جريان‌ خالص‌ ورود (خروج) وجه نقد ناشي‌از فعاليتهاي‌ عملياتي.
اقلام تعهدی عملیاتی: دارایی‌های جاری بجز وجه نقد منهای بدهی‌های جاری بجز مالیات پرداختنی و حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی.
اندازه محافظهکاری: اختصاص عدد به محافظه‌کاری محاسبه شده براساس مدل باسو در چهار طبقه.
بازده تعدیل شده بر مبنای اندازه سال بعد: برابر است با حاصل ضرب یک ساله یک بعلاوه بازده ماهانه هر شرکت منهای حاصل ضرب یک ساله بازده ماهانه پرتفوی متعلق به آن شرکت.
بازده سود سهام: برابر است با تقسیم سود هر سهم بر قیمت بازار سهم.
توان دوم بازده سود سهام: برابر است با بازده سود سهام به توان دو.
بتا: ریسک سیستماتیک سهام عادی که برابر است با کوواریانس بازده سهام و بازده بازار تقسیم بر بازده پرتفوی بازار .
لگاریتم طبیعی ارزش دفتری به ارزش بازار: ارزش دفتری عبارت است از مبلغ حقوق صاحبان سهام طبق اطلاعات حسابداری و ارزش بازار از حاصل‌ضرب تعداد سهام عادی شرکت در پایان سال در آخرین قیمت هر سهم در پایان سال بدست می‌آید.
لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام: ارزش بازار از حاصل‌ضرب تعداد سهام عادی شرکت در پایان سال در آخرین قیمت هر سهم در پایان سال بدست می‌آید.
نسبت سود به قیمت: در مورد سود از سود هر سهم که برای سال مالی اعلام می‌شود، و در مورد قیمت نیز ار قیمت هر سهم در پایان سال استفاده شده‌است.
اهرم :برابر است با یک بعلاوه اهرم مالی است .اهرم مالی نیز برابر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام است که در مورد بدهی از کل بدهی‌های شرکت منعکس در صورت‌های مالی و در مورد حقوق صاحبان سهام نیز از ارزش دفتری آن در پایان دوره استفاده شده است.
1-8- خلاصه فصل
در این فصل به ارائه کلیات پژوهش پرداخته شد و طرح کلی پژوهش مشخص گردید. موارد ذکر شده در بخش اول فصل شامل مقدمه و بیان موضوع پژوهش بود که علاوه بر بیان دیدگاه‌های متفاوت در خصوص رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی به تشریح کامل مساله پژوهش پرداخته شد. در سایر بخشها این فصل نیز به ببیان اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف اساسی پژوهش، فرضیههای پژوهش، روش‌شناسی و مدل پژوهش پرداخته شده است.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه
این فصل از پژوهش به بررسی ادبیات و مبانی نظری پژوهش اختصاص دارد. فصل دوم ابتدا به معرفی و بیان محافظه‌کاری، تعاریف، دلایل و تبیین‌ها می‌پردازد. در این فصل انواع مدل‌ها و سنجه‌های محافظه‌کاری معرفی می‌گردد. سپس، نابهنجاری اقلام تعهدی و دیدگاه‌های مختلف آن ارائه می‌شود؛ و در بخش آخر به بررسی اثرات محافظه‌کاری به خصوص اثر آن بر پایداری سود و نابهنجاری اقلام تعهدی از دیدگاه تئوریک و بر مبنای پژوهش‌ها انجام شده توضیح داده می‌شود.

2-2- ادبیات نظری محافظه‌کاری
محافظهكاري34 يكي از ويژگيهاي برجستهي گزارشگري مالي است كه در سالهاي اخير به خاطر رسواييهاي مالي (در شركتهايي مانند انرون35 و وردكام36)، توجه بيشتري را به خود جلب نموده است و برخي مطالعات و پژوهشهای اخير به طور ويژه بر محافظه كاري تمركز نمودهاند. پژوهش‌ها تجربي اخير در مورد محافظه كاري نشان ميدهند كه نه تنها رويههای حسابداري محافظه‌كارانه است؛ بلكه در کشورهای انگلیسی زبان طي 30 سال گذشته اين رويهها محافظه كارانهتر شده است. اين نتايج شگفتانگيز با مخالفت آشكارِ بسياري از قانون‌گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين‌كنندگان استاندارد و دانشگاهيان روبرو شده است؛ ولی بقاي طولاني مدت محافظه كاري و دوام آوردن آشكار آن در برابر انتقاد، مقتدرانه نشان میدهد كه منتقدان منافع بااهميت آن را ناديده انگاشتهاند. اگر قانون‌گذاران و تدوينكنندگان استانداردِ منتقد، بدون درك منافع محافظه كاري در حذف آن تلاش كنند؛ استانداردهايي ايجاد خواهد شد كه بطور جدي براي گزارشگري مالي زيانبار است (واتس، 2003، آزاد، 1388). با توجه به اهمیت محافظه‌کاری به عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی، پژوهشگران دلایل و تبیینهایی را برای آن ارائه نموده و اثرات آن را بررسي كردهاند.

2-2-1- تاریخچه محافظه‌کاری
در حسابداري، محافظه‌كاري مفهومي است كه سابقهاي طولاني دارد. باسو (1997) معتقد است كه محافظه‌كاري طی قرنها تئوری و عملِ حسابداری را تحت تاثیر قرار داده است. ثبتهای تاریخی اوایل قرن پانزدهم میلادی دربارهی معاملات مشارکتی و تضامنی نشان میدهند که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه‌کارانه بوده است. مفهوم محافظه‌کاری زمانی ایجاد شد که ترازنامه مهمترین و اغلب تنها صورت مالی بود و اجزای سود یا سایر نتایج عملیات به ندرت در خارج از شرکت‌ها ارائه میشد. اولین کاربرد صورت‌های مالی برای بانکداران و دیگر اعتبار دهندگان بوده است. انگیزهی آن‌ها از کاربرد محافظه‌كاري اطمینان از آن بوده که سرمایه گذاریشان به گونهای مناسب حفظ خواهد شد. از این‌رو کمنمایی خالص دارایی‌ها مطلوب، و حتی شرافتمندانه37 بود؛ زیرا باعث ایجاد حاشیهی ایمنی38 برای وامها میشد (هیات استانداردهای حسابداری مالی، 1980). استرلينگ39 (1970) محافظه‌كاري را موثرترين اصل ارزشيابي در حسابداري ميدا‌ند. پژوهش‌ها تجربي اخير در مورد محافظه‌كاري نشان ميدهند كه نه تنها رويههای حسابداري محافظه‌كارانه است، بلكه در کشورهای انگلیسی زبان طي 30 سال گذشته اين رويهها محافظه كارانهتر شده است. اين نتايج شگفتانگيز با مخالفت صريح بسياري از قانون‌گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين‌كنندگان استاندارد و دانشگاهيان روبرو شد؛ ولی بقاي طولاني مدت محافظه‌كاري و دوام آوردن آشكار آن در برابر انتقاد، مقتدرانه نشان میدهد كه منتقدان منافع بااهميت آن را ناديده انگاشتهاند. اگر قانون‌گذاران و تدوين‌كنندگان استانداردِ منتقد، بدون درك منافع محافظه‌كاري در حذف آن تلاش كنند، استانداردهايي ايجاد خواهد شد كه بطور جدي براي گزارشگري مالي زيانبار است (واتس، 2003).

2-2-2- علل وجودی محافظه‌کاری در حسابداری
حسابداري اغلب در کنار حسابرسی به منظور محدود کردن مدیران از اعمال نظر بیش از اندازه در مصرف منابع تحت اختیار آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در طی قرن‌ها، حسابداري در تقسیم بازده میان گروه‌هاي مختلف درگیر با شرکت استفاده شده است. از این جمله، استفاده از آن در قرارداد پاداش مدیریت که مربوط به تخصیص بازدهی است. همچنین براي تعیین مقادیر قابل تخصیص به دارندگان حقوق در شرکت نیز از حسابداري استفاده شده است. توزیع سود نقدي بر مبناي سود حسابداري به طور اختیاري در اساس نامه‌هاي شرکت‌ها در اوایل قرن نوزده، زمانی که شرکتها شروع به استقراض کردند، قرار می‌گرفته است.
در پایان قرن نوزده در انگلیس و در پایان دهه اول قرن بیست در آمریکا حسابداري به شکل جدید خود رشد نمود. جریان نقدي از طریق اقلام تعهدي به منظور به دست آمدن سود حسابداري در شکل امروزي خود تعدیل شد. شرکت‌هاي حسابرسی حرفه‌اي نیز ظهورکردند. در سال 1900 اکثر شرکت‌هایی که در بورس سهام لندن لیست شده بودند توسط حسابرسان، حسابرسی شدند ولو اینکه هیچ الزام قانونی براي چنین حسابرسی وجود نداشت. محافظه‌کاري به تدریج تبدیل به یک بخش درونی حسابداري در ادامه این قرن شد که به نظر یکی از کاربردهایش مربوط به قراردادهاي تقسیم بازدهی میان دارندگان حقوق و ادعاهاي متفاوت شرکت بود.
اولین موسسات حسابرسی عمومی انگلیس به عنوان امنا در ورشکستگی شناخته شدند. در هنگام تسویه ورشکستگی، حسابداران همه زیان‌ها را قبل از توزیع سود شناسایی ‌می‌کردند. هدف اطمینان از این مورد بود که در تسویه ابتدا به افرادي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، حسابداری تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حسابداران، بازار سرمایه، تداوم فعالیت، پاداش مدیریت