دانلود پایان نامه ارشد درباره افغانستان، سیستان و بلوچستان، دریای عمان

دانلود پایان نامه ارشد

رشد سالیانه جمعیت این استان در مقطع 75-65 معادل 7/3 و در دوره 85-75 ، 4/3 درصد بوده است . درحالیکه برای کل کشور به ترتیب ارقام 96/1 و 62/1 درصد را نشان می دهد .بعد خانوار و درصد خانوارهای پرچمعیت در این استان در مقایسه با کل کشور در سه دوره سرشماری گذشته همواره بالاتر بوده است .(جدول شماره 3-1)

جدول شماره 3-1: شاخص بعد خانوار به تفکیک کل کشور و استان سیستان و بلوچستان در سالهای مختلف

ماخذ: مرکز آمار ایران

جدول شماره 3-2: جمیت بر حسب جنس و گروه سنی
گروه عمده سنی
مرد و زن
مرد
زن
جمع
2405742
1221240
1184502
اطفال(کمتر از 1 سال)
64360
32696
31664
نوباوگان(5-1)
314295
159988
154307
کودکان(10-6)
309238
158377
150861
نوجوانان(14-11)
246679
127453
119226
جوانان(24-15)
618829
309596
309233
میانسالان(64-25)
781378
392847
388531
بزرگسالان(65 و بیشتر)
70963
40283
30680
ماخذ: مرکز آمار ایران

جدول بالا نشان می دهد که بیشترین جمعیت در گروه سنی 15 تا 64 سال قرار دارند که در واقع نیروی کار فعال و بالفعل جامعه را تشکیل می دهند .لذا پرداختن به موضوع امنیت اجتماعی و شغلی هموطنان در این منطقه یکی از دغدغه های دولت می تواند باشد .

گویش سیستانی
گویش سیستانی یکی از گویش هاي مهم زبان فارسی است که مردم سیستان بدان تکلم می کنند. این گویش هم اکنون به صورت عمده در منطقه سیستان ایران، نیمروز و فراه افغانستان، سرخس ایران، ترکمنستان و دشت گرگان جاري می باشد.(بهاری، 1378)

این گویش از یک سو بیشترین خویشاوندي واژگانی و دستوري را با گویش موجود و گذشته خراسانی و فراتر از آن با لهجه هاي مرده ماوراءالنهري و تاجیکی کنونی دارد و از سوي دیگر واژه هاي مشترك بسیار با بلوچی دارد که با توجه به پیوندهاي تاریخی و پیوستگی هاي جغرافیایی و مهاجرتهاي قومی و خویشاوندي [ طایفه اي، امري طبیعی می باشد.(محمدی، 1379)

گونه هاي زبانی
چهار گونه فرعی می توان براي گویش سیستانی متصور شد که شامل گونه هاي زرگري، ادبی )ملّایی( سیدي و عربی می شود.

زرگري
در گونه زرگري، ساخت هجایی یک اصل زیربنایی بوده و گویش به هجاهاي سازنده تقسیم می شود و پس از هر هجاي اصلی، یک هجاي تبعی با ساخت »ز+ مصوت « ظاهر می شود. به عنوان مثال واژه (پو (به معنی پا به صورت پوزو تلفظ می شود

ادبی

گونه ادبی سیستانی مورد کاربرد در مواردي از قبیل تقلید ادا، مداحی، متن خوانی، شبیه خوانی (تعزیه)، زبان ملایی و سخن گفتن از سر تأمل می باشد این گونه از چند زاویه با گونه معیار گویش سیستانی در تفاوت می باشد، شامل: ساختمان تک واژ وجهی «می «ساختمان تک واژ وجهی«ب« جزء پیشین، ساختمان تک واژ نفی و نهی و تکیه فعل هایی که تک واژ «می« دارند.

سیدي

در گونه سیدی واج « س» به جای واج نخست قرار گرفته و در پایان عبارت« واج نخست حذف شده + ادی» افزوده می شود. مثلا کتاب به ستابکدی تبدیل می شود

عربی
گونه عربی تنها در میان طایفه شیخ )از طوایف سیستانی( دیده می شود و غالباً براي ایجاد ارتباط میان اعضاي خانواده در حضور مهمان بیگانه به کار برده می شود و حالت خصوصی دارد. این گونه از لغات عربی بیشتري بهره می جوید.

عوارض طبیعی

ارتفاعات
کوههای این استان جزو رشته کوههای مرکزی ایران است و شامل ناهمواریهای مشرق چاله لوت و ارتفاعات دیواره شرقی و جنوبی چاله جازموریان می باشد.این کوهها به هم متصل نیستند بلکه حوضه های پست داخلی در فواصل آنها رشته های مشخصی را به وجود آورده است . پهنای کوهستانی از شمال به جنوب افزایش می یابد. به طور کلی این ناهمواریها شمامل دو قسمت می شوند:

کوههای بلوچستان
کوههای بلوچستان بین چاله لوت و جازموریان و بیابان ماشکید و سواحل دریای عمان گسترده شده اند.ارتفاعات مهم این ناحیه عبارتند از کوه تفتان ،کوه بزمان ، کوه بیرک ، ملک سیاه کوه و کوههای بم پشت.

کوههای سیستان
این کوهها با جهت شمال جنوبی ، شامل چین خوردگیهای هستند که از غرب به بیابان لوت و از شرق به دشت سیستان منتهی می گردد.

جدول شماره3-3: مساحت استان بر حسب وضعیت اراضی
کل استان
جمع
اراضی زراعی و باغی
جنگل
مرتع
اراضی مسکونی
بیابان و شنزار
سایر

18750276
409565
1208712
10565103
5542
5635766
925588
ماخذ: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان،1388
با نگاهی گذرا به جدول شماره 3-3 به خوبی می توان دید که بیشتر مساحت استان را اراضی بیابانی و شنزار تشکیل داده است .

3-3-4-2- رودخانه ها
رودخانه هیرمند:
منبع اصلی تامین آب دشت سیستان و در حقیقت شاهرگ حیاتی منطقه سیستان است که از کوههای هندوکش و ارتفاعات بابایغما در چهل کیلومتری غرب کابل در افغانستان سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافت 1050 کیلومتر وارد خاک ایران می شود .
رودخانه بمپور:
رودخانه بمپور یکی از رودخانه های دائمی پر آب بلوچستان و از ارتفاعات کارواندو که در 120 کیلومتری شمال شرقی ایرانشهر واقع شده ، سرچشمه گرفته است .

رودخانه سرباز:
این رودخانه از شاخه های اصلی رودخانه باهوکلات است .طول رودخانه سرباز تا باهو کلات 170 کیلومتر است و خود از بهم پیوستن رودهای فرعی تشکیل می یابد که بزرگترین آنها رود خانه نسکند است که از نسکند سرچشمه می گیرد.

رودخانه باهو کلات :
از بهم پیوستن کاجو و سرباز به وجود می آید و پس از گذشتن از دشتهای باهوکلات و دشتیاری ، به خلیج گواتر در دریای عمان می ریزد و سد پیشین بر روی آن احداث شده است. که این رودخانه محل زیست تمساح نیز می باشد.

دریاچه ها

دریاچه هامون: این دریاچه در دشت سیستان با مساحت 4000 کیلومتر مربع و عمق متوسط 5 متر بزرگترین دریاچه آب شیرین کشور است که در شمال و شمال غربی این دشت قرار گرفته است . اهمیت این دریاچه به خاطر آب شیرین آن و امکان پرورش و صید ماهی در سالهای پر آبی و تعیین علوفه دامها می باشد .در زمانهای پر آبی مازاد آب دریاچه از طریق آبراه شیله به طرف مرز افغانستان بر میگردد و در محلی به نام گوده زره در شن زارها فرو می رود.

دریاچه جازموریان: دریاچه فصلی است و در غرب بلوچستان مابین کوههای مکران و شاهسواران واقع شده است . هلیل رود و بمپور به این دریاچه می ریزند . آب دریاچه به علت فرو رفتن آب در زمینهای ان شیرین می باشد. (سال نامه آماری ،1388)

مذهب
مردم استان سیستان و بلوچستان به لهجه سیستانی در منطقه سیستان و بلوچی در منطقه بلوچستان تکلم می کنند و لهجه مکرانی و سرحدی در شمال بلوچستان نیز رایج است ودر این استان 99.85 درصد جمعیت را مسلمانان شیعه و سنی تشکیل می دهند. (سال نامه آماری ،1388)

اوضاع اقتصادی
سیستان و بلوچستان از جهت رشد و توسعه اقتصادی از مناطق در حال توسعه کشور است .زراعت اشکال متعددی دارد و صنعت آبی آن وابسته به رود هیرمند است .صنایع موجود در استان به دو دسته صنایع ماشینی و دستی تقسیم می شوند که صنایع ماشینی استان عبارتند از صنایع غذایی ، نساجی ، پوشاک و صنایع شیمیایی و کارگاههای فلز کاری ، ریخته گری ، ساخت لوازم خانگی و تانکر سازی . معادن این استان عبارتند از معادن مس،کرومیت، منگنز، سنگ مرمر ، سنگ آهک.
به دلیل همسایه بودن بلوچستان با پاکستان و افغانستان و همچنین وجود تنها بندر اقیانوسی ایران در انجا ، این استان از ظرفیت بالایی برای پیشرفت برخوردار است .

نقشه شماره 3-2: نابرابری در شاخص توسعه ( منبع : یاسوری ،1384:143)

جدول شماره 3-4: برخی شاخص های اقتصادی اجتماعی در استان های مرزی

در جدول شماره 3-4 و نقشه شماره 3-2 مشاهده می کنیم که استان های مرزی ایران بیشترین درصد بیکاری ، تورم و کمترین توسعه اقتصادی و اجتماعی را دارند و این عوامل زمینه گرایش مردم را به شغل های کاذب افزایش می دهد . برای آنکه ضریب امنیت را در مناطق حاشیه ای افزایش دهیم ، بایستی یک سری فعالیتهای آمایشی مربوط به توسعه را انجام دهیم .

آب و هوا
استان سیستان و بلوچستان از لحاظ طبقه بندی اقلیمی جزو نواحی بیابانی و خشک می باشد.میزان نزولات در مناطق مختلف بین 130-70 میلیمتر می باشد .در سال بارندگی گاه موجب ایجاد سیل و خسارت شدید می گردد ولی در صورت مهار سیلابها امکان توسعه کشت افزایش می یابد .
زاهدان سردترین و ایرانشهر گرمترین شهرهای استان هستند .در نواحی جنوبی و ساحلی استان یعنی تا شعاع 150 کیلومتری از ساحل دریا در زمستان درجه حرارت شب و روز بین 25-10 درجه سانتیگراد متغییر بوده و این ویژگی همراه با رطوبت نسبی 95-50 درصد در طول سال استعداد فراوان تولید محصولات گرمسیری و سبزیجات غیر فصل را فراهم نموده است . (سال نامه آماری ،1388)

نمودار: 3-1: حداقل و حاکثر دما در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان

زمین شناسی
زیر پهنه مکران شامل کوههای خاوری –باختری است که از جنوب گودال جازموریان تا ساحل دریای عمان را زیر پوشش دارد . پی سنگ ناحیه از نوع پوسته های اقیانوسی است که با توالی ضخیمی از نهشته های شبه فلیشی کرتاسه بالایی – الیگوسن و ردیفهای مولاسی میوسن- پلیوسن پوشیده شده است .در یک راستای شمال به جنوب سن سنگها کاهش می یابد. در حاشیه شمالی مکران مجموعه های افیولیتی کرتاسه بالو در حاشیه دریای عمان ردیف های سست و کم سیمان مولاس پلیوسن و پادگانه های دریائی کواترنر قرار دارد .با توجه به پراکنش واحدهای سنگی چنین به نظر می رسد که از زمان کرتاسه به بعد دریا به سمت جنوب عقب نشسته و رسوبهای جوانتری از خود برجای گذاشته است .
از نگاه ساختاری زیر پهنه مکران مجموعه ای از منشورهای فزاینده است که در شکل گیری آن فرورانش پوسته اقیانوسی عمان به سمت شمال (زیر مکران) نقش اساسی داشته است . بهمین لحاظ ساختارها روند خاوری – باختری دارند و بطور عموم محدود به گسلهای راندگی طولی با شیب به سمت شمال خاورند . پدیده فرو رانش عمان به زیر مکران هنوز پایا است به همین دلیل ویژگی های زمین شناسی مکران بسیار شاخص بوده و مورد توجه دانشمندان زمین شناسی است .
زیر پهنه جازموریان یک فرونشست تکتونیکی است که در جنوب آتشفشان بزمان و شمال کوههای بشاگرد و همچنین ارتفاعات خاور ایرانشهر حاوی رسوبهای سیلتی – رسی که بر این فرونشست تخلیه می شوند . به همین رو بخش بیشتر فرونشست جازموریان با نهشته های آبرفتی جوان پوشیده شده اند .در حاشیه جنوبی از نوع برخان است .(سال نامه آماری ،1388)

تکنیک های تحقیق
تکنیک تحقیق در علوم اجتماعی روشهای انطباق آگاهی با شناخت است. با توجه به اهمیت مطالب و به روز بودن آنها و ملاحظات مرتبط با متغیرها و گزاره های دخیل در روند تحقیق و ابعاد گسترده مسائل امنیتی- سیاسی میان سه کشور ایران ، افغانستان و پاکستان از چهارچوب روش توصیفی استفاده شده است. و برای گردآوری و فیش برداری آن از اطلاعات کتابخانه ایی و اینترنتی معتبر استفاده شده است. دراین تحقیق , به توصیف و معرفى پـدیده مورد نظر از طریق بر شمردن ویژگى ها, ابعاد و حدود آن صورت گرفته است . دراین تحقیق , سعی در شناسایى عوامل و مـتغیرهاى دخیل در این موضوع شده و نیز تلاش شده تا با شناسایى وضع موجود, نه قضاوت درباره آن نوع روابط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

فصــل چهارم

(یافته های تحقیق)

4-1- یافته ها
4-1-1- مهمترین منابع چالش زای امنیتی- سیاسی ایران و افغانستان در مرزهای جنوب شرقی
عدم وجود ثبات سیاسی، اداری، اقتصادی در افغانستان از چندین دهه قبل به ویژه بعد از خروج شوروی سابق از این کشور تاکنون همواره منشأ بروز مشکلاتی در مرزهای شرقی کشور بوده است. به طوری که از 130 سال پیش بدین سو، افغانستان دست کم شش بار کانون انتشار امواج بحران زا به دولت های همجوار به ویژه ایران و پاکستان بوده است(زرقانی،1386: 16). افغانستان با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره افغانستان، پناهندگان، سیستان و بلوچستان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره افغانستان، مواد مخدر، سیاست گذاری