دانلود پایان نامه ارشد درباره افغانستان، پناهندگان، سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه ارشد

دارد. تخمین زده می شود که تا پایان دهه ی ١٣٧٠ هجری، بیش از ٣۵٠٠ دانشجوی افغان مشغول به تحصیل بوده اند که ٣٠٠ نفر از آنها متعلق به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بودند www.goftogu

مهاجران : معضل اجتماعی یا اهرم سیاسی

برخورد جامعه ی میزبان با پناهندگان در بسیاری موارد از سه ویژگی عمده برخوردار است: نخست، نفرت از جامعه ی پناهنده و مقصردانستن آن در تمامی نابسامانی های اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی و حتی سیاسی؛ دوم، جهل نسبت به جامعه ی مهاجر و فرھنگ آن؛ و سوم، تناقض در برخورد با پناهندگان یعنی از یک سو بهره کشی اقتصادی از آنهاو از سوی دیگر ابراز نارضایتی از وجود آنهادر جامعه ی میزبان. این روندهانه تنهادر برخورد با مهاجرین ایرانی در سایر مناطق دنیا بلکه در برخورد ایرانی هابا جامعه ی افغانی نیز مشاھده می شود. بنابراین برخلاف بسیاری از مطالعاتی که وجود مهاجرین را در جامعه ی میزبان مثبت ارزیابی می کنند، نگاه جامعه ی ایران به حضور افغان ها اکثراً توأم با بیگانه گریزی، ترس و جهل است که در یکسان سازی و کلیشه سازی از همه ی آنهانمود می یابد.
به نظرمی رسد رویکرد دولت های بعد از جنگ و به ویژه دولت نهم به موضوع پناهندگان افغانی هم از عواملی چون تلاش درجهت توجیه ناکامی سیاست های اقتصادی آن در مورد کاھش بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی نشان دارد و هم ابزاری است جهت مجبورساختن دولت نوپای افغانستان به اعطای امتیازات بیشتر به اسلام گرایان و به کرسی نشاندن دعاوی آنهادر دستگاه سیاسی و پارلمان افغانستان. در واقع می شد انتظار داشت که به واسطه ی غالب بودن نوعی نگاه همدلانه به جهان اسلام که از ارکان سیاست خارجی این دولت محسوب می شود، رویه ی اخراج اجباری افغان ها از ایران از ملایمت بیشتری برخوردار شود. اما به نظر می رسد در این رویکرد، جهان اسلام مفهومی به مراتب محدودتر از آن چیزی را دارد که در ابتدای انقلاب داشت و در آن ظاهرا جایی برای افغانی هاوجود ندارد.
برخلاف اوایل انقلاب و شکل گیری دولت اسلامی که سیاستش در قبال پناهندگان بر گفته ی معروف امام خمینی ره ( اسلام مرز نمی شناسد) استوار بود، رویکرد دولت های بعد از جنگ به موضوع پناهندگان متفاوت بوده است. ناگفته نماند که این سیاست بر موجی از تمایلات نژادپرستانه ی ریشه دار در میان عوام ایرانی تکیه زده است که مهاجرین افغانی را در تمام این سال هاباری بر دوش کشور و منشأ اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی، نابسامانی ها، امراض و بیماری ها، جرائم، و بسیاری دیگر از آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد ارزیابی می کنند. به نظر بسیاری از ایرانی ها، دوره ی بذل و بخشش و مهمان نوازی به پایان رسیده است و درحالی که جامعه ی ایران از معضلات اقتصادی و بیکاری رنج می برد، حضور افغان هاشرّ مضاعف است .
بعد از انتخابات پارلمانی در افغانستان و ورود تعداد زیادی از جنگ سالاران سابق به پارلمان این کشور که پاره ای از آنهانیز در کشتارهاو تندروی های سال های گذشته متهم ھستند، دو دسته گی و نفاقی درحاکمیت این کشور پدید آمده است که در یک سر آن دولت کرزای و در سر دیگر اسلام گرایان و جنگ سالاران قرار دارند. مصونیت پارلمانی و تفرقه های سیاسیِ پیشاروی دولت کرزای در بسیاری موارد مانع از آن بوده است که با وجود تقاضاهای بسیاری که از سوی جامعه و قربانیان جنگ صورت می گیرد، رسیدگی به این اتهامات در دستور کار قرار گیرد. اخراج پناهندگان افغانی از ایران، فرصتی را در اختیار این گروه هاقرار داد تا کفه ی سیاست داخلی را به نفع خود جابجا کنند
. با اخراج پناهندگان از ایران، پارلمان افغانستان، وزیر خارجه و وزیر امور مهاجرت را که از حمایت رئیس جمهور برخوردارند، استیضاح کرد. هرچند دولت کرزای استیضاح وزیر خارجه توسط پارلمان را نپذیرفته است، اما مقاومت در برابر خواسته ی سیاسی پارلمان، سازوکار نیمه دموکراتیک این کشور را برای بسیاری زیر سؤال برده است. دولت افغانستان بارها اعلام کرده است که نمی تواند شرایط مناسبی برای این تعداد از مهاجرین فراهم کند. از سوی دیگر، بسیاری از مخالفان دولت، در تلاش برای ناکارآمد و ناتوان جلوه دادن دولت ضعیف مرکزی درصدد ھستند تا از طریق اهرم فشارِ مهاجرین، راه را برای حضور در حاکمیت باز کنند. بدیهی است که با اوج گیری این اختلافات سرنوشت حکومت نوپای ملی و ثبات سیاسی در این کشور مجدداً در پرده ی ابهام قرار خواهد گرفت و در صورت افزایش ناامنی و بی ثباتی، مجدداً دوره ای از آوارگی افغان هاآغاز خواهد شد. ازاین رو به نظر می رسد تا زمانی که افغانستان از دولت مرکزی قوی ای برخوردار نشده است، معضل پناهندگان می تواند به مثابه شمشیری دودَم عمل کند که یک سر آن همواره متوجه جامعه ی ایران خواهد بود. www.goftogu

از هویت های بسته تا باز

بسیاری از خانواده های افغانی ساکن در ایران در طول سال های اقامت، تغییرات فرھنگی ژرفی را تجربه کرده اند. جامعه ی افغانی مقیم ایران خواسته و ناخواسته از فرھنگ ایرانی و آموزه های اسلامی در ایران تأثیر پذیرفته و آن را به جزئی از هویت خویش بدل کرده است. مقایسه ی میان هویت و دغدغه های افغانی های ساکن ایران و پاکستان تفاوت های بسیار جالبی را آشکار می کند. اگرچه در میان هر دو گروه، دغدغه های مشابهی از حیث ناامنی، عدم پذیرش از سوی جامعه ای که در آن زندگی می کنند، نگرانی از بازگشت و جز اینهامشترک است، اما میان این دو گروه و به ویژه در میان نسل دوم مهاجرین در هر دو کشور تفاوت های مهمی نیز از حیث درک آنهااز هویت خود به عنوان افغانی و مسلمان وجود دارد.
یکی از این تغییراتِ هویتی به تغییر در ارزش های سنتی خانوادگی مربوط است و به نظر می رسد در پی آن در میان خانواده های سنتی افغانی ساکن ایران ارزش های خانواده ی پدرسالار سنتی تا حدود زیادی رنگ باخته است. بسیاری از زنان افغانی ساکن در ایران ابراز داشته اند که اگر در افغانستان مسئولیت خانواده با مرد است، در ایران زن عهده دار مسئولیت خانواده است و ازهمین رو برای بسیاری از آنهاغیرممکن است که به جامعه ای متعصب بازگردند که در آن زن از حق زیادی برای تصمیم گیری در مورد خود یا فرزندان و امور خانه برخوردار نیست. میزان خشونت و خودسوزی در میان خانواده های افغانی ای که از ایران به افغانستان بازگشته اند، گویای همین موضوع است. در تحقیقی که در مورد عوامل خودکشی و خودسوزی در میان زنان پنج ولایت جنوب غرب افغانستان انجام شده است، ٧٠ درصد افراد گفته اند میان خودکشی آنهاو مهاجرت رابطه وجود دارد. یکی از علل اصلی آن بوده که بازگشت به خانواده ی پدرسالار که در آن برای زن نقش زیادی در نظر گرفته نمی شود، منجر به ایجاد تعارضی شده که افراد نمی توانند آن را برتابند.
۴١ درصد قربانیان گفته اند که قبلاً در ایران مهاجر بوده اند و حدود ۵۵ درصد در سایرکشورهابه ویژه کشورهای اروپایی ساکن بوده اند.
در میان زنان سرپرست خانوار افغانی در ایران نیز تمایل به بازگشت از مردان به مراتب کمتر است. تنها حدود ١٢ درصد از زنان افغانیِ سرپرست خانوارِ مقیم تهران تمایل خود را به بازگشت ابراز کرده اند. مهم ترین دلایل در عدم بازگشت به افغانستان برای زنان سرپرست خانوار افغانی در ایران عبارت بوده اند از حس آسیب پذیری فیزیکی و اجتماعی، عدم تمایل به بازگشت نزد خانواده ی شوهر به عنوان عروس، ترجیح به حفظ استقلال و خودمختاری خانوادگی، و عدم تمایل به انجام کارهای اضافی مثل گردآوری هیزم برای پخت وپز، و آوردن آب. زنان افغانی ساکن در ایران حتی در مقایسه با مردان تغییرات ژرف تری را در هویت خود تجربه کرده اند. www.goftogu

فصــل سوم

(روش شناسی تحقیق)

3-1- روش تحقیق و مراحل آن :
3-1-1- روش تحقیق
روش تحقیق در واقع غالب تفکری است که برای انجام تحقیق و کاری از آن استفاده می شود . روشهای تحقیق در علوم اجتماعی روشهای انطباق آگاهی با شناخت است. با توجه به اهمیت مطالب و به روز بودن آنها و ملاحظات مرتبط با متغیرها و گزاره های دخیل در روند تحقیق و ابعاد گسترده مسائل امنیتی- سیاسی میان ایران ، افغانستان و پاکستان از چهارچوب روش توصیفی استفاده شده است. پرسش اصلی این پژوهش، این است آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته است؟ که در این راستا و برای رسیدن به جواب این پرسش به سیاستها و نوع رفتارهای کشورهای همسایه با ایران از سمت مرزهای شرقی و جنوب شرقی در دهه های اخیر پرداخته ایم تا مشکلات و چالشهای پیش رو را بررسی و به جواب دقیقی در این زمینه دست پیدا کنیم.
3-1-2- روش گردآوری اطلاعات
این پژوهش به روش توصیفی –تحلیلی انجام شده است و برای گردآوری آن از اطلاعات کتابخانه ایی و اینترنتی معتبر استفاده شده است .برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش سعی شده تا روابط بین ایران و همسایگان را در طول زمان بررسی کنیم تا مسائل و مشکلات بالقوه در این زمینه و راههکارهای مناسب برای حل آن را ارائه کنیم.
3-1-3- روش تجزیه و تحلیل
در این پژوهش سعی شده است تا از طریق اطلاعات ، آمار و جداول بدست آمده به طرق گوناگون کتابخانه ایی و اسنادی در زمینه های موثر در گسترش و افزایش مهاجرت اتباع بیگانه و نیز ترسیم نقشه های مربوطه به تجزیه و تحلیل بپردازیم .

3-2- متغییرها و شاخص های تحقیق
متغیرهای این پژوهش به صورت زیر می‌باشند:
فرضیه اول : به وجود آمدن قوانین سخت مهاجر پذیری در ایران می تواند موجب کاهش ورود اتباع خارجی به کشور شود.
متغیر مستقل : به وجود آمدن قوانین سخت مهاجر پذیری و ایجاد صلح و امنیت در داخل افغانستان
متغیر وابسته : کاهش ورود اتباع خارجی

فرضیه دوم : ایجاد صلح و امنیت در داخل افغانستان و نیز به وجود آمدن حکومتی قدرتمند و با ثبات سیاسی و اقتصادی موجب کاهش مهاجران می شود.
متغییر مستقل: ایجاد صلح و امنیت در داخل افغانستان و نیز به وجود آمدن حکومتی قدرتمند
متغییر وابسته : میزان مهاجرت

ویژگی های محدوده مورد مطالعه

وجه تسمیه
سیستان صورت تغییر یافته سجستان یا سکستان به معنای سرزمین سکا است و بلوچستان نیز محل سکونت قوم بلوچ است .این استان از دو ناحیه شمال و جنوب تشکیل شده است .سیستان امروزی در کتاب اوستا یازدهمین سرزمینی است که اهورامزدا آفریده و همچنین زادگاه رستم دستان قهرمان حماسی شاهنامه فردوسی می باشد .اقوام آریایی سکاها در حدود 128 قبل از میلاد ، سیستان را به تصرف خود درآورده و در پهنه آن استقرار یافته اند.
سرزمینی که اکنون بلوچستان نام دارد به اسم مکا “مکه” مشهور بوده که یونانی ها آن را گدروزیا نامیده اند .در زمان قدیم در بلوچستان باتلاق بسیار وجود داشت و “اراینا” یا “ایرینا” در زبان سانسکریت به معنی باتلاق است و برخی معتقدند از ترکیب این کلمه با کلمه مکا کلمه ای پدید آمد که به مرور زمان به مکران تبدیل شد .کلمه بلوچستان نیز از زمانی که بلوچ ها در آن سکونت یافتند به آن اطلاق شد. (سال نامه آماری ،1388)
موقعیت
استان سیستان و بلوچستان پهناورترین استان ایران می باشد و بیش از 11 درصد وسعت کشور را در بر می گیرد . این استان 1100 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و پاکستان و 300 کیلومتر مرز آبی با دریای عمان دارد و به دلیل قرار گرفتن در موقعیت راهبردی و ترانزیتی از اهمیت فراوانی برخوردار است به ویژه بندر چابهار که تنها بندر اقیانوسی ایران و آسانترین و بهترین راه دسترسی کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد است. (سال نامه آماری ،1388)

نقشه شماره 3-1: موقعیت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان

ويژگيهاي اجتماعي
تعداد و تراكم جمعيت
استان سیستان و بلوچستان بر اساس سرشماری سال 1390 دارای جمعیتی بالغ بر 2534324 نفر می باشد . مقایسه شاخص های جمعیتی این استان با کل کشور در چند دهه اخیر تفاوت های قالا توجهی را نشان می دهد . متوسط

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره افغانستان، پناهندگان، حقوق بشر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره افغانستان، سیستان و بلوچستان، دریای عمان