دانلود پایان نامه ارشد درباره افغانستان، مهاجرت داخلی، نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

حوادث 11 سپتامبر شکل جدید و تهاجمی تری به خود گرفته است. حضور مستقيم نظامی آمریکا در منطقه و تهدید به تغيير نظام در ایران برای اولين بار شکل عملیتری به خود گرفته است. در طول 5 سال گذشته افغانستان و عراق جدید به مراکز فشار و تهدید آمریکا عليه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده اند.

ب- فرصت سازی در سطح منطقه ای
همانند هر قدرت منطقهای دیگر، ایران دارای دامنه نفوذ طبيعی فرهنگی، اقتصادی و سياسی در اطراف مرزهای خود است و به طور منطقی سعی در فرصت سازی در آنها دارد. از زمان بروز انقلاب اسلامی در ایران، انرژی سياست خارجی آمریکا در جهت جلوگيری از افزایش نفوذ منطق های ایران متمرکز گردیده است. این مخالفت به طور سنتی در منطقه خليج فارس، جهان عرب و اسلام متمرکز گردیده بود، به طوری که در سرتاسر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ایران به عنوان منبع گسترش بنيادگرایی اسلامی و تهدیدی مستقيم عليه رژیمهای عربی منطقه معرفی گردید و از این طریق زمينه های فرصت سازی ایران در منطقه کاهش یافت(Barzegar)
بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا از هرگونه تلاش ایران برای گسترش دامنه نفوذ و فرصت سازی در زمينه های فرهنگی و اقتصادی در مناطق شمالی کشور نيز جلوگيری کرد. در طول دهه 1990 ، آمریکا با تقویت و حمایت از نقش دولت های متحد منطق های سعی در تحت فشار گذاشتن ایران نمود. جلوگيری از گسترش نفوذ فرهنگی ایران از طریق حمایت از دولت های رقيب منطقه ای همچون ترکيه و عربستان سعودی و تقویت نقش اسرایيل به عنوان اهرم متعادل کننده قدرت ایران در مناطق شمالی ازجمله سياست های بازدارنده ایران در این زمينه به حساب می آیند. تعامل با نظام های اقتصادی بين المللی یکی دیگر از زمينه های فرصت سازی برای افزایش نقش است.
محور تقاضاها در این زمينه بيش از هر چيز به خواست روزافزون داخلی جهت پيشرفت و رفاه از یکسو و افزایش پرستيژ و اعتبار در صفحه بين المللی از سوی دیگر برمیگردد. در حال حاضر، نظام اقتصاد بين الملل با قوانين و اصول بازیگران اصلی نظام بين الملل اداره میشود که به عنوان ابزاری سياسی در جهت تحت فشار قرار دادن کشورهای مخالف نظم موجود مورد استفاده قرار میگيرند. در طول سالهای گذشته، محدودیتها و تنگناهای ایجادشده در جهت جلوگيری از تعامل مناسب ایران با اقتصاد بين الملل از یکسو و اعمال تحریم های مستقيم اقتصادی توسط آمریکا از سوی دیگر، زمينه های فرصت سازی ایران را محدود کرده و به تبع آن هزینه های زیادی بر اقتصاد کشور تحميل کرده است. جمهوری اسلامی ایران جهت برآورده کردن توقعات روزافزون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخلی به فعاليت و حضور در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ارتباطاتی جهانی تمایل دارد. به عنوان مثال برای چندین سال تقاضاهای متعدد ایران برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی به دليل مخالفت آمریکا مورد پذیرش قرار نگرفت. در حال حاضر نيز مؤسسات مالی بين المللی تحت (WTO) فشار دولت آمریکا به ایران کمتر وام و بودجه اختصاص میدهند. ایران از مشارکت در طرحهای اقتصادی بين المللی و منطقه ای محروم می شود. دانشمندان و محققان ایرانی تحت تأثير تحریمات موجود کمتر قادر به عرصه دست آوردها و نتایج تحقيقات خود هستند. تبليغات سوءجهانی از پرستيژ و اعتبار ایرانیها کاسته است. در نهایت، نقش و جایگاه ایران مورد چالش قرار گرفته و تضعيف گردیده است.

پیامدهای مهاجرت
عدم انطباق با محيط جديد: شخص مهاجر نه تنها ارزشها را در خود دروني نمي كند، بلكه در پاره اي از موارد به دور خود يك ديوار فرهنگي كشيده موجبات شكل گيري يك خرده فرهنگ را پديد مي آورد كه خود نشانگر عدم انطباق با محيط جديد است. مطالعات نشان مي‌دهد كه بعضي از مهاجرين پس از گذشت مدتي به ارزشهاي گذشته خويش باز گشته احياي آنها را وجهه همت خويش قرار مي دهند تا جائيكه، درجه ستيز او با ارزشهاي حاكم (بيگانه براي او) بالا گرفته، اگر امكان تحقق ارزشهاي خودي را نداشته باشد به هنجار شكني اقدام مي‌كند.
ايجاد كشمش: كارگران مهاجر بخاطر محروم بودن از امتيازات كارگران بومي از يك سو، و متورم كردن عرضه نيروي كار ارزان از سوي ديگر، همواره تضادها و كشمكش هاي را در نيروي كارگري شهري باعث مي‌شوند. در مواردي نيز براساس پيوندهاي قوي، اقدام به ايجاد شغل هاي انحصاري مي‌كنند و در شرايط نامساعد اقتصادي قادرند با تباني با يكديگر مشكلاتي در سيستم اقتصادي جامعه به وجود آورند (البته اين شيوه عمدتاً در مهاجرت هاي انبوه و در كشورهاي بيگانه، آن هم توسط خارجيان متمكن و صاحبان مراكز اقتصادي تصور دارد.)
اقدامات غير قانوني: تنوع زندگي مادي شهري، گراني و سنگيني مخارج زندگي در شهرهاي بزرگ موجب ميشود كه مهاجرين غير متخصص و تازه واردي كه دخل و خرج متعادلي نداند براي تأمين نيازهاي خود به كارهاي غير قانوني اقدام كنند.
مشكلات سياسي: مهاجرتها به دليل تنوع قومي و اختلافات تمدن مشكلات سياسي پديد مي آورند به طوري كه در بعضي از كشورها مهاجران از نيروهاي اصلي جنبش هاي سياسي و انقلابات به شمار مي‌آيند. البته، محتمل است كه نسل هاي بعدي مهاجرين، در نتيجه تكامل فرآيند همانند گردي با جامعه مقصد، موقعيتهاي برجسته ناشي از تحرك اجتماعي را احراز كنند.
مهاجرت در كشورهاي صنعتي و جهان سوم
مهاجرت به مثابه يك پويش اجتماعي ناشي از اقتصاد صنعتي، پديده عمومي و مشترك جهان معاصر به شمار مي‌آيد، و در هر جامعه با توجه به موقعيتهاي ويژه آن برخوردي مناسب مي طلبد. بعنوان مثال: در كشورهاي صنعتي و پيشرفته، تعداد مشاغل ايجاد شده در بخش هاي صنعت و خدمات پيوسته و با آهنگ در خور رشد جمعيت مي‌باشد.
بدين جهت اين كشورها بر جذب نيروهاي مازاد بخش كشاورزي قادرند و در مواردي نيز بخاطر نياز شديد به نيروي كار، كشاورزان داخلي و احياناً نيروي كار خارجي را به مهاجرت تشويق مي‌كنند. در صورتي كه در كشورهاي جهان سوم با توجه به تكنولوژي مورد استفاده در بخش كشاورزي، بخش صنعت آنها رشدي كند و در مقايسه با رشد جمعيت و شدت رها شدگي جمعيت روستايي بسياري ناچيز است، بخش خدمات در اين كشور ها نيز اگر چه بسيار متورم است، بواسطه ركود نسبي 2 بخش ديگر، قادر به جذب انبوه بيكاران نمي باشد.
«وضعيت موجود نيروي مازاد در بخش كشاورزي، يك پديده عمومي و مشترك در اكثر كشورهاي جهان سوم به شمار مي‌آيد. سابقه تاريخي آن در غالب اين كشورها مربوط به چگونگي نضج سرمايه داري و نوسازي ساختار اقتصادي اين كشورهاست. بخش صنعت در اكثر اين كشورها مربوط به چگونگي نضج سرمايه داري و نوسازي ساختار اقتصادي اين كشورهاست. بخش صنعت در اكثر اين كشورها در شرايط بعد از جنگ جهاني دوم پايه‌گذاري شده است. شكل انكشاف صنعتي در اين كشورها با مراحل آغازين رشد سرمايه داري و انقلاب صنعتي در اروپا ماهيتاً متفاوت است. در آغاز صنعتي شدن كشور هاي غربي، صنايع در شرايطي توسعه يافت كه با توجه به تكنولوژي ساده، عمدتاً كاربر بود. سپس اين كشورها به تدريج همراه با تحول تكنولوژيكي و افزايش ميزان اتوماسيون به تعادل جمعيتي ميان بخش هاي اقتصادي و مناطق نيز دست يافتند و حال آنكه در كشورهاي جهان سوم با ساخت اقتصادي سنتي عموماً متكي به كشاورزي، نضج صنايع در شرايط اتكاء به تكنولوژي صنعتي وارداتي صورت گرفته است. اين تكنولوژي وارداتي، از لحاظ تركيب كار و سرمايه مناسب كشورهاي صنعتي صادر كننده بود و با شرايط خاص كشورهاي جهان سوم وارد كننده مطابقت چنداني نداشت. »
آمارهای جهانی مهاجرت
آمارهای مهاجرت به افرادی اشاره می‌کند که از یک کشور به به کشور دیگری، برای مثال، مهاجران نسل اول، مهاجرت کرده‌اند. در موارد غیر رسمی، اصطلاحاتی مانند، «مهاجر»، یا «خارجی» اغلب برای نشان دادن ویژگیهای نژادی و قومی اقلیتهای مهاجران، بدون توجه به محل تولد یا شهروندی آنها استفاده می‌شود.
برطبق «گزارش منشی گری عمومی سازمان مهاجرت بین‌المللی و توسعه» بیشتر مهاجران بین‌المللی در کشورهای توسعه یافته دارای درآمد بالا یعنی در حدود ۹۱ میلیون در سال ۲۰۰۵ می‌باشند. کشورهایی که درآمد کم یا کمتر از حد متوسط را دارند، دارای ۵۱ میلیون مهاجر بین‌المللی می‌باشند. تعداد کل مهاجران بین‌المللی در ایالات متحده آمریکا در بیشترین حد آن، یعنی ۳۹ میلیون نفر است. بالاترین درصد مهاجران در نیروی کار و کارگران در کشورهای حوزه خلیج فارس محاسبه شده که ۹۰٪ در امارات متحده عربی، ۸۶٪ در قطر، ۸۲٪ در کویت، ۶۴٪ در عمان که این جریان مهاجرت فقط از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند نمی‌باشد: در حدود یک سوم مهاجران بین المللی از یک کشور توسعه یافته به کشور دیگری مهاجرت می‌کنند. در اروپا، فقط لوکزامبورگ این میزان را با ۴۵٪ نیروی کار خارجی دارد. در کشور سویس، ۲۲٪ از نیروی کار از خارجیان تشکیل می‌شود، اما در کشورهای دیگر اروپایی، کمتر از ۱۰٪ خارجی هستند (کلمه خارجی معادل کلمه مهاجر نیست). در ۴۱ کشور، بیش از یک پنجم جمعیت از مهاجران خارجی تشکیل شده‌است.

2-11-1- آمارهای مهاجرت‌کنندگان به کشور ایران
بیشترین مهاجرانی که طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ به ایران آمده‌اند از کشور افغانستان با تعدادی بالغ‌بر دو میلیون و سیصد هزار نفر در سال دو هزار و سیزده را شامل می‌شود و بعد از آن کشورهایی نظیر؛ عراق، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اکثریت قریب به اتفاق مهاجران ساکن در ایران را در تمام این سال‌ها را اهالی افغانستان تشکیل داده‌اند. تعداد این افراد از سه میلیون نفر در سال هزار و نهصد و نود به دو میلیون نفر در سال دو هزار رسید، سپس در سال دو هزار و ده با اندکی افزایش به دو میلیون و در سال دو هزار و سیزده با اندکی کاهش به دو میلیون و سیصد هزار نفر رسید. پس از افغانستان، بیشترین مهاجر را در طی ۲ دهه اخیر از عراق به ایران آمده‌اند که البته در سال هزار و نهصد و نود تعداد این افراد نهصد و شصت هزار نفر بوده که در سال دو هزار تقریباً به یک‌دوم یعنی رقم پانصد و بیست هزار نفر رسیده و در سال دو هزار و ده با کاهش چشمگیری به تنها هشتاد هزار نفر رسیده است. اما مهاجران پاکستانی از تعداد ده هزار نفر در سال هزار و نهصد و نود در سال دو هزار به کمتر از ده هزار نفر رسیده و سپس با سیر روندی صعودی در سال دو هزار و ده به سی هزار نفر افزایش‌یافته است. اهالی آذربایجان نیز که در سال هزار و نهصد و نود و دو هزار و ده تنها کمتر از هزار نفر در ایران ساکن بوده‌اند، تعدادشان در سال دو هزار و ده به ده هزار نفر رسیده است. پس از این کشورها ترکمنستان، ارمنستان و ترکیه بیشترین تعداد مهاجر را در ایران دارند که تعداد این گروه‌ها از سال دو هزار و ده رو به فزونی گذاشته اما تعداد هرکدام هنوز کمتر از ده هزار نفر است. در طی این سال‌ها روند مهاجرت خارجیان به ایران سیری نزولی را طی کرده به طوری که تعداد مهاجران در ایران از تعداد چهار میلیون و دویست و نود هزار نفر در سال هزار و نهصد و نود، در سال دو هزار به دو میلیون و هشتصد هزار نفر، در سال دو هزار و ده به دو میلیون و ششصد و نود هزار نفر و سرانجام در سال دو هزار و سیزده به دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر رسیده است.

انواع مهاجرت
مهاجرت خارجی، بین کشورها صورت می‌گیرد و مهاجران از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند در حالی که مهاجرت داخلی جابه‌جایی بین نواحی داخلی یک کشور است. حرکت روزانه مردم از حومه‌ها و شهرک‌های اطراف به داخل شهرهای بزرگ برای رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات داخل شهرها، نوعی مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت روزانه گفته می‌شود. در این نوع مهاجرت مردم در شب به محل سکونت خود بازمی‌گردند. حرکت کوچ‌نشینان و جابه‌جایی کارگران از شهرها به روستاها در فصل میوه‌چینی، نوع دیگری از مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت فصلی می‌گویند.
پناهندگی نوعی از مهاجرت خارجی است که عوامل دافعه در مبدا؛ مردم را مجبور به نقل مکان می‌کند. به‌عنوان نمونه، تشکیل دولت اسراییل زمینه ساز پناهندگی بسیاری از فلسطینیها به اردن، مصر، سوریه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، دوران مدرن، ساختار قدرت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره نیروی کار، جمعیت شناختی، حقوق بشر