دانلود پایان نامه ارشد درباره اسلام آباد غرب، روش نمونهگیری، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

3- 2- روش پژوهش
پژوهش حاضر، با توجه به اهداف و فرضیههای آن، یک پژوهش آزمایشی است. نگارهی این طرح در این پژوهش به صورت زیر است.
E T2 X 1 T1
C T1 – T2

3- 3- جامعة آماری
جامعۀ آماری این پژوهش شامل آن دسته از کارکنان زن ادارات آموزش وپرورش و بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب مي باشد که همسر آنان نيز شاغل بوده وحداکثر 5 سال از ازدواج آنها گدشته است.
3- 4- حجم نمونه و روش نمونهگیری
در این پژوهش به دو گروه آزمودنی از زنان شاغل، یک گروه آزمایش و یک گروه گواه نیاز بود. پژوهش حاضر از پژوهشهای آزمایشی است و متخصصان برای این پژوهشها حداقل نمونه در هر گروه را 15 نفر پیشنهاد کردهاند (کوهن و مانیون، 2000)، اما با توجه به اینکه تعداد 24 نفر حاضر به شرکت در مطالعه شدند، بنابراین، حجم نمونه، مبتنی بر پیشنهاد روششناسان و شواهد تجربی برای هر گروه 12 نفر و در مجموع 24 نفر در نظر گرفته شد.
برای انتخاب نمونه نیز از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد، به گونهای که 24 نفر از بین کارکنان زن ادارات آموزش وپرورش و بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب که همسر آنان نيز شاغل بوده وحداکثر 5 سال از ازدواج آنها گدشته بود به صورت تصادفی انتخاب شده و در هر یک از گروههای آزمایش و گواه تعداد 12 نفر به تصادف جایگزین گردیدند.
جدول 3- 1: توزیع فراوانی و حجم نمونه به تفکیک گروهها
گروهها
تعداد
درصد
گروه آزمایش
12
50%
گروه کنترل
12
50%
جمع کل
24
100%

3- 5- ابزار پژوهش
3- 5- 1- پرسشنامۀ جمعیتشناختی132
این پرسشنامه توسط پژوهشگر تدوین شده و اطلاعاتی نظیر سن، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و … را در بر میگیرد.
3- 5- 2- پرسشنامه سازگاري زناشويي (MAT) : اين مقياس که در سال 1959 بوسيله لاک و والاس تدوين شده است، يک پرسشنامه خود گزارش دهي کوتاه است که به منظور اندازه گيري کيفيت کنش وري ازدواج طراحي شده است ” ام .اي . تي ” معمولي ترين ابزار اندازه گيري بکار برده شده در اين زمينه است. اين پرسشنامه حاوي 15 ماده است که نشان مي دهد تا چه حد پاسخ دهنده با همسرخود در خصوص تعدادي از فعاليت هايي که در سازگاري زناشويي نقش بنيادين دارند، موافق است. مقياس بايستي بوسيله هر يک از زوج ها به طور جداگانه تکميل شود بدين ترتيب امکان اندازه گيري کلي سازگاري زناشويي برپايه ” ادراک بين خودي ” از روابط زناشويي را فراهم مي آورد. گستره نمرات MAT مي تواند از 2 تا 158 باشد. نمرات پايين نارضايتي و نمرات بالا رضايت را نشان مي دهد و ميانگين نمرات براي مردان 110 و براي زنان 108 است. نمرات 100 و بالاتر به طور کلي رضايت از ازدواج را نشان مي دهد و نمرات پايين تر از 100 نشان دهنده ” تنيدگي در روابط زناشويي” است. ميانگين نمرات سازگاري براي يک ” گروه به خوبي سازگار شده ” 9/135 و ميانگين نمرات براي يک “گروه ناسازگار ” 1/71 است. آزمون سازگاري زناشويي لاک و والاس در ادبيات روانشناختي به عنوان ابزار معتبر اندازه گيري رضايت از ازدواج شناخته مي شود(مظاهري، 1379؛ مؤمن زاده ، 1384).
پايايي و روايي (اعتبار): لاک و والاس (1959) ، کلمن و ميلر(1975) و ويس و مارگولين (1977)، معتقدند که آزمون سازگاري زناشويي لاک و والاس در ادبيات روان شناختي به عنوان ابزار معتبر اندازه گيري رضايت از ازدواج شناخته مي شود. اين آزمون با کاربرد روش دو نيمه کردن ،پايايي و روايي بسيار بالاي 90/0 را نشان داده است (لاک و والاس ، 1959؛ به نقل از مؤمن زاده ، 1384). مطالعات مربوط به پايايي و اعتبار اين آزمون مثبت بوده اند و اسپانير(1976، به نقل از اصغري نژاد،1384)،ضريب همساني دروني 96/0 و اعتبار ملاکي بالايي را براي اين مقياس گزارش مي کند. پرسشنامه خود سنجي MAT شاخص هاي کلي درماندگي زناشويي را تعيين مي کند. اين ابزار برداشت هاي ذهني مربوط به ميزان رضايت را بدست مي آورد. مزاياي اين مقياس ، سادگي اجرا، استواري بالا در طول زمان و هنجارهايي است که به درستي فراهم شده اند. براساس اين ويژگي ها از اين آزمون به طور مکرر به عنوان وسايل غربال گري در جهت متمايزکردن زوج هاي راضي و ناراضي استفاده مي شود. در تحقيق حاضر، ضرايب پايايي پرسشنامه سازگاري زناشويي با استفاده از روش الفاي کرونباخ و تنصيف محاسبه گرديد که براي کل مقياس به ترتيب 86/0 و 83/0 مي باشد که بيانگر ضرايب پايايي قابل پرسشنامه مذکوراست.

3- 6- روش اجرا
روند اجرای تحقیق به این صورت بود که ابتدا اعضای نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس با گرفتن مجوز از دانشگاه به ادارت آموزش و پرورش و بهداشت اسلامآباد مراجعه شد و پس از بررسیهای لازم توسط مسئولین ذیربط، مجوزهای لازم صادر گردید و با استفاده از گمارش تصادفی، اعضای نمونه در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پس از آن جلسات آموزشی و توجیهی برای گروه نمونه برگزار و سپس با ایشان برای شرکت در جلسات آموزشی که به صورت کارگاهی برگزار گردید توافق به عمل آمد.
قبل از اینکه جلسات آموزشی شروع شود از هر یک از گروهها با استفاده از ابزار اندازهگیری تعیین شده پیشآزمون به عمل آمد. سپس جلسات آموزشی گروه آزمایش طی هفت جلسه در هفت هفته (یک جلسه در هفته) توسط پژوهشگر برگزار گردید. گروه کنترل تحت هیچگونه آموزشی قرار نگرفت. به آزمودنیها اطمینان داده شد که پاسخهایشان کاملا محرمانه خواهد ماند و صرفاً برای اجرای کار پژوهشی از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره گروه کنترل، بهداشت روان، زنان شاغل Next Entries منابع مقاله با موضوع تعارض نقش، زنان شاغل، درمان راه حل محور