دانلود پایان نامه ارشد درباره استصناع، ابزارهای مالی، حقوق مدنی، اندیشه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

سلیم، شرح المجله، بیروت: دار الاحا التراث العربی، 1305ه.ق:ص 221
39 همان :ص 221
40 سنهوری، عبدالرزاق احمد، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی:ج3، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، 1998م،ص
38
41 همان، 39
42 سنهوری، عبدالرزاق احمد، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی:ج3، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، 1998م،ص 40
43 همان، 401
44 محمصائی، صبحی، قوانین فقه اسلامی، جمال الدین جمالی (محلاتی): ج2، تهران، بی نا، 1347،ص 73
45 طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف: ج3، قم: دفتر انتشارت اسلامی، 1407ه.ق:ص215
46 طبرسی، امین الاسلام فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، ج1، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه،1410ه.ق،ص536
47 ابن حمزه، محمد بن علی، الوسیله، قم: مکتبه آیت الله المرعشی النجفی، 1408ق، ص 257
48 ابن سعید، یحیی بن احمد، الجامع للشرایع، قم: مؤسسه سیدالشهداء (ع) 1405ق، ص 259
49 انصاری، محمد علی، الموسوعه الفقهیه المیسره، قم: مجمع الفکر الاسلامی،1415ق:ص324
50 موسویان، سید عباس، ابزارهای مالی اسلامی، تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386،ص
391
51 مؤمن، محمد، استصناع، فقه اهل بیت 11 و12 ،1386:ص 207-239
52 شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج3، مرکز نشر علوم اسلامی، قم، ص298
53 هاشمی شاهرودی، سید محمود، استصناع، فقه اهل بیت19و 20 ،1378:ص 14
54 همان ،ص 15
55 موسویان، سید عباس، اوراق بهادار استصناع مکمل بازار سرمایه ایران، فصلنامه جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره 8 ،1386: ص396
56 هاشمی شاهرودی، همان،ص: 17
57 کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجله: نجف: المکتبه المرتضویه، 1359ه.ق
ج1،ص 131
58 هاشمی شاهرودی، همان:18
59 موسویان، سید عباس، ابزارهای مالی اسلامی، تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386،ص
400
60 هاشمی شاهرودی، منبع پیشین :ص6
61 موسویان، سید عباس، نقش اوراق استصناع در تأمین مالی بخش مسکن، همایش روش های نوین تأمین مالی بخش مسکن، بهار 1388،ص12
62 موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله: ج1، قم: جامعه مدرسین، 1416ق:ص 516
63 موسویان، سید عباس، ابزارهای مالی اسلامی، تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386:ص 402
64 موسوی خمینی،امام(ره)، همان منبع،ص 516
65 نظر پور، محمد نقی، عقد و اوراق استصناع،انتشارات سمت،1392،تهران،ص144
66 جعفری لنگرودی، محمد جفر، الفارق: ج1، تهران: گنج دانش، 1386ص:276
67 سیفی زیناب، غلامعلی، استصناع در فقه و حقوق ایران، تحقیقات حقوقی، ش50: ص50
68 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (دوره عقود معین): ج1و4، تهران، شرکت سهامی انتشار،1384،ص 17
69 همان،ص 106
70 امامی، سید حسن، حقوق مدنی:ج1و3، تهران: کتاب فروشی اسلامیه، 1366،ص 215
71 شهیدی، مهدی، حقوق مدنی6 (عقود معین)، تهران: مجد،1388،ص 20

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره استصناع، حقوق مدنی، جمال الدین، فقه اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استصناع، ابزارهای مالی، بازار سرمایه، عقد استصناع