دانلود پایان نامه ارشد درباره استصناع، اجاره به شرط تملیک، بورس اوراق بهادار، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

اعتبارسنج تا پایان مدت قرارداد باید به وظایف خود عمل کرده و در پایان نیز گزارش کاملی از فعالیت های خود در زمینه رتبه بندی اوراق یا ناشر را در دو نسخه تهیه نموده و یک نسخه از آن را به ناشر و نسخه دوم را به سازمان اوراق بهادار ارائه دهد و از سوی دیگر در این زمان است که واسط باید همه تعهدات مالی که به مؤسسه مذکور اعم از پرداخت حق الزحمه و هزینه هائی که در راستای فعالیت خود داشته و طبق توافق قبلا نیز نپرداخته را تصفیه نماید..
یکی دیگر از مسائلی که باید در این قرارداد مشخص گردد، مرجع حل اختلاف طرفین قرارداد در اجرای مفاد آن است، که معمولاً هیئت داوری مذکور در مواد 36 و37 بازار اوراق بهادار به این عنوان تعیین می گردد، تا در زمان بروز اختلاف به این امور رسیدگی نماید.
این قرارداد گرچه در قالب هیچ یک از عقود معین نمی گنجد، ولیکن قراردادی است لازم بین طرفین آن که مخالفت صریحی با قوانین موجود نداشته و طبق ماده 10 ق.م. نسبت به منعقد کنندگان آن نافذ است؛ فلذا هیچ یک از طرفین قرارداد نمی توانند از مفاد آن تجاوز کرده یا از انجام آن خودداری کنند و در صورت تخلف، الزام به ایفای تعهدات خود می گردند.
مبحث ششم: نقش حقوقی مؤسسه امین
علاوه بر آئین نامه انتشار اوراق مشارکت که در ماده یک خود، به بیان ارکان مختلف اوراق مشارکت پرداخته و در این میان از امین نام می برد، آئین نامه ی اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیز به این مسئله اشاره ای داشته که با استفاده از مجموع این دو تعریف، در بحث از انتشار اوراق استصناع نیز می توانیم برای امین چنین تعریفی ارائه کنیم:
«امین شخص حقوقی مورد تأیید سازمان بورس است که از طرف ناشر انتخاب می شود تا منافع دارندگان اوراق را حفظ کرده و بارسیدگی مستمر، از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب ها و صورت های مالی و عملکرد اجرائی او، اطمینان حاصل شود.»
با توجه به تعریف فوق الذکر و سایر احکامی که در رابطه با امین در دو آئین نامه مذکور بیان شده است، درباره شخصیت حقوقی امین در انتشار اوراق استصناع می توان ویژگی های زیر را مطرح کرد، که به هریک از این اوصاف در گفتاری جداگانه می پردازیم.
گفتار اول: استقلال شخصیت و نحوه انتخاب
نقش اصلی امین در انتشار اوراق استصناع، نظارت بر عملکرد ناشر اوراق و حفظ حقوق و منافع سرمایه گذارانی است که با پرداخت وجوه نقد، اقدام به خرید اوراق نموده اند. این وظیفه ایجاب میکند که امین شخصیتی مستقل از ناشر داشته باشد و شخصاً تعهدی درقبال وی نداشته باشد تا بتواند به وظایف خود به صورت بی طرفانه رسیدگی کرده و با تخلفات احتمالی برخورد نماید.
به همین سبب می بینیم که در آئین نامه های مذکور برای امین شخصیتی مستقل قائل شده اند و به همین منوال در انتشار اوراق استصناع نیز برای وی شخصیتی مجزا از ناشر در نظر گرفت.
بنابراین امین، معمولاً شخصی حقوقی است که از سوی بورس اوراق بهادار مورد تأیید قرار گرفته و توسط خود ناشر انتخاب می شود.(برگرفته از بند«ح» ماده یک آئین نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده در بورس)
گفتار دوم: وظایف امین
در قوانین و آئین نامه های مرتبط با انتشار اوراق مشارکت، برای امین وظایفی تعیین کرده اند که برخی از آن وظایف را می توانیم برای امین در انتشار اوراق استصناع نیز در نظر بگیریم. بنابراین با توجه به آئین نامه های مذکور، وظایف زیر را برای امین در انتشار اوراق استصناع نیز باید مجری دانست.
بند اول: مجوز برداشت وجوه
پس از این که اوراق استصناع توسط بانک عامل به فروش رفت و معادل میزان سرمایه لازم، وجوه نقد جمع آوری شد(خواه فروش اوراق در مدت مقرر اولیه صورت گیرد یا اینکه با تمدید مهلت اوراق به فروش رود،برای اینکه ناشر بتواند این وجوه را برداشت کرده و در ازای فعالیت پیمانکار طرح مورد نظر پرداخت نماید، باید مجوز لازم را از امین دریافت کرده و سپس اقدام به برداشت وجوه نماید.(براساس ماده 32 آئین نامه اجرائی)
بند دوم: نظارت بر استرداد وجوه
درصورتی که اوراق استصناع منتشر شده در زمان مقرر اولیه و مدت تمدید شده به فروش نرسد، باید مبلغ اوراق فروخته شده به افرادی که آن را خریداری کرده اند، استرداد گردد و این اقدام در مدت 20 روز کاری توسط عامل صورت پذیرد. وظیفه امین در چنین فرضی نظارت بر این عملیات در مدت تعیین شده است.
(براساس ماده 33 آئین نامه اجرائی)
بند سوم: نظارت بر وجود قرارداد و تطبیق آن
امین باید از وجود قرارداد بین ارکان مختلف انتشار اوراق استصناع(بین ناشر و عامل، بین ناشر و پیمانکار، بین ناشر و سرمایه گذاران و بین ناشر و ضامن)، مطمئن شده و این قراردادها را از حیث رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات بررسی نموده و نسبت به صحت ان اطمینان حاصل کند.(براساس ماده 35 آئین نامه اجرائی)
همچنین امین موظف است معاملات انجام شده را با ضوابط و مقررات مربوط تطبیق داده و اظهارنظر نماید.(براساس ماده 23 آئین نامه انتشار اوراق مشارکت)
بند چهارم: اظهارنظر نسبت به مصرف وجوه و ارائه گزارش
از آنجا که ممکن است ناشر مبالغ جمع آوری شده به وسیله انتشار اوراق استصناع را در راهی غیر از طرح و پروژه اصلی که اوراق برای ساخت آن منتشر شده است، مصرف نماید، یکی از وظایف مهم امین به عنوان حافظ منافع سرمایه گذاران نظارت بر مصرف وجوه بدست آمده در پروژه مورد نظر است. چراکه ممکن است ناشر اقدام به سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی دیگر نموده و در مؤعد معین برای تحویل ارزش اسمی اوراق از نقدینگی کافی برخوردار نباشد. فلذا امین با نظارت بر این امر و ارائه گزارش به مراجع ذیربط، مانع از اقدامات متخلفانه ناشر خواهد شد.(براساس ماده 22 آئین نامه انتشار اوراق مشارکت)
گفتار سوم: رابطه قراردادی امین و ناشر
همانطورکه بیان شد امین توسط بورس مورد تأیید قرار می گیرد، ولیکن این ناشر است که او را برای انجام وظایف مقرر در قانون انتخاب می کند و قراردای که در این زمینه به وجود می آید، مابین واسط که همان ناشر اوراق بوده و امین منعقد می گردد و در آن به وظایفی که امین براساس قانون بر عهده داشته نظیر نظارت بر مصرف وجوه و ارائه گزارش در این رابطه و… و همچنین به تعهداتی که واسط در برابر پرداخت حق الزحمه و هزینه ها و در اختیار قراردادن اطلاعات لازم به امین بر عهده داشته، تصریح خواهد شد.
مدت زمان قرارداد واسط و امین تا پایان پرداخت وجوه به سرمایه گذاران ادامه دارد، چرا که امین نظارت مالی بر وجوه از ابتدا تا انتهای روند عملیات را برعهده داشته و درهر زمان بر نحوه مصرف وجوه، نظارت و رسیدگی می کند.
در این قرارداد میزان حق الزحمه امین تعیین شده و پرداخت هزینه هائی که امین در زمینه انجام وظایف خود متحمل می گردد نیز بر عهده واسط گذاشته می شود. زمان مقرر برای پرداخت این وجوه طبق توافق طرفین با یکدیگر تعیین می گردد و در پایان قرارداد تصفیه صورت می گیرد.
مرجع حل اختلاف در این قرارداد واسط و مؤسسه اعتبارسنجی، معمولاً هیئت داوری بورس اوراق بهادار که در این زمینه تخصص بیشتری دارد، قرار داده می شود و قالب قراردادی نیز بر اساس ماده 10 ق.م، شکل می گیرد.

فصل سوم:
اوراق استصناع واجاره به شرط تملیک

در این فصل نیز همانند فصل گذشته به یکی دیگر از مدل های انتشار اوراق استصناع که به سبب امتیازات خاص آن مورد توجه بورس اوراق بهادار قرار گرفته است، می پردازیم.
مهمترین ویژگی این اوراق نسبت به اوراق استصناع موازی، عدم وجود بیع دین در انتشار این نوع از اوراق است که علاوه بر استقبال سرمایه گذاران شیعه، منجر به استقبال اهل سنت از این اوراق نیز خواهد شد و سرمایه این افراد را نیز که در داخل و یا خارج از کشور بوده و قصد سرمایه گذاری در بورس ایران را دارند، جذب خواهد کرد.
در این فصل به سبب وجود روابط و مباحث حقوقی تکراری نظیر عقد استصناع، انتشار اوراق استصناع و نقش حقوقی مؤسسه اعتبارسنجی و امین که در مورد آن در فصل گذشته به صورت مبسوط مطالبی را بیان داشتیم، از ذکر مجدد این مباحث خودداری کرده و پس از بیان کلیاتی درباره اوراق استصناع و اجاره به شرط تملیک، به بررسی دیگر قراردادهای انتشار این نوع از اوراق خواهیم پرداخت.
در این روش بانی(مانند یک وزارتخانه یا شهرداری یا شرکت دولتی یا خصوصی) با تشکیل یک مؤسسه واسط، از وی می خواهد که کالا یا پروژه خاصی را احداث یا تولید نماید و متعهد شود که آن کالا یا پروژه را به بانی به صورت اجاره به شرط تملیک، تحویل دهد.
واسط طبق قرارداد استصناعی ساخت کالا یا پروژه موردنظر را به پیمانکار سفارش می دهد و در مقابل متعهد می شود قیمت کالا یا پروژه را طبق زمان بندی مشخص بپردازد. واسط بعد از کسب مجوزهای لازم، اوراق بهادار استصناع را منتشر و از طریق شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار کرده و وجوه آنان را جمع آوری می کند؛ سپس به وکالت از آنان قیمت پروژه را به پیمانکار می پردازد.
واسط کالا یا پروژه را از پیمانکار تحویل گرفته، به وکالت از طرف صاحبان اوراق به بانی اجاره به شرط تملیک می دهد، بانی از محل بودجه خود یا از طریق واگذاری دارایی ساخته شده، اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق را درقالب حقوقی اجاره به آنان می پردازد.
برای مثال شهرداری در راستای نوسازی بافت های فرسوده شهر، با تشکیل یک مؤسسه واسط، از وی می خواهد 1000 واحد مسکونی در مناطق قدیمی شهر بسازد و آنها را در مقابل هزار میلیارد ريال به صورت اجاره به شرط تملیک به شهرداری اجازه دهد، واسط براساس قرارداد استصناعی ساخت پروژه را به پیمانکار خاصی واگذار می کند، پیمانکار متعهد می شود پروژه را طبق زمان بندی مشخص مثلاً سه ساله در مقابل پانصد میلیارد ريال تحویل دهد، حال واسط اوراق استصناعی را منتشر و از طریق بانک یا شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار می کند، آنگاه از محل وجوه بدست آمده به وکالت از طرف صاحبان اوراق، قیمت قرارداد استصناع را به پیمانکار می پردازد، آنگاه شهرداری با واگذاری( اجاره به شرط تملیک) تدریجی واحدهای مسکونی به متقاضیان، اوراق استصناع را تسویه می کند.127
مبحث اول: قرارداد تعهد به اجاره بین بانی و واسط
اولین رابطه حقوقی که در این مدل از انتشار اوراق استصناع شکل می گیرد، قراردادی است که بین بانی و واسط منعقد شده و براساس آن، واسط متعهد می شود که کالا یا پروژه مشخصی را ساخته و پس از ساخت، آن را به صورت اجاره به شرط تملیک به بانی واگذار کند.
در این قرارداد همان طورکه مشاهده می شود، ابتدائاً عقد معینی شکل نمی گیرد و موضوع آن تنها تعهدی است که یکی از طرفین به طرف دیگر مبنی بر انجام عمل حقوقی خاص در قالب یکی از عقود می دهد.
ما در این بحث ابتدا به ماهیت حقوقی این قرارداد و سپس احکام و آثار مترتب بر شکل گیری آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول: ماهیت قرارداد
چنانچه بیان شد در تعهداتی نظیر آنچه موضوع بحث ماست، در قالب معین و مشخصی که در قالب یکی از عقود متعارف بگنجد، شکل نمی گیرد؛ فلذا باید برای لزوم آن چاره ای اندیشید و الا تعهدی که واسط به بانی در این رابطه می دهد، تنها یک تعهد اخلاقی بوده و هیچ گونه ضمانت اجرای حقوقی نخواهد داشت.
در کتب فقهی راه حلی که برای این امر در نظر گرفته شده است، استفاده از قابلیت شروط و گنجاندن این تعهد به صورت شرطی در ضمن عقد لازم است؛ چراکه شرط در لزوم و جواز از عقد اصلی تبعیت کرده و با درج این تعهد در ضمن یک عقد لازم، انجام آن برای طرفین الزامی خواهد شد.
حال سؤالی که در این رابطه مطرح می گردد این است که آیا می توان این تعهد را به صورت شرط ابتدائی و در قالب یک رابطه حقوقی مستقل، بدون ذکر آن در ذیل یکی از عقود لازم، آن هم به نحوی که برای طرفین لازم الاجرا باشد، برقرار کرد؟
همانطورکه گفته شد در فقه امامیه برای چنین قراردادهایی از ذکر آن در ضمن عقد لازم استفاده می کنند؛البته طبق نظر برخی از فقها، تعهد ابتدائی را نیز می توان براساس دلیل وفای به شرط لازم دانست، اما مشهور

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره رتبه بندی، استصناع، اعتبارسنجی، شخصیت حقوقی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عقد اجاره، استصناع، عقد وکالت، اجاره به شرط تملیک