دانلود پایان نامه ارشد درباره ارزش بازار، بازده سهام، مبانی نظری، جریان نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

.
7-1) روش کلی تحقیق:
روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق از جهت هدف، روش گرد آوري داده ها و استنتاج، و نهايتا طرح تحقيق به صورت زير بوده است:
الف) روش تحقيق از جهت هدف : با توجه با اینکه تحقیق حاضربا به كارگيري مدل ها ، روش ها و نظریه های موجود در راستای تبيين و حل مسائل مبتلا به یا بهبود وضعیت در قلمرو تحقيق انجام گرفته ، از جهت هدف “کاربردی” است.
ب)روش تحقيق از جهت روش استنتاج : با عنایت به اینکه از جامعه آماری شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نمونه تصادفي انتخاب شده است، روش استنتاج در بيان مشاهدات نمونه اي، “توصيفي” و در تعميم مشاهدات نمونه اي به شركت هاي منتخب بورسي به عنوان جامعه آماري “تحليلي يا استقرایی” است .
ج) روش تحقيق از جهت طرح تحقیق: نهایتا با عنایت به اینکه داده های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده های تاریخی مندرج در صورت های مالی بدست آمده است، طرح تحقیق” پس رویدادی” بوده است.
8-1) قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق حاضر در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی به شرح ذیل تعریف شده است:
الف) قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی این تحقیق به تعیین رابطه بین قیمت، نوع و میزان بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام و با تاکید بر تمایز بین بازده غیر منتظره مثبت و منفی بر حجم مبادلات سهام اختصاص یافته است.
ب) قلمرو مکانی: این تحقیق در بین شرکت های منتخب بورس تهران که بیشترین تشابه را به منظور قابلیت مقایسه داشته اند، به انجام رسیده است. معیارهای تشابه شرکت ها که در تعریف جامعه آماری طی فصل سوم عنوان شده است، عبارت از یکسانی دوره مالی، عدم تعلق به نهادهای پولی و مالی و شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی، زیان ده نبودن، در اختیار بودن اطلاعات کامل مرتبط با متغیرهای تحقیق، بوده است. به جهت استفاده از روش استقرایی در استنتاج از بین شرکت های منتخب به روش تصادفی و با استفاده از فرمول مناسب آماری نمونه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است.
ج) قلمرو زمانی: حیطه زمانی تحقیق حاضر مبتنی بر بازه زمانی داده های آماری، عبارت از بازه زمانی 5 ساله بین 29/12/1388تا 29/12/1392 بوده است.
9-1) ساختار گزارش تحقیق:
گزارش تحقیق حاضر طی 5 فصل به ترتیب و محتویات ذیل تنظیم گردیده است:
فصل اول کلیات تحقیق: به شرحی که گذشت و به ترتیب به مقدمه، تشریح موضوع ،ضرورت و اهمیت انجام ،تبیین مسئله ،اهداف ،سوالات ،فرضیات ،تعاریف عملیاتی واژه های اساسی ،روش کلی و قلمرو تحقیق اختصاص یا فته است.
فصل دوم ادبیات تحقیق: که در آن به شرح مفاهیم، عوامل موثر بر تصمیم ها یا رفتار سرمایه گذاران و رابطه بین آن ها با معیارهایی چون قیمت یا بازده سهام و روش ها یا مدل های مورد استفاده در این زمینه و پیشینه به کارگیری آن ها و بر مبنای آن تدوین چارچوب مفهومی تحقیق تصویر گردیده است .
فصل سوم روش تحقیق: به تشریح روش کلی و فرآیند اجرایی تحقیق مشتمل بر تعریف جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری ،روش های گردآوری داده ها ،ابزار تحقیق ،و نهایتا روش ها و نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص یافته است.
فصل چهارم یافته های تحقیق: که طی آن بر مبنای پردازش داده های تاریخی به دست آمده از گستره مکانی تحقیق در بازه زمانی مربوطه به توصیف جامعه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض های استفاده از روش های اقتصاد سنجی جهت تعیین ارتباط بین متغیرها، تبیین روابط بین متغیرها پرداخته شده است.
فصل پنجم تلخیص ،نتیجه گیری و پیشنهادها: بر مبنای جمع بندی نتایج به شرح مختصری از خلاصه یافته ها ،نتیجه گیری یا پاسخ به سوالات تحقیق،`یشنهاد به دست اندرکاران و سیاست گزارن در گستره مکانی تحقیق در راستای بهبود کارایی شرکت ها در قلمرو تحقیق و نهایتا،محدودیت های مربوط به دقت یا تعمیم نتایج تحقیق اختصاص یافته است.

فصل دوم: ادبیات تحقیق

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2) مقدمه:
طی فصل اول کلیات تحقیق مشتمل بر مقدمه، بیان موضوع، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، بیان مسئله، اهداف، سوالات، فرضیات تحقیق، تعریف عملیاتی واژه ها، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و نهایتا ساختار گزارش تحقیق عنوان شد.
در این فصل ادبیات تحقیق مشتمل بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد بحث قرار گرفت. در ابتدا به طرح مبانی نظری یا تعاریف اساسی مرتبط با سرمايه گذاري و سهام و حجم مبادلات عنوان شده در ادامه پیشینه تحقیق در ارتباط با قيمت و بازده غيرمنتظره و حجم مبادلات سهام و مدل ها یا روش های مربوطه مورد بحث قرار گرفته است. سپس به روش ها و نتایح مربوط به تحقیقات مشابه یا مرتبط انجام شده در زمینه مورد بررسي اشاره است. در انتهای این فصل نیز بر مبنای مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق که بر مبنای آن انجام تحقیق حاضر به انجام رسیده، تبیین شده است.
شایان ذکر است به تبع انتظار تعیین رابطه بین بازده سهام و حجم مبادلات، از طرح قصه ها و بدیهیات نظری و خصوصا طرح تاریخچه و مطالب نظری نامربوط که در انجام تحقیق به عنوان پشتوانه دفاعی از روش و دستاوردها یا در انجام تحقیق نقشی نداشته، خود داری شده است.

2-2) اهمیت و مفهوم بازده سهام:
از بازده سهام تعابیر متفاوتی ارایه کرده و مدل ها و روش های مختلفی جهت اندازه گیری آن ابداع و مورد بررسی قرار داده اند. به طور کلی مجموع عیادات نقدی و جریانات نقدی که به ازای هر سهم یا سهام عاید می شود را بازده سهام دانسته اند. از جمله بر مبنای قیمت سهام، تغییر قیمت سهام، نسبت تغییر قیمت به قیمت پایه، قیمت روز به ارزش دفتری، دقیمت روز به سود هر سهم طی دوره و … تعریف نموده اند.
طي ساليان متمادي استادان مالي دانشكده هاي مديريت در سراسر جهان به دقت، اطلاعات مالي مرتبط با قيمت هاي اوراق بهادار و اطلاعات حسابداري را در جستجوي الگوها و نشانه هايي درباره علل و چگونگي رفتار بازار مورد بررسي قرار ميدادند(اسلامی بیگدلی و همکاران، 1391).
در حال حاضر نيز، بسياري از سرمايه گذاران به دنبال معياري براي مقايسه سهام با يكديگر و انتخاب بهترينها هستند كه در اين خصوص نسبت P/E يكي از اين معيارهاست. ليكن ضريب P/E به تنهايي شايد اين قابليت را نداشته باشد كه بتوان به وسيله آن بهترينها را انتخاب كرد، زيرا اين ضريب تحت تاثير عوامل زيادي ميباشد كه مهم ترين آن نرخ رشد سود است( تهرانی، 1389).
با توجه به تحقيقات انجام گرفته، شواهد جديدي درباره بهترين سهام موجود براي سرمايه گذاري در بازار، چگونگي افزايش سرمايه شركت ها، چگونگي تعيين مقررات براي ابزارها و چگونگي تخمين هزينه سرمايه شركت ها كشف شده است . اين شواهد بصورت توده اي از اطلاعات ارزشمند براي سرمايه گذاري در آمده است كه سرمايه گذاران با بهره گيري از آنها به عملكرد گذشته شركت ها، واكنش بسياري نشان داده و ” سهام رشدي ” و ” سهام ارزشي ” را قيمتگذاري مي كنند.
سهام رشدي گران سهامي هستند كه قيمت آنها نسبت به جريان نقدي، عايدي، سود تقسيمي و ارزش دفتري آنها بالاتر از ميانگين است بعبارتي ديگر نسبت ارزش دفتري آنها نسبت به ارزش بازار كمتر است و سهام ارزشي ارزان سهامي هستند كه قيمت آنها نسبت به جريان نقدي، عايدي، سود تقسيمي و ارزش دفتري آنها پايينتر از ميانگين است(حجازی و همکاران، 1387).
“ارزش دفتري ” بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي است و هيچگونه انعكاس يا بازتابي از دورنماي مورد انتظار شركت در آن لحاظ نگرديده است و بر عكس، “ارزش بازار ” سهام منعكس كننده اين دور نما است . اگر دور نماي آينده شركت نشان دهنده رشدي بيش از رشد متوسط باشد، ” ارزش دفتري ” كوچكتر از “ارزش بازار ” خواهد بود . به عبارت ديگر اگر چنانچه قيمت بازاري سهام نسبت به ارزش دفتري آن بالا باشد، احتمالا موردي است كه به لحاظ سرمايه گذاري از چشم انداز خوبي برخوردار است . برعكس اگر نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار يك سهم بالا باشد، دليلي بر آنست كه چشم انداز مناسبي براي آن سهم وجود ندارد(حیدری و همکاران، 1392).
ادبيات بازارهاي كارا، شواهد تقريبا جامعي را پيرامون اندازه و نسبت P/E ارائه كرده است كه متغيرها مي توانند به توصيف بازدهي ( علاوه بر بتا ) كمك نمايند. اما مطالعات اخير، نشان داده است كه نسبت اهرم و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار قدرت تبيين بهتري را در رابطه با بازدهي نسبت به بتا دارد.
مطابق با مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي ، بازده مورد انتظار از يك سهام عادي توسط بازده بدون ريسك و صرف ريسك تعيين مي شود و صرف ريسك نيز تابعي از بتا است. بر اساس اين نظريه سرمايه گذاران در بازار با سرمايه گذاري بر روي يك پرتفوي، تنها ريسكي را كه ميپذيرند و بازار هم در مقابل آن ريسك، پاداش ميدهد ريسك سيستماتيك (بتا) ميباشد. شواهد اخير نشان مي دهند كه علاوه بر بتا، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و اندازه شركت نيز در بازار قيمتگذاري ميشوند( فروغی و همکاران، 1389).
سهامي كه بنا به دلايلي، بغير از امكان رشد عايدات بالقوه، پايين تر از ارزش ذاتي قيمتگذاري مي شوند؛ بنظر مي رسند كه از نسبت ارزش دفتري به ارزش بازاري بالايي برخوردار هستند. در مقابل آن دسته از سهامي كه نرخ رشد بالايي در ميزان فروش و سود آوري دارند؛ از نسبت ارزش دفتري به ارزش بازاري
پاييني برخوردارند.
به هر حال چنين بنظر مي رسد كه نسبت ارزش دفتري به ارزش بازاري بالا، بعضا مي تواند بدين مفهوم باشد كه سهام در بازار ارزان و پايين بودن آن بدين مفهوم باشد كه سهام گران است. به همين خاطر برخي از سرمايه گذاران موقع خريد استراتژي شتاب را در پيش مي گيرند تا سهام با P/E بالا يا نسبت ارزش دفتري به ارزش بازاري پايين را خريداري كنند و با اين فرض كه سهام برنده در آينده نيز برنده است، منتفع گردند . برخي ديگر ني ز از استراتژي معكوس گرايي پيروي مي كنند به اين معني كه سهام با P/E پايين يا نسبت ارزش دفتري به ارزش بازاري بالا را مي خرند با اين فرض كه سهام شركت هاي كوچك در آينده بازده بالاتري را كسب خواهند نمود. در این فصل تلاش می شود که مبانی و مفهوم مطالب بیان شده در مقدمه به طور کامل توضیح داده شود.
بازده یک سرمایه گذاری یا نرخ بازده داخلی، نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی جریانات خروجی را برابر با ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی می کند.

عبارت است از جریان نقدی در زمانt (اعم از جریان نقدی خروجی یا ورودی ))،
n عبارت است از آخرین دوره ای که جریان نقدی انتظار می رود تا آن دوره ادامه یابد،
∑ (سیگما) نشان دهنده علامت جمع جریانات نقدی تنزیل شده در پایان سالهای صفر تا n است.
چنانچه جریان نقدی خروجی اولیه و یا هزینه سرمایه گذاری در زمان صفر واقع شود، فرمول بالا را میتوان به شکل زیر نمایش داد :

بنابراین rنرخ تنزیلی است که جریانات نقدی آینده (A1 تا An) را برابر هزینه اولیه سرمایه گذاری در زمان صفر (A0) می کند. ما بطور ضمنی فرض کرده ایم که جریانات نقدی ورودی سرمایه گذاری دوباره سرمایه گذاری شده تا نرخ بازدهی برابر r حاصل شود (دستگیر، 1392، صص 41-2).

2-3- بازده غير عادي
بازده غیر عادی، بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نسبت به بازده واقعی تحقق یافته در یک دوره زمان خاص می باشد..
2-4- نرخ بازده مورد نیاز1
حداقل نرخ بازدهی که یک سرمایه گذار با توجه به ریسکی که از سرمایه گذاری متحمل می شود نیاز دارد تا بگوید که سرمایه گذاری ارزشمند است را نرخ بازده مورد نیاز می گویند که عبارت است از :
صرف ریسک + نرخ بازده بدون ریسک = نرخ بازده مورد نیاز
نرخ بازده مورد انتظار می تواند برابر یا مخالف نرخ بازده مورد نیاز باشد. اگر نرخ مورد انتظار بالاتر از نرخ بازده مورد نیاز باشد سرمایه گذاری می تواند سودمند تلقی شود و در غیر این صورت سرمایه گذاری سودمند نیست. ( همان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حجم مبادلات سهام، تصمیم سازی، رگرسیون خطی، یافته های پژوهش Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بازده مورد انتظار، بازده غیر عادی، قیمت بازار، دارایی ها