دانلود پایان نامه ارشد درباره ارزش افزوده، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

که دارای ویژگیهای زیر هستند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف میشوند:
1) پایان سال مالی آنها پایان اسفند ماه باشد تا سبب افزایش یا حفظ قابلیت مقایسۀ اطّلاعات مالی به دست آمده شود.
2) اطّلاعات کامل شرکتها موجود باشد و صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آنها قابل دسترس باشد.
3) طی دورۀ تحقیق سود ده باشد و سود عملیاتی داشته باشد.
4) در طول دورۀ تحقیق حقوق صاحبان سهام آنها منفی نباشد.
در نهایت تعداد 73 شرکت با در نظر گرفتن شرایط مذکور به عنوان نمونه انتخاب شدند.
3-4- قلمرو پژوهش
نمودار قلمرو پژوهش به صورت شکل (3-1) میباشد.

شکل (3-1) نمودار قلمرو پژوهش
3-4-1- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش عبارت است از:
بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
3-4-2- قلمرو مکانی
جامعۀ آماری این تحقیق کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد، بنابراین قلمرو مکانی پژوهش شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
دلایل انتخاب شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر است:
دسترسی به اطّلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آسانتر است. به خصوص که برخی از اطّلاعات به صورت بانکهای اطّلاعاتی بر روی لوح های فشرده موجودند.
با توجه به این که اطّلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار میگیرد؛ به نظر میرسد اطّلاعات مندرج در صورتهای مالی این شرکتها از کیفیت بیشتری برخوردار باشد.
با توجه به لازم الاجرا بودن ضوابط، مقرارات و استانداردهای حسابداری مالی در تهیه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به نظر میرسد اطّلاعات مندرج در گزارشهای مالی این شرکتها همگنتر بوده و قابلیت مقایسه بیشتری داشته باشند.
3-4-3- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق، فاصله زمانی سالهای 1388 تا 1391 میباشد.
3-5- روشهای آماری و اندازهگیری متغیرها
3-5-1- روش اندازهگیری سرمایه فکری
در این پژوهش برای اندازهگیری سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری استفاده شده است. روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، توسط پالیک تدوین شد و ابزار تحلیلی برای اندازهگیری عملکرد شرکت است. مدل ضریب ارزش افزوده فکری مبتنی بر این فرض است که اندازهگیری و توسعه ارزش افزوده شرکت ممکن است بر ارزش بازار شرکت تأثیر گذارد (پالیک، 2000). این روش به صورت عملی در بین 250 شرکت به شکل تصادفی به اجرا درآمد و بر اساس نتایج حاصل شده، رابطهای نزدیک بین کارایی ایجاد ارزش توسط منابع (که همان ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری است) و ارزش بازار شرکتها دیده شد. ضریب ارزش افزوده فکری کارایی ایجاد ارزش در شرکتها را اندازهگیری و مورد پایش قرار میدهد. کارایی سرمایه انسانی به عنوان زیر مجموعه ضریب ارزش افزوده فکری، کارایی سرمایه فکری شرکت را توصیف مینماید. روش ضریب ارزش افزوده فکری بر اساس این اصل است که ایجاد ارزش، برخاسته از دو عامل اولیه با عنوان منابع سرمایهای فیزیکی و منابع سرمایهای فکری میباشد. در حقیقت این ضریب کارایی مطلق ایجاد ارزش مربوط به تمامی منابع به کار گرفته شده را منعکس میکند (پالیک، 2004).
در مدل پالیک (2000) ارزش افزوده از تفاوت بین ستادهها و دادهها حاصل شده است:
(VA) دادهها – ستادهها = ارزش افزوده (3-1)
(VA) هزینه مواد و خدمات خریداری شده – کل درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات = ارزش افزوده (3-2)
منظور از دادهها همه هزینههای به کار رفته برای تولید کالا و خدمات به جز هزینههای حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه استهلاک است. زیرا پرداخت هزینه نوعی سرمایهگذاری در نیروی انسانی است و در نتیجه به ایجاد ارزش افزوده فکری و ساختاری در اثر اصلاح فرآیندها و مقرارت کمک میکند. هزینه استهلاک نیز جزء هزینههای غیرنقدی شرکتهاست. منظور از ستادهها درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات است.
ارزش افزوده را با توجه به اطّلاعات موجود در صورتهای مالی سالانه شرکتها میتوان به صورت رابطه (3-3) نیز محاسبه نمود:
(VA) هزینه استهلاک + هزینه حقوق و دستمزد کارکنان + سود عملیاتی = ارزش افزوده (3-3)
در مدل پالیک، ضریب ارزش افزوده فکری دارای سه زیر مجموعه کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری میباشد. نحوه محاسبه هر یک از این زیرمجموعهها به صورت زیر میباشد:
1) کارایی سرمایه به کارگرفته شده (CEE)
این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از به کارگیری داراییهای فیزیکی و مشهود میباشد. یعنی به ازای یک ریال دارایی چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است. این نسبت از تقسیم ارزش افزوده به سرمایه به کارگرفته شده حاصل میشود (پالیک،2000).
CEE = VA/CE (3-4)
CE: سرمایه به کارگرفته شده که برابر ارزش دفتری کل داراییهای شرکت به جز داراییهای نامشهود میباشد.

2) کارایی سرمایه انسانی (HCE)
این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده توسط کارکنان میباشد که از تقسیم ارزش افزوده به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان به دست میآید و نشان میدهد که به ازای هر ریال هزینه حقوق و دستمزد چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است (پالیک، 2000).
HCE = VA/HC (3-5)
: HC سرمایه انسانی که برابر هزینه حقوق و دستمزد کارکنان میباشد.
3) کارایی سرمایه ساختاری (SCE)
این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از فرآیندها و ساختارهای موجود در شرکت میباشد و از تقسیم سرمایه ساختاری به ارزش افزوده حاصل میشود (پالیک، 2000).
SCE = SC/VA (3-6)
SC: سرمایه ساختاری که از رابطه (3-7) حاصل میشود:
SC = VA – HC (3-7)
بنابراین، ضریب ارزش افزوده فکری پالیک از رابطه (3-8) به دست میآید:
VAIC = CEE + HCE + SCE (3-8)
در مدل پالیک سرمایه ارتباطی (مشتری) در نظر گرفته نمیشود.
با توجه به مدل مورد استفاده و مبانی نظری مدل پالیک، اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری به عنوان متغیرهای مستقل فرعی مورد استفاده قرار گرفت که عبارتند از:
کارایی سرمایه به کارگرفته شده، کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری.
3-5-2- روش اندازهگیری نسبت سرمایه در گردش
برای اندازهگیری سرمایه در گردش از فرمول (3-9) استفاده میشود (آقاشیری و همکاران، 1392):
نسبت سرمایه در گردش مورد نیاز= (داراییهایجاری-بدهیهایجاری)/(کلداراییها) (3-9)

3-5-3- روش اندازهگیری عملکرد مالی
یکی دیگر از متغیرهای این تحقیق عملکرد مالی شرکتهای تولیدی میباشد که با نسبتهای بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود اندازهگیری میشود.
1) بازده داراییها:
نسبت بازده داراییها از طریق رابطه (3-10) محاسبه میشود و به واسطه تحلیل دوپونت امکان تجزیه آن به شکل زیر وجود دارد (نوو، 1389، 51):
ROA= NI/Asset = NI/Sales *Sales/Asset (3-10)
ROA: بازده داراییها
NI: سود خالص
Sales: فروش
Asset: ارزش دفتری داراییها
2) بازده حقوق صاحبان سهام:
در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است. برخی محققان امکان تفکیک بازده حقوق صاحبان سهام به نسبتهای سودآوری، گردش دارایی و اهرم مالی به واسطه تحلیل دوپونت را دلایل شهرت این معیار در بین تحلیلگران، مدیران مالی و سهامداران برشمردهاند. فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام و نسبتهای مستتر در آن به صورت رابطه (3-11) است (دوت و دوتویت، 2007):
ROE = NI/Equity = NI/Sale *Sale/Asset *Asset/Equity (3-11)
ROE: بازده حقوق صاحبان سهام
NI: سود خالص
Sales: فروش
Asset: ارزش دفتری داراییها
Equity: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
3) حاشیه سود:
این نسبت را حاشیه سود خالص هم مینامند و به وسیله آن، سودآوری هر ریال از فروش را محاسبه میکنند؛ به این ترتیب که مقدار «سود پس از کسر مالیات» را بر خالص فروش تقسیم میکنند.
= حاشیه سود(سودپسازکسرمالیات)/(خالصفروش ) (3-12)
نسبت حاشیه سود، نتیجه روابط متقابل میان سه عامل است: 1) حجم فروش؛ 2) سیاست قیمتگذاری؛ 3) ساختار هزینه. حسابداران شرکت ممکن است دریابند که حاشیه سود شرکت مطلوب نیست، ولی به طور دقیق ندانند نقش هر یک از سه عامل در پایین بودن حاشیه سود چیست (نوو، 1389، 51).
3-6- روش گردآوری اطّلاعات و دادهها
گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحلۀ گردآوری دادهها، آغاز فرآیندی است که طی آن پژوهشگر یافتههای میدانی و کتابخانهای را گردآوری میکند و سپس به خلاصهسازی یافتهها از طریق طبقهبندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها میپردازد و فرضیههای تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار میدهد و در نهایت نتیجهگیری میکند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آنها مییابد. به عبارت دیگر، پژوهشگر به اتکای دادههای گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف میکند. بنابراین، اعتبار دادهها اهمیت بسیاری دارد، زیرا دادههای غیر معتبر مانع از کشف حقیقت میشود و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهشگر به درستی معلوم نمیشود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار دادههای گردآوری شده، پژوهشگر باید دادههای صحیح را با دقت تمام گردآوری کند (حافظ نیا، 1385، 162).
در این پژوهش برای جمعآوری اطّلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق و همچنین ادبیات موضوع تحقیق از مطالعات تجربی منتشر شده در مجلات (علمی و فصلنامهها)، گزارشهای تحقیق و پایاننامهها، کتابها، مقالات منتشرشده استفاده شده و برای گردآوری دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق از منابع و پایگاههای اطّلاعاتی مختلف از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها در سایت کدال (www.Codal.ir) و سئو (www.Seo.ir) استفاده شده است.
3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها
دادهها به عنوان آگاهیهای خام و پردازش نشده، ابتداییترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخهای احتمالی هستند که در رابطه با مسأله تحقیق مطرح شدهاند. لذا پژوهشگر پس از دستیابی به این دادهها، با توجه به ماهیت آنها و ساختار و قالب فرضیهها، با این سؤال روبرو میشود که از چه طریقی این دادهها را طبقهبندی، پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیهها را که حالت پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق دارا هستند، تعیین تکلیف نماید (خاکی، 1384، 160).
برای تجزیه و تحلیل دادهها، با توجه به ماهیت آنها، روشهای مختلفی وجود دارد که پژوهشگر باید به کاربرد و سنخیت این روشها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاجها و نتیجهگیریهای معتبر و دقیقی را به عمل آورد (همان منبع).
پس به طور کلی میتوان گفت که در تجزیه و تحلیل دادهها یک بعد کمّی وجود دارد که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حقوق انسان، مودب بودن Next Entries پایان نامه درباره حقوق انسان