دانلود پایان نامه ارشد درباره ارتباطات سازمانی، تحول گرا، رهبری تحول گرا، آذربایجان غربی

دانلود پایان نامه ارشد

پردازند.سازمان‌های ورزشی نیز به عنوان بخشی از سازمان‌های حاضر که نقش مهمی در کلیه ابعاد اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی افراد داشته نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و مدیران ورزشی این بار را بر دوش می کشند. مدیران ورزشی باید موجب حرکت رو به جلو و نیز سیر صعودی دست یابی به اهداف سازمانی را در سازمان‌های ورزشی فراهم آورند.
در نهایت با توجه به یافته مهم پژوهش حاضر مبنی بر وجود ارتباط بین مدیریت تحول آفرین و اثربخشی ارتباطات سازمانی می توان اذعان نمود که برای اجرای موفقیت آمیز اهداف سازمانی باید با تکیه بر افراد سازمان به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان ، آنها را در درک وفهم و ارائه دانسته ها ،شناسایی وبکار بستن درست مولفه های مدیریت تحول در دست آنان واهمیت برقراری ارتباطات سازمانی به عنوان مهمترین هدف سازمان تشویق کرد واین فعالیت مستلزم این است که انتخاب مدیران به عنوان شایستگی واز روی تجارب و کیفیت کاری و برخورداری از اطلاعات به روز انجام گیرد تا به عنوان مدیر بتواند پاسخگوی نیازهای مراجعه کنندگان واهداف سازمانی باشد.
در این فصل ابتدا خلاصه ای از پژوهش حاضر و تشریح نتایج ویافته های حاصل از آزمون فرضیه ها وپاسخ سوالات ویژه تحقیق ذکر شده است.سپس نتایج تحقیق با پژوهش های دیگران مقایسه و مورد بحث ومفهوم سازی قرار داده شده است. در نهایت پیشنهادهای برگرفته شده از متن پژوهش در دو بخش پیشنهادات کاربردی وپژوهشی ارائه گردیده که برای پژوهشگران و محققین و جامعه علمی کشور وبه خصوص رشته مدیریت ورزشی مفیدمی تواند واقع شود.
1-5-خلاصه نتایج تحقیق
نتایج حاصل از تحقیق حاضر عبارتند از:
الف- نتیجه اصلي:
بین رهبری تحول گرا و اثربخشی ارتباطات سازمانی (در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی) در سطح احتمال 01/0 درصد رابطه معنی دار ومثبتی وجود دارد.
ب-نتایج فرعی:
بین نفوذ مطلوب رهبری تحول گرا میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی (در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی)در سطح احتمال 01/0 درصد رابطه معنی دار ومثبتی وجود دارد.
بین انگیزش الهام بخش رهبری تحول گرا و میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی (در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی)در سطح احتمال 01/0 درصد رابطه معنی دار ومثبتی وجود دارد.
بین تحریک هوشی رهبری تحول گرا و میزان میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی (در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی)در سطح احتمال 01/0 درصد رابطه معنی دار ومثبتی وجود دارد.
بین ملاحظات شخصی رهبری تحول گرا ومیزان اثربخشی ارتباطات سازمانی (در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی) در سطح احتمال 01/0 درصد رابطه معنی دار ومثبتی وجود دارد.
بین ارتباطات واطلاعات رهبری تحول گرا میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی (در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی)در سطح احتمال 01/0 درصد رابطه معنی دار ومثبتی وجود دارد.
5-2-تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق
1-آزمون فرضیه اصلی :
در تجزیه و تحلیل داده‌ها یا بررسی فرضیات به وسیله روشهای آمار استنباطی ارتباط معنادار ومثبتی بین منابع مختلف مولفه های رهبری تحول گرا و اثربخشی ارتباطات سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. در واقع رابطه تمامی مولفه های رهبری تحول گرا بر اساس تقسیم بندی شامل تحریک هوشی ، ملاحظات شخصی، نفوذ مطلوب، انگیزش الهام بخش، ارتباطات واطلاعات با اثربخشی ارتباطات سازمانی تایید شد.
نتایج این تحقیق با نتایج استون و دیگران( 2003) و تونکه نژاد(1386‏) همخوانی داشت.
از تحقیقات دیگری که به فرضیه مربوط بوده و همخوانی دارد می توان به تحقیقات قلی زاده که در سال 1389 انجام داده، اشاره کرد، که تحول را به عنوان مهمترین و نافذترین پدیده اجتماعی که در جوامع انسانی شناخته شده است مطرح کرد وی مدیریت تحول را بخشی مهم و تأثیر گذار در حیات سازمانی و مؤثر در سطوح سازمانی و روابط بین افراد سازمان می‌داند.به نظر وی پاسخگویی اغلب به صورت موازی در کناری مجاری اختیارات رسمی قررا دارد واگر صادقانه انجام گیرد، عامل تسهیل کار در سازمان می‌باشد و ادامه فعالیتها به گونه‌ای مثبت ومفید بدون وجود شبکه‌‌های ارتباطی مناسب و کارآمد و اثربخشی ارتباطات سازمانی امکان چندانی ندارد.
آزمون فرضیه اول: با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق رابطه مثبت و معنی داری بین نفوذ مطلوب رهبری تحول گرا و اثربخشی ارتباطات سازمانی وجود دارد.
نفوذ مطلوب به عنوان یک عامل مهم و اساسی جهت پیشبرد اهداف سازمانی تاکید کردند.ونتایج حاصل از این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که استفاده از نفوذ مطلوب برای اداره کارمندان موجب افزایش ارتباطات اثربخش وافزایش پاسخگویی نیروی انسانی و رضایت ارباب رجوع و اثر بخشی ارتباطات سازمانی می‌شود.
یافته های این تحقیق با یافته های شارون(2008)،اطهری (1388)که در موسسات آموزشی بوده همخوانی دارد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تحول گرا، رهبری تحول گرا، توزیع فراوانی، ارتباطات سازمانی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، مفهوم سازی، یافته های پژوهش