دانلود پایان نامه ارشد درباره ارتباطات سازمانی، رهبری تحول گرا، تحول گرا، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخ به سوال تحقيق منفي است:
پاسخ به سوال تحقيق مثبت است:
به بيان ديگر
بعد انگیزش الهامی در رهبری تحول گرا باعث افزایش اثربخشی ارتباطات سازمانی نمی‌شود. H0
بعد انگیزش الهامی در رهبری تحول گرا باعث افزایش اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌شود.
جدول4-17- بررسی ارتباط بين بعد انگیزش الهامی و اثربخشی ارتباطات سازمانی
شاخص آماری
متغییر
فراوانی
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی بحرانی
سطح معناداری
انگیزش الهامی
132
521/0
508/0
02/0

نتیجه

معنی دار

با توجه به اطلاعات جدول 4-17 در بررسی ارتباط بین بعد انگیزش الهامی و اثربخشی ارتباطات سازمانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که مقدار ضريب همبستگي برابر 521/0 محاسبه گردید ، مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر 02/0 مي باشد كه از 05/0 كوچكتر است ، بنابراين با اطمينان 95/0 فرض صفر آماري (H_0:ρ=0) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود و با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي پیرسون مي توان گفت ارتباط مستقيم و معني داري بين دو متغير وجود دارد.

بررسی فرضیه سوم:
فرضیه دوم تحقیق حاضر به صورت ذیل است:
بعد تحریک هوشی در رهبری تحول گرا باعث افزایش اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌شود.
پاسخ به سوال تحقيق منفي است:
پاسخ به سوال تحقيق مثبت است:
به بيان ديگر
بعد تحریک هوشی در رهبری تحول گرا باعث اثربخشی ارتباطات سازمانی نمی‌شود. H0
بعد تحریک هوشی در رهبری تحول گرا باعث اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌شود.
جدول4-18- بررسی ارتباط بين بعد تحریک هوشی و اثربخشی ارتباطات سازمانی
شاخص آماری
متغییر
فراوانی
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی بحرانی
سطح معناداری
تحریک هوشی
132
562/0
502/0
01/0

نتیجه

معنی دار
با توجه به اطلاعات جدول 4-18 در بررسی ارتباط بین بعد تحریک هوشی و اثربخشی ارتباطات سازمانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که مقدار ضريب همبستگي برابر 562/0 محاسبه گردید ، مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر 01/0 مي باشد كه از 05/0 كوچكتر است ، بنابراين با اطمينان 95/0 فرض صفر آماري (H_0:ρ=0) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود و با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي پیرسون مي توان گفت ارتباط مستقيم و معني داري بين دو متغير وجود دارد.
بررسی فرضیه چهارم:
فرضیه دوم تحقیق حاضر به صورت ذیل است:
بعد ملاحظات شخصی در رهبری تحول گرا باعث افزایش اثربخشی ارتباطات سازمانی انسانی می‌شود.
پاسخ به سوال تحقيق منفي است:
پاسخ به سوال تحقيق مثبت است:
به بيان ديگر
بعد ملاحظات شخصی در رهبری تحول گرا باعث افزایش اثربخشی ارتباطات سازمانی نمی‌شود. H0
بعد ملاحظات شخصی در رهبری تحول گرا باعث افزایش اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌شود.
جدول4-19- بررسی ارتباط بين بعد ملاحظات شخصی و اثربخشی ارتباطات سازمانی
شاخص آماری
متغییر
فراوانی
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی بحرانی
سطح معناداری
ملاحظات شخصی
132
523/0
508/0
02/0

نتیجه

معنی دار
با توجه به اطلاعات جدول 4-19 در بررسی ارتباط بین بعد ملاحظات شخصی و اثربخشی ارتباطات سازمانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که مقدار ضريب همبستگي برابر 523/0 محاسبه گردید ، مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر 02/0 مي باشد كه از 05/0 كوچكتر است ، بنابراين با اطمينان 95/0 فرض صفر آماري (H_0:ρ=0) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود و با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي پیرسون مي توان گفت ارتباط مستقيم و معني داري بين دو متغير وجود دارد.

بررسی فرضیه پنجم:
فرضیه دوم تحقیق حاضر به صورت ذیل است:
بعد ارتباطی و اطلاعاتی در رهبری تحول گرا باعث افزایش اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌شود.
پاسخ به سوال تحقيق منفي است:
پاسخ به سوال تحقيق مثبت است:
به بيان ديگر
بعد ارتباطی و اطلاعاتی در رهبری تحول گرا باعث اثربخشی ارتباطات سازمانی نمی‌شود. H0
بعد ارتباطی و اطلاعاتی در رهبری تحول گرا باعث افزایش اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌شود.

جدول4-20- بررسی ارتباط بين بعد ارتباطی و اطلاعاتی و اثربخشی ارتباطات سازمانی
شاخص آماری
متغییر
فراوانی
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی بحرانی
سطح معناداری
بعد ارتباطی و اطلاعاتی
132
484/0
428/0
000/0

نتیجه

معنی دار
با توجه به اطلاعات جدول 4-20 در بررسی ارتباط بین بعد ارتباطی و اطلاعاتی و اثربخشی ارتباطات سازمانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که مقدار ضريب همبستگي برابر 484/0 محاسبه گردید ، مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر 02/0 مي باشد كه از 05/0 كوچكتر است ، بنابراين با اطمينان 95/0 فرض صفر آماري (H_0:ρ=0) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود و با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي پیرسون مي توان گفت ارتباط مستقيم و معني داري بين دو متغير وجود دارد.

ماتریس همبستگی
بر اساس نتایج جدول زیر و بر اساس سطح معنی داری محاسبه شده(00/0=sig)در سطح احتمال 01/0 بین سبک رهبری تحول گرا واثر بخشی ارتباطات سازمانی در سطح اطمینان 99 درصد رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد .
جدول 4-21-ماتریس همبستگی رهبری و ابعاد آن با اثر بخشی ارتباطات سازمانی در حالت کلی
مولفه ها
تحریک هوشی
انگیزش الهام بخش
ملاحظات شخصی
نفوذ مطلوب
ارتباطات واطلاعات
اثربخشی ارتباطات سازمانی
تحریک هوشی
1

انگیزش الهام بخش

727/0
1

ملاحظات شخصی
624/0
592/0
1

نفوذ مطلوب
755/0
767/0
608/0
1

ارتباطات و اطلاعات
714/0
708/0
612/0
703/
1

اثربخشی ارتباطات سازمانی
624/0
520/0
490/0
586/0
520/0
1

* معنی داری همه داده ها در سطح احتمال01/0

بطور خلاصه با توجه به نتایج بالا از دیدگاه کلی:
بین رهبری تحول گرا و میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی (در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی) در سطح احتمال 01/0 درصد رابطه معنی دار ومثبتی وجود دارد.
بین نفوذ مطلوب رهبری تحول گرا و میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی (در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی) در سطح احتمال 01/0 درصد رابطه معنی دار ومثبتی وجود دارد.
بین انگیزش الهام بخش رهبری تحول گرا و میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی (در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی) در سطح احتمال 01/0 درصد رابطه معنی دار ومثبتی وجود دارد.
بین تحریک هوشی رهبری تحول گرا و میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی (در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی) در سطح احتمال 01/0 درصد رابطه معنی دار ومثبتی وجود دارد.
بین ملاحظات شخصی رهبری تحول گرا و اثربخشی ارتباطات سازمانی (در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی) در سطح احتمال 01/0 درصد رابطه معنی دار ومثبتی وجود دارد.
بین ارتباطات واطلاعات رهبری تحول گرا و میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی (در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی) در سطح احتمال 01/0 درصد رابطه معنی دار ومثبتی وجود دارد.

4-5- تعیین معادله رگرسیون و تاثیر متغییرهای پژوهش بر اثربخشی ارتباطات سازمانی
به منظور بررسی منشاء تغییرات اثر بخشی ارتباطات سازمانی نسبت به برآورد رگرسیونی برای متغییرهای مستقل، به صورت گروهی اقدام و نتایج به دست آمده برای کارکنان و مدیران و به صورت کلی در زیر آمده است.
در اين بخش، برای بررسی دقیق‌تر و بهتر رابطه بين ابعاد رهبری تحول آفرین و اثربخشی ارتباطات سازمانی سعی شد تا مدلی را به کمک رگرسیون برای اثربخشی ارتباطات سازمانی با عوامل داخلی اصلی پیدا شود، بنابراین در ابتدا آزمون فرض زیر مطرح مي‌گردد:
ابعاد رهبری تحول آفرین اثر خطی معنی‌داری روی اثربخشی ارتباطات سازمانی ندارد.
ابعاد رهبری تحول آفرین اثر خطی معنی‌داری روی اثربخشی ارتباطات سازمانی دارد
به کمک جدول آنالیز واریانس ارائه شده در ذيل، مي‌توان نسبت به نتیجه آزمون فرض فوق تصميم‌گيري نمود.
جدول4-22- آنالیز واریانس رابطه خطی بين ابعاد رهبری تحول آفرین و اثربخشی ارتباطات سازمانی
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
آماره‌ي آزمون
P-value
رگرسيون
54/1125
5
610/280
6/7
000/0
خطا
445/436
127
605/144

كل
985/1596
132

با توجه به جدول 4- 22 مشاهده می‌گردد که مقدار احتمال (P-value) به‌دست آمده برابر با 000/0 می‌باشد که از سطح معناداری آزمون که 05/0 در نظر گرفته شده کوچکتر می‌باشد
(05/0 a = 000/0P-value = ) بنابراین فرض صفر رد می‌شود، بنابراين با ضريب اطمينان 95 درصد مي‌توان بيان داشت كه يك رابطه خطي معني‌دار بين ابعاد رهبری تحول آفرین در ادارات مورد مطالعه با اثربخشی ارتباطات سازمانی آنان وجود دارد.بعد از انجام آزمون فوق و حصول اطمينان از وجود يك رابطه خطي، با استفاده رگرسیون برآورد گردید.
جدول4-23- خلاصه مدل رگرسیون ابعاد رهبری تحول آفرین در اثربخشی ارتباطات سازمانی
نام متغییر
ضریب ß
آمارهF
sig
نتیجه
تحریک هوشی
019/0
04/7
099/0
قبول
ملاحظات شخصی
131/0
72/6
099/0
قبول
نفوذ مطلوب
328/0
31/7
099/0
قبول
انگیزش الهام بخش
431/0
53/7
099/0
قبول
ارتباطات و اطلاعات
453/0
43/6
099/0
قبول
03 /4 = 474/0 Constant =
28/0 = 59/0 = 76/0=
معادله خط رگرسیون را میتوان بصورت زیر نوشت:
Y= 0/474+(0/019X1) +(0/131X2)+( 0/328X3)+( 0/431X4)+ (0/453X5)
همچنین در جدول 4-24 مقدار ضریب تشخیص (تعيين) رگرسیون نیز برابر با 59/0 گزارش شده است و این بیانگر آنست که 59% از اثربخشی ارتباطات سازمانی را مي‌توان به کمک متغیر های مستقل رهبری تحول آفرین (تحریک هوشی، ملاحظات شخصی، نفوذ مطلوب، انگیزش الهام بخش، ارتباطات و اطلاعات)تبیين نمود.

فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری

كنون كه عصر مديريت و رهبري است و موفقيت نهادها و سازمانها تا حدود زيادي به كار آيي و اثر بخشي عملكرد مديران بستگي دارد ، وجوب دقت سازمانها در انتخاب مديران توانمند كه قادر باشند با اتخاذ تدابير و شيوه‌هاي بايسته به ويژه در ادارات ورزش وجوانان زمينه را براي تجلي و بروز استعدادها و خلاقيت همه ي مربیان و ورزشکاران هموار سازند بيشتر آشكار مي‌شود .مديران نقش تعيين كننده اي را در اثر بخشي سازمانها از جمله سازمانهاي آموزشي به عهده دارند چرا كه اثر بخشي سازمان را مي‌توان از طرق توانايي مدير در به حداكثر رساندن تعامل بين ساختار و فرآيند سازمان اندازه گيري كرد.
درعصر حاضر سازمان ها علی الخصوص سازمان‌های ورزشی برای مقابله با تهدیدات محیطی ، استفاده از فرصت های احتمالی و دست یابی به اهداف سازمانی ناچارندظرفیت‌ها و توانمندیهای خود را شناسایی کرده ، مسائل و ابعاد سازمانی را موشکافی نمایند، نقاط ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تحول گرا، رهبری تحول گرا، توزیع فراوانی، ارتباطات سازمانی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، مفهوم سازی، یافته های پژوهش