دانلود پایان نامه ارشد درباره اختلال بدشکلی بدن، سابقه بیماری

دانلود پایان نامه ارشد

جدول 4-35: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه بیماری عصبی- روانی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value

دارند ندارند

سابقه بیماری عصبی-روانی
داشته اند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

0/005**

23
22/1
81
77/9

نداشته اند
106
11/8
790
88/2

**: P<0/01 برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه بیماری عصبی- روانی از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با سابقه بیماری عصبی- روانی بیشتر (22/1%) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/005) و بین سابقه بیماری عصبی- روانی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد. جدول 4-36: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با طول مدت بیماری عصبی- روانی متفاوت
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value

دارند ندارند

مدت بیماری عصبی-روانی
کمتر از 6 ماه
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

0/025*

3
8/8
31
91/2

6 ماه و بیشتر
20
28/6
50
71/4

*: P<0/05
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با طول مدت بیماری عصبی- روانی متفاوت از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با طول مدت بیماری 6 ماه و بیشتر، بیشتر (28/6%) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/025) و بین طول مدت بیماری عصبی- روانی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.

جدول 4-37: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه بیماری عصبی- روانی در فامیل درجه اول
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value

دارند ندارند

سابقه بیماری عصبی-روانی در بستگان درجه اول
داشته اند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

0/023*

25
19/5
103
80/5

نداشته اند
104
11/9
768
88/1

*: P<0/05
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه بیماری عصبی- روانی در فامیل درجه اول از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با سابقه بیماری عصبی- روانی در فامیل درجه اول بیشتر (19/5%) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/023) و بین سابقه بیماری عصبی- روانی در فامیل درجه اول و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.

جدول4-38:شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال اضطراب اجتماعی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value

دارند ندارند

اختلال اضطراب اجتماعی
دارند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اختلال بدشکلی بدن، دانشجویان دختر، جراحی زیبایی، محل سکونت Next Entries پایان نامه با موضوع درگیری ذهنی، متغیر مستقل، سلسله مراتب، مدل مفهومی