دانلود پایان نامه ارشد درباره اختلال بدشکلی بدن، دانشجویان دختر، جراحی زیبایی، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

جدول 4-22: میزان نگرانی از برخی از قسمتهای بدن
میزان نگرانی از برخی از قسمتهای بدن
فراوانی
درصد
کم
456
59/1
تا حدودی
224
29
زیاد
82
10/6
خیلی زیاد
10
1/3
مجموع
772
100

از مجموع 772 نفر دانشجویی که از حداقل یک نقیصه عضوی شکایت داشتند، در بیشتر دانشجویان، نگرانی در حد «کم» (59/1%) گزارش شد.
جدول 4-23: توزیع نمونه بر حسب اشتغال ذهنی با برخی از قسمتهای بدن
اشتغال ذهنی با برخی از قسمتهای بدن
فراوانی
درصد
دارند
752
75/2
ندارند
248
24/8
مجموع
1000
100

در حدود 75 درصد دانشجویان(752 نفر،75/2%) نگرانی در مورد ظاهر با اشتغال ذهنی همراه بود که 497نفر(66/1%) دختر و 255 نفر(33/9%) پسر بودند. همچنین در حدود 70% دانشجویان (69/9%) مدت زمان اشتغال ذهنی با وضعیت ظاهری «کمتر از یک ساعت»، در 26/2% دانشجویان «یک تا سه ساعت»، و در3/9% آنها، «بیش از سه ساعت» در روز گزارش شد.

جدول 4-24: شدت اختلال در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
شدت اختلال
فراوانی
درصد
کم
74
57/4
متوسط
38
29/5
شدید
16
12/4
خیلی شدید
1
0/8

شدت اختلال بدشکلی بدن در حدود 60 درصد دانشجویان مبتلا، در حد کم بود و تنها در 0/8% آنها خیلی شدید گزارش گردید.
جدول 4-25: میزان اشتغال ذهنی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
میزان اشتغال ذهنی با برخی از قسمتهای بدن
فراوانی
درصد
کم
12
9/3
تا حدودی
74
57/4
زیاد
36
27/9
خیلی زیاد
7
5/4

تنها در 9/3% از دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن، میزان اشتغال ذهنی با وضعیت ظاهریشان در حد «کم» و در 33/3% آنها در حد «زیاد» تا «خیلی زیاد» گزارش شد. از طرفی در حدود 75% این دانشجویان ( 74/4%) میزان ناراحتی از افکار مربوط به نقص ظاهری در حد «متوسط» تا «شدید» بود. همچنین افکار و نگرانیهای مربوط به نقص ظاهری در کارهای روزمره 92/2% آنان تداخل ایجاد کرده بود و در بیش از 90 درصد آنها (90/7%) به خاطر نگرانی از ظاهر اجتناب از برخی موقعیتها و کارها وجود داشت. دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن از بینش «بسیار خوبی» برخوردار نبودند، به طوریکه 45% آنها بینش «ضعیف» و حتی 7% آنها «فقدان بینش» داشتند.

جدول4-26: قسمتهای بدن مورد نگرانی در دانشجویان دختر و پسر دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
قسمتهای مورد نگرانی
پسران
دختران
قسمتهای مورد نگرانی
پسران
دختران

درصد
درصد

درصد
درصد
پوست
16
18/34
چشم ها
4/3
3
مو
14/9
10/9
سینه
1
2/6
شکل و اندازه بینی
13/8
9/2
لب ها
0
2/2
قد
4/3
10
بدشکلی دستها یا پاها
5/3
1/7
وزن
4/3
7/9
ران
0
1/7
شکم
4/3
6/1
صدا
6/4
1/31
دندان
4/3
5/2
فک
3/2
0/9
باسن
3/2
4/4
اندام تناسلی
1
0
ابروها
0
3/5
سایر
13/8
10/9

شایع‌ترین قسمت‌های مورد نگرانی بدن در دانشجویان دختر به ترتیب، پوست، مو بخصوص حالت و جنس مو، شکل و اندازه بینی، قد و وزن گزارش شد که کمترین نگرانی مربوط به فک (0/9%) بود. در دانشجویان پسر نیز به ترتیب، پوست، مو بخصوص کم مویی، شکل و اندازه بینی و صدا گزارش شد که کمترین نگرانی نیز مربوط به اندام تناسلی (1%)بود و تنها در دانشجویان پسر گزارش شد. الگوی نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در دانشجویان مورد مطالعه در دختر و پسر تقریبا یکسان بود به طوریکه شایع‌ترین اعضای مورد نگرانی در هر دو جنس تقریبا شبیه است با این حال در دانشجویان دختر نگرانی در مورد وزن (چاقی) بیشتر گزارش شده است.

جدول4-27: فعالیت های مربوط به نگرانی در مورد نقص های بدنی در دانشجویان دختر و پسر دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
فعالیت های مربوط به نگرانی
پسران
دختران
فعالیت های مربوط به نگرانی
پسران
دختران

درصد
درصد

درصد
درصد
چک کردن در آینه
29/2
20
دستکاری پوست برای بهبود ظاهر
10/4
8/3
مقایسه خود با دیگران
25
19/3
رژیم گرفتن
4/2
6/9
سوال پرسیدن و اطمینان جویی از دیگران
14/6
16/6
آرایش افراطی
2/1
3/4
پنهان سازی عیب
8/3
13/8
نظافت بیش از حد
2/1
2/1
جستجوی درمانهای غیر روانپزشکی(جراحی زیبایی و …)
4/2
9
تمرین و ورزش افراطی
0
0/7

در دانشجویان دختر و پسر فعالیتها تقریبا” یکسان گزارش شد و بیشترین مربوط به چک کردن خود در آینه ، مقایسه خود با دیگران و سوال پرسیدن و اطمینان جویی از دیگران بود.

جدول 4-28: مقایسه فراوانی نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در دانشجویان دختر و پسر
متغیر
نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن
P-value

بلی خیر

جنسیت
مذکر
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

0/028*

263
73/3
96
26/7

مونث
509
79/4
132
20/6

*: P0/05
برای مقایسه نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در دانشجویان دختر و پسر از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، 79/4% از دانشجویان دختر، و 73/3%از دانشجویان پسر از حداقل یک نقیصه عضوی شکایت داشتند. در مقایسه فراوانی دانشجویان مذکر و مونث مورد مطالعه به تفکیک رضایت و عدم رضایت از وضعیت ظاهری بدن تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/028) یعنی بین جنسیت و نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن ارتباط معنادار وجود دارد.

جدول 4-29: مقایسه شدت علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دختر و پسر

متغیر
شدت اختلال بدشکلی بدن
P-value

کم
متوسط
شدید
خیلی شدید

جنسیت

مذکر
درصد
درصد
درصد
درصد

0/229

67/3
25
7/7
0

مونث
50/6
32/5
15/6
1/3

برای مقایسه شدت اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دختر و پسر از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شدت اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان پسر کمتر از دانشجویان دختر گزارش شده است. در مقایسه فراوانی دانشجویان مذکر و مونث مورد مطالعه به تفکیک شدت علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش نشد(29P=0/2).

جدول 4-30: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value

دارند ندارند

رشته تحصیلی
علوم انسانی
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

0/036*

39
17/4
185
82/6

هنر و معماری
13
17/3
62
82/7

علوم پایه
20
12/7
137
87/3

مهندسی
40
12/2
289
87/8

پزشکی و رشته های وابسته
17
7/9
198
92/1

*: P0/05
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی از آزمون مجذور کای استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، در مقایسه فراوانی علائم اختلال بدشکلی بدن به تفکیک رشته تحصیلی، شیوع این اختلال در دانشجویان رشته های علوم انسانی و هنر و معماری بیشتر از سایر رشته ها بود به طوریکه 17/4%از دانشجویان رشته های علوم انسانی و 17/3% از دانشجویان رشته های هنر و معماری دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند. در مقایسه فراوانی رشته های تحصیلی مختلف از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت آماری معنادار گزارش شد(P=0/036) و بین رشته تحصیلی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
جدول4-31: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با عملکرد تحصیلی مختلف
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value

دارند ندارند

معدل کل تا ترم قبل
کمتر از 14
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

0/039*

12
19/7
49
80/3

14 تا 17
91
13/9
565
86/1

بیشتر از 17
26
9/2
257
90/8

*: P0/05
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با عملکرد تحصیلی مختلف از آزمون مجذور کای استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با معدل کل « کمتر از 14 » (19/7%) بیش از سایرین گزارش شده است. در مقایسه فراوانی عملکرد تحصیلی مختلف دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد(P=0/039) و بین عملکرد تحصیلی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.

جدول 4-32: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با محل سکونت های مختلف
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value

دارند ندارند

محل سکونت
مراکز شهرستانها و توابع
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

0/022*

84
15/1
471
84/9

مراکز استانها
45
10/1
400
89/9

*: P0/05
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با محل سکونت های مختلف از آزمون مجذور کای استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، 15/1% از دانشجویان ساکن در مراکز شهرستانها و توابع و 10/1% از دانشجویان ساکن در مراکز استانها، دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند.
در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/022) و بین محل سکونت و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.

جدول 4-33: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با میزان رضایت متفاوت از جراحی زیبایی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value

دارند ندارند

میزان رضایت از جراحی زیبایی
کم
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

0/030*

10
33/3
20
66/7

متوسط
13
17/6
61
82/4

زیاد
7
10/9
57
89/1

*: P0/05
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با با میزان رضایت متفاوت از جراحی زیبایی از آزمون مجذور کای استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویانی که رضایت کمتری از جراحی زیبایی داشتند بیشتر (33/3%) گزارش شد. در مقایسه فراوانی میزان رضایت متفاوت از جراحی زیبایی از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/030) و بین میزان رضایت از جراحی زیبایی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.

جدول 4-34: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون مشکلات طبی و فیزیکی بارز
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value

دارند ندارند

مشکلات طبی و فیزیکی بارز
دارند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

0/000**

20
30/3
46
69/7

ندارند
109
11/7
825
88/3

**: P0/01
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون مشکلات طبی و فیزیکی بارز از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دارای مشکلات طبی و فیزیکی بارز بیشتر (30/3%) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد(P=0/001) و بین مشکلات طبی و فیزیکی بارز و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اختلال بدشکلی بدن، وسواس فکری، افراد مبتلا، اضطراب اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اختلال بدشکلی بدن، سابقه بیماری