دانلود پایان نامه ارشد درباره اختلال بدشکلی بدن، وسواس فکری، افراد مبتلا، اضطراب اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

میان 359 نفر مذکر نیز، 52 نفر(14/5%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند که 40/3 درصد افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند.
در مقایسه فراوانی دانشجویان مذکر و مونث مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن با توجه به آزمون دقیق فیشر تفاوت آماری معنادار گزارش نشد(0P=0/28). یعنی بین دو متغیر جنسیت و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود ندارد.
فرضیه 2- بین دانشجویان گروه سنی مختلف دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت معنادار وجود دارد.
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دو گروه سنی دانشجویان از آزمون دقیق فیشر استفاده شد.
جدول 4-14: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دو گروه سنی دانشجویان
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value

دارند ندارند

سن
18 تا 25
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

0/045*

110
14
675
86

26 تا 30 و بالاتر
19
8/8
196
91/2

*: P0.05
همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود، در گروه سنی 18 تا 25 سال، 785 نفر قرار داشتند که 110 نفر(14%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند و 85/3% افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند. در گروه سنی 26 تا 30 سال و بالاتر، از 215 نفری که قرار داشتند، 19 نفر(8/8%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند و 14/7% افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند.
در مقایسه فراوانی دو گروه سنی از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن با توجه به آزمون دقیق فیشر تفاوت آماری معنادار گزارش شد(P=0/045). یعنی بین دو متغیر سن و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه 3- بین دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت معنادار وجود دارد.
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان مجرد و متاهل از آزمون دقیق فیشر استفاده شد.
جدول 4-15: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان مجرد و متاهل
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value

دارند ندارند

وضعیت تاهل
مجرد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

1/000

112
12/9
754
87/1

متاهل
17
12/7
117
87/3

همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود، در میان 866 نفر مجرد، 112 نفر(12/9%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند که 86/8 درصد افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند، و در میان 134 نفر متاهل نیز، 17 نفر(12/7%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند که 13/2 درصد افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند.
در مقایسه فراوانی دانشجویان مجرد و متاهل مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن با توجه به آزمون دقیق فیشر تفاوت آماری معنادار گزارش نشد(0P=1/00). یعنی بین دو متغیر وضعیت تاهل و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود ندارد.
فرضیه 4- بین دانشجویان با وضعیت مالی متفاوت دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت معنادار وجود دارد.
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با وضعیت مالی متفاوت از آزمون مجذور کای استفاده شد.
جدول 4-16: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با وضعیت مالی متفاوت
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value

دارند ندارند

وضعیت مالی خانواده
ضعیف
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

0/041*

11
26/8
30
73/2

متوسط
66
13/3
431
86/7

خوب
48
11/3
376
88/7

عالی
4
10/5
34
89/5

*: P0.05
همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود، از41 دانشجوی دارای وضعیت مالی ضعیف، 11 نفر (26/8%)دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند و 8/5% افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند و از 38 دانشجوی دارای وضعیت مالی عالی، 4 نفر(10/5%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند و 3/1% افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند.
در مقایسه فراوانی وضعیت مالی‌های متفاوت از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن با توجه به آزمون مجذور کای تفاوت آماری معنادار گزارش شد(P=0/041). یعنی بین دو متغیر وضعیت مالی خانواده و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه 5- بین دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز با و بدون سابقه جراحی زیبایی در شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت معنادار وجود دارد.
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه جراحی زیبایی از آزمون دقیق فیشر استفاده شد.
جدول 4-17: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه جراحی زیبایی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value

دارند ندارند

سابقه جراحی زیبایی
داشته اند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

0/043*

30
17/9
138
82/1

نداشته اند
99
11/9
733
88/1

*: P0.05
همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود، در میان 168 نفری که سابقه جراحی زیبایی داشتند(37 نفر مذکر و 131 نفر مونث) ، 30 نفر(17/9%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند که 23/3 درصد افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند. در میان 832 نفری که سابقه جراحی زیبایی نداشتند ، 99 نفر(11/9%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند که 76/7 درصد افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند.
در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن با توجه به آزمون دقیق فیشر تفاوت آماری معنادار گزارش شد(P=0/043). یعنی بین دو متغیر سابقه جراحی زیبایی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه 6- بین علائم اختلال بدشکلی بدن و علائم اختلال اضطراب اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول4-18: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلال اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای آنها
متغیر
بدشکلی بدن
وسواس فکری
وسواس عملی
بینش
اجتناب
اضطراب اجتماعی
0/39**
0/35**
0/36**
0/32**
0/41**
ترس
0/41**
0/37**
0/37**
0/34**
0/42**
اجتناب
0/34**
0/29**
0/32**
0/26**
0/36**
ناراحتی فیزیولوژیک
0/33**
0/30**
0/30**
0/29**
0/33**
**: p0.01
ضریب همبستگی پیرسون میان اختلال بدشکلی بدن و اختلال اضطراب اجتماعی برابر r=0/39 و در p0.01 معنی دار است. این به معنی وجود رابطه معنادار میان اختلال بدشکلی بدن و اختلال اضطراب اجتماعی است و چون مقدار ضریب همبستگی عددی مثبت است بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش هر یک از این متغیرها مقدار متغیر دیگر نیز افزایش می‌یابد.
بین تمام خرده مقیاسهای اختلال بدشکلی بدن و اختلال اضطراب اجتماعی رابطه وجود دارد و در p0.01 معنی دار است. بیشترین همبستگی بین خرده مقیاس «ترس» اختلال اضطراب اجتماعی و «اجتناب» اختلال بدشکلی بدن(r=0/42) و کمترین همبستگی بین خرده مقیاس «اجتناب» اختلال اضطراب اجتماعی و «بینش» اختلال بدشکلی بدن(r=0/26) وجود دارد.

فرضیه 7- بین علائم اختلال بدشکلی بدن و علائم اختلال افسردگی اساسی رابطه معناداری وجود دارد.

جدول4-19: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلال افسردگی اساسی و خرده مقیاسهای آنها
متغیر
بدشکلی بدن
وسواس فکری
وسواس عملی
بینش
اجتناب
افسردگی اساسی
0/36**
0/32**
0/32**
0/31**
0/35**
نشانه‌های عاطفی
0/34**
0/30**
0/30**
0/30**
0/31**
نشانه‌های شناختی
0/35**
0/33**
0/30**
0/31**
0/35**
نشانه‌های جسمانی
0/28**
0/25**
0/26**
0/21**
0/28**
**: p0.01
ضریب همبستگی پیرسون میان اختلال بدشکلی بدن و اختلال افسردگی اساسی برابر r=0/36 و در p0.01 معنی دار است. این به معنی وجود رابطه معنادار میان اختلال بدشکلی بدن و اختلال افسردگی اساسی است و چون مقدار ضریب همبستگی عددی مثبت است بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش هر یک از این متغیرها مقدار متغیر دیگر نیز افزایش می‌یابد.
بین تمام خرده مقیاسهای اختلال بدشکلی بدن و اختلال افسردگی اساسی رابطه وجود دارد و در p0.01 معنی دار است. بیشترین همبستگی بین خرده مقیاس «نشانه‌های شناختی» اختلال افسردگی اساسی و «اجتناب» اختلال بدشکلی بدن(r=0/35) و کمترین همبستگی بین خرده مقیاس «نشانه‌های شناختی» اختلال افسردگی اساسی و «بینش» اختلال بدشکلی بدن(r=0/21) وجود دارد.

فرضیه8-بین علائم اختلال بدشکلی بدن و علائم اختلال وسواس فکری – عملی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول4-20: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلال وسواس فکری- عملی و خرده مقیاسهای آنها
متغیر
بدشکلی بدن
وسواس فکری
وسواس عملی
بینش
اجتناب
وسواس فکری-عملی
0/30**
0/28**
0/28**
0/24**
0/22**
بازبینی
0/28**
0/27**
0/26**
0/23**
0/23**
تمیزی
0/14**
0/12**
0/16**
0/12**
0/05
کندی-تکرار
0/01
-0/02
0/05
-0/03
-0/03
تردید-وظیفه شناسی
0/26**
0/25**
0/23**
0/23**
0/25**
**: p0.01
ضریب همبستگی پیرسون میان اختلال بدشکلی بدن و اختلال وسواس فکری- عملی برابر r=0/30 و در p0.01معنی دار است. این به معنی وجود رابطه معنادار میان اختلال بدشکلی بدن و اختلال وسواس فکری- عملی است و چون مقدار ضریب همبستگی عددی مثبت است بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش هر یک از این متغیرها مقدار متغیر دیگر نیز افزایش می‌یابد.
بین بیشتر خرده مقیاسهای اختلال بدشکلی بدن و اختلال وسواس فکری- عملی رابطه وجود دارد و در p0.01 معنی دار است. بیشترین همبستگی بین خرده مقیاس «بازبینی» اختلال وسواس فکری- عملی و «وسواس فکری» اختلال بدشکلی بدن(r=0/27) و کمترین همبستگی بین خرده مقیاس «تمیزی» اختلال وسواس فکری- عملی و «بینش» و «وسواس فکری» اختلال بدشکلی بدن(r=0/12) وجود دارد.
بین خرده مقیاس «کندی-تکرار» اختلال وسواس فکری- عملی با خرده مقیاسهای اختلال بدشکلی بدن و نیز بین خرده مقیاس «تمیزی» اختلال وسواس فکری- عملی و خرده مقیاس «اجتناب» اختلال بدشکلی بدن رابطه معنی دار وجود ندارد.

فرضیه 9- بین علائم اختلال بدشکلی بدن و علائم اختلالات خوردن رابطه معناداری وجود دارد.
جدول4-21: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلالات خوردن و خرده مقیاسهای آنها
متغیر
بدشکلی بدن
وسواس فکری
وسواس عملی
بینش
اجتناب
اختلالات خوردن
0/21**
0/19**
0/20**
0/21**
0/13**
رژیم لاغری
0/20**
0/19**
0/18**
0/19**
0/13**
پر خوری
0/14**
0/11**
0/15**
0/10**
0/08*
مهار دهانی
0/08**
0/07*
0/08*
0/11**
0/05
*: p0.05 **: p 0.01
ضریب همبستگی پیرسون میان اختلال بدشکلی بدن اختلالات خوردن برابرr=0/21 و در p 0.01 معنی دار است. این به معنی وجود رابطه معنادار میان اختلال بدشکلی بدن و اختلالات خوردن است و چون مقدار ضریب همبستگی عددی مثبت است بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش هر یک از این متغیرها مقدار متغیر دیگر نیز افزایش افزایش می‌یابد.
بین تمام خرده مقیاسهای اختلال بدشکلی بدن و اختلالات خوردن به جز «مهار دهانی» اختلالات خوردن و «اجتناب» اختلال بدشکلی بدن، رابطه وجود دارد و در اکثر خرده مقیاسها در p 0.01 معنی دار است. بیشترین همبستگی بین خرده مقیاس «رژیم لاغری» اختلالات خوردن و «بینش» اختلال بدشکلی بدن(r=0/19) و کمترین همبستگی بین خرده مقیاس «مهار دهانی» اختلالات خوردن و «وسواس فکری» اختلال بدشکلی بدن(r=0/07) وجود دارد.

4-4- یافته های جانبی

جدول

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره فوبی اجتماعی، همسانی درونی، وسواس فکری، روان سنجی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اختلال بدشکلی بدن، دانشجویان دختر، جراحی زیبایی، محل سکونت