دانلود پایان نامه ارشد درباره اثرات ثابت، آزمون فرضیه، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

ه اصلی 2: با توجه به اینکه فرض همسانی واریانسها برای فرضیه اصلی 2 برقرار است و نتایج آزمون خود همبستگی نشان دهنده وجود خود همبستگی بین جملات خطا میباشد و نتایج آزمون هاسمن نشان دهنده انتخاب مدل اثرات ثابت است، بنابراین جهت رفع خود همبستگی از مدل اثرات ثابت با در نظر گرفتن خود همبستگی مرتبه اول (AR1) در مدل نهایی استفاده میشود.
مدل نهایی فرضیه اصلی 3: با توجه به اینکه فرض همسانی واریانسها برای فرضیه اصلی 3 برقرار است و نتایج آزمون خود همبستگی نشان دهنده وجود خود همبستگی بین جملات خطا میباشد و نتایج آزمون هاسمن نشان دهنده انتخاب اثرات تصادفی است، بنابراین جهت رفع خود همبستگی از مدل اثرات تصادفی با در نظر گرفتن خود همبستگی مرتبه اول (AR1) در مدل نهایی استفاده میشود.
مدل نهایی فرضیه فرعی 1: با توجه به اینکه فرض همسانی واریانسها برای فرضیه فرعی 1 برقرار است و نتایج آزمون خود همبستگی نشان دهنده عدم خود همبستگی بین جملات خطا میباشد و نتایج آزمون هاسمن نشان دهنده انتخاب مدل اثرات ثابت است، بنابراین مدل نهایی اثرات ثابت خواهد بود.
مدل نهایی فرضیههای فرعی 2 و 3 و 4 و 5 و 6: با توجه به اینکه فرض همسانی واریانسها برای فرضیههای فرعی 2 و 3 و 4 و 5 و 6 برقرار است و نتایج آزمون خود همبستگی نشان دهنده وجود خود همبستگی بین جملات خطا میباشد و نتایج آزمون هاسمن نشان دهنده انتخاب اثرات تصادفی است، بنابراین جهت رفع خود همبستگی از مدل اثرات تصادفی با در نظر گرفتن خود همبستگی مرتبه اول (AR1) در مدل نهایی استفاده میشود.
مدل نهایی فرضیههای فرعی 7 و 8: با توجه به اینکه فرض همسانی واریانسها برای فرضیههای فرعی 7 و 8 برقرار است و نتایج آزمون خود همبستگی نشان دهنده وجود خود همبستگی بین جملات خطا میباشد و نتایج آزمون هاسمن نشان دهنده انتخاب اثرات ثابت است، بنابراین جهت رفع خود همبستگی از مدل اثرات ثابت با در نظر گرفتن خود همبستگی مرتبه اول (AR1) در مدل نهایی استفاده میشود.
مدل نهایی فرضیه فرعی 9: با توجه به اینکه فرض همسانی واریانسها برای فرضیه فرعی 9 برقرار است و نتایج آزمون خود همبستگی نشان دهنده وجود خود همبستگی بین جملات خطا میباشد و نتایج آزمون هاسمن نشان دهنده انتخاب اثرات تصادفی است، بنابراین جهت رفع خود همبستگی از مدل اثرات تصادفی با در نظر گرفتن خود همبستگی مرتبه اول (AR1) در مدل نهایی استفاده میشود.
4-3-7- نتایج مدل نهایی رگرسیون
نتایج مدل نهایی رگرسیون در جدول (4-11) نشان داده شده و در پیوست (و) ارائه شده است.

جدول (4-11) نتایج مدل نهایی رگرسیون
نتایج
p
آماره
ضریب
فرضیهها
با توجه به مقدار (P-Value) بخشی از فرضیه تأیید و بخشی از آن رد میشود.
فرضیه اصلی 1
رد
359/0
92/0-
0017965/0-
VAIC
تأیید
000/0
42/368
000009/1
WCR
رد
368/0
90/0-
0004615/0-
مقدار ثابت
با توجه به مقدار (P-Value) بخشی از فرضیه تأیید و بخشی از آن رد میشود.
فرضیه اصلی 2
تأیید
000/0
04/5
6805463/0
VAIC
رد
111/0
60/1
3323897/0
WCR
رد
854/0
18/0-
0066213/0-
مقدار ثابت
با توجه به مقدار (P-Value) فرضیه (به جز مقادیر ثابت مدل) تأیید میشود.
فرضیه اصلی 3
تأیید
000/0
49/5
4303377/0
VAIC
تأیید
000/0
87/3
1944208/0
WCR
رد
894/0
13/0
0122097/0
مقدار ثابت
با توجه به مقدار (P-Value) فرضیه (به جز مقادیر ثابت مدل) تأیید میشود.
فرضیه فرعی 1
تأیید
000/0
83/16-
297154/1-
VAIC
رد
000/1
00/0
07-e 94/1
مقدار ثابت
با توجه به مقدار (P-Value) فرضیه (به جز مقادیر ثابت مدل) تأیید میشود.
فرضیه فرعی 2
تأیید
000/0
42/1873
9999364/0
WCR
رد
997/0
00/0
06-e 32/7
مقدار ثابت
با توجه به مقدار (P-Value) فرضیه (به جز مقادیر ثابت مدل) تأیید میشود.
فرضیه فرعی 3
تأیید
000/0
05/5
2784392/0
VAIC
رد
973/0
03/0
0032713/0
مقدار ثابت
با توجه به مقدار (P-Value) فرضیه رد میشود.
فرضیه فرعی 4
رد
622/0
49/0
0181718/0
WCR
رد
967/0
04/0
0041956/0
مقدار ثابت
با توجه به مقدار (P-Value) فرضیه (به جز مقادیر ثابت مدل) تأیید میشود.
فرضیه فرعی 5
تأیید
000/0
83/3
223519/0
VAIC
رد
841/0
20/0
0185802/0
مقدار ثابت
با توجه به مقدار (P-Value) فرضیه رد میشود.
فرضیه فرعی 6
رد
892/0
14/0
0051789/0
WCR
رد
838/0
21/0
0203095/0
مقدار ثابت
ادامه جدول (4-11) در صفحه بعد نشان داده شده است.

با توجه به مقدار (P-Value) بخشی از فرضیه تأیید و بخشی از آن رد میشود.
فرضیه فرعی 7
تأیید
000/0
76/196-
9925963/0-
CEE
تأیید
000/0
61/5
0403599/0
HCE
رد
067/0
85/1
0096036/0
SCE
رد
414/0
82/0-
0013556/0-
مقدار ثابت
با توجه به مقدار (P-Value) بخشی از فرضیه تأیید و بخشی از آن رد میشود.
فرضیه فرعی 8
رد
597/0
53/0
1144694/0
CEE
تأیید
003/0
06/3
4194919/0
HCE
تأیید
022/0
32/2
2628901/0
SCE
رد
791/0
27/0-
0095476/0-
مقدار ثابت
با توجه به مقدار (P-Value) بخشی از فرضیه تأیید و بخشی از آن رد میشود.
فرضیه فرعی 9
رد
956/0
06/0-
0020271/0
CEE
تأیید
000/0
62/3
3139584/0
HCE
رد
226/0
21/1
0972602/0
SCE
رد
910/0
11/0
010144/0
مقدار ثابت

4-4- خلاصۀ فصل
در فصل چهارم، به تشریح آزمونهای آماری فرضیههای پژوهش پرداخته شد. به طوری که بعد از بیان مفاهیم اولیه مرتبط با نحوه جمعآوری دادهها، به تشریح آزمونهای توصیفی متغیرها پرداخته شد. در ادامه و در بخش آمار استنباطی به اجرای آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شد. در ادامه اجرای آزمونهای استنباطی، آزمونهای همبستگی و نهایتاً به تشریح نتایج به دست آمده از اجرای آزمونهای آماری جهت تأیید یا رد فرضیههای آماری پژوهش از طریق تجزیه و تحلیل دادههای پنلی پرداخته شد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اثرات ثابت، سطح معنادار Next Entries پایان نامه رایگان درباره مدل اندازه گیری، کیفیت خدمات، وفاداری مشتری