دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

طرح برنام? درسي که از دانش آموز به عنوان مهمترين منبع اطلاعاتي استفاده مي کند، داراي مزاياي فراواني مي باشد: نخست اين که يادگيري تنها زماني اختصاصي، مربوط و معنادار تلقي مي شود که در جهت نيازها، علايق، توانمندي ها و تجربه هاي دانش آموزان باشد، دوم در اين طرح دانش آموزان از انگيزه هاي دروني براي يادگيري برخوردارند و لذا نيازي به تمسک به نظام هاي پاداش از خارج باقي نمي ماند. سوم، اين برنامهها به گونه جريانهاي پر تحرک و فعاليتزا و نه انفعالي براي دانشآموزان مطرح است. چهارم، از آنجا که بر پرورش استعدادها و علايق، توانمندي ها و تجربه هاي دانش آموزان تأکيد مي باشد، اين نوع برنامه ها به نحوي مطلوب تفاوت هاي فردي دانش آموزان را لحاظ مي دارد. پنجم، مهارتهاي فرايندي435 (شيوه هاي آموختن) در دانش آموزان پرورش مي يابد که آنها را قادر ميسازد تا به نحوي مؤثرتر با مسائل و مشکلات زندگي برخورد نمايند. همچنين طرح برنامه درسي مبتني بر دانشآموز به عنوان تصميم گيرنده اصلي داراي کاستي ها و نقاط ضعف زيادي مي باشد از جمله:
* نارسايي در زمينه آمادهسازي دانشآموزان براي زندگي اجتماعي به خاطر بي توجهي به هدفهاي اجتماعي تعليم و تربيت و ميراث فرهنگي نوع بشر (علوم مدون شده بشري)
* عدم دسترسي دانش آموزان به هدف هاي مشترک، عدم نظام يافتگي فعاليت هاي يادگيري در حد کفايت
* عدم توليد هيچ گونه توانمندي هاي فکري به خاطر مجموعه تجربه هاي حساب نشده که دانش آموز در معرض آنها قرار مي گيرد.
* عدم تدوين و تنظيم مواد و منابع و ابزار آموزشي که نوعاً در دسترس دانشآموزان قرار مي گيرد بر اساس اين ديدگاه، بخاطر هزينه هاي زيادي که بر دستگاه تعليم و تربيت تحميل مي کند.
* عدم آمادگي معلمان در دوره هاي تربيت معلم براي تدريس برنامه هاي درون زا و از پيش تعيين نشده (کلاين، 1381، صص 210-209).
بدين ترتيب در طرح برنامه درسي که از دانشآموز به عنوان منبع و مرجع اصلي استفاده مي شود، در حقيقت دانش آموزان تصميم گيرندگان اصلي هستند که تاحدي کنترل عوامل 9 گانه برنامه را در دست دارند. در نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران طرح برنامه درسي مبتني بر موضوع هاي مدون به عنوان منبع اطلاعات مي باشد همچنين تربيت معلم بر مبناي اين الگو صورت پذيرفته و منابع و ابزار موجود آموزش بر اين اساس توليد وعرضه مي شود. برنامه تهيه شد? مبتني بر اين الگو، به سادگي و راحتي، در مدارس قابل اجراست.
وقتي برنامه درسي مبتني بر اين الگو باشد معلومات به صورت قالب بندي436 و تکه تکه شده437 به دانشآموز ارائه مي شود که اين عامل باعث فراموشي سريع محتوا شده، از استفاده و کاربرد محتواي آموخته شده نيز ميکاهد. همچنين برنامه مبتني بر اين الگو هيچگونه ارتباطي با دنياي واقعي دانش آموز (مسائل، مشکلات و اموري که دانش آموز به طور پيوسته و روزانه با آن ها سر و کار دارد)، ندارد و به توانمندي ها، نيازها، علايق و تجربه هاي گذشت? دانش آموزان، توجه کافي مبذول نمي دارد (همان منبع، ص 204).
در مجموع با توجه به گزارش آموزش و پرورش در سال 1376 مي توان گفت: “انسان دنياي امروز به لحاظ پيچيدگيهاي زندگي با چالشها و بحرانهاي متعددي از قبيل: چالش بين جهاني شدن و بومي ماندن، بحران جمعيت، بحران سلامتي و تغذيه، دگرگوني در فن آوري و شرايط حرفهاي واثرات فن آوري نوين ارتباطي بر مهارتهاي اجتماعي و اخلاقيات روبروست. هر کدام از اين بحرانها مشکلاتي را بر چگونگي زندگي افراد و رفتارهاي اجتماعي آن ها تحميل مي کند. بنابراين چگونگي رويارويي با مسائلي چون مسائل فوق و نيز تربيت انسان هايي که با خواسته ها، ارزشها و آرمانهاي جامعه متناسب باشد، پيش بينيها و برنامه ريزيهاي خاصي را ميطلبد (براواز، 1370، اليارد، 1370، به نقل از فتحي واجارگاه، 1381، ص 4). بدين ترتيب از طريق برنامه هاي آموزشي و درسي مي توان افراد را براي رويارويي با چالش ها و مسائل زندگي موجود و آينده توانمند ساخت.
بررسي وضعيت و شناسايي عوامل آسيب زاي برنام? آ

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عملکرد دانش آموزان، عملکرد خواندن، آموزش مهارت Next Entries مقاله درمورد عوامل داخلی، امور مالی، اجرای استراتژی، تحقیق و توسعه