دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، آموزش مهارت، دانش‌آموزان دختر، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

مورد مطالعه داراي توزيع نرمال بوده اند ولي چون واريانس گروه ها برابر نبود بنابراين آزمون کروسکالـ واليس مناسبترين جايگزين براي اين آزمون به شمار مي رفت.

مقدمه
يکي از مهم ترين مراحل هر تحقيق تجزيه و تحليل اطلاعات مي باشد. زماني که داده ها از طريق ابزار اندازه گيري پژوهش جمع آوري شدند، لازم است با توجه به روش پژوهش، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند.
در پژوهش حاضر، محقق پرسشنامه خود را با 9 طبقه کلي عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي که هر طبقه خود شامل چند گويه بود طراحي نمود. در تجزيه و تحليل داده ها بر مبناي سؤالات تحقيق نخست مي بايست آسيب هاي موجود در عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش آموزان شاخه نظري دبيرستان هاي عادي ـ دولتي شهر تهران شناسايي مي شد. در مرحله بعد اهميت عناصر اين برنامه درسي و زير مؤلفه هاي آنها از ديدگاه سه گروه مورد مطالعه، اولويت بندي مي گرديد و در آخر تأثير متغيرهاي تعديل کننده از قبيل جنسيت و محل اخذ مدرک تحصيلي بر ديدگاه گروه هاي مورد مطالعه بررسي مي شد.
بدين ترتيب در اين پژوهش به منظور بررسي و تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده براي رسيدن به اهداف تحقيق از دو سطح آمار توصيفي و استنباطي (مجذور خي تک نمونه اي، t تک نمونه اي، U مان ويتني، t دو نمونه اي مستقل، کروسکال واليس، فريدمن) کمک گرفته شد.
در تحليل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. بدين صورت که ابتدا با استفاده از جداول، نمودارها، اطلاعات جمعيت شناختي (Demographic) نمونه ها توصيف و سپس سؤالات تحقيق با استفاده از آزمونهاي آماري مناسب، مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج آن مشخص شده است.

الف) بررسي اطلاعات جمعيت‌شناختي گروههاي متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش‌آموزان شاخه نظري دبيرستانهاي عادي- دولتي شهر تهران
تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي مربوط به گروه دانش‌آموزان
يک گروه از نمونه‌هاي پژوهش حاضر را 378 نفر از دانش‌آموزان شاخه نظري دبيرستانهاي عادي- دولتي شهر تهران تشکيل مي‌دهند. لازم به توضيح است 31 نفر از دانش‌آموزان از کل مناطق نمونه‌گيري شده به دليل عدم پاسخ به سؤالات از جريان تحقيق حذف شدند و بدين ترتيب نمونه دانش‌آموزان شامل 347 نفر مي‌باشد. در ذيل تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي مربوط به پاسخ‌دهندگان دانش‌آموز از بعد ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي مثل (جنسيت، سن، پايه تحصيلي و منطقه آموزشي) به تفکيک با استفاده از روشهاي آمار توصيفي (فراواني، درصد، درصد معتبر و…) به صورت جدول و نمودار نمايش داده مي‌شود تا شناخت بهتري از ويژگيها و خصوصيات نمونه آماري پژوهش حاضر بدست آيد.

1- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي جنسيت دانش‌آموزان

جدول 4-الف-1: توزيع فراواني جنسيت دانش‌آموزان
جنسيت
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
پسر
136
2/39
2/39
2/39
دختر
211
8/60
8/60
0/100
جمع کل
347
0/100
0/100

داده‌هاي جدول فوق نشان مي‌دهد که 8/60% يعني 136 نفر از پاسخ‌دهندگان، دانش‌آموزان دختر بوده‌اند. به عبارت ديگر بيش از نيمي از نمونه‌هاي مورد مطالعه دانش‌آموز دختر بوده و در دبيرستان‌هاي عادي- دولتي شهر تهران مشغول به تحصيل بوده‌اند و 2/39% يعني 136 نفر باقيمانده، دانش‌آموز پسر بوده‌اند. توزيع فراواني دانش‌آموزان برحسب جنسيت در نمودار صفحه بعد نمايش داده شده است.

نمودار 4-الف-1: توزيع فراواني جنسيت دانش‌آموزان

2- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي سن دانش‌آموزان

جدول 4-الف-2: توزيع فراواني سن دانش‌آموزان
سن
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
16-14 سال
133
3/38
3/38
3/38
18-16 سال
214
7/61
7/61
0/100
جمع کل
347
0/100
0/100

همانطور که در جدول فوق مشاهده مي‌شود 7/61% از پاسخ‌دهندگان دانش‌آموز داراي ميانگين سني 18-16 سال يعني (16 و 17) سال مي‌باشند. به عبارت ديگر اکثر پاسخ‌دهندگان در گروه سني 18-16 سال قرار دارند. همچنين 3/38% از پاسخ‌دهندگان در سنين 16-14 سال يعني (14 و 15) سال هستند.

ويژگيهاي جمعيت‌شناختي دانش‌آموزان در متغير سن در نمودار زير نمايش داده شده است.

نمودار 4-الف-2: توزيع فراواني سن دانش‌آموزان

3- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي پايه تحصيلي دانش‌آموزان

جدول 4-الف-3: توزيع فراواني پايه تحصيلي دانش‌آموزان
پايه تحصيلي
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
اول دبيرستان
180
9/51
9/51
9/51
دوم دبيرستان
167
1/48
1/48
0/100
جمع کل
347
0/100
0/100

همانطور که جدول فوق توزيع فراواني نشان مي‌دهد، 9/51% يعني 180 نفر از پاسخ‌دهندگان با بيشترين تعداد در پايه اول دبيرستان تحصيل مي‌کنند. همچنين 1/48% يعني 167 نفر از دانش‌آموزان در پايه دوم تحصيلي رشته‌هاي علوم رياضي، علوم تجربي و علوم انساني تحصيل مي‌کنند. در پژوهش حاضر دانش‌آموزان سال سوم متوسطه نظري به علت اينکه واحد مهارتهاي زندگي را يا انتخاب نکرده بودند و يا در سالهاي قبل انتخاب کرده و گذرانده بودند از جامعه آماري تحقيق حذف شده و مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند. توزيع فراواني دانش‌آموزان برحسب پايه تحصيلي در نمودار صفحه بعد نمايش داده شده است.

نمودار 4-الف-3: توزيع فراواني پايه تحصيلي دانش‌آموزان

4- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي منطقه آموزشي دانش‌آموزان

جدول 4-الف-4: توزيع فراواني منطقه آموزشي دانش‌آموزان
منطقه آموزشي
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
منطقه 3
59
0/17
0/17
0/17
منطقه 5
76
9/21
9/21
9/38
منطقه 6
64
4/18
4/18
3/57
منطقه 8
66
0/19
0/19
3/76
منطقه 16
82
7/23
7/23
0/100
جمع کل
347
0/100
0/100

همانطور که در جدول فوق مشاهده مي‌شود 7/23% يعني 82 نفر از دانش‌آموزان در منطقه 16 آموزش و پرورش مشغول به تحصيل هستند. 9/21% يعني 76 نفر از پاسخ‌دهندگان دانش‌آموز در منطقه 5 آموزش و پرورش تحصيل مي‌کنند. همچنين 19% از دانش‌آموزان در منطقه 8 آموزشي و 4/18% از دانش‌آموزان در منطقه 6 آموزش و پرورش مشغول تحصيل هستند و سرانجام 17% از پاسخ‌دهندگان دانش‌آموز در منطقه 3 آموزش و پرورش به تحصيل اشتغال دارند.

توزيع فراواني منطقه آموزشي دانش‌آموزان در نمودار زير نمايش داده شده است.

نمودار 4-الف-4: توزيع فراواني منطقه آموزشي دانش‌آموزان

تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي مربوط به گروه معلمان
گروه ديگر از نمونه‌هاي پژوهش حاضر 64 نفر از معلمان شاخه نظري متوسطه بوده که مشغول تدريس درس مهارتهاي زندگي در مدارس مي‌باشند. در اين قسمت تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي پاسخ‌دهندگان معلم از بعد ويژگيهاي جمعيت‌شناختي مثل (جنسيت، سابقه کار، مدرک تحصيلي، رشته، و منطقه آموزشي) به صورت جدول و نمودار ارائه مي‌شود تا شناخت بهتري از ويژگيها و خصوصيات جمعيت‌شناختي اين گروه مورد مطالعه بدست آيد.

5- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي جنسيت معلمان
جدول 4-الف-5: توزيع فراواني جنسيت معلمان
جنسيت
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
مرد
31
4/48
4/48
4/48
زن
33
6/51
6/51
0/100
جمع کل
64
0/100
0/100

همانطور که در جدول فوق مشاهده مي‌شود 6/51% يعني 33 نفر از معلمان زن بوده‌اند. همچنين معلمان مرد 4/48% يعني 31 نفر از پاسخ‌دهندگان را تشکيل مي‌دهند. همانطور که ملاحظه مي‌شود تعداد معلمان زن از معلمان مرد بيشتر است. اين امر بدان علت است که تعداد مدارس دخترانه تحت پوشش برنامه‌ آموزش مهارتهاي زندگي به مراتب از تعداد مدارس پسرانه که واحد درسي مهارتهاي زندگي را ارائه داده‌اند بيشتر است. وضعيت توزيع فراواني جنسيت معلمان در نمودار زير نشان داده شده است.

نمودار 4-الف-5: توزيع فراواني جنسيت معلمان

6- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي سابقه کار معلمان متوسطه نظري

جدول 4-الف-6: توزيع فراواني سابقه کار معلمان متوسطه نظري
سابقه کار
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
10-5
1
6/1
6/1
6/1
15-10
10
6/15
6/15
2/17
20-15
19
7/29
7/29
9/46
25-20
26
6/40
6/40
5/87
30-25
8
5/12
5/12
100
جمع کل
64
0/100
0/100

همانطور که در جدول فوق مشاهده مي شود 6/40% يعني 26 نفر از معلمان بين 25-20 سال سابقه تدريس دارند. همچنين 7/29% يعني 19 نفر از معلمان داراي سابقه تدريس بين 20-15 سال هستند. از اين ميان 6/15% از معلمان بين 15-10 سال سابقه دارند. علاوه بر اين 5/12 درصد از پاسخ دهندگان معلم داراي سابقه کار بين 30-25 سال هستند و در نهايت 6/1% درصد از معلمان متوسطه نظري بين 10-5 سال سابقه تدريس دارند. ملاحظه مي شود که بيشترين سابقه کار معلمان 25-20 سال و کمترين آن 10-5 سال مي باشد. نمودار زير توزيع فراواني سابقه کار معلمان متوسطه نظري که مشغول تدريس درس مهارت هاي زندگي هستند را نمايش مي دهد.

نمودار 4-الف-6: توزيع فراواني سابقه کار معلمان

7- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي مدرک تحصيلي معلمان متوسطه نظري

جدول 4-الف-7: توزيع فراواني مدرک تحصيلي معلمان
مدرک تحصيلي
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
دانشجوي دکتري
2
1/3
1/3
1/3
فوق ليسانس
8
5/12
5/12
6/15
دانشجوي فوق ليسانس
2
1/3
1/3
7/18
ليسانس
52
3/81
3/81
0/100
جمع کل
64
0/100
0/100

همانطور که داده‌هاي جدول فوق نشان مي‌دهد بيشترين تعداد معلمان 3/81% داراي مدرک تحصيلي ليسانس مي‌باشند. همچنين مدرک تحصيلي 2/12% از معلمان، فوق ليسانس مي‌باشد. از اين ميان تنها 1/3 درصد از معلمان به صورت مشترک دانشجوي فوق ليسانس و دکتري هستند. توزيع فراواني معلمان برحسب مدرک تحصيلي در نمودار زير نمايش داده شده است.

نمودار 4-الف-7: توزيع فراواني مدرک تحصيلي معلمان

8- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي رشته تحصيلي معلمان متوسطه نظري

جدول 4-الف-8: توزيع فراواني رشته تحصيلي معلمان
رشته تحصيلي
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
مشاوره
26
6/40
6/40
6/40
علوم تربيتي
22
4/34
4/34
0/75
علوم اجتماعي
2
1/3
1/3
1/78
روان‌شناسي
3
7/4
7/4
8/82
ساير
11
2/17
2/17
0/100
جمع کل
64
0/100
0/100

همانطور که در جدول فوق مشاهده مي‌شود بيشترين تعداد پاسخ‌دهندگان يعني 6/40% در رشته مشاوره بوده‌اند. سپس 4/34% از معلمان در رشته علوم تربيتي تحصيل کرده بودند. همچنين 2/17% از معلمان در ساير رشته‌ها (زبان انگليسي، زيست‌شناسي، ادبيات فارسي و…) تحصيل کرده بودند. رشته تحصيلي 7/4% از معلمان روان‌شناسي است. در نهايت در رشته تحصيلي علوم اجتماعي تنها 1/3 درصد يعني 2 نفر تحصيل کرده بودند. توزيع فراواني معلمان برحسب رشته تحصيلي در نمودارصفحه بعد نمايش داده شده است.

نمودار 4-الف-8- توزيع فراواني رشته تحصيلي معلمان

9- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي منطقه آموزشي معلمان متوسطه نظري

جدول 4-الف-9: توزيع فراواني منطقه آموزشي معلمان
منطقه آموزشي
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
منطقه 3
10
6/15
6/15
6/15
منطقه 5
17
6/26
6/26
2/42
منطقه 6
10
6/15
6/15
8/57
منطقه 8
10
6/15
6/15
4/73
منطقه 16
17
6/26
6/26
0/100
جمع کل
64
0/100
0/100

همانطور که داده‌هاي جدول فوق نشان مي‌دهد بيشترين تعداد معلمان يعني 6/26% به صورت مشترک در منطقه 5 و 6 آموزشي مشغول به تدريس درس مهارتهاي زندگي هستند و اين مسأله نشان مي‌دهد که مناطق مذکور جمعيت زيادي را تحت پوشش برنامه آموزش مهارتهاي زندگي قرار داده است. همچنين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آموزش و پرورش، دوره متوسطه، دانشگاه تهران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، دوره متوسطه