دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، آموزش مهارت، کنترل خشم، معلمان مدارس

دانلود پایان نامه ارشد

براي موقعيتها و پيامدهاي آنها، طرح کردن استراتژي‌هاي مفصل براي رسيدن به اهدافشان، و درک و پذيرش تصميمات اجتماعي براي اينکه راه ديگري وجود ندارد، مي‌باشد. در اين مطالعه سه مرحله براي برنامه درسي مهارتهاي زندگي در نظر گرفته شده است:
1. مرحله آمادگي346:
هدف‌گيري مهارتهاي کنترل خود (از قبيل: گوش دادن، پيروي کردن از دستورات، مقاومت کردن در برابر اعمال تحريک‌آميز و…) و آرام کردن خود و مشارکت گروهي و مهارتهاي آگاهي اجتماعي (از قبيل نحوه انتخاب کردن دوستان، ابراز محبت).
2. مرحله آموزشي347:
از آنجايي که مهارتهاي زيادي براي تصميم‌گيري اجتماعي ضروري هستند، گروه تحقيق و توسعه براساس ترکيبي از آنچه سنت در آموزش و پرورش، روان‌شناسي و فلسفه قبول مي‌کند، 8 حوزه مهارتي اصلي را شناسايي کرده است:
* پي بردن به علائم احساسات در خود و ديگران،
* شناسايي کردن مسائل يا مشکلات،
* تعيين و انتخاب اهداف،
* خلق کردن راه حل‌هاي جايگزين،
* پيش‌بيني کردن پيامدهاي احتمالي،
* انتخاب بهترين پاسخها،
* طرح فعاليتها و بررسي نهايي موانع،
* توجه به آنچه که اتفاق افتاده و بکارگيري اطلاعات براي تصميم‌گيري و حل مسأله در آينده.
دانش‌آموزان اين مراحل را در زمينه‌هاي مختلف ياد گرفته و تمرين مي‌کنند بطوري که وقتي آنها تحت فشار يا نظارت بزرگسالان نيستند به مهارتهاي آمادگي‌شان روي خواهند آورد و استراتژي تصميم‌گيري اجتماعي را مورد استفاده قرار خواهند داد.
4- مرحله کاربرد348:
دانش‌آموزان مهارتهايشان را در موقعيت‌هاي روزانه و موقعيت‌هاي تحصيلي مانند خدمات اجتماعي، سوار شدن به اتوبوس مدرسه و راندن آن، ديدن رسانه‌ها به صورت انتقادي، کنترل کردن رفتارهاي قالبي و پيش‌داوريها و رشد دادن قابليت فرهنگي349، ادب و احترام کلاسي و مدرسه‌اي بکار مي‌گيرند (الياس350، 1994، صص 3-2).
16. مطالعه ديگري که در دبيرستان ام تي. اجکامب351 واقع در ايالت آلاسکا انجام گرفت. مصاديقي از آموزش مهارتهاي زندگي را دربر مي‌گيرد. در اين دبيرستان يکي از مهمترين ابزارهايي که دانش‌آموزان با آن آشنا مي‌شوند “چرخه خودياري352” مي‌باشد. جامعه مدرسه بر اين باورند که چرخه خودياري ابزاري است که دانش‌آموزان را قادر مي‌سازد تا در کنار هم بدون اينکه به هم وابسته باشند مشغول به فعاليت شوند. اصلي که به دنبال فرايند خودياري مي‌آيد خلق يک فرايند حل مسأله دروني شده مي‌باشد. بدين وسيله که دانش‌آموزان مي‌توانند اطلاعات لازم را از طريق دوستان يا منابع ديگر بدست آورند. اين چرخه به وضوح به تبيين مراحل حل مسأله مي‌پردازد که دانش‌آموزان مي‌توانند آنها را در غياب وابستگي کامل به معلم بکار ببرند. مراحل چرخه خودياري به شرح زير مي‌باشد:
– ياري رساندن به خود353: فعال بودن به جاي پذيرا بودن و بکارگيري تفکر در انجام فعاليت.
– چاره‌جويي از طريق جستجوي پاسخ‌ها و راه حل‌ها در کتاب‌ها، منابع مکتوب، اينترنت و…
– کمک خواستن از همسالان354 بعنوان بهترين منابع
– کمک خواستن از يک تسهيل‌گر بزرگسال355 در کلاس درس يا خارج از آن
– جستجوي منابع خارجي بيرون از ساختمان مدرسه با استفاده از تلفن، دورنگار، کامپيوتر، نامه و… (اسکلتو356 و ديگران، 1994، ص 2-1).
در دبيرستان ام تي. اجکامب معلمان سيستمي از ضوابط همکاري طراحي کرده‌اند که به دانش‌آموزان در ايجاد يک محيط کاري فعال و مورد پذيرش گروهها کمک و ياري مي‌رساند. در اين سيستم فهرستي از دستورالعمل‌هاي ياري‌بخش براي توسعه بينش دانش‌آموزان پيش‌بيني شده است. اين دستورالعمل‌ها عبارتند از:
1- کمک کردن به يکديگر، 2- فراهم آوردن فرصت شنيدن و توجه کردن براي همه افراد، 3- تشويق کردن يکديگر357، 4- رفتار کردن با ديگران به طوري که انتظار داريد ديگران آنگونه با شما رفتار کنند، 5- مطرح کردن سؤالات، 6- استوار و جسور بودن358، 7- آگاهي از احساسات ديگران359، 8- داشتن يک فکر باز360، 9- انجام دادن فعاليت‌ها به بهترين حالت. دانش‌آموزان براساس اين دستورالعمل‌ها يک ضابطه همکاري انتخاب مي‌کنند. خلاصه اينکه در دبيرستان ام تي. اجکامب بخش اعظم برنامه درسي شامل يادگيري پروژه محور361 مي‌باشد. اين بدان معناست که دانش‌آموزان از طريق تجارب عملي ياد مي‌گيرند و گروهها در حال فعاليت براي کسب مهارتهاي ضروري هستند (همان منبع، ص 2).
پروژه‌ها يک شيوه مؤثر براي يادگيري هستند بخاطر اينکه فرصتي براي دانش‌آموزان فراهم مي‌کنند تا به تحقيق کردن، تعامل کردن با يکديگر و ياد گرفتن از طريق تجارب زندگي واقعي362 بپردازند. نظام ارزيابي363 يک مؤلفه فوق‌العاده مهم در برنامه درسي ام تي. اجکامب مي‌باشد. يکي از نظام‌هاي ارزشيابي نظام شايستگي364 مي‌باشد اين نظام در تلاش براي توسعه دادن سطح شايستگي دانش‌آموزان در محتوا و مهارتهاي مورد نياز براي بکارگيري موفقيت‌آميز دانش و مهارتها در دنياي کار و زندگي روزمره است. اين بدان معناست که هدف، تدريس مهارتهايي است که جزء فرايند برنامه‌ درسي ام تي. اجکامب هستند. نظام ديگر ارزشيابي ماتريس شايستگي365 مي‌باشد. اين ماتريس توانايي دانش‌آموزان را براي ارزيابي موفقيت‌شان درباره مهارتهاي ضروري بهبود مي‌بخشد. ماتريس يک ابزار خودارزيابي366 است که براي هر يک از دانش‌آموزان در آغاز دوره ارائه مي‌شود (همان منبع، ص 3). تفکر زيربنايي ام تي. اجکامب درباره کيفيت آموزشي367 عبارت است از:
– آماده کردن دانش‌آموزان براي زندگي
– اعتقاد اين عقيده که درفرايند تدريس بايستي به تدريس مهارتهاي ضروري بقا براي زندگي368 پرداخته شود.
– تدريس مهارتهاي فرايندي يادگيري369 از طريق پروژه‌ها
– امتحان و قبولي در آن به منزله يادگيري وسيع قلمداد نمي‌شود.
– بررسي‌ها نشان مي‌دهد 68% فارغ‌التحصيلان دبيرستان ام تي. اجکامب به کالج370 يا دانشگاه راه يافتند؛ 11% ديگر از فارغ‌التحصيلان راهي مدرسه بازرگاني371 شدند. مهمتر از همه 97% دانش‌آموزان اين دبيرستان اظهار داشته‌اند که کيفيت آموزش دريافتي‌شان بهتر از آنچه که در محيط خارج از مدرسه دريافت کرده‌اند مي‌باشد (همان منبع، ص 4).
17. شِلي372 (1996) طي يک پروژه‌اي براي دريافت درجه دکتري در رشته تعليم و تربيت دانشگاه سيتل پسفيک373 واقع در ايالت واشينگتن آمريکا، يکي از مصاديق مهم آموزش مهارتهاي زندگي يعني شهروندي خوب را مورد بررسي قرار داده است. اين مطالعه به بررسي ميزان ادراکات معلمان مدارس متوسطه دولتي از آموزش شهروندي374 و ويژگي‌هاي يک شهروند خوب و اينکه چه خطراتي دانش‌آموزان را در مسير شهروند خوب شدن تهديد مي‌کند پرداخته است. در اين راستا پرسشنامه‌اي توسط 391 معلم از 20 مدرسه متوسطه واقع در 14 منطقه ايالت واشينگتن375 (9 مدرسه از واشينگتن شرقي و 11 مدرسه از واشينگتن غربي) تکميل شده است. بعلاوه مصاحبه‌اي نيز با 22 معلم که پرسشنامه شهروندي376 را هم کامل کرده بودند، انجام شده است. همچنين متغيرهاي از پيش تعيين شده‌اي در اين پژوهش توصيفي بکار گرفته شده‌اند. متغير وابسته کلي، ادراکات معلمان متوسطه از مؤلفه‌هاي مختلف شهروندي بود. همچنين متغيرهاي مستقل در اين مطالعه شامل سن معلم، جنسيت، زمينه نژادي377، موقعيت جغرافيايي378، موضوع تدريس و سطح آموزش بودند. اين اطلاعات از بخش جمعيت‌شناختي379 پرسشنامه جمع‌‌آوري شده است. اطلاعات حاصل از مصاحبه با معلمان در اين مطالعه نشان مي‌دهد که والدين تأثير بسزايي در شکل دادن ارزشهاي شهروندي فرزندانشان داشتند.
يافته‌هاي حاصل از پرسشنامه نشان مي‌دهد که معلمان متوسطه به وضوح دريافته‌اند که رفتار اخلاقي بعنوان يک عامل مهم در رشد شهروندان خوب، محسوب مي‌شود. معلمان همچنين يک دغدغ? بزرگي را بيان مي‌کنند و آن عبارتست از اينکه چگونه مواد مخدر و الکل بواسطه الگوسازي منفي دانش‌آموزان، رشد مهارت شهروندي آنها را تحت‌تأثير قرار داده است. سرانجام اينکه بيشتر معلمان در توافق با مفاهيمي دربار? آنچه شهروندي خوب ايجاب مي‌کند، بودند و به استثناي برخي تفاوتهاي جنسي380 روي گزينه‌هاي خاصي در پرسشنامه، هيچ الگو يا ساختار تئوريکي يافت نشد که نشان دهنده تفاوتهاي عمده بين خرده گروهها381 (گروههاي فرعي) باشد.
18. مطالعه ديگري که توسط کيندي ويک فيلد382 در اداره کل آموزش و پرورش کلرادو383 انجام شده است، تنظيم اکتساب مهارت اجتماعي با استانداردهاي محتواي درسي کلرادو را مورد بررسي قرار مي‌دهد. ويک‌ فيلد در پاسخ به اين سؤال که چگونه مي‌توان در مدارس از خشونت جسمي، جنسي و شخصي، مصرف الکل، توتون و داروهاي ديگر، ايدز و ديگر بيمارهايي که از راه جنسي منتقل مي‌شود جلوگيري کرد اظهار مي‌دارد که بطور کلي همه اين مسائل يک استراتژي پيشگيري دارند و آن تمرين عملي مهارتهاي اجتماعي384 مي‌باشد.
مهارتهاي اجتماعي مهارتهايي هستند که به دانش‌آموزان کمک مي‌کند تا بر روي يادگيري:
– تعيين مرزها و کنترل خشم/ جوشش به منظور کنترل خود و مقابله با فشار رواني
– تصميم‌گيري و کاربرد حمايت‌هاي اجتماعي براي پشتيباني از خودرأيي385
– رشد همدلي و انتظارات بواسطه افزايش آگاهي از خود و ارتباطات باديگران
– برقراري ارتباط کلامي/غيرکلامي ومديريت تعارض به منظور افزايش کيفيت روابط ميان فردي متمرکز شوند.

مزاياي ترکيب مهارتهاي اجتماعي در داخل برنامه‌هاي درسي
وقتي مطالب و موضوعات درسي با زندگي واقعي دانش‌آموزان مرتبط باشد آنها علاقه و انگيزه بيشتري براي يادگيري موضوعات درسي نشان مي‌دهند.
– دانش‌آموزان هم در زمين? موضوع علمي و هم در زمينه مهارت اجتماعي ماهر مي‌شوند.
– فضا و جو آموزشگاهي مثبت386 افزايش مي‌يابد.
– بدون تنظيم برنامه‌هايي از قبيل فعاليتهاي مکمل و فوق برنامه، محيط يادگيري سالم و مدني براي يادگيري مهارتهاي اجتماعي ايجاد مي‌شود (ويک فيلد، ص 1).
ترکيب مهارتهاي اجتماعي در داخل برنامه درسي مدرسه از قبيل:
* تعيين آنچه که دانش‌آموزان بايد بدانند و قادر به پرورش توانايي‌هاي شخصي باشند و از رفتارهاي مخاطره‌آميز اجتناب کنند.
* طراحي سرفصل‌هايي که اکتساب دانش و مهارت را ارزيابي مي‌کنند.
* طراحي مجموعه‌اي از فعاليت‌ها براي دانش‌آموزان در داخل برنامه درسي موجود که براساس استانداردهاي محتواي آکادميک387 تنظيم شده و تمرين رفتاري مهارتهاي اجتماعي را نيز دربر بگيرد.
* جايگزين کردن درس‌هاي جديد که دانش و مهارت را از طريق تمرين رفتاري مي‌آموزند، و ترکيب استانداردهاي محتواي علمي و تحصيلي با حوزه موضوعي انتخاب شده.
يک بخش اساسي در ايجاد محيط يادگيري مدني388 و سالم، به منظور افزايش توانايي‌هاي شخصي دانش‌آموزان و به چالش کشاندن موانع موفقيت تحصيلي مي‌باشد (همان منبع، ص 7).
19. مطالعه اي تحت عنوان “مهارتهاي زندگي در عرض برنامه درسي”389 توسط هنگر390 (1991) در اداره کل آموزش و پرورش ايالت نيوجرسي و در دبيرستان نيوتن انجام گرفت. هدف اين مطالعه آموزش و آماده‌سازي دانش‌آموزان عقب افتاده ذهني آموزش‌پذير براي اشتغال مي‌باشد. در اين برنامه تمرکز آموزش روي مهارتهاي زندگي عملي مي‌باشد. در شرح اين برنامه بايد گفت آموزش گروهي و فردي در حوزه‌هايي مانند ماليات391، بانکداري، درخواست‌نويسي و فرم‌نويسي، ثبت داده‌هاي کامپيوتري، آموزش رانندگي، نگرش‌ها و عادتهاي کاري392، کاربرد ابزار، مصاحبه شغلي، مهارتهاي تحصيلي و علمي سنتي‌تر از قبيل هجي کردن، خواندن و حساب کردن، با استفاده از يک رويکرد چندحسي393 براي تسهيل يادگيري درباره يک زمين? کلي انجام گرفته است.
يک ويژگي منحصر به فرد اين برنامه گردش علمي هفتگي394 جهت کمک به عملياتي شدن آموزش مي‌باشد. بدين ترتيب دانش‌آموزان آموزشهايي را در اردوگاههاي محلي در زمينه‌هايي مانند نگهداري، شاخه‌زني و کاشتن بوته‌ها395؛ محوطه‌سازي396؛ کاربرد ابزار؛ ساختمان سازي و خانه‌داري397 دريافت مي‌کنند. گردش علمي بعد عملي اجراي برنامه است که موجب روشن شدن نقاط قوت و نقاط ضعف هر يک از دانش‌آموزان مي‌شود. موفقيت در دنياي کار به طور قابل ملاحظه‌اي به شايستگي و توانايي در مهارتهاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، مصرف مواد، سوء مصرف مواد، گروه کنترل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، سلامت روان، منبع کنترل، دانش‌آموزان دختر