دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، دانش آموزان دختر، دوره متوسطه، بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

سطح 05/0 معني دار است. ولي اين اختلاف نظر در مورد وضعيت و معيارهاي گروه بندي دانش آموزان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي در ميان نگرش هاي متخصصان تعليم و تربيت و معلمان به چشم نمي خورد.
س)زمان:
بين ديدگاه هاي متخصصان تعليم و تربيت و دانش آموزان، و معلمان و دانش آموزان در مورد وضعيت و آسيب هاي موجود در زمان اختصاص يافته به برنامه درسي مهارتهاي زندگي اختلاف و تفاوت وجود دارد ولي بين ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت و معلمان در اين مورد تفاوتي به چشم نمي خورد.
4- به منظور مقايسه نظرات معلمان و دانشآموزان در مورد وضعيت عناصري از برنامه درسي مهارتهاي زندگي از قبيل فعاليتهاي يادگيري، ارزشيابي، و فضاي آموزشي از آزمون U مان ـ ويتني استفاده شد که در زير نتايج آن مورد بررسي قرار مي گيرد:
د) فعاليتهاي يادگيري:
نتايج آزمون U مان ـ ويتني نشان داد که اختلاف ميانگين رتبه هاي ديدگاه هاي معلمان و دانش آموزان در مورد وضعيت و معيارهاي انتخاب يادگيري برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 05/0 معني دار نيست يعني دو گروه ياد شده اظهارنظرهاي متفاوتي درباره فعاليت هاي يادگيري برنامه آموزش مهارتهاي زندگي ندارند.
ر) ارزشيابي:
اختلاف ميانگين رتبه هاي ديدگاه هاي معلمان و دانش آموزان در مورد وضعيت و معيارهاي ارزشيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 05/0 معني دار نيست. يعني بين ديدگاه هاي دو گروه مذکور در مورد مؤلفه ارزشيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي تفاوت آشکار و معني داري وجود ندارد.
ش) فضاي آموزشي:
نتايج آزمون U مان ـ ويتني نشان داد که اختلاف ميانگين رتبه هاي ديدگاه هاي معلمان و دانش آموزان در مورد وضعيت فضاي آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 05/0 معني دار است. يعني بين ديدگاههاي دو گروه مذکور در اين مقوله تفاوت آشکار و معني داري به چشم مي خورد.
5- به منظور مقايسه ديدگاه هاي معلمان و دانش آموزان در مورد بررسي وضعيت شيوه هاي تدريس در برنامه درسي مهارتهاي زندگي از آزمون t دو نمونه اي مستقل استفاده شد که در زير به نتايج آن اشاره مي شود:
ذ)راهبردهاي تدريس:
نتايج آزمون t دو نمونهاي مستقل نشان داد که اختلاف ميانگين ديدگاههاي معلمان و دانش آموزان در مورد وضعيت شيوه هاي تدريس در کلاس درس مهارتهاي زندگي در سطح 05/0 معني دار است. يعني معلمان و دانش آموزان اظهار نظرهاي متفاوتي در مورد اين مؤلفه برنامه درسي مهارتهاي زندگي داشته اند.

ساير نتايج بدست آمده:
به منظور بررسي تأثير متغيرهاي جمعيت شناختي از قبيل جنسيت بر ديدگاه هاي معلمان و دانش آموزان از روشهاي آمار استنباطي مثلt گروه هاي مستقل وU مان ـ ويتني استفاده شدکه درزير به نتايج آن اشاره مي شود:
1. نتايج آزمون t گروه هاي مستقل نشان داد بين ميانگين ديدگاه هاي معلمان زن و مرد در مورد بررسي وضعيت عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از قبيل مواد آموزشي، محتوا، فعاليتهاي يادگيري، ارزشيابي، گروه بندي، زمان و فضاي آموزشي اختلاف و تفاوت وجود ندارد ولي بين ميانگين ديدگاههاي زنان و مردان در گروه معلمان در مورد بررسي وضعيت مؤلفههايي مانند اهداف و راهبردهاي تدريس برنامه درسي مهارتهاي زندگي تفاوت آشکار و معني داري به چشم مي خورد.
2. الف) نتايج آزمون t مستقل نشان داد که اختلاف ميانگين نظرات دانش آموزان دختر و پسر درباره مؤلفه هاي محتوا و راهبردهاي تدريس برنامه درسي مهارتهاي زندگي معني دار است، يعني بين ديدگاه هاي دو گروه ياد شده تفاوت وجود دارد. ولي اختلاف ميانگين نظرات دانش آموزان دختر و پسر در مؤلفه اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي معني دار نيست، بعبارت ديگر بين نظرات دو گروه مذکور تفاوت آشکاري به چشم نمي خورد. ب ـ نتايج آزمون U مان ـ ويتني نشان داد که اختلاف ميانگين نظرات دانش آموزان در مؤلفه هاي مواد آموزشي، گروه بندي، و فضاي آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي معني دار است. يعني دانش آموزان دختر و پسر اظهار نظرهاي متفاوتي درباره مؤلفه هاي مذکور دارند. ولي اختلاف ميانگين ديدگاه هاي دانش آموزان دختر و پسر در مؤلفه هاي فعاليتهاي يادگيري، ارزشيابي، و زمان برنامه درسي مهارتهاي زندگي معني دار نيست، بعبارت ديگر دختران و پسران در گروه دانش آموزان دربار? عناصر مذکور، اختلاف نظر معني داري ندارند.
3. به منظور بررسي تأثير محل اخذ مدرک تحصيلي به عنوان يک متغير جمعيت شناختي بر ديدگاه هاي متخصصان تعليم و تربيت در پاسخ به سؤالات مطرح شده درباره عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از آزمون t گروه هاي مستقل استفاده شد که به نتايج آن اشاره مي شود:
الف) اختلاف ميانگين نظرات متخصصان تعليم و تربيت فارغ التحصيل از دانشگاه هاي داخل و خارج کشور درباره وضعيت گروه بندي دانش آموزان و زمان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي، معنيدار است. يعني متخصصان فارغ التحصيل از دانشگاههاي داخل کشور نظرات متفاوتي در مقايسه با همتايان فارغ التحصيل از دانشگاه هاي خارج از کشور در زمينه وضعيت گروه بندي دانش آموزان و زمان در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي، دارند.
ب) اختلاف ميانگين نظرات متخصصان تعليم و تربيت فارغ التحصيل از دانشگاه هاي خارج از کشور دربار? وضعيت عناصري از برنامه درسي مهارتهاي زندگي مانند اهداف، مواد آموزشي، محتوا، فعاليت هاي يادگيري، راهبردهاي تدريس، ارزشيابي و فضاي آموزشي معني دار نيست. بعبارت بهتر هر دو گروه از متخصصان تعليم و تربيت نظرات مشابهي دربار? وضعيت مؤلفه هاي مذکور در برنامه درسي مهارتهاي زندگي دارند.

بحث و نتيجه گيري:
صاحبنظران و انديشمندان تعليم و تربيت چنين اعتقاد دارند که برنام? درسي مهمترين عنصر تشکيل دهند? نظام تعليم و تربيت بوده و به منزل? قلب اين نظام عمل مي نمايد. البته اين چنين تلقي از برنامه هاي درسي، زماني به حقيقت نزديکتر است که در معنا و مفهوم اين عنصر از نظام تعليم و تربيت توسع قائل شده و آن را محدود به کتاب درسي و يا حتي منحصر به مرحل? طراحي، فارغ از آن چه که در اجرا به وقوع مي پيوندد، ندانست (مهرمحمدي، 1369، ص 19).
مدل برنامه ريزي درسي که در اين پژوهش معرفي شده است، مبتني بر نگرش جامع نسبت به عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي بوده و لذا مي تواند در اصلاح برداشت ها از طريق تعيين حدود و ثغور عرصه اي که بايستي از جنس برنامه ريزي درسي قلمداد گردد مؤثر واقع شود. آموزش مهارتهاي زندگي مورد تأکيد بسياري از صاحبنظران تعيلم و تربيت بوده است. براي مثال از نظر جان ديويي هدف تعليم و تربيت آماده کردن شهروندان براي اداره خود است؛ و اين يادگيري مثل هر يادگيري ديگر، بايد از راه عمل صورت گيرد. به نظر ديويي بزرگترين نقص آموزشگاه هاي سنتي که مايه بسي تأسف است آن است که در آن سعي شود در محيطي که فاقد هر گونه روح اجتماعي است، براي اجتماع اعضاي شايسته و مفيد تربيت کند (شکوهي، 1369، ص 203).
اهميت مهارتهاي زندگي براي مواجهه با مسائل و مشکلات زندگي روزمره و تأثير آن بر بهبود زندگي فردي و اجتماعي و افزايش توانمندي افراد سبب شده است تا اين موضوع در برنامه هاي درسي مدارس در اکثر نظام هاي آموزشي مورد توجه قرار گيرد. اما متأسفانه در کشور ما، در خصوص برنامه ريزي و آموزش مهارتهاي زندگي در برنامه هاي درسي اقدام مؤثر صورت نگرفته است (فتحي واجارگاه، و اسفندياري، 1383، ص 8).
با توجه به اهميت و نقش ارزند? آموزش مهارتهاي زندگي در ارتقاي بهداشت رواني و تأثير آن در ارتقاي توانايي هاي رواني اجتماعي دانش آموزان، پژوهش حاضر به شناسايي آسيب هاي موجود در عناصر نه گانه برنامه درسي مهارتهاي زندگي دوره متوسطه نظري از قبيل اهداف، مواد آموزشي، محتوا، فعاليت هاي يادگيري، راهبردهاي تدريس، ارزشيابي، گروه بندي، زمان و فضا و اولويت بندي آنها انجام پذيرفت و به نتايج مفيدي دست يافت که به مهمترين آنها اشاره مي شود:
همان طور که در صفحات پيشين ملاحظه شد (به جدول 5-5 رجوع کنيد)، از ديدگاه دو گروه معلمان و دانش آموزان مؤلفه گروه بندي برنامه درسي مهارتهاي زندگي با بيشترين ميزان تأکيد و توجه در اولويت اول قرار گرفته است. در بين گويه هاي اين مؤلفه نيز بين ديدگاه هاي دو گروه ياد شده، ترجيح فعاليت در گروه هاي کوچک (4 تا 6 نفر) براي دانش آموزان، و مفيد واقع شدن استفاده از فعاليت هاي گروهي براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بيشترين ميزان توجه را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر اين متخصصان در بين گويه هاي اين مؤلفه بيشترين تمرکز خود را بر روي مفيد واقع شدن استفاده از فعاليت هاي گروهي براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي و ترجيح فعاليت دانش آموزان در گروه هاي کوچک (4 تا 6 نفر) قرار داده اند. فعاليت در گروه هاي بزرگ (8 تا 10 نفر)، توجه به علايق مشترک دانش آموزان در گروه بندي آنها، انتخاب اعضاي گروه بر اساس يک ويژگي مشترک (مثلاً افراد آرام در يک گروه) و انتخاب اعضاي گروه بصورت تصادفي نيز ار مؤلفه هاي گروه بندي هستند که نقش اساسي در پيشبرد اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي دارند.
از آنجايي که يادگيري گروهي به پيشرفت تحصيلي بيشتر، عزت نفس افزونتر، افزايش جاذبه بين فردي و ارتباطات بيشتر بين دانش آموزان کمک مي کند. علاوه بر اين دانش آموزان در يادگيري هاي هميارانه بدون ترس از آن که نظراتشان پذيرفته نشود، عقايدشان را آزادانه بيان مي کنند و در جوي برخوردار از بردباري، درنگ و تلاش هميارانه مي توانند زبان خود را گسترش دهند تا آنکه تفکرات ثانويه خودشان يا عقايد ديگران را نيز در بر بگيرد (ديون و بنت، 1383، صص41-40) بنابراين بنا به دلايل مذکور گروههاي مورد مطالعه بيشترين توجه و تمرکز را بر روي مؤلفه گروهبندي دانش آموزان معطوف کرده اند.
در بين گويههاي مؤلفه گروه بندي نيز بخاطر اين که در گروه هاي کوچک (4 تا 6 نفر) روابط اعضا روياروي و صميمي است و کنش و واکنش افراد با يکديگر در حد بالائي قرار دارد و در اين گروه ها همکاري و مشارکت بين افراد گروه تقويت شده و مهارتهاي ارتباط بين فردي از قبيل بحث و گفتگو کردن و گوش دادن به ديگران افزايش مي يابد، بنابراين بيشتر مورد توجه گروه هاي مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر گروههاي کوچک (4 تا 6 نفر)، گروههاي بزرگ (8 تا 10 نفر) بخاطر اينکه در توليد ايده و نظرات بيشتر، موفق تر عمل مي کنند بنابراين مورد توجه متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش آموزان قرار گرفته اند.
در مؤلفه گروه بندي، انتخاب اعضاي گروه بر اساس يک ويژگي مشترک به اين خاطر است که در چنين گروههايي فرصت مشارکت و همکاري براي تمام اعضاي گروه ها مهيا مي باشد. اين انسجام براي دانش آموزاني که داراي ناتواني و مشکل هستند بسيار مناسب مي باشد. بررسيها نشان داد که نتايج تحقيقات و ديدگاههاي ديگر نيز نتايج تحقيق حاضر را حمايت ميکنند، به طور مثال:
* هيئت بررسي مدارس ابتدايي ايالات متحده در سال 1978 چنين بيان کرد که کودکان متعلق به تمام سنين و به ويژه کودکان خردسال، از اين که فرصت بحث و گفتگو در گروه هاي کوچک را پيدا کنند نفع مي برند. زيرا با سهولت بيشتري در گروه مشارکت ميکنند و خود را عضوي از گروه مي شمارند. لازم و سودمند است که در برنامه درسي مدارس، فرصت هاي بيشتري براي گفتگو در گروه هاي کوچک فراهم شود (ديون و بنت، 1383، ص 40).
* هربرت تلن (1960 و 1956) بر اين باور بود که کلاس درس بايستي مينياتوري از دموکراسي باشد و دانش آموزان درباره مسائل مهم اجتماعي و بين فردي تحقيق و تفحص نمايند. تلن با علاقه خاصي که به روش هاي گروهي و پويايي گروهي نشان مي داد ساختارهاي مفهومي زيادي را به روش هاي آموزشي تحقيق گروهي اضافه کرد که در رشد و توسعه روش يادگيري مشارکتي مؤثر بوده است (آرندز424، 1994؛ به نقل از اديب، 1382، ص 113).
* به نظر لوفت (1970) پويائي گروه تلاش و تعامل فرد در گروه هاي کوچک است.
در بعد مؤلفه گروه بندي، انتخاب تصادفي اعضاي گروه در کلاس درس مهارتهاي زندگي از ديدگاه هر سه گروه مورد مطالعه عليرغم اهميت آن کمترين اولويت را به خود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم Next Entries مقاله درمورد نیروی انسانی، منابع سازمان، بهبود عملکرد، تغییر سازمانی