دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

دوم
دوم

27- مفيد واقع شدن خود ارزيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
سوم
اول
اول
ج ـ محتوا
8- تناسب محتوا با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي)
ششم
چهارم
اول
ز ـ گروه بندي
28- مفيد واقع شدن استفاده از فعاليت هاي گروهي براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي
اول
دوم
دوم

9- تناسب محتوا با پيشرفت هاي علمي [و تکنولوژيکي] در سطح جامعه جهاني
هفتم
هشتم
هشتم

29- مفيد واقع شدن فعاليت در گروه هاي کوچک (4 تا 6 نفر) براي دانش آموزان
دوم
اول
اول

10- تناسب محتواي درس مهارتهاي زندگي با مسائل و مشکلات جامعه
چهارم
هفتم
سوم

30- مفيد واقع شدن فعاليت در گروه هاي بزرگ (8 تا 10 نفر) براي دانش آموزان
چهارم
ششم
چهارم

11- تناسب محتوا با نيازها و رغبت هاي دانش آموزان
دوم
پنجم
ششم

31- توجه به علايق مشترک دانش آموزان در گروه بندي آن ها در کلاس درس مهارتهاي زندگي
سوم
سوم
چهارم

12- تناسب محتوا با توانايي هاي يادگيري دانش آموزان (قابل يادگيري بودن مفاهيم)
اول
اول
دوم

32- ترجيح انتخاب اعضاي گروه در کلاس درس مهارتهاي زندگي بر اساس يک ويژگي مشترک
پنجم
چهارم
سوم

13- تناسب محتواي درس مهارتهاي زندگي با زندگي واقعي دانش آموزان
پنجم
ششم
چهارم

33- ترجيح انتخاب اعضاي گروه در کلاس درس مهارتهاي زندگي به صورت تصادفي
ششم
پنجم
پنجم

14- تسهيل يادگيري ساير دروس بواسطه محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي
سوم
سوم
هفتم
س- زمان
34- کفايت زمان جلسات براي يادگيري هر يک از مفاهيم برنامه درسي مهارتهاي زندگي
چهارم
سوم
سوم

15- وجود ارتباط منطقي يا همگرايي بين مفاهيم مختلف ارائه شده در درس مهارتهاي زندگي
اول
دوم
پنجم

35- کفايت زمان جلسات براي ارزيابي بهتر از آموخته هاي دانش آموزان
سوم
دوم
چهارم
د ـ فعاليت هاي يادگيري
16- فراهم شدن فرصت لازم براي دانش آموزان جهت تمرين عملي مهارتهاي زندگي از طريق فعاليت هاي يادگيري
سوم
چهارم
پنجم

36- کفايت زمان جلسات جهت تدريس مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با کيفيت بهتر
دوم
چهارم
دوم

17- تناسب فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده با نيازها و علايق دانش آموزان
چهارم
پنجم
چهارم

37- کنترل (مديريت) زمان جلسات توسط معلم
اول
اول
اول

18- تناسب فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلي دانش آموزان
دوم
سوم
اول
ش- فضا
38- کيفيت مطلوب فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي
دوم
سوم
سوم

19- توجه لازم به آمادگي (عقلي، جسمي، اجتماعي و عاطفي) دانش آموزان در انتخاب فعاليت هاي يادگيري
اول
دوم
سوم

39- کفايت فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي
سوم
دوم
دوم

20- فراهم سازي فرصت لازم براي دانش آموزان جهت شرکت جستن در انتخاب فعاليت هاي يادگيري
اول
اول
دوم

40- مفيد واقع شدن فضاهاي آموزشي خارج از مدرسه براي يادگيري مفاهيم برنامه درسي مهارتهاي زندگي
اول
اول
اول

همان طور که اطلاعات جدول(5-4) نشان مي دهد، اهميت سؤالات مربوط به عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي توسط سه گروه مورد مطالعه به صورت متفاوت اولويت بندي شده است. با توجه به اين که تعداد نمونه ها در هر يک از گروه ها متفاوت بوده و نوع پاسخ ها نيز متنوع مي باشد، نحوه اولويت گذاري گويه هاي مربوط به عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي در گروه هاي مورد مطالعه در اشکال گوناگوني صورت گرفته است. از اين رو با توجه به نوع رويکرد مورد استفاده در برنامهريزي درسي و ميزان تأکيد يا اهميت بخشيدن به نظرات گروههاي مختلف مورد مطالعه، مي توان از نتايج حاصل از جداول در تصميم گيري هاي برنامه درسي مهارتهاي زندگي و ارائه راهکارهايي به منظور بهبود وضعيت آن سودجست.
1- اولويت بندي گويه هاي مختلف عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از ديدگاه گروه هاي مورد مطالعه با استفاده از آزمون فريدمن بدين صورت مي باشد:

از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت در مؤلفه هاي:
الف) اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
تناسب اهداف با نيازهاي دانش آموزان در اولويت اول، تناسب اهداف با نيازهاي جامعه در اولويت دوم، پاسخگويي اهداف درس مهارتهاي زندگي به نيازهاي دانش آموزان در جامعه آينده در اولويت سوم و در نهايت تناسب اهداف با تغييرات اساسي اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي جامعه در اولويت چهارم و آخر قرار گرفت.
ب) مواد آموزشي:
تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق مواد آموزشي انفرادي (کتاب درسي، مواد کمکي، برگههاي تمرين و …)، تناسب مواد آموزشي مورد استفاده با علايق دانش آموزان و تسهيل يادگيري مفاهيم برنامه آموزش مهارتهاي زندگي از طريق مواد آموزشي گروهي (فيلم، پوستر، اسلايد و …) به ترتيب اولويتهاي اول تا سوم را کسب کرده اند.
ج) محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
اولويت هاي اول به تناسب محتوا با توانايي هاي يادگيري دانشآموزان (قابل يادگيري بودن مفاهيم) و داشتن ارتباط منطقي يا همگرايي بين مفاهيم مختلف ارائه شده در درس مهارتهاي زندگي، دوم به تناسب محتوا با نيازها و رغبتهاي دانش آموزان، سوم به تسهيل يادگيري ساير دروس بواسطه محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي، چهارم به تناسب محتوا با مسائل و مشکلات جامعه، پنجم تناسب محتوا با زندگي واقعي دانش آموزان، ششم به هماهنگي محتوا با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي)، و هفتم و آخر به تناسب محتوا با پيشرفت هاي علمي و تکنولوژيکي در سطح جامعه جهاني اختصاص يافت.
د) فعاليت هاي يادگيري برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
توجه لازم به آمادگي عقلي، جسمي، اجتماعي و عاطفي دانش آموزان، همچنين شرکت فعال آن ها در انتخاب فعاليت هاي يادگيري در اولويت اول، تناسب فعاليت هاي يادگيري با معلومات و تجارب فعلي دانش آموزان در اولويت دوم، فراهم شدن فرصت لازم براي دانش آموزان جهت تمرين عملي مهارتهاي زندگي از طريق فعاليتهاي يادگيري در اولويت سوم و در نهايت تناسب فعاليت هاي يادگيري با نيازها و علايق دانش آموزان در اولويت چهارم قرار گرفتند.
ذ) راهبردهاي تدريس برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
فراهم شدن فرصت لازم براي دانش آموزان جهت تجربه عملي مهارتهاي زندگي با کمک روشهاي تدريس معلم، سازگاري روشهاي تدريس معلم با علايق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان، درگير شدن دانش آموزان در فرايند يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با بکارگيري روش هاي تدريس فعال، و فراهم نمودن آزادي عمل بيشتر براي دانش آموزان جهت يادگيري مفاهيم با کمک روش هاي تدريس معلم به ترتيب اولويت هاي اول تا چهارم را بدست آوردند.
ر) ارزشيابي از درس مهارتهاي زندگي:
گرايش ارزشيابي به سمت شيوه هاي مشارکت طلبانه معلم و دانش آموز در اولويت اول، ارزشيابي مرحله به مرحله از جريان يادگيري دانش آموزان در کلاس درس مهارتهاي زندگي در اولويت دوم و در نهايت مفيد واقع شدن خود ارزيابي دانش آموزان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي در اولويت سوم قرار گرفتند.
ز) گروه بندي دانش آموزان:
اولويت هاي اول به مفيد واقع شدن استفاده از فعاليت هاي گروهي براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي، دوم به مفيد واقع شدن فعاليت در گروه هاي کوچک (4 تا 6 نفر) براي دانش آموزان، سوم به ضرورت توجه به علايق مشترک دانش آموزان در گروه بندي آنها، چهارم به مفيد واقع شدن فعاليت در گروه هاي بزرگ (8 تا 10 نفر) براي دانش آموزان، پنجم به ترجيح انتخاب اعضاي گروه در کلاس درس مهارتهاي زندگي بر اساس يک ويژگي مشترک، و ششم به ترجيح انتخاب اعضاي گروه در کلاس درس مهارتهاي زندگي به صورت تصادفي اختصاص يافت.
س)زمان آموزشي:
کنترل (مديريت) زمان جلسات توسط معلم، کافي بودن زمان جلسات جهت تدريس مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با کيفيت بهتر، کفايت زمان جلسات براي ارزيابي بهتر از آموخته هاي دانش آموزان و کافي بودن زمان جلسات براي يادگيري هر يک از مفاهيم برنامه درسي مهارتهاي زندگي به ترتيب در اولويت هاي اول تا چهارم قرار گرفتند.
ش)فضاي آموزشي:
مفيد واقع شدن فضاهاي آموزشي خارج از مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي در اولويت اول، کيفيت مطلوب فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم اين درس در اولويت دوم، و در نهايت کافي بودن فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي در اولويت سوم و آخر واقع شدند.

ـ از ديدگاه معلمان در مؤلفه هاي:
الف) اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
تناسب اهداف با نيازهاي دانش آموزان، تناسب اهداف با نيازهاي جامعه، پاسخگويي اهداف درس مهارتهاي زندگي به نيازهاي دانش آموزان در جامعه آينده و سرانجام تناسب اهداف با تغييرات اساسي اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي جامعه به ترتيب در اولويتهاي اول تا چهارم قرار گرفتند.
ب) مواد آموزشي:
تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق مواد آموزشي گروهي (فيلم، پوستر و …) در اولويت اول، تسهيل يادگيري مفاهيم اين درس از طريق مواد آموزشي انفرادي (کتاب درسي، مواد کمکي و …) در اولويت دوم و تناسب مواد آموزشي مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با علايق دانش آموزان در اولويت سوم قرار گرفتند.

ج) محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
اولويت هاي اول به تناسب محتوا با توانايي هاي يادگيري دانش آموزان (قابل يادگيري بودن مفاهيم)، دوم به وجود ارتباط منطقي يا همگرايي بين مفاهيم مختلف ارائه شده در درس مهارتهاي زندگي، سوم به تسهيل يادگيري ساير دروس بواسطه محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي، چهارم به تناسب محتواي برنامه با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي)، پنجم به تناسب محتوا با نيازها و رغبت هاي دانش آموزان، ششم به تناسب محتواي برنامه با زندگي واقعي دانش آموزان، هفتم به تناسب محتوا با مسائل و مشکلات جامعه و در نهايت هشتم و آخر به تناسب محتواي برنامه با پيشرفت هاي علمي و تکنولوژيکي در سطح جامعه جهاني اختصاص يافت.
د) فعاليت هاي يادگيري:
فراهم آوردن فرصت لازم براي دانش آموزان جهت شرکت کردن در انتخاب فعاليتهاي يادگيري در اولويت اول، ضرورت توجه به آمادگي عقلي، جسمي، اجتماعي و عاطفي دانش آموزان در انتخاب فعاليتهاي يادگيري در اولويت دوم، تناسب فعاليتهاي يادگيري انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلي دانش آموزان در اولويت سوم، فراهم شدن فرصت لازم براي دانش آموزان جهت تمرين عملي مهارتهاي زندگي از طريق فعاليت هاي يادگيري در اولويت چهارم، و سرانجام تناسب فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده با نيازها و علايق دانش آموزان در اولويت پنجم و آخر قرار گرفتند.
ذ) راهبردهاي تدريس برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
اولويت هاي اول به درگير کردن دانش آموزان در فرايند يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با بکارگيري روش هاي تدريس فعال، دوم به فراهم نمودن آزادي عمل بيشتر براي دانش آموزان جهت يادگيري مفاهيم اين درس با کمک روش هاي تدريس معلم (فراهم آوردن شرايطي که تحت آن خود دانش آموزان بدون کنترل و مشاهده مستقيم معلم نبض يادگيري را در دست گيرند)، سوم به سازگاري روش هاي تدريس معلم با علايق (خواسته ها و ادراکات دانش آموزان)، و سرانجام چهارم به فراهم شدن فرصت لازم براي دانش اموزان جهت تجربه عملي مهارتهاي زندگي با کمک روش هاي تدريس معلم اختصاص يافت.

ر) ارزشيابي در کلاس درس مهارتهاي زندگي:
مفيد واقع شدن خود ارزيابي دانش آموزان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي، گرايش ارزشيابي در درس مهارتهاي زندگي به سمت شيوههاي مشارکت طلبانه معلم و دانشآموز، و ارزشيابي مرحله اي (تکويني) از جريان يادگيري و آموخته هاي دانش آموزان به ترتيب اولويتهاي اول تا سوم را بدست آورند.
ز)گروه بندي:
اولويتهاي اول به مفيد واقع شدن فعاليت در گروه هاي کوچگ (4 تا 6 نفر) براي دانش آموزان، دوم به اهميت استفاده از فعاليت هاي گروهي براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي، سوم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم