دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

چنداني وجود ندارد.
د) فعاليت هاي يادگيري برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده فرصت لازم را براي تمرين مهارتهاي زندگي در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد.
2. فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده با نيازها و علايق دانش آموزان متناسب است
3. فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با معلومات و تجارب فعلي دانش آموزان تناسب دارد.
4. در انتخاب فعاليت هاي يادگيري به آمادگي عقلي، جسمي، اجتماعي و عاطفي دانش آموزان توجه کافي نمي شود.
5. در انتخاب فعاليت هاي يادگيري درس مهارتهاي زندگي خود دانش آموزان نيز شرکت داده مي شوند.
ذ) راهبرد هاي تدريس معلم در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. روش هاي تدريس معلم دانشآموزان رادرفرايند يادگيري درگير ميکند مانند سؤال پرسيدن، بحثکردن و ….
2. روش هاي تدريس معلم با علايق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان سازگار است.
3. روش هاي تدريس معلم فرصت هايي را براي دانش آموزان فراهم نمي کند تا آن ها بطور عملي مهارتهاي زندگي را تجربه و تمرين کنند.
4. معلمان با کمک روش هاي تدريس خود شرايطي را فراهم مي کنند که تحت آن، دانش آموزان آزادي عمل بيشتري را در يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي داشته باشند، خود آنها بدون کنترل و مشاهده مستقيم معلم نبض يادگيري را در دست گيرند.

ر) ارزشيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. ارزشيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي به سمت شيوه هايي که مشارکت و همکاري معلم و دانش آموز با يکديگر را مي طلبد، سوق ندارد.
2. در کلاس درس مهارتهاي زندگي مرحله به مرحله از جريان يادگيري و آموخته هاي دانش ارزشيابي بعمل نمي آيد.
3. خود ارزيابي دانش آموزان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي مي تواند بسيار مفيد واقع شود.
ز) گروه بندي دانش آموزان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. بکارگيري فعاليت هاي گروهي براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي مفيد واقع مي شود.
2. فعاليت در گروه هاي کوچک (4 تا 6 نفر) در کلاس درس مهارتهاي زندگي براي دانش آموزان از اهميت زيادي برخوردار است.
3. فعاليت در گروه هاي بزرگ (8 تا 10 نفر) در کلاس درس مهارتهاي زندگي براي دانش آموزان مفيد واقع نمي شود.
4. بهتر است گروه بندي در کلاس درس مهارتهاي زندگي بر مبناي علايق مشترک دانش آموزان صورت گيرد و نه تشخيص معلم از توانايي هاي آنان.
5. انتخاب اعضاي گروه بهتر است بر اساس يک ويژگي مشترک انجام شود. بعنوان مثال افراد آرام در يک گروه و افراد شلوغ يا جرأت ورز در گروه ديگر قرار گيرند.
6. انتخاب اعضاي گروه نبايستي بصورت تصادفي انجام شود. مثلاً متولدين ماه بهمن در يک گروه قرار گيرند.
س) زمان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. زمان جلسات براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي کافي مي باشد.
2. زمان جلسات امکان آن را فراهم مي کند تا ارزيابي بهتري از آموخته هاي دانش آموزان بعمل آيد.
3. زمان جلسات امکان آن را فراهم مي کند تا معلم با کيفيت بهتري به تدريس مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بپردازد.
4. زمان جلسات تا حد امکان توسط معلم مديريت و کنترل مي شود.

ش) فضاي آموزشي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از کيفيت خوبي برخوردار است.
2. فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري هر يک از مفاهيم مهارتهاي زندگي کفايت مي کند.
3. فضاهاي آموزشي خارج از مدرسه از قبيل اردوها، بازديدها، گردش هاي علمي و … براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بسيار مفيد واقع مي شود.
ـ از ديدگاه دانش آموزان مؤلفه هاي:
الف) اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. در حد متوسطي متناسب با نيازهاي دانش آموزان است.
2. در حد متوسطي با نيازهاي جامعه اي که دانش آموزان در آن زندگي مي کنند تناسب دارد.
3. در حد کمي پاسخگوي نيازهاي دانش آموزان در جامعه آينده خواهد بود.
4. هدف هاي درس مهارتهاي زندگي در حد کمي به تغييرات اساسي اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي جامعه توجه کرده است.
ب) مواد آموزشي مورد استفاده در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. در حد کمي با علايق دانش آموزان سازگار است.
2. بکارگيري مواد آموزشي گروهي (فيلم، پوستر، اسلايد و …) تا حد زيادي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي را تسهيل مي کند.
3. بکارگيري مواد آموزشي انفرادي (کتاب درسي، مواد کمکي، برگه هاي تمرين و …) در حد متوسطي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي را تسهيل مي کند.
ج) محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. در حد متوسطي با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي) تناسب دارد.
2. تا حد کمي با پيشرفت هاي علمي و تکنولوژيکي در سطح جامعه جهاني تناسب دارد.
3. با مسائل و مشکلات جامعه در حد متوسطي تناسب دارد.
4. در حد متوسطي با نيازها و رغبت هاي دانش آموزان متناسب است.
5. با توانايي هاي يادگيري دانش آموزان در سطح متوسطي تناسب دارد بعبارت ديگر مفاهيم درس مهارتهاي زندگي در حد متوسطي براي دانش آموزان قابل يادگيري مي باشد.
6. محتواي برنامه درسي مهارت زندگي در حد متوسطي با زندگي واقعي دانش آموزان تناسب دارد.
7. يادگيري ساير دروس در حد کمي بواسطه محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي تسهيل مي گردد.
8. بين مفاهيم مختلف ارائه شده در درس مهارتهاي زندگي در حد متوسطي ارتباط منطقي يا همگرايي وجود دارد.
د) فعاليت هاي يادگيري برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده در حد کمي فرصت لازم را براي تمرين مهارتهاي زندگي در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد.
2. فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده در حد متوسطي با نيازها و علايق دانش آموزان تناسب دارد.
3. فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده در حد متوسطي با معلومات و تجارب فعلي دانش آموزان متناسب مي باشد.
4. در انتخاب فعاليت هاي يادگيري درس هاي مهارتهاي زندگي توجه کمتري به آمادگي عقلي، جسمي، اجتماعي و عاطفي دانش آموزان شده است.
5. در انتخاب فعاليت هاي يادگيري درس مهارتهاي زندگي در حد متوسطي خود دانش آموزان نيز شرکت داده مي شوند.
ذ) راهبردهاي تدريس معلم در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. روش هاي تدريس معلم، کمتر دانش آموزان را در فرايند يادگيري درگير مي کند. بعنوان مثال دانش آموزان با يکديگر بحث و تبادل نظر مي کنند و يا کمتر سؤال مي پرسند.
2. روش هاي تدريس معلم در حد کمي با علايق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان سازگار است.
3. روش هاي تدريس معلم فرصت هاي کمتري را براي دانش آموزان فراهم مي کند تا بطور عملي مهارتهاي زندگي را تجربه و تمرين کنند.
4. روش هاي تدريس معلم تا حد زيادي شرايطي را فراهم مي کند تا دانش آموزان آزادي عمل بيشتري را در يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي داشته باشند. يعني بيشتر، خود دانش آموزان بدون کنترل و مشاهده مستقيم معلم نبض يادگيري را در دست گيرند.
ر) ارزشيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. ارزشيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي در حد متوسطي به سمت شيوه هايي که مشارکت و همکاري معلم و دانش آموز با يکديگر را مي طلبد، گرايش دارد.
2. در کلاس درس مهارتهاي زندگي در حد کمي از جريان يادگيري و آموخته هاي دانش آموزان مرحله به مرحله ارزيابي بعمل مي آيد.
3. خود ارزيابي دانش آموزان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي مي تواند بسيار مفيد وسودمند واقع شود.
ز) گروه بندي دانش آموزان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. بکارگيري فعاليت هاي گروهي تا حد زيادي مي تواند در يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي مفيد واقع شود.
2. فعاليت در گروه هاي کوچک (4 تا 6 نفر) در کلاس درس مهارتهاي زندگي تا حد زيادي براي دانش آموزان حائز اهميت مي باشد.
3. فعاليت در گروه هاي بزرگ (8 تا 10 نفر) در کلاس درس مهارتهاي زندگي کمتر براي دانش آموزان اهميت دارد.
4. در گروه بندي دانش آموزان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي تا حد متوسطي به علايق مشترک دانش آموزان توجه مي شود.
5. دانش آموزان در حد متوسطي بر اين باورند که بهتر است انتخاب اعضاي گروه بر اساس يک ويژگي مشترک انجام شود. بعنوان مثال افراد آرام در يک گروه قرار گيرند و افراد شلوغ يا جرأت ورز در گروه ديگر.
6. دانش آموزان کمتر بر اين باورند که انتخاب اعضاي گروه بهتر است بصورت تصادفي انجام شود. مثلاً متولدين ماه بهمن در يک گروه قرار گيرند.
س) زمان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. زمان جلسات براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي کافي نمي باشد.
2. زمان جلسات کمترامکان آنرا فراهم ميکند تا ارزيابي بهتري از آموخته هاي دانش آموزان بعمل آيد.
3. زمان جلسات کمتر امکان آن را فراهم مي کند تا معلم با کيفيت بهتري به تدريس مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بپردازد.
4. زمان جلسات در حد متوسطي توسط معلم مديريت و کنترل مي شود.
ش) فضاي آموزشي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از کيفيت مطلوبي برخوردار نيست.
2. فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري هر يک از مفاهيم درس مهارتهاي زندگي کافي نمي باشد.
3. فضاهاي آموزشي خارج از مدرسه مانند اردوها، بازديدها، گردش هاي علمي و … براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي مي تواند بسيار مفيد واقع مي شود.

يافته هاي پژوهشي سئوال دوم
کدام دسته از عناصر برنامه درسي مهارت هاي زندگي و زير مولفه هاي آنها را از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش اموزان از اولويت و ارجحيت بيشتري برخوردار است؟
به منظور پاسخگويي به سئوال دوم پژوهش اولويت هاي 40 گويه در زمينه 9 مولفه کلي برنامه درسي مهارت هاي زندگي به تفکيک (در هر گويه و هر مولفه از ديدگاه سه گروه مورد مطالعه) مورد بررسي قرار گرفت. آزمون مورد استفاده براي اين سئوال پژوهشي آموزن فريدمن مي باشد که اولويت ها را براساس ميانگين رتبه هاي داده شده (رتبه متوسط) تعيين مي کند.

جدول 5-4 : اولويت بندي زير مؤلفه هاي عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي به تفکيک اهميت آن ها از ديدگاه گروه هاي مورد مطالعه
مؤلفه ها
گويه ها
گروه هاي مورد مطالعه
مؤلفه ها
گويه ها
گروه هاي مورد مطالعه

متخصصان
معلمان
دانش آموزان

متخصصان
معلمان
دانش آموزان
الف ـ اهداف
1- تناسب اهداف درس مهارتهاي زندگي با نيازهاي دانش آموزان
اول
اول
چهارم
ذ ـراهبرد هاي تدريس
21- درگير شدن دانشآموزان در فرايند يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بواسطه روش هاي تدريس معلم
سوم
اول
دوم

2- تناسب اهداف درس مهارتهاي زندگي با نيازهاي جامعه
دوم
دوم
اول

22- سازگاري روش هاي تدريس معلم با علايق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان
دوم
سوم
چهارم

3- پاسخگويي اهداف درس مهارتهاي زندگي به نيازهاي دانش آموزان در جامعه آينده
سوم
سوم
دوم

23- فراهم شدن فرصت لازم براي دانش آموزان جهت تجربه عملي مهارتهاي زندگي با کمک روش هاي تدريس معلم
اول
چهارم
سوم

4- تناسب اهداف درس مهارتهاي زندگي با تغييرات اساسي اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي جامعه
چهارم
چهارم
سوم

24- فراهم نمودن آزادي عمل بيشتر براي دانش آموزان جهت يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با کمک روش هاي تدريس معلم
چهارم
دوم
اول
ب ـ مواد آموزشي
5- تناسب مواد آموزشي مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با علايق دانش آموزان
دوم
سوم
سوم
ر ـ ارزشيابي
25- گرايش ارزشيابي در کلاس درس مهارتهاي زندگي به سمت شيوه هاي مشارکت طلبانه معلم و دانش آموز
اول
دوم
دوم

6- تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق مواد آموزشي گروهي (فيلم و …)
سوم
اول
اول

26- ارزشيابي مرحله به مرحله از جريان يادگيري دانش آموزان در کلاس درس مهارتهاي زندگي
دوم
سوم
سوم

7- تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق مواد آموزشي انفرادي (کتاب درسي و …)
اول

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم Next Entries مقاله درمورد عوامل درونی، استان گیلان، آزمون فریدمن، تحلیل SWOT